این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 15 شهریور 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 2,517 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 37.89 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -15.56 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 9.83 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 78 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 67 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 6,300 (1.12) 2.54 0.00 -1.90 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 7,120 (-0.28) 0.42 -1.26 -2.11 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 4,047 (0.82) 1.31 -0.20 -1.14 1
ه**** شنبه 22 مرداد 1401 2,514 (3.79) 1.79 -1.15 -2.15 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 19,140 (2.35) -0.26 -2.56 -3.08 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 8,440 (0) 1.90 -1.54 -1.54 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 2,060 (5.96) 5.49 4.61 3.40 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 13,230 (2.24) 1.06 0.00 -3.85 1
د**** شنبه 22 مرداد 1401 19,420 (0.62) 0.72 -0.41 -1.70 1
پ**** شنبه 22 مرداد 1401 3,401 (0.23) 0.56 -0.32 -2.38 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 14,000 (0.57) 1.57 -1.43 -2.21 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 4,440 (3.73) 1.08 -0.90 -3.04 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 7,310 (0.68) 1.09 -2.46 -2.87 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 43,600 (-0.79) 1.61 -0.57 -3.67 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 5,028 (0.76) 4.69 3.06 -1.33 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 10,033 (0.24) 0.06 0.05 0.02 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 68,700 (0.68) 1.27 -0.07 -0.13 1
ج**** شنبه 22 مرداد 1401 127,970 (0) 0.06 -1.63 -2.71 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 9,900 (3.12) 1.41 -1.41 -2.42 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 16,400 (-1.02) 0.00 -2.44 -2.74 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 6,880 (0.29) 0.15 -0.44 -0.44 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 18,470 (-1.17) 0.16 -1.19 -1.79 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 9,300 (1.97) 3.23 -0.22 -1.29 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 23,350 (0.9) 0.90 0.39 -0.77 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 4,175 (1.65) 0.57 -2.73 -4.19 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 56,270 (1.29) 1.95 -0.12 -1.69 1
پ**** شنبه 22 مرداد 1401 12,580 (2.61) 2.54 -4.29 -4.45 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 11,800 (3.41) 0.85 -3.81 -3.90 1
د**** شنبه 22 مرداد 1401 1,505 (1.07) 0.93 -2.33 -2.33 1
ق**** شنبه 22 مرداد 1401 13,050 (0) 2.53 -0.38 -0.54 1
ز**** شنبه 22 مرداد 1401 6,540 (2.5) 0.92 -1.68 -2.75 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 13,020 (2.19) 3.38 -1.84 -2.38 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 7,760 (1.43) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** شنبه 22 مرداد 1401 6,250 (2.12) 3.36 1.12 -1.12 1
ه**** شنبه 22 مرداد 1401 7,600 (0.52) 1.32 -1.32 -1.71 1
د**** شنبه 22 مرداد 1401 25,320 (1.23) -0.28 -2.05 -3.12 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 7,130 (3.03) 2.24 -3.23 -4.63 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 4,140 (1.66) 1.71 -1.98 -2.05 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 22,050 (1.19) 0.45 0.18 -1.32 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 7,470 (3.03) -0.40 -1.61 -4.28 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 10,080 (0.39) 1.19 0.99 -0.79 1
ر**** شنبه 22 مرداد 1401 4,130 (0.7) 2.66 -0.34 -2.32 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 437,020 (2.78) 4.57 2.36 0.68 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 5,370 (1.32) 3.35 2.42 -1.12 1
ش**** شنبه 22 مرداد 1401 3,249 (0.52) 1.88 0.71 -2.59 1
