فراوانی در فیلترها

در این بخش میتوانید، نمادها را به ترتیب تعداد تکرار در فیلترهای خرید و فروش مشاهده کنید. عدد درج شده در ستون فراوانی، نشان دهنده تعداد فیلترهای خرید یا فروشی است که نماد در آن مشاهده شده است. لطفا توجه داشته باشید که به علت تنوع بالای فیلترهای ترندیفای، یک نماد میتواند همزمان در هر دو بخش وجود داشته باشد.

برای مشاهده نام و جزئیات فیلترها میتوانید روی هر نماد کلیک کنید و سپس از بخش فراوانی در فیلترها، تمام فیلترهای عمومی که نماد در آنها رویت شده است را مشاهده کنید. لطفا دقت کنید که عدد درج شده در این بخش تعداد کل فیلترهای عمومی و خصوصی است اما در صفحه جزئیات نماد، فقط فیلترهای عمومی قابل مشاهده هستند.

تعداد 100 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید.
نماد فراوانی ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI
س**** (16) 0.59 9.54
س**** (13) 0.12 18.59
پ**** (13) 0.02 46.83
گ**** (12) 0.16 2.86
ن**** (11) 0.64 -63
ت**** (11) 3.22 11.73
و**** (10) 4.96 -1.55
س**** (10) 0.39 0.33
ش**** (10) 2.21 5.56
ف**** (10) 0.2 2.36
چ**** (10) 3.88 0.39
س**** (10) 0.11 14.47
و**** (9) 16.66 -1,000
ش**** (9) 0.12 -0.65
س**** (9) 0.72 4.28
ک**** (9) 1.77 -5.11
و**** (8) 6.34 3.13
و**** (8) 1.48 -15.24
ح**** (8) 0.92 1.64
ب**** (8) 6.54 -41.98
و**** (8) 0.52 -0.77
غ**** (8) 1.31 1.89
و**** (8) 0.77 2.5
د**** (8) 0.77 0.73
ز**** (8) 0.69 2.99
ک**** (8) 0.53 17.45
ر**** (7) 1.12 -8.21
ت**** (7) 0.76 -0.66
و**** (7) 0.33 6.41
ب**** (7) 0.73 3.03
پ**** (7) 0.59 5.14
ح**** (7) 0.23 -44.55
ش**** (7) 0.53 -0.21
س**** (7) 1.69 -6.35
و**** (7) 1.25 0.94
ک**** (6) 3.04 -0.2
ک**** (6) 0.98 -0.41
و**** (6) -0.62 5.63
و**** (6) 0.43 -12.22
و**** (6) 2.32 -391.85
و**** (6) 7.61 -38.68
ب**** (6) 0.03 0
غ**** (6) 0.64 1.82
پ**** (6) 1.14 -1
و**** (6) 0.43 -12.82
ذ**** (6) -0.5 2.03
ف**** (6) 0.18 1.67
ک**** (6) 1.02 3.52
ب**** (6) 17.3 36.56
گ**** (6) 4.67 -7.72
ا**** (6) 0.75 -17.18
ا**** (6) 0.02 -17.64
ک**** (6) 0.62 -13.15
ث**** (6) 1 0.56
و**** (6) 0.37 0.38
ز**** (6) 0.2 -1.74
غ**** (5) 0.21 0.28
د**** (5) 0.17 -196.07
و**** (5) 8.47 -0.15
ف**** (5) 0.63 0.14
خ**** (5) 0.42 -2.16
ش**** (5) 0.33 -2.98
و**** (5) 1.02 -1.84
و**** (5) 0.72 -35.82
و**** (5) 0.38 -0.07
س**** (5) 0.29 2.32
گ**** (5) 0.37 5.41
ز**** (5) 3.64 -51.25
غ**** (5) 0.73 -2.31
ک**** (5) 0.93 -0.04
خ**** (5) 0.82 0.5
ک**** (5) 0.06 -39.13
ق**** (5) 0.72 1.39
ق**** (5) 0.28 -12.21
ه**** (5) 0.7 -3.1
ش**** (5) 0.45 0.05
ک**** (5) 0.37 -1
خ**** (5) 0.2 -4.05
و**** (5) 2.26 -14.42
ن**** (5) 1.66 1.62
س**** (5) 3.15 -0.11
و**** (5) 0.72 -0.36
د**** (5) 1.63 -0.17
خ**** (4) 0.35 0.59
خ**** (4) -0.11 10.96
ف**** (4) -2.02 10.39
غ**** (4) 3 -2.48
خ**** (4) -1.37 1.13
گ**** (4) 2.81 2.77
ش**** (4) 0.68 -3.38
ک**** (4) 0.5 -0.57
ش**** (4) -0.02 -0.82
ش**** (4) -2.19 81.93
و**** (4) 2.87 -611.77
س**** (4) 0.17 0.64
ش**** (4) -0.41 4.93
د**** (4) 0 -17.03
و**** (4) 7.17 -53.23
ف**** (4) -0.5 5.78
ف**** (4) 0.75 -2.74
تعداد 30 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید.
نماد فراوانی ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI
ک**** (4) -2 -417.76
م**** (4) -7.91 -0.52
س**** (4) 0 -1,000
و**** (4) 0.56 19.74
خ**** (4) -1.99 12.62
ث**** (3) 1.89 1.94
غ**** (3) -21 -0.14
ب**** (3) 34.63 11.75
ش**** (3) -1.12 6.16
ش**** (3) -0.19 -0.39
د**** (2) -0.61 0.29
ق**** (2) 0.72 1.39
ا**** (2) 0.32 -94.56
ش**** (2) 0.31 -11.68
و**** (2) -7 -1,000
ل**** (2) -0.23 -66.63
ا**** (2) 0.03 -7.04
ق**** (2) -0.58 0.2
غ**** (2) 0.64 1.82
ب**** (2) -4.46 -450.19
و**** (2) -0.32 -1.13
آ**** (2) -0.04 12.49
ف**** (2) -6 -1,000
ف**** (2) 0 -1,000
ن**** (2) -0.83 0.42
د**** (2) -0.4 -1,000
ف**** (2) -0.41 -20.79
ک**** (2) 0.63 -1.31
ف**** (2) -0.56 -0.65
ح**** (2) -2 -1,000