پخش زنده رویدادهای بورس

در این بخش میتوانید آخرین رویدادها و اتفاقات نمادهای معاملاتی را به صورت لحظه ای مشاهده فرمایید. ترندیفای با استفاده از الگوریتم های دقیق، اتفاقات و رویدادهای مربوط به نمادهای معاملاتی بازار بورس و فرابورس ایران را شناسایی و به شما اطلاع رسانی میکند. رویدادهایی مانند خرید و فروش حقوقی، خرید و فروش گروهی و سنگین حقیقی ها، صفوف معاملاتی و باکس قدرتمند خرید و فروش در نمادها.

با ترندیفای هیچ اتفاقی دور از چشم شما نیست!

با ورود رایگان به سایت، میتوانید نام نمادها را مشاهده کنید.

بازار اکنون تعطیل است و پخش زنده به پایان رسیده است. برنامه بعدی ما را در اولین روز کاری از دست ندهید!

%0.05

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 10.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.7B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

پ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 22 فروشنده حقیقی، مقدار 7.46M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.41B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-0.39

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 116,049 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ف****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 2.49M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.71B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

م****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 1.83M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.75B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-0.49

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 5.21M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.5

ص****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 526,878 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.85B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.04

گ****

حجم ناگهانی

مقدار 90,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 180 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.47

ط****

حجم ناگهانی

مقدار 630,526 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ی****

حجم ناگهانی

مقدار 24,880 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.97

ع****

حجم ناگهانی

مقدار 1.51M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-0.61

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 318,147 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.05B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.19

م****

حجم ناگهانی

مقدار 409,788 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ث****

حجم ناگهانی

مقدار 39.27M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.08

ک****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 1.77M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.6B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-0.75

خ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-3.36

گ****

حجم ناگهانی

مقدار 122,737 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.36

ن****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.03

س****

حجم ناگهانی

مقدار 20.6M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.03

س****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.95B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

س****

حجم ناگهانی

مقدار 2.23M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 81 فروشنده حقیقی، مقدار 505,999 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 229.06M ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.72

ف****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 17.46M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ی****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.97

ع****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.9

ک****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ا****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 129 خریدار حقیقی، مقدار 5.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.98B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 14.3M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 11.92M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.07

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 5.05M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ه****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 187 خریدار حقیقی، مقدار 15.8M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 855.86M ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 18.1M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 49 فروشنده حقیقی، مقدار 2.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 892.27M ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 65 فروشنده حقیقی، مقدار 6.65M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.77B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ه****

حجم ناگهانی

مقدار 68,102 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.47

ق****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.28

آ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-0.8

ا****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 6.73M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.07

ر****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ه****

حجم ناگهانی

مقدار 15.8M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%2.76

ک****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.48

د****

حجم ناگهانی

مقدار 155,377 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-4.98

گ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%1.73

و****

حجم ناگهانی

مقدار 193,850 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.47

ط****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 235 خریدار حقیقی، مقدار 630,526 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 264.1M ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 2.22M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-4.95

ک****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-0.42

ف****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%2.9

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.09

س****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%1.31

ش****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 51 فروشنده حقیقی، مقدار 30.63M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.03B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.98

ش****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.78

س****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ث****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 1.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.12B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.66

گ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.07

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 569,424 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.22

ر****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.21

خ****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.11

ب****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-5.85

ث****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.08

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 4.72M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.01

غ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%2.95

ق****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 103.08M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 6074.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-3.22

و****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%4.98

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-5.98

م****

حجم ناگهانی

مقدار 33,662 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-5.98

م****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.39

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.48

س****

حجم ناگهانی

مقدار 300 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-3.29

چ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%1.25

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.9

ک****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.93

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.92

گ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-3.63

ب****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.28

آ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.97

ح****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%1.16

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-0.15

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-3.29

غ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 38.27M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.05

ک****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 90 خریدار حقیقی، مقدار 9.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%1.6

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-4.95

ک****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-0.61

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 318,147 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.9

ز****

حجم ناگهانی

مقدار 95,348 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%2.22

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%4.98

و****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.03

ا****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 8.78M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.47

ط****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.94

گ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%2.36

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 3.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-3.74

ق****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.09

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 213,727 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 119.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-4.85

چ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-1.28

آ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-3.73

خ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%2.98

ک****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-3.29

غ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.73

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 26,564 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 59.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%0.2

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 413,652 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-1.99

ح****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%1.85

ش****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 521,206 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%0.06

ه****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 41 فروشنده حقیقی، مقدار 12.12M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.99B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.06

ک****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 215,384 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.63B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-2.68

س****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%2.62

ش****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-4.95

ک****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-5.54

ک****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.72

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%0.07

ا****

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 220,500 سهم را به ارزش 2.23B ریال خرید.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%0.07

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 251,657 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-4.92

غ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-3

غ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-1.19

ب****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.61

گ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%2.22

س****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.95

و****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-1.19

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.56

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-5

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 159,585 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 158 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-5

ب****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 156,407 سهم را خریداری کرد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-4.89

ث****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.98

آ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-5.93

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 252,826 سهم را به ارزش 1.6B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-1.46