د**** شنبه 22 مرداد 1401 23,030 (2.4) 0.83 -0.13 -2.30 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 8,580 (5.92) 3.73 0.93 -0.47 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 29,460 (4.98) 0.58 -3.60 -4.62 1
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 8,000 (0.37) 4.12 -0.12 -2.12 4
س**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 7,140 (1.85) 0.84 -1.82 -2.24 4
ت**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,390 (0.8) 2.47 -0.42 -2.34 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 3,886 (0.8) 1.90 -1.44 -2.73 4
ا**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 18,890 (-1.61) 1.75 0.58 -0.95 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 5,020 (0) 4.98 4.18 1.59 4
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 17,020 (0.41) 0.41 -4.94 -5.11 4
م**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 4,054 (0) 1.43 0.15 -3.31 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 13,410 (2.99) 5.52 5.29 -0.22 4
د**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,560 (0.66) 3.12 -2.11 -3.05 4
ق**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 9,770 (0.1) 4.61 2.05 0.00 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,479 (2.99) 2.77 1.01 -2.23 4
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 13,680 (-0.21) 0.44 -2.92 -3.00 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,160 (0.22) 2.85 0.63 0.16 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,335 (0.93) 5.82 -1.92 -2.49 5
س**** سه شنبه 18 مرداد 1401 41,350 (0.02) 3.19 -1.21 -2.93 5
ج**** شنبه 15 مرداد 1401 128,230 (0.14) 1.38 -1.82 -2.91 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 6,890 (0.58) 2.90 -0.58 -0.58 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 4,059 (0.84) 1.01 -0.49 -2.44 8
س**** شنبه 15 مرداد 1401 8,660 (2.48) 1.96 0.58 -2.89 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 8,100 (1.5) 2.84 -1.36 -3.33 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 13,820 (-0.07) 2.03 -0.51 -2.97 8
ح**** شنبه 15 مرداد 1401 3,597 (2.8) 7.01 4.78 -2.70 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 6,800 (2.4) -0.15 -2.50 -4.85 8
د**** شنبه 15 مرداد 1401 25,230 (1.69) 2.66 -1.70 -2.89 8
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,250 (2.09) 8.49 5.37 -1.37 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,974 (1.24) 4.68 3.45 -0.10 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 18,610 (1.08) 4.46 2.85 -0.59 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 18,790 (0.21) 0.75 -1.70 -4.15 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 5,090 (0.39) 0.96 -1.22 -3.73 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 43,500 (-1.13) 2.64 0.23 -1.38 11
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 31,250 (1.65) 3.01 0.90 -1.82 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 4,040 (0.07) 3.96 2.48 -3.17 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,620 (-0.85) 4.38 3.58 0.62 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 17,770 (0) 6.42 5.51 -0.79 11
م**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 6,060 (5.2) 4.62 4.62 -3.14 11
ق**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 13,150 (1.23) 2.66 -0.76 -3.04 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,400 (0.58) 5.29 5.29 -3.85 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 11,500 (1.5) 4.09 2.61 -2.17 11
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,400 (1.89) 9.79 9.64 -0.93 12
د**** سه شنبه 11 مرداد 1401 16,970 (-0.46) 1.83 -2.12 -2.89 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 4,100 (0.91) 6.59 1.83 -2.83 12
د**** سه شنبه 11 مرداد 1401 28,800 (-0.34) 7.47 3.65 -0.35 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 12,900 (0.38) 3.95 2.56 -4.26 12
ت**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,366 (0.63) 3.76 2.37 -2.70 12
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 72,310 (-0.09) 4.30 0.53 -0.15 12
