این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 15 شهریور 1399 تا شنبه 5 فروردین 1402 تعداد 3,824 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 80.93 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -17.32 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 67.15 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 97 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 94 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ل**** شنبه 5 فروردین 1402 15,500 (1.37) 1.42 0.45 -3.74 4
ل**** شنبه 5 فروردین 1402 4,910 (3.58) 2.36 1.63 -7.35 4
ا**** شنبه 5 فروردین 1402 26,700 (5.32) -2.25 -5.81 -7.49 4
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 63,950 (2.97) 5.55 5.55 -0.78 11
ا**** شنبه 27 اسفند 1401 3,200 (4.98) 6.56 2.72 -2.75 11
ت**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 2,943 (1.48) 18.93 15.87 2.04 14
پ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 34,720 (6.92) 10.89 8.01 -0.58 14
خ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 17,600 (1.14) 16.08 12.44 -0.57 15
و**** دوشنبه 22 اسفند 1401 2,530 (0.55) 7.75 2.25 -2.21 16
گ**** دوشنبه 22 اسفند 1401 36,300 (-0.41) 6.06 3.03 -3.17 16
و**** شنبه 20 اسفند 1401 2,476 (-1.82) 10.10 4.48 -0.85 18
ا**** شنبه 20 اسفند 1401 5,470 (4.99) 12.61 7.50 -2.56 18
خ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 3,730 (1.71) 10.64 7.94 -6.17 22
و**** سه شنبه 16 اسفند 1401 10,620 (1.62) 12.52 8.47 -4.61 22
خ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 17,890 (0.73) 11.74 8.33 -4.53 22
د**** سه شنبه 16 اسفند 1401 31,790 (1.4) 20.60 7.90 -4.06 22
ه**** سه شنبه 16 اسفند 1401 29,150 (2.46) 11.84 5.32 -3.77 22
و**** یکشنبه 14 اسفند 1401 2,520 (-0.86) 8.17 3.69 -2.86 24
خ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 3,707 (1.56) 11.33 8.71 -5.58 24
م**** شنبه 13 اسفند 1401 31,690 (-0.47) 6.56 4.39 -4.99 25
خ**** شنبه 13 اسفند 1401 18,010 (2.62) 10.99 7.61 -5.16 25
ح**** شنبه 13 اسفند 1401 12,490 (-0.39) 19.62 11.45 -3.92 25
ح**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 12,350 (-1.9) 20.97 14.25 -2.83 28
پ**** سه شنبه 9 اسفند 1401 34,970 (0.02) 10.09 7.23 -8.66 29
ا**** سه شنبه 9 اسفند 1401 5,210 (0.19) 18.23 12.86 -3.84 29
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 2,540 (-0.58) 7.32 1.85 -3.62 29
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 4,615 (0) 4.07 -0.22 -3.14 29
گ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 34,900 (-2.92) 10.32 7.16 -0.14 31
ا**** شنبه 6 اسفند 1401 5,420 (4.63) 13.65 7.93 -8.67 32
ت**** شنبه 6 اسفند 1401 5,520 (4.74) 9.78 3.26 -4.35 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 2,600 (0.89) 4.85 0.35 -5.85 32
ز**** شنبه 6 اسفند 1401 4,682 (5.76) 6.69 4.06 -8.99 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 4,610 (0.41) 4.19 -0.07 -3.04 32
ف**** دوشنبه 1 اسفند 1401 9,160 (4.92) 30.35 28.28 0.66 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 12,690 (1.43) 18.91 12.45 -0.63 37
