جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
نوع دارایی
بازار

برای مواردی که نیاز به میانگین گیری داشته اند، از روش میانگین گیری ساده (هم وزن) استفاده شده است.

برای مواردی که نیاز به میانگین گیری داشته اند، از روش میانگین گیری ساده (هم وزن) استفاده شده است.

حجم مشکوک لحظه ای
حجم معاملات تا این لحظه بازار در مقایسه با میانگین حجم روزهای قبل تا همین لحظه
خروجی فیلتر (740)
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ف**** 0.42 0.12 ف 48 22 1 70.83 - 37.41
م**** -15.29 3.62 ه.خ 48 43 56 85.63 - 85.23
ف**** 0.47 0.2 ف 39 25 -77 35.85 - 21.97
ف**** -0.01 -0.48 ف 42 21 -81 42.34 - 22.76
م**** -1.72 -4.34 ه.خ 53 65 62 78.57 - 49.77
و**** 0.7 0.31 ف 45 32 -136 35.12 - 24.44
ک**** -3.37 -924.88 ف 49 6 -72 48.91 - 24.78
ب**** -4.06 -1.12 ه.خ 26 37 -42 34.15 - 34.15
پ**** -0.62 22.26 ف 28 42 -119 8.42 - 2.85
آ**** -0.04 12.49 ف 16 39 -414 10.27 - 29.85
ت**** 0.02 1.91 ف 33 29 -129 22.67 - 9.46
و**** -2.86 55.99 خ 73 53 77 87.32 - 87.32
پ**** -0.18 -26.94 ف 38 30 -70 40.61 - 26.39
و**** 0.14 0.22 ف 33 26 -100 29.23 - 11.73
ش**** 0.45 0.05 ف 47 45 -80 41.18 - 25.22
ن**** 1.66 1.62 ف 30 23 -122 20.08 - 10.73
ج**** 0.66 -4.06 ف 31 26 -142 9.38 - 3.13
ش**** 4.86 -0.48 ف 26 10 -114 12.76 - 4.25
ش**** 1.36 7.07 ف 41 39 -60 29.41 - 19.21
و**** 0.2 -4.42 ف 45 37 -47 44.86 - 18.72
ش**** 2.21 5.56 ه.خ 52 59 117 91.21 - 73.05
ف**** 0.18 1.67 ف 26 19 -121 17.24 - 7.37
ک**** 0.06 1.11 ف 35 25 -110 25.34 - 11.15
خ**** 0.35 0.59 ف 49 56 -87 32.23 - 24.12
ر**** 0.2 -21.85 ف 33 22 -110 13.93 - 9.19
ا**** 0.75 -17.18 ه.ف 50 25 -75 28.25 - 11.2
و**** 1.14 0.04 ف 26 19 -126 11.06 - 3.69
ا**** -0.5 -0.29 ف 39 36 -104 24.53 - 12.47
م**** -0.11 -1,000 ف 26 2 -112 15.46 - 7.78
ز**** 0.09 3.92 ف 18 24 -147 15.86 - 7.8
ه**** -2.6 -13.46 ف 43 38 -81 41.79 - 21.4
ش**** 0.33 -2.98 خ 57 49 68 67.61 - 50.86
ش**** -0.46 -36.08 ف 34 44 -133 12.99 - 6.49
ه**** 6.93 -6.88 ف 39 42 -59 42.68 - 32.08
و**** 0.06 -4.84 ف 43 38 -91 25.73 - 14.93
پ**** -0.96 -1,000 خ 64 73 120 91.67 - 91.11
ش**** -2.19 81.93 ف 23 26 -111 0 - 0
ش**** 0.24 0.08 ف 34 24 -107 27.54 - 14.85
خ**** -0.2 0.25 ف 42 48 -98 22.66 - 12.74
ش**** 0.92 -5.99 ف 24 7 -106 13.87 - 4.62
ص**** -0.12 -3.12 ف 38 43 -138 20.64 - 14.63
آ**** -0.78 -12.7 ه.خ 47 56 76 79.47 - 71.58
ش**** -0.72 -1,000 ف 29 7 -127 31.03 - 16.84
و**** -3 -1,000 ه.خ 52 7 42 100 - 66.67
ف**** -0.11 0.55 ف 43 29 -83 46.08 - 15.36
و**** -0.25 -2.03 ف 27 20 -120 8.42 - 10.3
ب**** 17.3 36.56 ف 41 42 -119 40.48 - 23.9
ح**** 0.03 -2.04 ف 30 25 -125 18.43 - 6.25
خ**** -0.56 -0.39 ف 39 43 -103 17.59 - 8.03
ج**** 0.48 -0.77 ف 49 49 -19 53.28 - 31.69