ل**** سه شنبه 11 مرداد 1401 6,400 (1.58) 1.56 0.00 -1.09 12
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 21,050 (0.95) 1.66 -6.94 -8.08 12
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 921 (0.21) 6.19 6.19 -0.22 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 4,997 (3.24) 5.66 3.26 -0.74 12
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,218 (1.09) 4.07 0.96 -0.68 12
م**** سه شنبه 11 مرداد 1401 4,050 (-1.09) 2.22 0.00 -2.35 12
د**** سه شنبه 11 مرداد 1401 22,000 (-0.31) 5.77 4.68 -2.05 12
چ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 26,200 (2.14) 4.20 1.91 -1.15 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,900 (0) 4.90 4.90 -3.38 12
ل**** سه شنبه 11 مرداد 1401 33,750 (4.97) 11.56 9.04 0.44 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,434 (2.2) 4.60 3.21 -1.67 12
خ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 6,640 (0.45) 8.13 7.83 -0.90 12
ز**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,379 (1.27) 10.21 10.21 -3.19 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 23,000 (1.05) 7.39 4.39 -1.26 12
د**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,551 (0.86) 3.76 -0.31 -3.18 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 5,000 (3.64) 7.80 3.80 -1.40 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 37,400 (0.45) 3.02 0.08 -2.67 12
ت**** سه شنبه 11 مرداد 1401 15,140 (4.99) 12.68 12.68 1.72 12
د**** دوشنبه 10 مرداد 1401 18,950 (0.53) 4.64 2.06 -1.58 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 6,980 (0) 3.72 0.43 -0.57 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 13,720 (-2.34) 3.72 0.58 -2.33 13
د**** دوشنبه 10 مرداد 1401 13,900 (0.21) 1.44 -1.08 -3.53 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 23,400 (0.86) 2.56 0.17 -2.56 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,935 (-0.07) 6.66 6.53 -1.04 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,700 (2.46) 3.65 1.08 -2.57 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 21,440 (0.23) 3.96 3.03 -1.12 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 25,470 (0.63) 8.56 3.57 0.12 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,995 (2.25) 8.92 8.02 -3.76 13
ه**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,440 (-1.58) 3.90 0.81 -1.21 13
ص**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,539 (0.02) 7.84 6.39 -0.42 13
ت**** دوشنبه 10 مرداد 1401 9,920 (-0.2) 6.65 4.84 0.30 13
ج**** دوشنبه 10 مرداد 1401 128,830 (1.14) 1.68 -2.28 -3.36 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,916 (-0.1) 13.38 9.55 -0.38 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,270 (2.15) 5.11 3.04 -1.76 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 25,200 (-0.39) 6.35 1.27 -2.30 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,460 (0.35) 4.37 2.96 -0.71 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 9,810 (-1.4) 5.91 3.77 0.20 13
ر**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,074 (-1.45) 4.07 1.03 -1.72 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 17,700 (-0.95) 10.11 7.74 -1.81 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,730 (1.05) 7.23 4.97 -0.52 13
خ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,910 (0.83) 13.30 6.53 -1.37 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 37,600 (1.62) 7.47 6.09 -1.06 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 12,220 (1.74) 10.15 4.58 -2.70 13
ا**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,998 (0.53) 6.70 2.47 -2.27 13
ح**** دوشنبه 10 مرداد 1401 14,940 (-2.86) 15.13 11.71 1.27 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,540 (5.95) 5.62 -1.64 -3.04 13
ق**** دوشنبه 10 مرداد 1401 13,000 (-0.3) 3.85 0.00 -2.00 13
پ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 12,000 (-0.08) 7.50 0.33 -2.67 13
د**** دوشنبه 10 مرداد 1401 31,320 (-1.04) 2.78 -0.26 -2.30 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 20,750 (-1.14) 4.29 0.14 -0.72 13
