پخش زنده رویدادهای بورس

در این بخش میتوانید آخرین رویدادها و اتفاقات نمادهای معاملاتی را به صورت لحظه ای مشاهده فرمایید. ترندیفای با استفاده از الگوریتم های دقیق، اتفاقات و رویدادهای مربوط به نمادهای معاملاتی بازار بورس و فرابورس ایران را شناسایی و به شما اطلاع رسانی میکند. رویدادهایی مانند خرید و فروش حقوقی، خرید و فروش گروهی و سنگین حقیقی ها، صفوف معاملاتی و باکس قدرتمند خرید و فروش در نمادها.

با ترندیفای هیچ اتفاقی دور از چشم شما نیست!

با ورود رایگان به سایت، میتوانید نام نمادها را مشاهده کنید.

بازار اکنون تعطیل است و پخش زنده به پایان رسیده است. برنامه بعدی ما را در اولین روز کاری از دست ندهید!

%0.17

ص****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 6,433 سهم را به ارزش 1.12B ریال فروخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.68

ف****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.07

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 23.27M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 3.37M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 15.3M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.1

ن****

حجم ناگهانی

مقدار 12.8M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1279.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.33

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 45 فروشنده حقیقی، مقدار 1.36M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.13

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 1.59M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.51

د****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.14

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 19.91M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.35

ه****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.11

ج****

حجم ناگهانی

مقدار 730,471 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.06

ث****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 5.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 18.62B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 13.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.92

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 1.93M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.92

ک****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 12 خریدار حقیقی، مقدار 1.93M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.61B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%7.33

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 26.14M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.74

د****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 534,974 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.12

ط****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.32

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 20,967 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.32

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

س****

حجم ناگهانی

مقدار 23.31M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.08

س****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 4.53M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.93B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.38

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 1.55M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.14

ر****

حجم ناگهانی

مقدار 1.22M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.14

ر****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 473,768 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.96B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.57

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 1.83M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.5

ث****

حجم ناگهانی

مقدار 36,753 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0

خ****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.16M سهم را فروخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ی****

حجم ناگهانی

مقدار 77.25M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.29

ز****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 30 فروشنده حقیقی، مقدار 2.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.59B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.5

ع****

حجم ناگهانی

مقدار 1.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.72

س****

حجم ناگهانی

مقدار 196,920 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.1

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 38.31M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.14

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 34.54M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%9.99

م****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%9.99

م****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 61 فروشنده حقیقی، مقدار 5.61M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%9.99

م****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9.87M سهم را فروخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.14

د****

حجم ناگهانی

مقدار 24.95M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.04

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 1.45M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.04

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.1M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.74B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.61

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 31,314 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.34

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 7.26M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.14

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 203,167 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.16

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.6B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%7.17

ج****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 102 خریدار حقیقی، مقدار 10.33M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

س****

حجم ناگهانی

مقدار 804,051 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

س****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 764,910 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.12B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.12

س****

حجم ناگهانی

مقدار 5.48M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 2.13M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.19

ت****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0

ب****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 37.43M سهم را فروخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.26

ز****

حجم ناگهانی

مقدار 42,909 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.05

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 1.47M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.29

م****

حجم ناگهانی

مقدار 2.79M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.07

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.12

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 1.16M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.09

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 12.97M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.58

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 7.77M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.21

ت****

حجم ناگهانی

مقدار 365,717 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.71

و****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.85

د****

حجم ناگهانی

مقدار 1.63M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.15

ث****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 887,667 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.08B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.02

د****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ه****

حجم ناگهانی

مقدار 21.41M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%7.17

ج****

حجم ناگهانی

مقدار 12.64M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.08

م****

حجم ناگهانی

مقدار 4.6M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.11

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 85.63M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-1.39

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.12

د****

حجم ناگهانی

مقدار 17.19M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ه****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 230 خریدار حقیقی، مقدار 21.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 936.73M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.1

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 4.25M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.31

