پخش زنده رویدادهای بورس

در این بخش میتوانید آخرین رویدادها و اتفاقات نمادهای معاملاتی را به صورت لحظه ای مشاهده فرمایید. ترندیفای با استفاده از الگوریتم های دقیق، اتفاقات و رویدادهای مربوط به نمادهای معاملاتی بازار بورس و فرابورس ایران را شناسایی و به شما اطلاع رسانی میکند. رویدادهایی مانند خرید و فروش حقوقی، خرید و فروش گروهی و سنگین حقیقی ها، صفوف معاملاتی و باکس قدرتمند خرید و فروش در نمادها.

با ترندیفای هیچ اتفاقی دور از چشم شما نیست!

با ورود رایگان به سایت، میتوانید نام نمادها را مشاهده کنید.

بازار اکنون تعطیل است و پخش زنده به پایان رسیده است. برنامه بعدی ما را در اولین روز کاری از دست ندهید!

%0.3

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 15 فروشنده حقیقی، مقدار 8.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.2B ریال فروختند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.04

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 46.67M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%5.55

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 6.3M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.1

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 47 فروشنده حقیقی، مقدار 2.12M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.88B ریال فروختند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%6.16

س****

حجم ناگهانی

مقدار 410,263 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.23

د****

حجم ناگهانی

مقدار 2.11M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.12

ت****

حجم ناگهانی

مقدار 393,540 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.04

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 120.89M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%5.14

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 1.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%1.32

م****

حجم ناگهانی

مقدار 979,848 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%1.24

ج****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%9.9

ا****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%9.9

ا****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 254,171 سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%2.93

ز****

حجم ناگهانی

مقدار 288,229 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%1.32

ک****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.09

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 852,375 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.09

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 234,359 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0

ت****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10.12M سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.12

س****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 2.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.01B ریال فروختند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 30,542 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.52

گ****

حجم ناگهانی

مقدار 281,937 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.04

ی****

حجم ناگهانی

مقدار 2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.8

ع****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-2.49

ث****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.1

ا****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 41 خریدار حقیقی، مقدار 3.83M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 935.54M ریال خریدند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.09

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 59,454 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.06

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 5.36M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.1

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 6.6M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.04

پ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 25 فروشنده حقیقی، مقدار 14.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.8B ریال فروختند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.67

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-4.9

د****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0

ه****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.1

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 17.07M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%3.3

ب****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-4.97

و****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-4.9

د****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.05

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 1.81M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.23

د****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 606 فروشنده حقیقی، مقدار 1.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 309.87M ریال فروختند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.52

گ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.24

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-4.97

و****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%2.72

ز****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%2.72

ز****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%1.05

ط****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.12

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-4.94

د****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%5.55

پ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 758 خریدار حقیقی، مقدار 5.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 500.93M ریال خریدند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%1.73

ل****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%5.14

آ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-3.56

چ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.15

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-1.05

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.03

س****

حجم ناگهانی

مقدار 840,482 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%3.77

ف****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.77

ک****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.84

خ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%2.12

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 5,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 10.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%2.65

ز****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-0.47

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 9,686 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 64.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-2.95

ش****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-11.61

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-2.97

ت****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%3.17

و****

حجم ناگهانی

مقدار 1.26M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%3.17

و****

حجم ناگهانی

مقدار 1.26M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%5.09

پ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 19 خریدار حقیقی، مقدار 429,906 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.6B ریال خریدند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%3.54

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 63,070 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 315.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.84

خ****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.99

ش****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-0.66

ک****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-0.66

ک****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.89

د****

حجم ناگهانی

مقدار 50,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 86.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0.91

ن****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.98

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.98

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-4.42

س****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%2.19

ب****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.99

ش****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-4.71

و****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-4.71

و****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.95B ریال خریدند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0.02

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%3.48

د****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 77,912 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال خریدند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0.36

س****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-3.82

ش****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%2.98

پ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-0.83

ل****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.04

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 814,828 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.04

آ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 13 خریدار حقیقی، مقدار 651,902 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.83B ریال خریدند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%5.59

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 729,942 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 765.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.04

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 27 فروشنده حقیقی، مقدار 7.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.95B ریال فروختند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%2.57

ز****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%3.34

ب****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.81

س****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-4.97

ث****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 20,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%8.03

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.06

ک****

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 107,167 سهم را به ارزش 3.52B ریال خرید.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%2.93

ت****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-0.9

ن****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-0.78

س****

حجم ناگهانی

مقدار 40,211 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 81.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%5

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 1.47M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 64 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%5

آ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-2.87

خ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.96

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 50,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 64.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%4.83

س****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-0.9

ن****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.94

ک****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 4,900 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.99

غ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.94

ق****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.76

ط****

حجم ناگهانی

مقدار 11,370 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 89.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.95

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 71.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%9.92

ت****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%2.19

ب****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-5

س****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-3.35

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 28,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%0.05

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 5.14M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.87

ص****

حجم ناگهانی

مقدار 618,500 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 219.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-0.91