د**** دوشنبه 10 مرداد 1401 6,660 (-0.29) 2.70 -0.45 -3.00 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 22,200 (-1.76) 3.38 -3.60 -5.18 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 20,000 (0) 7.75 -0.50 -1.00 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 28,200 (0.82) 5.07 0.71 -5.46 13
د**** دوشنبه 10 مرداد 1401 20,100 (0.75) 7.96 4.48 -1.99 13
ز**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,270 (0.69) 12.52 8.67 -2.34 13
ل**** یکشنبه 9 مرداد 1401 6,340 (0.79) 2.52 1.42 -0.79 14
ا**** یکشنبه 9 مرداد 1401 11,520 (-1.87) 3.04 0.78 -0.52 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,984 (0.03) 4.26 3.42 -2.75 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 6,860 (0.14) 3.35 -0.15 -0.15 14
ا**** یکشنبه 9 مرداد 1401 18,780 (-2.94) 2.93 1.17 -0.43 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 5,050 (-1.36) 4.24 2.61 -2.97 14
ک**** یکشنبه 9 مرداد 1401 43,500 (-1.24) 2.76 -0.34 -3.45 14
ک**** یکشنبه 9 مرداد 1401 12,870 (-0.46) 4.20 2.80 -4.51 14
د**** یکشنبه 9 مرداد 1401 7,990 (-1.23) 4.26 0.00 -2.25 14
ح**** یکشنبه 9 مرداد 1401 17,580 (2.09) 9.50 0.40 -2.73 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 11,380 (-0.52) 5.18 -0.26 -1.23 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,010 (5.22) 5.01 1.20 -2.49 14
د**** یکشنبه 9 مرداد 1401 21,700 (1.07) 9.08 6.04 -1.15 14
ا**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,980 (-0.02) 2.79 2.79 -1.08 14
ت**** یکشنبه 9 مرداد 1401 6,550 (1.86) 8.40 4.89 -3.05 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,456 (0.49) 7.25 6.96 -1.43 14
ک**** شنبه 8 مرداد 1401 56,010 (0.5) 6.02 4.64 -0.91 15
ف**** شنبه 8 مرداد 1401 18,790 (-0.31) 0.80 -1.70 -4.79 15
ش**** شنبه 8 مرداد 1401 96,000 (1.58) 7.81 7.08 -3.07 15
س**** شنبه 8 مرداد 1401 4,348 (4.99) 1.20 -3.98 -8.62 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 1,626 (-1.09) 4.00 3.20 -2.15 15
س**** شنبه 8 مرداد 1401 10,061 (0.31) 0.93 -0.28 -0.66 15
چ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 26,200 (-0.38) 6.87 2.67 -4.01 18
ز**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 8,130 (0.12) 16.48 9.10 -7.75 18
ز**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 19,990 (2.19) 2.60 -9.90 -14.41 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 12,990 (2.04) 3.62 -1.62 -9.93 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 22,150 (2.78) 1.81 -5.42 -9.71 18
پ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,463 (0.79) 12.51 8.00 -1.75 18
ش**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 923 (0.32) 6.72 4.55 -1.63 18
ش**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 10,110 (0.79) 2.77 0.69 -5.44 18
ث**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,339 (-0.44) 9.41 3.29 -5.30 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,958 (0.1) 6.04 5.91 -1.84 18
ح**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 4,870 (5.86) 14.17 9.86 -9.65 18
د**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 14,120 (1.58) 0.07 -2.62 -5.81 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 8,600 (1.65) 5.47 1.16 -5.35 18
پ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,550 (-0.36) 0.00 -4.51 -6.99 18
ث**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,390 (0.57) 3.74 1.94 -5.40 18
ت**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 16,800 (0.9) 12.86 10.12 -6.25 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 4,071 (-0.8) 2.26 -0.79 -2.73 18
ش**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 5,160 (-0.38) 2.02 0.43 -5.04 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 14,000 (0.21) 6.21 3.79 -0.71 18
د**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 34,800 (0.14) 0.43 -8.65 -10.14 18
د**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 32,380 (1.69) 1.08 -3.52 -5.56 18
م**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 4,129 (-0.76) 1.70 -1.67 -5.06 18
