جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
نوع دارایی
بازار

برای مواردی که نیاز به میانگین گیری داشته اند، از روش میانگین گیری ساده (هم وزن) استفاده شده است.

برای مواردی که نیاز به میانگین گیری داشته اند، از روش میانگین گیری ساده (هم وزن) استفاده شده است.

حجم مشکوک لحظه ای
حجم معاملات تا این لحظه بازار در مقایسه با میانگین حجم روزهای قبل تا همین لحظه
خروجی فیلتر (859)
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ف**** -0.49 -1.1 ه.خ 45 37 31 63.33 - 43.03
ف**** 0.73 7.18 ف 57 29 48 57.9 - 27.16
ف**** 0.15 1.36 ه.خ 57 34 113 69.56 - 34.01
ش**** 0 -0.51 ه.خ 52 44 144 66.1 - 56.31
ک**** -1.04 -0.19 ه.خ 53 44 55 48.84 - 31.25
ش**** 0.02 0.34 ه.ف 54 34 46 53.49 - 37.45
ت**** 0.43 -3.65 ه.خ 55 56 132 83.61 - 51.61
م**** 0.02 -583.3 ه.خ 56 42 108 95.65 - 86.76
پ**** -0.27 2.71 ه.ف 66 49 172 76.44 - 43.15
و**** 0.03 0.62 ف 56 30 16 56.36 - 28.48
ک**** -0.71 0.7 خ 55 72 94 81.82 - 62.81
و**** 0.04 17.7 خ 67 38 170 85.57 - 57.21
ن**** -0.44 -0.77 خ 77 85 115 91.8 - 87.92
و**** -1.95 -1.25 ف 48 61 -82 21.13 - 8.6
ش**** 0.23 -1.41 ه.خ 50 25 38 60.78 - 36.65
م**** -0.52 6.15 خ 50 76 43 72.03 - 72.54
ش**** 0.45 -0.81 ه.خ 53 45 29 54.78 - 26.3
ک**** 0.23 15.91 خ 68 57 300 73.76 - 60.57
پ**** 0.11 -3.86 ه.خ 45 34 7 63.57 - 39.61
آ**** 0.53 0.79 ه.خ 57 48 145 92.86 - 65.29
ش**** -0.48 0.53 خ 63 49 166 94.63 - 73.77
و**** 0.38 -3.8 ه.ف 60 36 65 77.31 - 66.67
و**** 0.31 0.96 خ 66 56 179 99.28 - 63.87
ب**** 0.59 0.38 خ 70 36 241 81.03 - 87.41
خ**** 0.2 2.03 خ 58 57 135 78.52 - 41.18
ر**** 1.77 51.81 خ 72 74 324 100 - 93.22
ج**** -10.04 -0.71 ف 35 14 -156 3.56 - 3.87
ا**** -0.29 4.53 خ 73 81 209 85.34 - 83.72
ح**** 1.92 9.94 ه.خ 52 64 105 72.97 - 37.58
و**** 1.97 4.6 ه.خ 55 60 194 71.95 - 61.73
ف**** 0.09 53.61 خ 70 70 319 100 - 66.44
ت**** -0.5 22.82 خ 68 77 255 89.09 - 77.74
و**** 0.94 -29.67 خ 69 76 268 88.23 - 88
و**** 0.7 39.69 ه.خ 58 51 66 72.29 - 30.79
خ**** 0.17 0.63 خ 74 77 168 88.64 - 88.63
ش**** -0.29 -1.94 خ 69 47 194 96.2 - 73.54
ه**** 0.4 -0.34 خ 68 65 278 86.49 - 72.79
آ**** 0.84 23.85 خ 69 77 225 98.89 - 90.11
ج**** -1.87 -1,000 خ 59 31 160 95.04 - 75.88
ف**** 0.36 -3.61 ه.خ 32 25 -71 45.02 - 25.54
د**** -1.47 -110.81 ه.خ 47 72 -78 22.79 - 16.03
ش**** 0.59 -3 ه.خ 55 54 109 67.19 - 42.28
ف**** -2.08 0.03 ف 49 48 -7 26.32 - 22.13
ک**** -0.53 10.2 خ 61 52 118 80 - 63.33
ب**** -0.46 -9.06 ف 37 12 -105 16.06 - 18.52
و**** 6.7 63.6 ه.خ 57 56 46 63.68 - 33.2
ا**** -3.88 -52.24 ه.خ 31 51 42 71.05 - 64.92
و**** 0.01 88.34 ف 39 36 -142 16 - 13.92
ش**** -1.06 0.61 ه.خ 48 44 22 43.55 - 30.92
ف**** 6.56 -28.94 نا 0 0 0 -
ه**** -1.19 0.46 خ 55 68 112 78.95 - 72.81
