جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
نوع دارایی
بازار

برای مواردی که نیاز به میانگین گیری داشته اند، از روش میانگین گیری ساده (هم وزن) استفاده شده است.

برای مواردی که نیاز به میانگین گیری داشته اند، از روش میانگین گیری ساده (هم وزن) استفاده شده است.

حجم مشکوک لحظه ای
حجم معاملات تا این لحظه بازار در مقایسه با میانگین حجم روزهای قبل تا همین لحظه
خروجی فیلتر (749)
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ف**** 0.43 -254.44 خ 49 65 27 47.62 - 60.01
ف**** -0.19 -1.42 خ 66 75 154 86.01 - 89.97
م**** -7.85 -1.65 ه.خ 38 57 36 48.18 - 43.91
ک**** -0.69 -98.29 ف 28 40 -129 7.69 - 5.78
ف**** -0.57 -9.22 ه.خ 34 40 29 41.96 - 42.03
ک**** -0.9 -4.75 ه.خ 29 57 -160 0.8 - 9.95
ش**** -0.29 -0.4 خ 58 67 163 74.03 - 71.24
ب**** 0.1 -68.34 ه.خ 21 67 110 75.31 - 77.78
ت**** -1.64 -1.13 ه.ف 43 64 -149 6.12 - 23.04
پ**** -1.12 -1.49 خ 60 62 37 76.64 - 76.15
و**** -0.55 -1,000 ه.خ 36 65 -90 32.77 - 36.78
م**** 1.92 -1.06 ه.خ 29 39 -164 10.96 - 13
ش**** -0.26 0.23 ف 39 33 -87 21.43 - 12.51
و**** -3.21 -1.21 ه.خ 44 42 78 60.42 - 62.46
پ**** -2.41 -3.82 ه.خ 37 25 -122 32 - 36.72
ک**** -3.14 -96.07 ه.خ 42 49 -56 51.79 - 46.09
ش**** -0.27 -5.96 خ 60 59 44 54.55 - 66.45
و**** -0.45 -10.11 خ 56 67 86 65.31 - 70.24
ش**** -0.44 0.48 ف 33 23 -103 17.95 - 9.47
آ**** -0.24 -2.38 ه.خ 47 56 111 94.29 - 78.15
و**** -1.1 -5.33 ه.خ 43 38 70 67.8 - 54.45
ش**** 0.04 0.52 ه.خ 50 37 42 56.4 - 30.25
ن**** -1.91 -0.88 ه.خ 32 41 -86 38.29 - 45.84
و**** -0.17 -0.47 خ 67 81 152 84.24 - 86.55
ج**** -0.29 -1,000 ه.خ 38 80 -68 35.12 - 38.29
ک**** -1 -3.89 ه.خ 52 76 147 75.37 - 75.56
خ**** -0.27 3.53 ه.خ 54 69 150 78.01 - 76.74
ر**** -0.7 -19.32 ه.خ 44 42 103 47.06 - 46.2
م**** -0.75 -1,000 ف 37 43 -44 31.35 - 30.89
ح**** -0.14 -1.21 خ 62 68 127 74.32 - 72.85
ف**** -0.25 -22.87 ه.خ 31 39 32 34.26 - 31.77
ش**** -0.15 0.09 ف 28 31 -66 8.17 - 7.47
و**** -0.02 -1,000 ه.خ 43 63 154 67.16 - 40.74
ا**** -1 -0.28 ف 29 41 -162 18.75 - 17.36
ا**** 2.4 -336.65 ه.خ 46 46 -11 54.55 - 45.19
خ**** 0.33 23.14 ه.خ 63 80 176 91.45 - 96.14
و**** -0.15 3.02 ه.خ 53 54 163 79.72 - 71.6
ه**** -0.77 -223.31 ه.خ 40 53 20 46.15 - 46.57
ص**** 1.57 -4.76 خ 62 61 136 86.36 - 80.95
ب**** 0.22 -0.61 ه.ف 53 32 -67 52.47 - 68.11
ش**** -1.16 -94.44 ه.خ 48 62 96 73.93 - 65.14
ت**** 0.03 -1 خ 55 73 66 80 - 83.2
پ**** 0.05 -32.01 ه.خ 50 50 44 63.16 - 71.57
ش**** 7.81 5.99 ه.خ 52 60 296 100 - 84.98
آ**** -31.64 19.79 ف 38 72 -158 0 - 7.25
ه**** -1.08 -19.59 ه.خ 34 39 -22 34.34 - 33.45
و**** -0.05 -0.25 ه.خ 47 54 157 73.52 - 68.21
و**** -0.17 1.53 ه.خ 45 50 -14 37.78 - 42.52
و**** 9.32 11.06 ه.خ 66 71 267 100 - 78.91
ش**** -7.5 -45.06 ه.خ 32 56 -34 18.62 - 19.2
ا**** -0.72 282.93 ه.خ 47 12 78 62.23 - 60.76