ص****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.15

ث****

حجم ناگهانی

مقدار 116.62M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0

ب****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.11

ج****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 77 خریدار حقیقی، مقدار 643,006 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 83.79M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.38

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 95 فروشنده حقیقی، مقدار 1.55M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.07B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.05

پ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.29

م****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 205,366 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.33

ا****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 70 خریدار حقیقی، مقدار 1.53M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 909.14M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.11

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 22.58M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.38

آ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.11

ا****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.5

ع****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.1

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 226,108 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.29

م****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 57 فروشنده حقیقی، مقدار 1.69M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 655.68M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.81

ش****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 222 خریدار حقیقی، مقدار 40.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.16

ن****

حجم ناگهانی

مقدار 11.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.46

آ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 53 خریدار حقیقی، مقدار 150,441 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.33

ا****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.17

ص****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.17

ل****

حجم ناگهانی

مقدار 109.8M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.77

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 1.92M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.85

د****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 340 فروشنده حقیقی، مقدار 1.63M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 781.28M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.33

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 1.53M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.33

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.11

پ****

حجم ناگهانی

مقدار 90.41M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.96

ت****

حجم ناگهانی

مقدار 12.73M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.35

ه****

حجم ناگهانی

مقدار 3.09M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.64

ب****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%7.33

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 448 فروشنده حقیقی، مقدار 23.49M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.12

ص****

حجم ناگهانی

مقدار 98.5M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.81

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 43.49M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.79

ز****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.08

م****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 25 فروشنده حقیقی، مقدار 2.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.38B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.25

ط****

حجم ناگهانی

مقدار 967,162 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.17

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 103.66M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.05

پ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 394 فروشنده حقیقی، مقدار 1.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 543.89M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.09

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 69 فروشنده حقیقی، مقدار 1.46M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 33 فروشنده حقیقی، مقدار 3.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.72

س****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.12

ص****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 54 فروشنده حقیقی، مقدار 3.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 840.84M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.34

پ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 26 فروشنده حقیقی، مقدار 7.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.17B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.87

ف****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.05

پ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 328 خریدار حقیقی، مقدار 1.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 653.34M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.09

ا****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 181 خریدار حقیقی، مقدار 2.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 938.18M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.08

س****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 4.53M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.08B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.1

پ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 35 فروشنده حقیقی، مقدار 795,415 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 289.08M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.09

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 9.04M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-1.16

ب****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.55

پ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ک****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 106 خریدار حقیقی، مقدار 10.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 988.41M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.58

ک****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.96

ت****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 201 فروشنده حقیقی، مقدار 8.81M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 772.61M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.11

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 77 فروشنده حقیقی، مقدار 6.67M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.4B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.85

د****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 369 خریدار حقیقی، مقدار 1.55M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 682.98M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.59

گ****

حجم ناگهانی

مقدار 463,379 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.3

ا****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 32 خریدار حقیقی، مقدار 1.04M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 332.12M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-1.62

خ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.29

ز****

حجم ناگهانی

مقدار 22.72M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.29

ز****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 51 خریدار حقیقی، مقدار 1.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 498.46M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%4.8

د****

حجم ناگهانی

مقدار 4.12M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ف****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 23 فروشنده حقیقی، مقدار 2.72M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.69B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.3

ا****

حجم ناگهانی

مقدار 1.11M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%9.99

م****

حجم ناگهانی

مقدار 15.47M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.38

آ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 104 خریدار حقیقی، مقدار 1.53M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.86B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.69

ک****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.25

ط****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 215 فروشنده حقیقی، مقدار 967,162 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 861.8M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.15

آ****

حجم ناگهانی

مقدار 25.79M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.15

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 43 فروشنده حقیقی، مقدار 5.66M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ی****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 776 فروشنده حقیقی، مقدار 16.58M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 442.82M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.02

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.07

ف****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.1

پ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 92 خریدار حقیقی، مقدار 20.83M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.88B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-0.47

ن****

حجم ناگهانی

مقدار 244,078 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.97

پ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.58

س****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.34

پ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 73 خریدار حقیقی، مقدار 7.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.31

