جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
جریان قدرت حقیقی
حمایت حقوقی
حجم معاملات
حجم مشکوک
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
استوکاستیک
MACD
Stochastic RSI
خط K
Parabolic Sar
ADX
Aroon
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه
باند بولینگر
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه
روند سه روزه
روند ده روزه
روند سی روزه
روند صد روزه
اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن
ایچیموکو
ابر کومو
ایچیموکو
نوع دارایی
بازار

برای مواردی که نیاز به میانگین گیری داشته اند، از روش میانگین گیری ساده (هم وزن) استفاده شده است.

برای مواردی که نیاز به میانگین گیری داشته اند، از روش میانگین گیری ساده (هم وزن) استفاده شده است.

حجم مشکوک لحظه ای
حجم معاملات تا این لحظه بازار در مقایسه با میانگین حجم روزهای قبل تا همین لحظه
خروجی فیلتر (826)
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ف**** 4.74 21.75 خ 82 68 221 100 - 96.91
ف**** -0.47 -0.34 خ 75 57 96 93.53 - 94.22
ف**** -0.45 -0.28 خ 87 69 78 89.59 - 90.65
ش**** 0.44 3.82 خ 76 76 108 100 - 90.3
ش**** -0.07 -0.75 خ 85 82 93 94.78 - 95.04
ت**** 0.22 0.42 خ 85 83 159 100 - 100
ک**** -1.66 0.96 خ 76 80 69 81.02 - 81.87
و**** -0.31 -3.87 خ 69 54 49 58.63 - 59.81
پ**** -0.43 -1.4 خ 83 77 99 92.57 - 87.71
ش**** -0.15 -1.32 خ 79 86 120 93.58 - 93.17
پ**** 0.61 1.92 خ 72 73 117 100 - 88.67
م**** -0.63 -0.07 خ 67 72 123 94.93 - 92.5
م**** -1.68 -37.44 ه.ف 48 53 -130 30.26 - 36.75
ک**** -0.48 -24.09 خ 69 86 67 73.3 - 76.72
آ**** 6.32 12.84 خ 79 85 133 100 - 88.42
و**** -0.38 -3.46 ه.ف 58 50 47 59.59 - 53.42
ش**** -0.14 -0.7 خ 74 89 128 94.66 - 89.68
ن**** -0.59 0.85 خ 79 72 163 95.69 - 95.42
ب**** -2.95 -1.91 خ 70 66 122 100 - 92.86
و**** -1.15 2.99 خ 67 60 84 78.18 - 84.72
و**** -0.25 0.02 خ 68 73 85 79.59 - 76.91
ش**** -0.01 3.12 خ 71 66 132 92.13 - 89.35
ک**** -0.25 1.47 خ 74 90 101 99.9 - 87.21
خ**** -0.18 0.01 خ 67 58 132 98.86 - 83.78
ج**** -0.5 1.33 ه.ف 66 69 76 74.13 - 81.31
و**** -0.15 0.37 خ 89 52 95 95.4 - 95.49
ر**** 0.95 1.17 خ 67 58 101 100 - 76.94
ح**** -0.82 8.85 خ 66 87 125 100 - 98.41
ب**** -0.07 5.3 خ 85 74 172 100 - 100
ف**** -0.47 -0.49 خ 66 62 64 72.47 - 74.59
و**** 0.23 2.42 خ 70 91 64 83.09 - 76.98
م**** 0.46 -10.71 خ 73 84 143 97.68 - 92.41
ا**** -0.3 0.93 خ 77 84 125 92.31 - 95.42
ش**** -0.11 7.19 خ 74 72 126 99.49 - 92.37
ش**** 1.73 119.3 خ 75 62 148 100 - 88.09
خ**** 0.09 0.24 خ 72 70 141 100 - 95.03
ت**** -0.62 -18.96 خ 71 59 81 80.16 - 74.83
و**** -0.32 0.08 خ 68 81 112 95.87 - 92.35
ه**** -0.68 14.7 خ 71 62 50 69.16 - 79.52
ب**** 0.13 -96.31 ه.ف 65 70 92 78.16 - 65.52
ز**** -0.83 0.09 ه.ف 63 57 51 65.73 - 71.91
و**** 14.15 10.91 نا 0 0 0 -
ه**** 37.46 85.61 خ 72 77 161 100 - 94.33
ا**** -0.27 0.06 خ 74 79 92 98.4 - 92.42
ف**** -1.32 -1.51 خ 74 71 94 79.64 - 68.53
ص**** 2 4.06 خ 82 87 118 100 - 95.66