ک**** دوشنبه 1 اسفند 1401 57,110 (6.98) 44.46 36.89 0.18 37
س**** دوشنبه 1 اسفند 1401 6,330 (4.8) 19.75 11.22 -5.69 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 2,569 (0.07) 6.11 1.71 -4.71 37
س**** دوشنبه 1 اسفند 1401 46,390 (3.78) 19.72 19.47 -2.97 37
س**** دوشنبه 1 اسفند 1401 9,181 (0.39) 7.18 6.49 -1.70 37
ش**** یکشنبه 30 بهمن 1401 8,600 (1.77) 40.35 38.72 1.16 38
م**** یکشنبه 30 بهمن 1401 28,690 (0) 17.71 15.30 0.00 38
د**** یکشنبه 30 بهمن 1401 16,480 (-0.6) 17.23 17.11 -0.12 38
ش**** یکشنبه 30 بهمن 1401 74,100 (-1.33) 20.38 18.76 2.16 38
خ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 109,720 (-1.49) 22.13 22.12 0.37 38
س**** یکشنبه 30 بهمن 1401 9,160 (-1.61) 52.84 49.89 -1.09 38
س**** یکشنبه 30 بهمن 1401 31,500 (-0.22) 69.84 47.71 1.59 38
ت**** یکشنبه 30 بهمن 1401 5,190 (0.77) 16.76 12.91 0.19 38
ب**** یکشنبه 30 بهمن 1401 4,334 (0.16) 35.90 35.90 -2.86 38
خ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 17,140 (2.63) 16.63 13.07 -1.98 38
س**** یکشنبه 30 بهمن 1401 58,550 (-0.17) 61.91 61.20 0.31 38
غ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 3,806 (2.72) 40.04 34.00 -0.68 38
و**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 12,520 (0.07) 20.53 15.50 -0.64 42
ر**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 4,016 (0.6) 29.23 27.89 -1.89 42
ت**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 2,864 (0.56) 22.21 19.06 -0.59 42
ه**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 27,950 (-0.17) 16.99 9.84 -3.94 42
م**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 3,100 (0.84) 15.81 10.00 -4.81 42
ک**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 13,570 (-0.65) 17.91 13.34 -1.92 42
د**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 31,160 (0.45) 23.04 10.08 -3.66 42
م**** سه شنبه 25 بهمن 1401 28,800 (-2.4) 17.26 14.86 -2.74 43
و**** سه شنبه 25 بهمن 1401 6,210 (-1.27) 30.76 27.54 -1.61 43
ث**** سه شنبه 25 بهمن 1401 7,050 (0.71) 26.95 24.54 -1.42 43
س**** سه شنبه 25 بهمن 1401 9,147 (0.25) 7.58 5.38 -1.33 43
ف**** دوشنبه 24 بهمن 1401 11,050 (1.28) 63.80 51.58 -3.44 44
ش**** دوشنبه 24 بهمن 1401 29,000 (1.04) 35.69 32.03 -2.03 44
ک**** دوشنبه 24 بهمن 1401 56,800 (1.06) 45.25 37.64 -7.06 44
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 3,928 (0.69) 21.28 18.89 -2.29 44
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 13,540 (0) 39.29 39.29 6.57 44
ف**** دوشنبه 24 بهمن 1401 21,000 (1.25) 44.19 33.33 -2.86 44
ت**** دوشنبه 24 بهمن 1401 2,869 (0.7) 21.99 18.86 -1.05 44
س**** دوشنبه 24 بهمن 1401 32,100 (0.09) 66.67 50.78 -3.05 44
ک**** دوشنبه 24 بهمن 1401 12,680 (1.44) 36.91 31.23 -4.10 44
و**** دوشنبه 24 بهمن 1401 2,600 (0.07) 4.85 0.50 -5.85 44
م**** دوشنبه 24 بهمن 1401 3,150 (3.41) 15.49 14.60 -6.60 44
ث**** دوشنبه 24 بهمن 1401 6,570 (-0.6) 0.61 -3.81 -3.81 44