و****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%1.32

م****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.81

س****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-3.72

ث****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-0.03

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-3.97

ش****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%4.99

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 362,529 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 362.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.99

خ****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 321,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-0.62

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%2.7

ش****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%4.96

ک****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%0.04

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 99,057 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 99.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%-3.76

ح****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-3.94

د****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%2.57

ز****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-11.61

ش****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 868,509 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.33B ریال فروختند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-0.97

ق****

حجم ناگهانی

مقدار 22,251 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-3.72

ث****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.06

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 1.48M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%0.09

آ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-2.95

خ****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.5M سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.99

ش****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%2.89

ح****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 221,163 سهم را به ارزش 1.2B ریال فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0.04

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 516,838 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 156.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0.05

س****

حجم ناگهانی

مقدار 278,386 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-0.9

ن****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.92

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 44,598 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 82.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%3.28

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 160,664 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-0.48

د****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%4.58

ک****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%2.86

و****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%0.9

م****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%2.19

ب****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%5.98

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 179,395 سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%0.04

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0.05

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 10.12M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%1.35

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 60,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-3.76

ح****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-2.34

د****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-4.93

د****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%5

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.99

ل****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.97

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 131,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.97

ف****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 40,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%-3.48

ح****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-2.91

س****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.96

ف****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.1

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 46,000 سهم را به ارزش 1.91B ریال فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%-3.76

ح****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-0.3

د****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-1.29

ش****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 272,899 سهم را به ارزش 1.04B ریال فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-4.94

م****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-4.26

و****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%-2.95

خ****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.3M سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-4.93

د****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%1.84

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 106,609 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 69.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%4.99

ل****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.77

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 92,729 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%1.32

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%2.19

ب****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%5.98

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 238,800 سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%0.37

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 2.16M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%2.93

ح****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%3.26

ق****

حجم ناگهانی

مقدار 261,956 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 52.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%2.32

ث****

حجم ناگهانی

مقدار 246,656 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 118.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.96

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 400,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 141.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-3.64

و****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.9

ش****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%-3.03

غ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:25
%1.11

ذ****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 518,674 سهم را به ارزش 1.32B ریال فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:25
%-2.99

د****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%3.41

س****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.49

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 75,245 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 51.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%2.93

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 108,590 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 64.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%0.38

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.9

م****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-3.64

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 100,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%2.94

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 59,860 سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0.17

س****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%0.71

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 47,614 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 47.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%2.95

م****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.95

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 112,129 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 112.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-4.98

ح****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%3.84

ح****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-3.64

و****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-4.95

ح****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-10.8

ق****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-4.52

ر****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%4.94

ث****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 56,975 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0.07

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 134,996 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%0.04

ی****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%-1.98

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 16,785 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 65.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%-2.95

خ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%-4.23

ح****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%3.68

و****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%0

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:30
%4.93

ش****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%4.88

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 25,732 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%-4.97

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 100,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:25
%1.73

و****

حجم ناگهانی

مقدار 60,150 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 269.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%-3.94

و****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-4.94

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 59,289 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 77 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-2.95

غ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%4.96

غ****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%4.98

و****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 100,900 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%4.94

ت****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 600,000 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.42B ریال فروختند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%0.76

ط****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%-3.9

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%5.98

و****

حجم ناگهانی

مقدار 537,280 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%5.98

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 107,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%0.07

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 325,992 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%3.34

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 424,352 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 43.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%0.4

و****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0.9

م****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%0

ف****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%4.85

ب****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0.04

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%2.72

ز****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:25
%-1.04

د****

حجم ناگهانی

مقدار 32,936 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:24
%3.41

س****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.96

ک****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:25
%4.72

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 45,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%-11.61

ش****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 216,712 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال خریدند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:25
%-2.88

ک****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%-2.93

و****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 11,401 سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%1.89

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 101,642 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 86.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:24
%2.94

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 7,500 سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%-11.54

ق****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%0.1

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 15B ریال فروختند.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:24
%4.96

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 72,700 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 262.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:24
%4.96

ف****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:24
%-2.11

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 20,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%-0.19

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 100,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 74.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%4.96

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%-0.64

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 43,922 سهم را به ارزش 2.41B ریال فروخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:25
%0.04

ی****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.55

و****

حجم ناگهانی

مقدار 8,500 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%4.96

ف****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%4.96

ف****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 225,436 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%0

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:29
%-1.05

ب****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%0.39

پ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%2.62

ح****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:24
%4.99

ش****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%0.76

ط****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:25
%-2.99

ق****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%-4.97

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:24
%4.99

ت****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:24
%3.37

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 7,138 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:28
%0.18

ف****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:25
%4.96

ک****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 58,007 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:24
%2.43

ث****

حجم ناگهانی

مقدار 407,013 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%0.13

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 26,082 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:24
%4.96

غ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26
%1.92

و****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:27
%0.38

م****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 6 بهمن 1400

12:26

نوع دارایی

نوع رویداد