و**** -0.79 3.63 خ 73 92 127 90.86 - 96.95
ک**** 0.59 0.16 ه.ف 65 63 47 71.15 - 55.13
ج**** -0.34 -69.28 خ 74 40 115 97.05 - 94.69
ش**** -1.13 0.07 ه.ف 67 69 58 59.25 - 65.86
خ**** -0.55 0.31 خ 61 48 61 79.58 - 82.67
ش**** -0.01 0.31 خ 65 54 83 78.77 - 64.94
ا**** 0.52 0.74 خ 69 77 111 81.36 - 82.06
و**** -0.26 0.26 خ 70 87 113 86.67 - 88.86
ش**** -0.92 -1.47 خ 85 76 98 81.58 - 84.54
ذ**** 1.11 10.08 خ 82 90 140 100 - 96.97
ش**** 0.5 45.88 خ 79 75 128 100 - 90.53
و**** 0.55 2.31 خ 66 76 138 88.21 - 82.93
ش**** -5.51 9.45 خ 69 60 87 94.97 - 93.32
ش**** -1.29 -0.34 خ 77 59 98 94.95 - 85.13
ت**** -0.26 -32.96 خ 70 77 118 95 - 90.13
ف**** -0.3 -47.05 خ 78 59 170 100 - 100
آ**** -0.48 0.58 خ 78 90 134 73.34 - 88.62
ا**** -0.09 -3.79 خ 70 86 72 83.64 - 83.64
و**** 4.39 13.76 خ 64 62 176 100 - 78.38
پ**** -0.71 1.11 خ 72 73 159 96.1 - 92.03
خ**** -0.04 5.62 خ 66 70 173 100 - 88.97
ف**** 6.82 -2.25 خ 90 85 84 95.66 - 95.5
ف**** -0.97 -3.3 ه.ف 65 68 60 62.96 - 65.08
ک**** -0.04 -1.97 خ 81 81 107 90.54 - 83.17
ک**** 0.6 -9.23 خ 72 78 66 75.55 - 76.25
و**** -0.23 -0.42 خ 74 70 104 88.29 - 82.88
آ**** -0.68 -0.49 خ 80 97 109 95.26 - 98.38
آ**** 0.45 15.53 خ 82 76 149 100 - 100
ف**** 1.87 5.08 خ 69 59 235 100 - 85.77
ا**** 2.13 -0.4 نا 63 54 -48 32.58 - 47.83
ش**** -1.24 4.02 خ 73 67 113 84.65 - 87.98
خ**** 0.2 -0.69 خ 80 70 136 100 - 99.9
پ**** 0.51 -1.89 خ 83 91 102 95.69 - 94.06
ش**** -0.32 -1.14 ه.ف 62 61 75 73.11 - 65.55
ا**** -0.45 -0.05 خ 78 69 103 98.74 - 84.83
د**** 0.76 126.56 خ 73 84 98 95.24 - 84.58
و**** 1.18 -8.55 خ 78 57 80 86.49 - 81.53
ش**** -0.1 3.27 خ 79 80 167 99.04 - 99.21
ر**** 0.2 5.56 خ 83 91 173 100 - 98.18
پ**** -0.56 1.42 خ 76 82 111 90.04 - 93.33
ک**** -0.22 5.29 خ 61 94 86 77.65 - 72.07
ف**** -1.1 5.84 خ 70 69 69 74.49 - 79.68
ش**** 0.26 2.37 خ 79 84 154 100 - 98.95
خ**** -0.08 -0.14 خ 68 69 136 95.82 - 86.22
س**** -0.53 -3.52 خ 66 90 127 100 - 99.83
خ**** 0.13 4.85 خ 72 69 64 91.28 - 86.19
ک**** -0.49 -0.08 خ 64 79 169 90.29 - 88.08
ا**** 0 0 نا 32 55 -61 23.72 - 23.22
س**** -0.23 -7.7 خ 67 71 46 65.85 - 64.87
ا**** -0.81 5.57 خ 74 72 134 94.97 - 89.22
و**** -0.11 1.29 خ 66 80 119 82.61 - 84.39
ش**** -0.34 -0.33 ه.ف 77 69 69 77.68 - 73.81
و**** 2.1 53.48 خ 77 55 168 100 - 71.18
ش**** -0.07 -1.32 خ 73 91 104 85.21 - 88.9
و**** 3.14 -11.59 خ 84 98 129 100 - 100
ا**** 7.26 -4.25 ه.خ 49 40 0 44.74 - 44.74
س**** 3.61 1.65 خ 71 73 78 79.31 - 76.13
غ**** 2.28 0.78 خ 84 82 151 100 - 99.19
س**** 0.57 -20.66 خ 80 75 163 100 - 100
ک**** 0 0 ه.خ 37 17 114 100 - 33.33
ب**** -0.45 0.44 خ 69 65 94 89.4 - 87.17
و**** 0.78 -51.33 خ 67 68 151 100 - 88.65
د**** 0.97 -1.66 خ 77 69 176 100 - 100
و**** -0.99 -0.85 خ 65 64 73 73.26 - 75.97
ر**** -0.19 164.88 ه.ف 38 0 -467 3.51 - 1.17
غ**** -0.13 6.57 خ 71 76