پخش زنده رویدادهای بورس

در این بخش میتوانید آخرین رویدادها و اتفاقات نمادهای معاملاتی را به صورت لحظه ای مشاهده فرمایید. ترندیفای با استفاده از الگوریتم های دقیق، اتفاقات و رویدادهای مربوط به نمادهای معاملاتی بازار بورس و فرابورس ایران را شناسایی و به شما اطلاع رسانی میکند. رویدادهایی مانند خرید و فروش حقوقی، خرید و فروش گروهی و سنگین حقیقی ها، صفوف معاملاتی و باکس قدرتمند خرید و فروش در نمادها.

با ترندیفای هیچ اتفاقی دور از چشم شما نیست!

با ورود رایگان به سایت، میتوانید نام نمادها را مشاهده کنید.

بازار اکنون تعطیل است و پخش زنده به پایان رسیده است. برنامه بعدی ما را در اولین روز کاری از دست ندهید!

%2.41

ک****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.88

ز****

حجم ناگهانی

مقدار 114,241 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.79

س****

حجم ناگهانی

مقدار 151,349 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.52

ن****

حجم ناگهانی

مقدار 227,872 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.94

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 2.16M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.19

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.06

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 253,470 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.78

ن****

حجم ناگهانی

مقدار 211,756 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.21

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 370,249 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.16

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 595,564 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.2

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 3.36M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.18

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 28.5M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.31

م****

حجم ناگهانی

مقدار 3.95M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.13

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 516,747 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.94

گ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 32,962 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.6B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.84

ت****

حجم ناگهانی

مقدار 12.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.55

ف****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.17

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 11.15M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.11

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 4,167 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 86.72M ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.1

م****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.31

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.19

ه****

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 304,644 سهم را به ارزش 3.08B ریال خرید.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.3

ه****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0

ا****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.17

ا****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 196 خریدار حقیقی، مقدار 4.39M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال خریدند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.12

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 400,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.52

ع****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.22

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 1.82M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.13

ث****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.2

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 19 فروشنده حقیقی، مقدار 277,019 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 168.76M ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.52

ن****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.19

ه****

حجم ناگهانی

مقدار 304,644 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.94

آ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.15

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 807,155 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.61

ط****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 278 فروشنده حقیقی، مقدار 712,257 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 551.2M ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.94

گ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.25

آ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-1.03

ج****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.99

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.11

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.41

ب****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.12

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 44,708 سهم را به ارزش 453.83M ریال فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.94

غ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.14M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.05B ریال خریدند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.08

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.18

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 72 سهم را به ارزش 990,504 ریال فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.3

ه****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 1.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.17B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.67

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 4.6M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.27

آ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.61

ط****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 633 خریدار حقیقی، مقدار 836,795 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 284.52M ریال خریدند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.07

د****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.84

ت****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 101 فروشنده حقیقی، مقدار 8.96M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.86B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.13

ث****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.95

ر****

حجم ناگهانی

مقدار 135,415 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.95

ر****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.19

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 1.5M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.48

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 1.42M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.88

ز****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 66 فروشنده حقیقی، مقدار 114,241 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 239.66M ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.05

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.94

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 47 فروشنده حقیقی، مقدار 2.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.74B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.14

ن****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.21

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 8.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.06

ر****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.96

ش****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.98

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.67

ق****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.99

ر****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.22

ث****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.87

ت****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.95

ا****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.84

ش****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.19

ه****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 304,644 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 615.94M ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.97

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.11

ر****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-2.86

ف****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 505,624 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.26B ریال خریدند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-2.86

ف****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 200,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.97

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 49,304 سهم را فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.41

ت****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.91

ف****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.99

ا****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.99

پ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.12

ن****

حجم ناگهانی

مقدار 9,183 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-0.83

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.3

ه****

حجم ناگهانی

مقدار 4.87M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 11.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.11

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.78

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-2.34

ز****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.44

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.99

س****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-1.08

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.1

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 7.32M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 212.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.1

ف****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.78M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 14.97B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.67

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 852,432 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.33B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.14

