دسته بندی فیلترها

در سیستم ترندیفای، فیلترها با استفاده از تعدادی برچسب دسته بندی میشوند. در این بخش میتوانید دسته بندی های تعریف شده برای فیلترها را مشاهده کنید و به راحتی فیلترها را بر اساس دسته بندی دلخواه خود مشاهده کنید.