پ**** -1.2 0.01 ف 37 22 -126 18.52 - 23.68
ت**** -0.67 7.07 ه.خ 48 37 -16 38.75 - 33.88
خ**** 1.53 2.73 خ 61 44 119 75.3 - 35.72
ز**** -0.45 0.36 ه.خ 53 62 48 50.92 - 37.77
ا**** -2.91 -4.66 ه.خ 44 37 -78 45.83 - 36.12
آ**** -1.17 -0.9 خ 67 72 256 99.33 - 69.32
ف**** -1.21 -21.82 ه.خ 56 46 147 82.05 - 60.01
ذ**** 1.31 12.05 خ 72 60 279 96.64 - 84.87
و**** 5.35 5.58 خ 69 83 143 88.89 - 77.61
ف**** 0.09 -39.62 ف 44 62 -7 42.42 - 35.03
ا**** 1.81 4.96 خ 69 76 291 92.42 - 82.62
ش**** -0.98 -29.33 ه.خ 45 36 -29 24.63 - 23.13
ش**** -0.2 -35.1 ه.ف 61 59 51 65.39 - 56.48
و**** 2.85 26.15 ه.خ 59 59 98 81.95 - 42.86
ف**** -0.65 -12.87 ه.خ 54 37 76 70.83 - 44.44
ش**** -0.54 -0.21 ه.ف 55 41 1 44.67 - 32.05
ش**** -0.44 -3.39 ه.خ 52 47 121 62.96 - 48.88
ا**** 0.61 -10.62 ه.ف 53 50 -49 24.85 - 21.36
خ**** -1.58 -0.01 ف 43 30 -177 27.11 - 28.88
ش**** -0.78 -241.75 ف 46 19 -38 16.42 - 23.38
خ**** 0.66 2.04 خ 67 56 300 90 - 84.32
و**** 0.24 -0.82 خ 83 95 118 98.2 - 96.62
ش**** -0.35 -6.08 خ 61 60 84 84.68 - 81.99
ک**** -0.36 -890.1 خ 60 65 183 97.92 - 76.96
و**** 1.95 1.23 ه.خ 58 40 220 77.78 - 38.54
س**** -0.26 3.01 ه.ف 70 64 237 80.4 - 57.27
و**** 0.37 0.18 ه.خ 51 58 133 81.82 - 79.06
پ**** 0.2 5.84 ه.خ 54 57 86 70.51 - 39.33
و**** -0.67 -631.36 ه.خ 43 39 34 31.14 - 37.64
ر**** -0.33 -38.41 ه.خ 50 56 92 48.48 - 43.43
پ**** 0.15 0.88 خ 60 55 184 82.42 - 61.98
س**** 1 -1,000 خ 49 68 -33 36 - 64.44
ک**** -0.56 -6.06 ه.خ 43 31 -6 34.95 - 28.36
س**** 5.9 1.2 خ 73 80 282 100 - 77.61
س**** -4.12 -8.79 خ 56 50 60 70.59 - 73.86
ا**** -0.21 34.31 خ 60 75 239 71.17 - 64.3
خ**** 0.69 2.55 خ 61 60 207 91.6 - 44.46
ف**** 0.57 1.32 ه.ف 54 54 -31 29.63 - 23.79
و**** -0.22 -2.1 ف 40 12 -54 25.93 - 15.76
ش**** 0.08 0.27 ه.خ 50 36 14 32.5 - 19.53
ش**** -0.93 0.46 ه.خ 52 55 82 76.47 - 47.2
ا**** -1.61 2.81 خ 100 100 130 100 - 100
ش**** 0.51 -1.33 خ 54 70 173 63.27 - 68.5
و**** -0.53 -40.45 خ 55 70 56 58.24 - 59.89
س**** -0.06 -6.25 ف 56 16 16 61.35 - 27.36
و**** 0.68 -1.68 ه.خ 54 45 96 73.13 - 52.16
گ**** 3.05 6.33 ه.خ 53 71 100 63.64 - 55.3
ک**** -0.71 -2.2 خ 63 100 124 100 - 100
ش**** -0.24 3.51 ه.خ 46 34 8 58.82 - 50.24
ش**** 1.21 -3.52 ه.خ 55 43 238 56.47 - 50.53
خ**** -0.27 4.38 خ 55 54 30 60.61 - 58.88
خ**** -0.19 1.78 ه.خ 52 55 -18 38.46 - 18.8
ک**** 0.17 2.36 ه.ف 100 100 119 99.82 - 99.94
غ**** 0.57 -11.92 خ 55 82 88 70.97 - 70.97
و**** -0.81 2.43 ه.ف 63 75 76 57.77 - 41.28
ت**** 0.26 -2.67 ه.ف 55 60 -61 35.82 - 26.42
و**** -0.6 6.59 خ 62 63 321 72.22 - 66
غ**** -0.59 0.09 ه.خ 53 66 129 75.58 - 66.45
و**** 0.8 2.6 ه.خ 30 40 -61 25.2 - 13.91
خ**** 1.69 -67.54 ه.خ 53 60 49 57.14 - 42.36
ف**** 0.15 0.67 ف 46 34 -59 25.56 - 14.34