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-2.86

ت****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-0.74

ل****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.86

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.41

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.61

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.98

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.1

گ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.99

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.96

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-0.83

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.98

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.99

خ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-3.81

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-3.81

ک****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.73

ق****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.59

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.95

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.19

س****

حجم ناگهانی

مقدار 17.66M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 167 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.99

د****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.85

ا****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.97

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.98

ن****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.98

ن****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.54

ک****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.19

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 1.49M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 149.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.19

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 19,931 سهم را به ارزش 544.52M ریال فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.44

س****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-2.13

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.35

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.05

ح****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.05

ح****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.99

ق****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.12

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 1,336 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.2

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-0.39

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.58

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-0.03

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.49

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-2.11

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.12

ل****

حجم ناگهانی

مقدار 5.05M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.98

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.53

م****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-2.46

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.13

ث****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.14

ن****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.95

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-1.35

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.83

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.83

ش****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.99

ر****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-0.6

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-0.26

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-0.39

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 5.82M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 66.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.96

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.96

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-0.29

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-2.83

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.95

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.95

ک****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.41

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.15

ی****

حجم ناگهانی

مقدار 2.45M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 206.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%5

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.68

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.14

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.18

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.97

ق****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.22

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 387,827 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 92.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.15

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 134,830 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 674.55M ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.97

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.96

ح****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.99

ر****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 7.06M سهم را فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.95

ف****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.13

آ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.27

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 59,212 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.98

ش****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.96

س****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.46

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.98

م****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.98

م****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.99

ق****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.61

ط****

حجم ناگهانی

مقدار 940,446 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 208.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.27

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 109,609 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 556.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-2.72

ک****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.97

خ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.87

ب****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.14

س****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%3.75

س****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.19

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 564,992 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 588.24M ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.64

و****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.89

ک****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.17

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 35 فروشنده حقیقی، مقدار 406,888 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 619.92M ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.7

ش****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.18

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 77 فروشنده حقیقی، مقدار 3.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.18

د****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.98

خ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%0.79

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%-2.97

ت****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%2.29

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%5

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%4.99

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%1.06

س****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%6.89

ک****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:30
%5

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%2.9

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 231,310 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 231.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%-0.74

و****

حجم ناگهانی

مقدار 430,612 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 64.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%0

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 1.54M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 69.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%2.96

و****

حجم ناگهانی

مقدار 84,124 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%-2.07

د****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 332,074 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.35B ریال خریدند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%-0.7

س****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 285,045 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%-1.87

ه****

حجم ناگهانی

مقدار 2.08M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 111.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%1.01

ح****

حجم ناگهانی

مقدار 91,933 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 528.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%2.45

ح****

حجم ناگهانی

مقدار 5.15M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 103.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%6.84

غ****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 700,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%0.32

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 38,462 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%6.91

و****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%6.96

ف****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%5

چ****

حجم ناگهانی

مقدار 112,907 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%0.17

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 748,815 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%6.99

ر****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%1.26

و****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%4.86

ش****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%4.97

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 788,676 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%4.97

ف****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 10 خریدار حقیقی، مقدار 628,123 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال خریدند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%2.99

خ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%2.95

ل****

حجم ناگهانی

مقدار 646,582 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 129.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%2.95

ل****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%2.95

ل****

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 645,137 سهم را به ارزش 15.68B ریال خرید.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%2.95

ل****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 335,801 سهم را فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%-0.74

س****

حجم ناگهانی

مقدار 15,036 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 62.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%2.98

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%-1.13

و****

حجم ناگهانی

مقدار 614,076 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%-1.13

و****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 447,354 سهم را به ارزش 1.98B ریال فروخت.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%2.99

آ****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 404,065 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%3.29

پ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 103 خریدار حقیقی، مقدار 9.66M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%0.13

م****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%4.97

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%6.9

ک****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:29
%5

ف****

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 202,621 سهم را به ارزش 2.51B ریال خرید.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:28
%4.99

ک****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:28
%2

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 503,637 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 3649.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 9 فروردین 1402

12:28

نوع دارایی

نوع رویداد