پخش زنده رویدادهای بورس

در این بخش میتوانید آخرین رویدادها و اتفاقات نمادهای معاملاتی را به صورت لحظه ای مشاهده فرمایید. ترندیفای با استفاده از الگوریتم های دقیق، اتفاقات و رویدادهای مربوط به نمادهای معاملاتی بازار بورس و فرابورس ایران را شناسایی و به شما اطلاع رسانی میکند. رویدادهایی مانند خرید و فروش حقوقی، خرید و فروش گروهی و سنگین حقیقی ها، صفوف معاملاتی و باکس قدرتمند خرید و فروش در نمادها.

با ترندیفای هیچ اتفاقی دور از چشم شما نیست!

با ورود رایگان به سایت، میتوانید نام نمادها را مشاهده کنید.

بازار اکنون تعطیل است و پخش زنده به پایان رسیده است. برنامه بعدی ما را در اولین روز کاری از دست ندهید!

%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:30
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:28
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:27
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:21
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:20
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:17
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:16
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:14
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:13
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:06
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:03
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

12:02
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:56
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:55
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:52
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:50
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:49
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:48
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:46
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:44
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:37
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:35
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:33
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:31
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:28
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:27
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:25
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:22
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:19
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:18
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:12
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:11
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:09
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:07
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:04
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

11:02
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:59
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:58
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:54
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:51
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:50
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:47
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:40
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:35
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:31
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:28
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:21
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:20
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:19
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:18
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:16
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:15
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:13
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:10
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:08
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:06
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

10:05
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:56
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:54
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:52
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:41
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:40
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:38
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:33
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:31
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:29
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:28
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:27
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:25
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:24
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:23
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:21
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:18
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:16
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:13
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:08
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:05
%-1.95

غ****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.8M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.97

ف****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.15M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.98

ک****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 23,091 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.89

ث****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.31M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.99

د****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 29,157 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.36

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 667 فروشنده حقیقی، مقدار 86.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.58B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-0.1

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.88

ب****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.84M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.86

غ****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.39M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.15

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 1.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.62B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.07

ت****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 77 فروشنده حقیقی، مقدار 4.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.74B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.91

غ****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 950,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.01

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 381 فروشنده حقیقی، مقدار 44.93M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.82

آ****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.12M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.99

ف****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.64M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.97

خ****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 25,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.99

ف****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 7.52M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.88

د****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 184 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.97

س****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 28,857 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.99

و****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 722,306 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.84

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 74 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.93

ک****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 155,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-2.02

ث****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 19 فروشنده حقیقی، مقدار 3.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.77B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.19

ف****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.19

ف****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 590 فروشنده حقیقی، مقدار 23.71M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.8B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1

ک****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.95

آ****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 178,773 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.82

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 1807 فروشنده حقیقی، مقدار 109.74M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.98

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 102.35M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.22

گ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 854,069 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.87

ف****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 3.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.33B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.87

ف****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3.4M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.25

ط****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.25

ط****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 344,073 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.78B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.96

آ****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.64M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.98

خ****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 16.51M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-0.19

ق****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.89

و****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 6.38M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.33

س****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 249 فروشنده حقیقی، مقدار 12.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.96

د****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 1.7M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.89B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.96

د****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.56M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.21

س****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.21

س****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 35 خریدار حقیقی، مقدار 2.77M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.55

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 221 فروشنده حقیقی، مقدار 2.02M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.99

و****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 3.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.24B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.99

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.76M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.85

ا****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.66M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.98

ز****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 55,425 سهم را به ارزش 6.84B ریال فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.98

ز****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 34,800 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.93

ف****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.7M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.99

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 24 فروشنده حقیقی، مقدار 8.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.99

آ****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 5.5M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.99

ش****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 735,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.89

ف****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.75M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.81

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 19 فروشنده حقیقی، مقدار 1.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.91

ک****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 589,781 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.97

ش****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.58M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.91

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 480,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.35

ف****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.93

آ****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 331,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.97

ش****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 989,030 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%-1.98

س****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 216,165 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.95

ش****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 542 فروشنده حقیقی، مقدار 84.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%0.22

پ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 1.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.9B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.99

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 19.5M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.87

خ****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.28

پ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.28

پ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 143 فروشنده حقیقی، مقدار 10.96M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.19

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 50 فروشنده حقیقی، مقدار 6.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.58B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.98

پ****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.59M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:01
%1.98

ز****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 27 خریدار حقیقی، مقدار 2.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.4B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

ز****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.92

ک****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 130,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

ش****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 22 فروشنده حقیقی، مقدار 1.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

ش****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.63M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.97

د****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 257,188 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.86

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 71,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.99

ح****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 927,052 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

ف****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 58,325 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.96

س****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 57,855 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

خ****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.61M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.1

گ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 33 فروشنده حقیقی، مقدار 2.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.96

ش****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 221,550 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.97

خ****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 80.42M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.82

ب****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 19,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

و****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 222,500 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.93

ت****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 269,260 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.88

م****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10.33M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-0.08