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 14,327 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 59.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%0.93

و****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 255,203 سهم را به ارزش 1.41B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%0.39

ش****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 432,952 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.66B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-4.97

غ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 273,850 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-0.67

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-3.96

ب****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 104,007 سهم را به ارزش 1.42B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-0.28

ز****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.14

ک****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-1.35

ا****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.51

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 9,049 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 56.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%2.95

ق****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.07

آ****

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 100,000 سهم را به ارزش 1.01B ریال خرید.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-5.53

ز****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-2.74

ف****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 115,112 سهم را به ارزش 1.1B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%2.98

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-4.05

غ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-1.95

ح****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-4.74

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 59,661 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 95.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%0.06

ک****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 227,918 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.79B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-0.51

و****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.35M سهم را به ارزش 2.13B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-3.59

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-4.88

ک****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-0.9

س****

حجم ناگهانی

مقدار 27,825 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-5.98

م****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%0.07

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%2.84

خ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-2.82

خ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-3.52

ف****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.05

ت****

حجم ناگهانی

مقدار 11,176 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-0.43

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:30
%-1.16

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 300,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 250 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-1.25

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-3.44

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 100,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 104.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-3.44

ب****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 100,000 سهم را به ارزش 1.01B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-1.28

آ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%0.75

و****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 440,425 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%0.75

ق****

حجم ناگهانی

مقدار 50,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%0.77

و****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 645,402 سهم را به ارزش 1.03B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-0.78

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-4.97

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 242,814 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-4.97

غ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 242,814 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.53B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%0.07

ک****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 349,934 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-1.49

د****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 15 فروشنده حقیقی، مقدار 255,537 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.63B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-1.76

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 10,900 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 72.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%0.35

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%0.08

ت****

حجم ناگهانی

مقدار 33,440 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-2.17

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 225,120 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-4.11

و****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.35M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-2.94

ف****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 329,660 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.58B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-2.03

و****

حجم ناگهانی

مقدار 235,003 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 100.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-4.93

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 102,025 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 92.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-4.93

غ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-2.87

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 54,307 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-4.88

ف****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 100,000 سهم را خریداری کرد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-2.44

س****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%2.96

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%2.96

و****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 470,329 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.99B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%2.96

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 71,499 سهم را فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-5.99

م****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-4.95

ک****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-4.95

ک****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 90,609 سهم را خریداری کرد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%0.16

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 14,918 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 75.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-2.9

ک****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-2.95

گ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-2.95

گ****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 62,723 سهم را به ارزش 1.08B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-3.27

خ****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 147,253 سهم را به ارزش 1.48B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-2.3

غ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%0.06

ر****

حجم ناگهانی

مقدار 87,834 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 175.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%0.34

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 404,304 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-1.69

و****

حجم ناگهانی

مقدار 85,429 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 160.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-0.64

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 301,960 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 51.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-1.49

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 90,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 112.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-5.41

ز****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-0.43

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:29
%-1.24

ف****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 45,471 سهم را به ارزش 1.12B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-4.93

خ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-4.98

ق****

حجم ناگهانی

مقدار 420,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 60 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-0.95

و****

حجم ناگهانی

مقدار 29,296 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 103.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-2.96

ن****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-1.81

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 263,545 سهم را به ارزش 2.86B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-5

ب****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 103,599 سهم را خریداری کرد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-2.18

ا****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-2.18

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 215,000 سهم را به ارزش 1.64B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-0.74

ح****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 70,391 سهم را به ارزش 1.62B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%0.45

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-0.78

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-0.75

ز****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%0.06

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 1.86M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%0.06

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 513,443 سهم را به ارزش 5.16B ریال فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-2.27

ع****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-1.99

ح****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%2.18

ق****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%1.28

س****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-2.19

ز****

حجم ناگهانی

مقدار 6,542 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%2.88

ث****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 21,000 سهم را فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-0.8

ش****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%4.98

ذ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 3.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.68B ریال خریدند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:25
%4.98

ذ****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 4.05M سهم را خریداری کرد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:25
%4.98

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 48,664 سهم را فروخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-1.22

و****

حجم ناگهانی

مقدار 59,314 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 156.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-2.36

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 101,940 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 68 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%1.06

و****

حجم ناگهانی

مقدار 29,901 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-3.25

د****

حجم ناگهانی

مقدار 13,904 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:25
%-0.14

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:28
%-0.24

ه****

حجم ناگهانی

مقدار 470,080 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-3.43

خ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-3.5

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 17,994 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:25
%-1.9

ف****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%4.99

ق****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 4,485 سهم را خریداری کرد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-5

ب****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 149,199 سهم را خریداری کرد.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-0.92

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-0.07

ث****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%-3.91

د****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:27
%0.45

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%2.75

و****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:25
%-2.23

ع****

حجم ناگهانی

مقدار 398,115 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 47.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%-2.23

ع****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 207,106 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:26
%2.04

ش****

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 110,316 سهم را به ارزش 1.13B ریال خرید.

یکشنبه 23 مرداد 1401

12:25

نوع دارایی

نوع رویداد