س****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.15

ح****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.75

ث****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.19

ت****

حجم ناگهانی

مقدار 782,588 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.19

ت****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 29 خریدار حقیقی، مقدار 782,588 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 388.4M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.48

ف****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.15

س****

حجم ناگهانی

مقدار 9.24M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.61

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.12

د****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 109 خریدار حقیقی، مقدار 7.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.33B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%7.33

ا****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 391 خریدار حقیقی، مقدار 24.68M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.16

ک****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.51

ح****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-0.08

غ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.07

ر****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.17

ل****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 85 فروشنده حقیقی، مقدار 4.35M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 684.59M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-6.39

س****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.41

ث****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-0.77

ن****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-2.77

ح****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.5

ع****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 237 فروشنده حقیقی، مقدار 1.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 393.96M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.31

س****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.95

م****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.07

ک****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 78 فروشنده حقیقی، مقدار 1.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 811.42M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%6.92

ا****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%6.28

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.5

و****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.95

ج****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.49

خ****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-2.97

و****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.95

ش****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-0.96

د****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-1.07

ب****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%6.96

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%4.98

ب****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-2.92

ف****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-2.88

خ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0

و****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.42

و****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-2.74

و****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.1

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.1

آ****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 202 فروشنده حقیقی، مقدار 941,855 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 254.31M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.29

و****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%4.97

گ****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

س****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 89 خریدار حقیقی، مقدار 3.77M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 861.31M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.12

د****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 44 فروشنده حقیقی، مقدار 1.85M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 772.65M ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%6.6

ب****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-2.87

آ****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-6.39

س****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.01

ش****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.25

ط****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.13

ی****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 1483 خریدار حقیقی، مقدار 43.84M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 612.68M ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%6.96

و****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%5.81

ش****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 160 فروشنده حقیقی، مقدار 25.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.52B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0

د****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.72

س****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%6.6

ب****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.84

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%6.9

و****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%4.9

ب****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.79

ش****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.46

آ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.44

ت****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-1.98

ق****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.78

م****

حجم ناگهانی

مقدار 772,285 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 7020.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.82

ر****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-2.88

خ****

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%0.17

ا****

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 310 فروشنده حقیقی، مقدار 17.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.33B ریال فروختند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-0.18

س****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%3.13

ه****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%6.96

ر****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.31M سهم را فروخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%6.96

ر****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.31M سهم را فروخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%-2.05

خ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%-2.05

خ****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%0.53

ک****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%0.53

ک****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%0.6

ش****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%2.3

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 60,874 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 135.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%2.3

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 60,874 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 135.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%4.98

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.22M سهم را فروخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%4.98

و****

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%4.99

س****

حجم ناگهانی

مقدار 335,399 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 223.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%-0.48

د****

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 124,610 سهم را به ارزش 1.54B ریال خرید.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%1.72

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 2.07M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%0.49

س****

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.46

ا****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%0.41

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 187,987 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 332.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%0.41

غ****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 187,987 سهم را به ارزش 1.81B ریال فروخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%0.41

غ****

حجم ناگهانی

مقدار 187,987 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 332.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%1.69

ک****

حجم ناگهانی

مقدار 96,077 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 165.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%2.49

س****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%4.54

ذ****

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.04M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.42B ریال خریدند.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%-0.03

ق****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%4.6

ه****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%4.6

ه****

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%1.33

ف****

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 278,619 سهم را به ارزش 1.15B ریال فروخت.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%0.21

ت****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%4.11

ز****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%4.94

ح****

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%-2.97

و****

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%-0.84

و****

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:30
%1.13

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 56,983 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 117.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%1.13

ف****

حجم ناگهانی

مقدار 56,983 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 117.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%0.08

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28
%0.08

آ****

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:29
%6.99

ف****

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 452,936 سهم را خریداری کرد.

چهارشنبه 8 آذر 1402

12:28

نوع دارایی

نوع رویداد