پ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 113 خریدار حقیقی، مقدار 14.11M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

د****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 50,307 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

چ****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 23.66M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.97

ب****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

د****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.65M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.92

و****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 3.63M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.1

م****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.39

پ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.72B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.94

ل****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 124,376 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.96

ث****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 122,923 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.89

ش****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 10,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.97

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.94

ث****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 298,052 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.99

و****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 9.93M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

خ****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 4.57M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

د****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 860,232 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.92B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

د****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 849,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.97

ز****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.08M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.93

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 34 فروشنده حقیقی، مقدار 6.01M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.77B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.23

خ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 70 خریدار حقیقی، مقدار 3.77M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.92

ف****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 225,142 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

ک****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 13.77M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.95

ث****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 25.68M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.85

ا****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 920,800 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.88

ت****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 28.68M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

ت****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 369,745 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.32

س****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.3

ر****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 695,459 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

ن****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 180 فروشنده حقیقی، مقدار 1.28M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

ن****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 955,718 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.87

م****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 55,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.82

غ****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 39,775 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.94

خ****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 300,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

م****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 134,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

ف****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 5.11M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.2

ت****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 47 فروشنده حقیقی، مقدار 4.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.87

ک****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 684,725 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.86

ز****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 44 فروشنده حقیقی، مقدار 2.65M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.86

ز****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.46M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.88

ف****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 45.1M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.08

ز****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.97

خ****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 23.46M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.99

پ****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 434,307 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

ت****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1,000,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

س****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

س****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 824,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.88

ف****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.6M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.84

ش****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 4.45M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

خ****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 24.63M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

ک****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 280,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.97

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 514,400 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.97

و****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 12,327 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

د****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 574,699 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.96

ز****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 300,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.93

ف****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.43M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.38

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

ن****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 15,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.09

ر****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.93

ش****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 4.54M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.85

ف****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.64M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.96

و****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

ش****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 237,948 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.91B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

ش****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 135,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

ک****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.1M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.99

ف****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 3.41M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.19

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 566 فروشنده حقیقی، مقدار 8.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.93

س****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.97

ث****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 46,370 سهم را به ارزش 1.54B ریال فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.93

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 779,284 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.92

س****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 337,489 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

ش****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.48M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.95

س****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.55M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.94

ز****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 581,335 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.96

ث****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 103,500 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.99

س****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 27,046 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

پ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 19 خریدار حقیقی، مقدار 7.22M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

پ****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 600,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.96

ل****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

ف****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 25 خریدار حقیقی، مقدار 1.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.98

ف****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.12M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.94

ث****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 16,821 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.97

ک****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.85M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.14

ر****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.2

د****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.95

ل****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 337,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.85

ع****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1,000,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.82

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 162,139 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.95

ش****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 21.95M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.95

د****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 277 خریدار حقیقی، مقدار 19.77M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.95

د****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8.36M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.96

ف****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 8.6M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

و****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 69,524 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.9

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 397,411 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.96

ث****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 23 فروشنده حقیقی، مقدار 12.53M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.42

د****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.3

ث****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 110 فروشنده حقیقی، مقدار 12.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.05B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.97

ف****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 3.09M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-2.03

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 1.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-2.97

ه****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 1.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.52B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.92

ث****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.92

د****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 294,175 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-0.98

ف****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 38,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.99

ش****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 454,753 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.89

و****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 442,085 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.52B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.88

ه****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 765 فروشنده حقیقی، مقدار 108.28M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.42B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.3

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 35 فروشنده حقیقی، مقدار 2.65M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.24

د****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.27

ن****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.86B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.96

و****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 77 خریدار حقیقی، مقدار 44.06M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.96

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0

ث****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 289 خریدار حقیقی، مقدار 12.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.35B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

ش****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 250 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.95

غ****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.72M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-2

د****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.09M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.97

ح****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 829,000 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.26

ت****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 56 فروشنده حقیقی، مقدار 6.69M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.97

ک****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.93M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.99

خ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 3.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال خریدند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.99

خ****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 1.24M سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%1.97

غ****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 326,528 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

و****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.23M سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.98

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 20 فروشنده حقیقی، مقدار 1.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.49

ص****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.93

د****

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 890,824 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%-1.95

و****

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 638,342 سهم را فروخت.

چهارشنبه 2 خرداد 1403

09:00
%0.33

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 168,159 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

سه شنبه 1 خرداد 1403

12:30
%0.24

ص****

حجم ناگهانی

مقدار 340,184 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

سه شنبه 1 خرداد 1403

12:30
%1.46

ت****

حجم ناگهانی

مقدار 285 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

سه شنبه 1 خرداد 1403

12:30
%1.36

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 2,115 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

سه شنبه 1 خرداد 1403

12:30
%0.33

س****

حجم ناگهانی

مقدار 1,054 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

سه شنبه 1 خرداد 1403

12:30
%1.01

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 1,982 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

سه شنبه 1 خرداد 1403

12:30

نوع دارایی

نوع رویداد