ث**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,563 (-0.11) 14.23 9.54 -2.89 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,460 (-0.61) 4.11 2.33 -5.55 18
ک**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 7,290 (0.13) 2.06 -13.03 -13.99 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 1,737 (-0.05) 6.79 4.55 -3.11 18
ز**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,429 (0.87) 12.97 7.08 -7.08 18
س**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 39,900 (-1.96) 7.82 2.38 -2.26 18
پ**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 12,350 (4.57) 4.45 -2.51 -6.32 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 15,500 (-1.64) 3.81 -4.13 -6.13 18
س**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 20,650 (1.72) 4.36 -3.63 -5.57 18
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,207 (2.49) 10.07 9.42 -2.71 18
د**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 6,950 (-0.14) 0.00 -4.60 -7.05 18
د**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 10,880 (1.3) -0.74 -2.57 -10.29 18
د**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 23,550 (6.03) -1.02 -2.34 -10.40 18
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 8,530 (-0.35) 6.10 5.16 -5.04 19
ا**** سه شنبه 4 مرداد 1401 11,810 (0.33) 1.52 -0.34 -5.25 19
ش**** سه شنبه 4 مرداد 1401 72,430 (0.24) 4.24 0.36 -0.75 19
س**** سه شنبه 4 مرداد 1401 19,080 (0.79) 4.87 0.31 -4.56 19
ک**** سه شنبه 4 مرداد 1401 12,950 (0.15) 3.55 2.16 -5.10 19
س**** سه شنبه 4 مرداد 1401 6,990 (-0.14) 3.58 1.86 -1.29 19
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 14,170 (-0.63) 1.20 -1.20 -5.43 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 18,840 (-0.05) 0.80 -1.96 -5.04 19
ج**** سه شنبه 4 مرداد 1401 128,020 (0.1) 2.33 -0.04 -3.53 19
ت**** سه شنبه 4 مرداد 1401 9,910 (-1.19) 6.76 5.65 -2.32 19
ص**** سه شنبه 4 مرداد 1401 4,539 (0.06) 7.84 6.41 -1.52 19
ا**** سه شنبه 4 مرداد 1401 19,170 (-1.54) 1.20 -0.78 -4.02 19
ش**** سه شنبه 4 مرداد 1401 172,000 (0.06) 10.17 6.20 -0.58 19
ش**** سه شنبه 4 مرداد 1401 8,120 (0.37) 1.60 -5.17 -7.76 19
ش**** سه شنبه 4 مرداد 1401 6,530 (1.08) 1.99 -3.52 -5.36 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 5,005 (-0.09) 16.88 16.08 0.00 19
ک**** سه شنبه 4 مرداد 1401 24,600 (0.12) 0.37 -5.08 -7.32 19
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 3,703 (-0.43) 3.56 2.57 -4.35 19
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 1,791 (-1.97) 1.62 -1.84 -6.09 19
ف**** سه شنبه 4 مرداد 1401 8,450 (0.83) 6.75 0.47 -6.51 19
غ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 5,300 (3.51) 9.62 4.91 -1.89 19
ا**** سه شنبه 4 مرداد 1401 3,251 (2.26) 4.52 -4.00 -13.72 19
س**** سه شنبه 4 مرداد 1401 38,790 (0.36) 4.18 4.18 -5.52 19
م**** سه شنبه 4 مرداد 1401 5,720 (0) 10.84 10.84 -2.10 19
ق**** سه شنبه 4 مرداد 1401 13,200 (-0.97) 2.65 -1.14 -4.85 19
د**** سه شنبه 4 مرداد 1401 1,568 (0) 2.68 -4.02 -9.25 19
ز**** سه شنبه 4 مرداد 1401 7,240 (1.25) 12.98 10.08 -2.90 19
ک**** سه شنبه 4 مرداد 1401 10,020 (0.4) 10.98 7.78 -2.89 19
س**** سه شنبه 4 مرداد 1401 21,860 (-0.41) 2.01 0.87 -4.39 19
ح**** سه شنبه 4 مرداد 1401 3,291 (2.61) 16.96 15.16 -1.25 19
ک**** سه شنبه 4 مرداد 1401 14,920 (-0.13) 13.94 -2.82 -6.43 19
س**** سه شنبه 4 مرداد 1401 7,400 (0) 7.43 4.59 -7.57 19
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 9,170 (0.54) 1.42 -6.43 -11.67 19
ک**** سه شنبه 4 مرداد 1401 22,800 (3.16) 1.54 -6.14 -7.68 19
ت**** دوشنبه 3 مرداد 1401 21,840 (-0.68) 5.27 0.37 -3.39 20
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 4,248 (-1.98) 4.99 4.52 -3.20 20
ب**** دوشنبه 3 مرداد 1401 15,620 (1.36) 2.75 -10.18 -14.08 20
ل**** دوشنبه 3 مرداد 1401 6,320 (1.28) 2.85 1.27 -0.47 20
ک**** دوشنبه 3 مرداد 1401 24,550 (-0.08) 1.83 -4.89 -7.13 20
ا**** دوشنبه 3 مرداد 1401 4,181 (0.07) -1.94 -2.15 -9.52 20
ک**** دوشنبه 3 مرداد 1401 17,880 (0) 7.10 5.59 -8.05 20