ج**** -1.87 -39.73 ه.خ 34 24 -111 32.27 - 35.16
ز**** -2.46 -1.41 ه.خ 39 59 25 46.1 - 45.93
ت**** -1.23 -13.72 ه.ف 50 57 -50 39.68 - 48.75
خ**** 0.11 0.46 ه.خ 60 70 162 75.76 - 89.69
ش**** 0.15 -1.46 ه.خ 47 54 159 63.22 - 63.32
ش**** -2.67 -99.17 ه.خ 36 35 -86 24.29 - 28.67
ف**** -0.52 -0.28 ه.خ 39 40 -5 39 - 30.91
ف**** -1.46 -15.5 ه.خ 41 20 -35 16.43 - 22.83
ک**** -2.12 -99.86 ف 28 20 -104 2.09 - 7.34
ک**** -0.45 -21.19 ه.خ 53 68 121 92.69 - 91.15
و**** 0.95 -15.46 ه.خ 39 37 -26 0 - 4.17
س**** 0.47 -1,000 ه.ف 54 84 -5 39.79 - 46.48
ک**** -0.9 -0.96 ف 41 91 -94 17.5 - 11.88
ش**** -0.59 0.46 ف 14 12 -68 2.64 - 2.92
خ**** -0.21 -190.81 ه.خ 48 65 7 58.79 - 62.5
آ**** -10.43 -22.26 ه.خ 53 63 105 70.49 - 80.67
آ**** -0.66 -1.42 ه.خ 51 49 85 62.95 - 64.82
ف**** 2.6 -9.64 ه.خ 40 53 24 41.06 - 42.85
ف**** -0.21 -375.1 ف 39 53 -119 23.08 - 18.92
ش**** -0.09 -3.71 ف 39 53 -26 44.04 - 34.97
ف**** -0.69 -26.11 ه.خ 31 51 -54 32.08 - 22.61
ا**** -2.65 -461.12 ه.ف 52 21 -36 43.73 - 39.34
ش**** -0.03 -2.31 ه.خ 49 42 104 75.39 - 64.57
ک**** -0.45 -0.67 ه.خ 41 77 66 33.04 - 30.59
ذ**** 1.1 28.86 ه.خ 68 77 201 100 - 100
خ**** -4.96 -45.05 خ 56 67 -22 46.63 - 72.02
ش**** -0.96 0.65 خ 54 66 50 60.53 - 67.95
ش**** -0.54 2.24 ف 37 5 -111 19.18 - 9.11
و**** -1.17 -11.52 ف 34 52 -146 0 - 12.94
و**** 0.24 0.69 ه.خ 50 60 124 61.05 - 71.45
و**** 0.08 -6.33 خ 63 83 159 76.19 - 87.9
پ**** 0.66 -0.98 ه.خ 56 50 140 92.56 - 82.93
ش**** -0.5 1.52 ه.ف 52 65 -42 31.62 - 32.25
ا**** 0.04 -20.23 ه.خ 37 31 -44 42.86 - 50.99
ر**** 1.09 -45.92 ه.خ 49 48 99 55.31 - 59.1
خ**** -0.36 2.23 ه.خ 49 56 94 61.98 - 62.53
د**** 0.57 -11.65 خ 68 82 92 79.22 - 85.17
و**** 0.04 -3.63 ه.خ 48 34 146 76.6 - 64.79
و**** -1.16 -17.66 ف 25 20 -84 3.32 - 8.09
ا**** 2.08 -30.97 ه.ف 57 53 -44 87.5 - 51.93
و**** 0.09 -1,000 ه.خ 48 32 85 61.11 - 66.93
ت**** 0 0 نا 22 15 -4 -
و**** -1.77 -6.01 ه.خ 49 44 24 65.96 - 71.49
ش**** 0.22 -218.69 ه.خ 39 40 -111 23.08 - 24.61
س**** 0.33 9.55 خ 66 73 179 100 - 96.28
ک**** -0.25 -0.48 خ 52 71 91 64.47 - 78.71
ف**** -0.32 -9.19 ه.خ 52 63 125 91.19 - 83.64
گ**** -0.26 -1,000 ه.ف 51 45 -144 3.39 - 19.21
و**** -2.89 -38.85 ف 35 39 -177 10 - 8.42
غ**** 3.6 -47.49 ف 42 21 1 37.7 - 28.72
ک**** -0.27 -0.18 خ 100 100 131 100 - 99.85
و**** -0.04 10.92 ه.خ 57 70 173 92.46 - 70.58
ا**** -0.57 -13.54 ه.خ 44 58 42 45.53 - 46.54
خ**** -0.53 0.79 ه.ف 78 40 59 54.41 - 49.82
ف**** 2.01 -775.19 ه.خ 50 54 162 44.1 - 60.54
ک**** -0.87 6.07 خ 62 100 132 100 - 86.25
ا**** 0.78 0.27 خ 62 100 133 97.32 - 85.62
و**** -0.69 0 ه.خ 50 68 203 70.59 - 61.93
ب**** -0.6 0.19 ف 36 37 -86 6.72 - 14.98
پ**** -0.22 -3.84 ف 40 92 -94 17.2 - 11.46
پ**** 0.22 0.1 ف 51 32 24 32.17 - 23.36