ا**** یکشنبه 23 بهمن 1401 14,990 (-0.79) 16.54 13.54 -1.27 45
و**** یکشنبه 23 بهمن 1401 6,260 (-0.79) 29.71 26.52 -3.67 45
خ**** یکشنبه 23 بهمن 1401 17,690 (-1.06) 13.00 9.55 -7.86 45
ش**** سه شنبه 18 بهمن 1401 5,213 (2.01) 74.76 71.88 -5.64 50
ش**** سه شنبه 18 بهمن 1401 6,300 (-0.47) 26.19 25.71 -8.73 50
س**** سه شنبه 18 بهمن 1401 80,400 (0.49) 49.25 39.68 -0.87 50
س**** سه شنبه 18 بهمن 1401 32,200 (1.13) 66.15 44.50 -3.35 50
س**** سه شنبه 18 بهمن 1401 6,130 (-0.96) 23.65 16.64 -5.06 50
ث**** سه شنبه 18 بهمن 1401 6,560 (0.76) 3.20 -3.66 -3.66 50
ش**** دوشنبه 17 بهمن 1401 14,180 (-1.04) 26.94 22.78 -3.46 51
ف**** دوشنبه 17 بهمن 1401 10,690 (0.28) 69.32 56.69 -0.19 51
آ**** دوشنبه 17 بهمن 1401 1,990 (-0.94) 121.86 121.86 -48.99 51
ش**** دوشنبه 17 بهمن 1401 29,030 (0.2) 35.55 31.90 -2.79 51
و**** دوشنبه 17 بهمن 1401 3,981 (0) 19.67 17.31 -4.14 51
ش**** دوشنبه 17 بهمن 1401 7,680 (-0.38) 20.83 16.93 -1.43 51
ت**** دوشنبه 17 بهمن 1401 5,370 (4.27) 12.85 12.29 -4.84 51
ب**** دوشنبه 17 بهمن 1401 4,225 (-2.4) 46.04 46.04 -1.68 51
ث**** دوشنبه 17 بهمن 1401 6,760 (6.96) 32.40 25.74 0.89 51
ز**** دوشنبه 17 بهمن 1401 27,070 (-3.49) 30.88 30.88 -1.51 51
ش**** دوشنبه 17 بهمن 1401 11,320 (-0.35) 47.44 41.87 -1.41 51
غ**** دوشنبه 17 بهمن 1401 3,757 (1.07) 43.20 42.93 -2.61 51
و**** دوشنبه 17 بهمن 1401 7,650 (-1.54) 53.99 46.93 0.13 51
ب**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 4,360 (-0.38) 35.09 35.09 -5.64 56
س**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 32,600 (-0.06) 64.11 42.73 -4.85 56
س**** سه شنبه 11 بهمن 1401 9,150 (0.62) 8.20 5.34 -2.37 57
ش**** دوشنبه 10 بهمن 1401 149,480 (1.91) 21.76 19.41 -7.01 58
و**** دوشنبه 10 بهمن 1401 603 (2.99) 446.43 426.53 -43.95 58
ت**** دوشنبه 10 بهمن 1401 2,843 (1.68) 23.11 19.94 -1.51 58
و**** یکشنبه 9 بهمن 1401 13,000 (-0.07) 16.08 11.23 -4.31 59
خ**** شنبه 1 بهمن 1401 113,730 (1.15) 19.57 19.54 -4.15 67
ش**** شنبه 1 بهمن 1401 157,120 (0.47) 15.84 13.60 -11.53 67
و**** دوشنبه 26 دی 1401 12,880 (-0.15) 17.16 12.27 -3.42 72
و**** شنبه 24 دی 1401 2,692 (0.41) 6.91 -3.90 -9.06 74
م**** چهارشنبه 21 دی 1401 3,298 (6.97) 10.31 9.46 -15.68 77
م**** دوشنبه 19 دی 1401 3,242 (1.34) 12.21 11.35 -14.22 79
و**** یکشنبه 18 دی 1401 2,695 (-0.36) 6.79 -4.01 -9.17 80
م**** شنبه 17 دی 1401 3,228 (2.7) 11.21 5.64 -13.85 81
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 2,680 (2.99) 7.39 -3.47 -8.66 91
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 663 (1.14) 396.98 375.26 -49.02 91
س**** یکشنبه 4 دی 1401 6,845 (4.86) 10.74 2.85 -14.97 94
ل**** یکشنبه 4 دی 1401 4,728 (4.99) 15.48 5.54 -3.79 94
و**** چهارشنبه 30 آذر 1401 664 (4.94) 396.23 374.55 -49.10 98
پ**** یکشنبه 27 آذر 1401 2,240 (2.94) 62.90 57.14 -1.07 101
ج**** یکشنبه 27 آذر 1401 33,150 (1.19) 59.88 58.25 -0.90 101
ا**** یکشنبه 27 آذر 1401 16,220 (-0.24) 12.52 4.93 -10.05 101
ل**** یکشنبه 27 آذر 1401 4,530 (0.91) 20.53 10.66 -1.19 101