ک**** -0.14 -10.67 ف 50 16 33 59.03 - 29.49
ت**** -0.02 -11.11 ف 36 15 -120 28.2 - 10.34
ش**** 0.66 -3.03 ف 31 27 -133 24.16 - 11.28
ا**** 0.35 3.01 ف 35 29 -92 36.74 - 18.18
ف**** 0.63 -25.74 ف 53 26 -76 91.67 - 45.26
و**** 1.74 -51.85 ه.خ 49 50 93 50 - 26.19
ف**** -0.36 0.3 ف 13 34 -229 4.81 - 9.01
و**** 1.68 -0.17 ف 35 30 -108 35.77 - 25.08
ب**** -4 1.95 ف 42 43 -91 35.13 - 11.94
ت**** -2.15 0.61 ه.خ 47 53 -59 64.86 - 22.62
و**** 0 -1,000 ه.خ 17 0 0 0 - 0
خ**** 1.57 3.86 ف 28 21 -118 13.36 - 4.45
ش**** 0.53 -0.21 ف 36 17 -103 26.2 - 9.42
آ**** 0.16 -7.4 ف 36 23 -92 29.17 - 18.83
و**** 0 0 ه.خ 51 26 39 100 - 66.67
س**** 0 -1,000 ف 20 53 -467 0 - 49.69
ک**** -0.9 1.02 ف 41 32 -64 33.21 - 14.97
ک**** -0.05 -1.2 ف 26 12 -102 16.04 - 6.2
ش**** -0.29 -12.25 ف 26 25 -137 15.82 - 9.83
ذ**** -0.5 2.03 ف 20 8 -134 13.2 - 4.4
و**** -0.55 -2.21 ف 38 42 -74 11.96 - 15.94
ف**** -0.95 -104.71 ف 41 39 -123 8.23 - 4.97
ش**** 0.12 -0.65 ف 45 38 -44 37.27 - 12.42
آ**** -0.69 15.14 ف 33 35 -103 30.94 - 13.51
و**** -1.14 1.3 ه.خ 40 56 -152 45.95 - 17.93
غ**** -1.11 -1.6 ه.خ 35 53 -42 25.37 - 27.7
ک**** 0.64 1.5 خ 60 100 116 98.02 - 85.96
ا**** 0.71 -172.45 ف 28 10 -118 13.71 - 4.57
و**** 0 0 ف 45 34 -93 0 - 66.67
پ**** 1.14 -1 ف 26 10 -106 24.9 - 14.38
ش**** 0.33 -2.77 ف 38 22 -138 29.73 - 13.14
و**** -0.3 -24.91 ه.خ 53 72 59 91.67 - 44.44
و**** -0.78 6.44 ف 38 23 -131 31.25 - 11.36
ر**** -1.47 3.04 ف 41 37 -117 27.07 - 13.69
ش**** -1.52 -2.23 ف 35 36 -124 22.6 - 13.46
و**** 2.87 -611.77 ف 37 25 -60 28.53 - 22.14
غ**** 0.21 0.28 ف 28 22 -144 16.14 - 10.01
و**** 0.09 -8.59 ف 35 19 -205 16.98 - 5.66
ک**** -0.21 0.18 ف 34 36 -119 19.83 - 9.74
ش**** -0.39 -105.32 خ 56 30 98 55.56 - 58.52
ا**** 2.47 -56.38 ف 19 28 -86 60.47 - 46.6
و**** -4.03 -6.26 ف 48 34 -45 51.78 - 19.24
آ**** -1.06 -1,000 ف 30 63 -115 24.47 - 10.45
ش**** 1.18 -2.16 ف 48 61 -67 41.59 - 19.23
و**** 1.25 0.94 ف 26 18 -80 16.67 - 6.42
خ**** -0.59 -0.5 ف 39 39 -122 17.87 - 10.73
ب**** 0.07 -5.46 ف 37 31 -107 37.24 - 19.29
ب**** -4.09 -1.86 ف 42 46 -65 39.76 - 35.34
ب**** -0.21 -0.26 ف 24 17 -107 13.94 - 6.78
پ**** -0.63 1.64 خ 58 100 108 98.91 - 85.34
ا**** 0 0 نا 0 0 0 -
ا**** 0 0 نا 0 0 0 -
ا**** 0.04 -2.23 ف 40 79 -74 20 - 14.02
ک**** 0 0 نا 10 56 -130 0.24 - 0.08
ا**** -0.43 4.29 ف 16 12 -124 6.83 - 2.28
خ**** 0.28 -13.37 خ 96 68 83 100 - 99.1
ک**** 0.22 -0.28 خ 99 93 121 100 - 99.72
ا**** 0.52 -56.39 ه.خ 48 37 -0 62.45 - 35.83
ش**** 0.11 -0.4 ف 24 36 -105 17.91 - 11.56
و**** 0 -193.71 ه.خ 15 0 0 0 - 0
پ**** 0.58 5.78 ه.خ 55 51 68 76.23 - 46.92
ف**** 0.25 -1.85 ف 44 37 -91 37.33 - 15.38