س**** دوشنبه 3 مرداد 1401 18,000 (0.11) 5.06 4.17 -5.56 20
و**** یکشنبه 2 مرداد 1401 1,647 (-1.02) 2.67 1.88 -3.40 21
و**** شنبه 1 مرداد 1401 32,420 (3.91) 8.88 3.92 -5.61 22
ک**** شنبه 1 مرداد 1401 24,850 (0.12) 2.94 -6.04 -8.25 22
د**** شنبه 1 مرداد 1401 27,000 (2.15) -2.11 -11.00 -14.37 22
د**** شنبه 1 مرداد 1401 33,200 (0.21) 2.83 -5.03 -7.89 22
و**** شنبه 1 مرداد 1401 4,015 (0.9) 4.61 3.11 -8.94 22
د**** شنبه 1 مرداد 1401 1,610 (1.96) 1.68 -6.52 -11.61 22
س**** چهارشنبه 29 تیر 1401 21,360 (3.23) 4.07 0.66 -9.78 25
و**** چهارشنبه 29 تیر 1401 2,588 (1.17) 1.78 1.24 -9.20 25
و**** چهارشنبه 29 تیر 1401 3,990 (0.52) 4.26 3.03 -2.76 25
س**** چهارشنبه 29 تیر 1401 22,900 (0.39) 0.87 -3.71 -8.73 25
و**** چهارشنبه 29 تیر 1401 4,068 (1.37) 5.60 5.60 -9.00 25
ب**** چهارشنبه 29 تیر 1401 1,949 (2.36) 6.52 6.52 -12.37 25
ش**** چهارشنبه 29 تیر 1401 12,130 (3.14) 16.24 11.54 0.33 25
ک**** چهارشنبه 29 تیر 1401 44,700 (-3.35) 2.01 -2.46 -6.26 25
ش**** چهارشنبه 29 تیر 1401 10,250 (1.28) 4.10 -1.66 -6.73 25
س**** چهارشنبه 29 تیر 1401 7,910 (3.8) 3.67 -2.15 -13.53 25
خ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 3,115 (0.8) 2.73 -8.89 -22.31 25
و**** چهارشنبه 29 تیر 1401 1,650 (-2.07) 4.00 1.70 -3.58 25
پ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 2,448 (0.38) 13.19 10.29 -2.08 25
ا**** چهارشنبه 29 تیر 1401 3,405 (0.7) 1.88 -8.34 -17.62 25
غ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 10,310 (1.87) 6.11 0.87 -11.83 25
ک**** چهارشنبه 29 تیر 1401 24,000 (4.43) 6.21 0.04 -6.75 25
و**** چهارشنبه 29 تیر 1401 16,310 (-0.6) 3.56 -8.89 -10.79 25
و**** چهارشنبه 29 تیر 1401 9,250 (0) 4.65 -7.24 -12.43 25
ل**** چهارشنبه 29 تیر 1401 113,490 (0.18) 2.73 0.37 -7.48 25
ف**** چهارشنبه 29 تیر 1401 14,900 (-1.38) -2.55 -13.09 -22.35 25
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 4,306 (-1.19) 4.90 3.11 -4.51 26
ف**** سه شنبه 28 تیر 1401 18,430 (0.98) 5.05 4.12 -10.96 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 4,130 (-0.72) 1.40 -2.01 -4.12 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 8,740 (1.04) 3.78 2.63 -7.32 26
س**** سه شنبه 28 تیر 1401 16,630 (-1.01) 4.45 4.45 -6.79 26
س**** سه شنبه 28 تیر 1401 18,560 (0.16) 7.81 3.12 -1.89 26
س**** سه شنبه 28 تیر 1401 7,050 (0.14) 2.70 0.99 -3.83 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 14,390 (-0.41) 2.02 -2.71 -6.88 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 4,086 (4.04) 6.46 6.46 -6.75 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 8,510 (-0.81) 6.35 5.41 -4.82 26
ف**** سه شنبه 28 تیر 1401 19,360 (0.05) 1.14 -4.80 -7.02 26
ش**** سه شنبه 28 تیر 1401 163,600 (1.01) 15.83 11.65 -0.45 26
ش**** سه شنبه 28 تیر 1401 918 (0.54) 6.54 6.54 -1.09 26
ت**** سه شنبه 28 تیر 1401 15,770 (3.27) 6.85 2.09 -1.01 26
آ**** سه شنبه 28 تیر 1401 73,400 (1.03) 0.95 -1.23 -8.04 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 14,010 (1.66) 6.14 4.35 -0.93 26
ج**** سه شنبه 28 تیر 1401 42,950 (0.84) 0.75 -3.61 -6.38 26
ا**** سه شنبه 28 تیر 1401 19,430 (-1.16) 1.75 -2.11 -5.30 26
ج**** سه شنبه 28 تیر 1401 136,000 (-1.03) 1.46 -5.90 -10.62 26
ش**** سه شنبه 28 تیر 1401 15,750 (4.93) 1.08 -9.84 -18.54 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 3,828 (1.43) 2.14 -0.78 -7.47 26
غ**** سه شنبه 28 تیر 1401 5,150 (2.18) 21.94 20.39 4.85 26
ث**** سه شنبه 28 تیر 1401 3,852 (-1.25) 8.77 2.02 -10.18 26
و**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,486 (0.88) 4.58 -0.40 -7.20 26

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  4 ماه پیش

  این فیلتر به پکیج نوسانگیر باهوش 2 اضافه شد و میتونید با خرید این پکیج، به این فیلتر هم دسترسی داشته باشید.
  #84272670

  در پاسخ به 09399499***

  این فیلتر برای خرید فعال نیست. چگونه خرید کنیم؟
  #84272670

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09399499***
  4 ماه پیش

  این فیلتر برای خرید فعال نیست. چگونه خرید کنیم؟
  #84272670

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.