جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
نوع دارایی
بازار

برای مواردی که نیاز به میانگین گیری داشته اند، از روش میانگین گیری ساده (هم وزن) استفاده شده است.

برای مواردی که نیاز به میانگین گیری داشته اند، از روش میانگین گیری ساده (هم وزن) استفاده شده است.

حجم مشکوک لحظه ای
حجم معاملات تا این لحظه بازار در مقایسه با میانگین حجم روزهای قبل تا همین لحظه
خروجی فیلتر (732)
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ف**** 0.82 -0.01 ف 46 32 -51 29.46 - 26.7
ف**** -5.02 -3.39 ه.خ 20 16 -113 2.78 - 2.15
ف**** -1.35 -1.11 ف 41 26 -120 31.37 - 22.88
ش**** -1.01 -3.64 ف 26 5 -142 15.04 - 15.49
ن**** -4.46 2.55 ه.ف 43 30 -177 0 - 0.47
ک**** -0.77 -223.72 ف 33 61 -66 17.52 - 12.47
ت**** -0.81 -4.39 ف 38 29 -142 18.01 - 11.56
و**** -1.73 -2.32 ف 29 28 -103 9.34 - 10.73
م**** -4.33 -102.23 ه.خ 34 32 -108 29.41 - 34.31
و**** -1.56 1.01 ف 26 15 -131 30.43 - 25.48
پ**** -1.84 -127.58 ف 27 27 -151 10.9 - 7.08
پ**** -1.76 -27.87 ف 43 50 -94 30.97 - 21.44
ک**** -2.16 -1,000 ه.خ 43 38 -82 34.65 - 23.1
م**** -3.25 3.41 ف 39 25 -68 23.4 - 15.57
ک**** -2.86 -1,000 ف 34 6 -121 8.03 - 11.09
آ**** -2.45 -2.6 ف 23 15 -136 0.87 - 1.21
ب**** -2.7 2.29 ه.ف 38 23 -140 5.24 - 3.49
ج**** -0.58 -1,000 ف 37 23 -123 19.55 - 16.41
و**** -1.53 -102.36 ه.خ 33 46 -99 21.51 - 18.07
ش**** -2.3 -36.65 ف 33 44 -131 15.31 - 12.11
خ**** 0.12 -0.42 ف 35 11 -103 19.96 - 17.18
و**** -4.41 -339.11 ف 28 40 -91 24.19 - 28.41
و**** -3.45 0.56 ف 42 44 -141 29.21 - 24.75
ف**** -3.1 -28.63 ف 29 16 -127 7.57 - 7.78
ر**** 0.2 -41.2 ف 26 21 -113 4.07 - 3.55
ب**** -8.36 -40.83 ف 15 15 -81 13.37 - 13.16
ح**** -0.83 -10.15 ه.خ 20 43 -103 27.68 - 22.67
ت**** -3.32 17.65 ف 31 28 -103 19.38 - 18.51
و**** -0.32 -0.08 ه.ف 44 24 -143 27.08 - 18.06
م**** 0.55 -1.74 ف 50 53 -16 46.51 - 38.87
ا**** -1.32 -4.88 ف 19 0 -130 3.45 - 4.33
خ**** 0.28 -11.39 ف 30 7 -94 12.2 - 12.81
ف**** -0.08 -8.51 ه.خ 31 24 -90 21.74 - 15.22
ب**** -0.04 -0.59 ف 40 43 -86 19.82 - 19.51
و**** -1.19 -0.25 ف 25 21 -115 2.62 - 4.25
ف**** -0.63 -1.27 ه.ف 58 41 -3 54.55 - 39.92
ش**** -7.66 -3.2 ف 32 14 -119 4.76 - 3.17
ش**** -5.67 43.11 ف 28 15 -136 0 - 0
و**** -0.37 -27.06 ف 28 29 -112 2.75 - 2.59
ه**** -1.4 -721.46 ف 36 21 -105 21.05 - 18.32
ا**** -5.43 -0.31 ه.خ 50 28 21 55.29 - 36.86
ک**** -1.92 -0.89 ف 28 17 -123 2.91 - 1.93
د**** -3.81 -87.21 ف 38 57 -94 18.89 - 19.63
و**** -0.19 -98.38 ف 45 38 -108 37.1 - 30.11
ج**** -1.04 -12.26 ف 30 40 -100 6.6 - 4.18
ف**** -5.72 -6.69 ه.ف 52 44 -74 43.33 - 35.83
ش**** -22.27 -1 ه.ف 48 66 -131 23.9 - 15.93
ف**** -7.11 -28.4 ه.ف 51 48 -85 23.81 - 21.03
ف**** -2.89 0.04 ه.خ 35 44 -54 22.22 - 14.81
ص**** 0.71 -120.82 ف 34 29 -77 22 - 17.18
ه**** 0.03 -55.64 ف 29 12 -92 14.16 - 11.41
ک**** -0.64 -1,000 ف 37 16 -126 13.23 - 17.56
و**** 3.17 -6.61 ه.خ 51 53 65 75.5 - 75.47
ت**** -5.49 -87.03 ف 37 34 -75 21.14 - 15.21
ز**** -248.92 -329.76 ف 30 20 -172 0 - 0
ا**** -1.56 -2.54 ف 24 9 -124 0 - 0
ش**** 0 -1,000 ف 43 20 -89 13.7 - 9.13
ذ**** -1.07 -0.43 ه.خ 13 14 -104 7.32 - 6.96
ش**** -1.21 -659.83 ف 40 49 -125 40.98 - 41.05
ش**** -1.72 -113.99 ه.خ 30 32 -142 6.87 - 5.05
و**** 0.04 -3.71 ف 24 12 -117 11.33 - 9.46
و**** -1.12 -35.05 ف 30 30 -90 22.22 - 23.91
س**** 1.12 5.67 ه.ف 48 47 -60 35.25 - 33.64
ش**** -3.1 -25.54 ف 34 28 -126 20.71 - 17.29
س**** -0.04 -1,000 ه.ف 47 57 -122 25 - 16.67
خ**** 0.6 -0.52 ف 28 11 -112 19.43 - 14.95
آ**** -6.72 4.95 ف 29 20 -134 0 - 0
و**** -2.8 -1,000 ف 46 52 -32 35.33 - 40.89
ت**** -0.49 -25.14 ف 36 14 -110 16.5 - 14.58
ک**** -1.23 -592.15 ف 27 28 -161 0.45 - 3.62
ا**** 0.15 3.46 ه.ف 100 100 115 99.76 - 99.84
پ**** -0.22 -0.54 ف 33 14 -126 15.86 - 16
و**** -0.1 -8.47 ه.خ 30 28 -115 11.93 - 12.08
پ**** -1.21 -7.87 ف 27 15 -144 6.2 - 4.47
ک**** -0.16 -1.02 خ 100 100 125 99.67 - 99.74
و**** -0.21 -3.65 ف 44 55 -91 29.39 - 19.59
ش**** -11.61 -35.34 ف 41 41 -105 15.62 - 10.42
خ**** -0.62 -2.36 ف 30 8 -95 14.19 - 12.4
ف**** -1 -0.1 ف 33 13 -118 11.37 - 9.77
ش**** -12.22 -17.26 ف 45 36 -104 22.31 - 16.25
و**** 0.49 -3.61 ه.ف 55 36 -48 36.05 - 39.65
ک**** 0.42 -0.62 خ 57 94 64 62.62 - 57.44
غ**** 1.32 -133.07 ف 47 32 -56 35.58 - 28.26
ف**** -1.49 -1.29 ف 41 38 -80 25.62 - 23.97
ش**** -7.55 0.12 ف 29 17 -161 3.77 - 10.78
ی**** 0.17 -0.51 خ 100 100 127 100 - 99.91
س**** -3.77 2.1 ه.ف 54 47 -61 36.51 - 27.78
و**** -1.74 -33.78 خ 57 57 114 69.23 - 68.59
ک**** 0.89 -11.01 ه.ف 53 58 -46 31.01 - 31.56
س**** -1 -1,000 ه.خ 37 37 -120 11.92 - 12.77
ط**** -1.46 -1.28 ف 46 53 -72 13.56 - 17.8
و**** -14.99 -14.07 ه.ف 48 48 -101 29.82 - 25.69
ث**** 0.47 -0.2 ف 47 68 -45 44.62 - 40.84
و**** -2.68 -5.53 ف 43 51 -106 37.73 - 27.93
ا**** -1.06 -281.3 ف 43 22 -85 21.3 - 19.57
ب**** 0 -1,000 ف 38 18 -125 13.37 - 8.91
ف**** -0.1 -5.25 ف 45 38 -90 26.47 - 22.91
س**** -0.06 -13.97 خ 100 100 126 100 - 99.87
ت**** -2.22 -2.25 ف 38 22 -149 20.87 - 18.19
س**** -0.39 -398.72 ف 41 39 -101 6.46 - 4.73
ع**** -1.97 -2.25 ف 45 35 -61 15.57 - 12.96
خ**** -0.53 -18.86 ف 30 14 -101 10.99 - 7.86
خ**** -1.79 5.09 ف 27 14 -131 0 - 0
ک**** -0.31 -1.81 ف 42 31 -103 13.76 - 12.04
ش**** -6.4 -17.23 ه.ف 45 38 -144 13.04 - 18.1
غ**** -3.26 0.11 ف 24 12 -115 0 - 3.41
د**** -0.29 0.57 ف 22 10 -96 8.11 - 5.36
پ**** 0.84 0.2 خ 57 96 64 64.17 - 59.18
ش**** 4 -1,000 ه.خ 39 67 24 26 - 16.55
آ**** -0.29 -2.37 ف 36 28 -110 20.67 - 16.4
ک**** -1.5 -2.7 ف 34 90 -161 1 - 34.45
ن**** -1.46 -16.48