ح**** یکشنبه 27 آذر 1401 3,660 (0.02) 31.97 3.88 -8.44 101
و**** یکشنبه 27 آذر 1401 1,930 (1.73) 31.61 27.98 -3.37 101
ه**** شنبه 26 آذر 1401 2,406 (1.73) 22.15 20.20 -8.56 102
ل**** سه شنبه 22 آذر 1401 4,510 (0.51) 21.06 10.64 -1.31 106
ا**** سه شنبه 22 آذر 1401 5,600 (2) 26.07 19.11 -1.43 106
ح**** سه شنبه 22 آذر 1401 3,670 (1.18) 31.61 5.31 -8.69 106
ف**** دوشنبه 21 آذر 1401 20,490 (-0.67) 47.78 36.26 -2.78 107
ج**** دوشنبه 21 آذر 1401 4,550 (0.75) 38.90 24.62 -1.10 107
ک**** دوشنبه 21 آذر 1401 1,299 (3.25) 31.64 29.10 -2.39 107
ف**** دوشنبه 21 آذر 1401 25,158 (0.91) 53.43 35.86 -0.62 107
س**** دوشنبه 21 آذر 1401 20,950 (0.96) 95.47 89.50 -1.91 107
ش**** دوشنبه 21 آذر 1401 59,200 (2.42) 26.69 14.02 -0.84 107
ج**** یکشنبه 20 آذر 1401 31,490 (-0.88) 68.31 66.59 0.51 108
ر**** یکشنبه 20 آذر 1401 3,810 (-0.23) 36.22 34.80 -0.92 108
غ**** یکشنبه 20 آذر 1401 8,600 (1.29) 45.58 45.12 -1.16 108
ه**** یکشنبه 20 آذر 1401 2,229 (-0.8) 31.85 22.30 -1.30 108
و**** یکشنبه 20 آذر 1401 1,677 (0.05) 39.12 28.62 -0.42 108
س**** یکشنبه 20 آذر 1401 34,190 (-1.07) 38.34 35.68 -1.58 108
ل**** چهارشنبه 16 آذر 1401 4,480 (-0.24) 21.88 11.90 -0.85 112
ه**** چهارشنبه 16 آذر 1401 2,300 (-0.77) 27.78 18.52 -4.70 112
ح**** چهارشنبه 16 آذر 1401 3,640 (1.39) 32.69 4.45 -7.94 112
و**** چهارشنبه 16 آذر 1401 1,684 (-0.59) 38.54 28.09 -2.02 112
غ**** سه شنبه 15 آذر 1401 1,808 (0.44) 41.59 40.10 -4.76 113
د**** سه شنبه 15 آذر 1401 19,900 (0.05) 70.45 53.02 -0.90 113
ا**** سه شنبه 15 آذر 1401 5,570 (-1.41) 26.75 19.75 -3.05 113
ف**** سه شنبه 15 آذر 1401 21,090 (-0.14) 43.58 32.76 -5.55 113
ا**** سه شنبه 15 آذر 1401 16,360 (-1.8) 11.55 4.46 -10.82 113
د**** دوشنبه 14 آذر 1401 33,480 (4.98) 86.02 45.61 0.51 114
س**** یکشنبه 13 آذر 1401 67,350 (0.35) 77.28 59.21 -2.73 115
ل**** یکشنبه 13 آذر 1401 4,500 (0) 21.33 10.89 -1.29 115
ج**** یکشنبه 13 آذر 1401 32,220 (0.06) 64.49 60.77 -3.79 115
ا**** شنبه 12 آذر 1401 16,480 (-1.49) 10.74 3.70 -11.47 116
ف**** شنبه 12 آذر 1401 21,290 (0.09) 42.23 31.52 -6.43 116
ه**** شنبه 12 آذر 1401 2,298 (-0.39) 27.89 25.85 -4.61 116
ف**** شنبه 12 آذر 1401 25,526 (1.27) 51.22 33.28 -3.09 116
غ**** شنبه 12 آذر 1401 1,799 (6.95) 42.30 40.80 -4.28 116
س**** شنبه 12 آذر 1401 4,777 (2.9) 105.57 90.71 -1.61 116
د**** چهارشنبه 9 آذر 1401 20,220 (2.06) 67.75 53.26 -5.69 119
و**** سه شنبه 8 آذر 1401 2,620 (-2.23) 9.85 -1.26 -6.56 120
ک**** سه شنبه 8 آذر 1401 1,295 (-0.3) 32.05 29.50 -4.56 120
غ**** سه شنبه 8 آذر 1401 1,699 (0.17) 44.26 44.26 -2.18 120
ک**** سه شنبه 8 آذر 1401 7,025 (-0.07) 62.70 62.70 -1.78 120
و**** سه شنبه 8 آذر 1401 1,516 (2.98) 58.31 51.58 -2.57 120
و**** دوشنبه 7 آذر 1401 3,800 (1.27) 66.32 17.00 -5.87 121
ک**** دوشنبه 7 آذر 1401 13,500 (-1.02) 64.37 59.26 -1.26 121
ج**** دوشنبه 7 آذر 1401 32,420 (0.03) 63.48 61.81 -4.38 121
ا**** یکشنبه 6 آذر 1401 5,450 (0.36) 29.54 17.06 -0.92 122
ف**** یکشنبه 6 آذر 1401 21,360 (0) 41.76 30.71 -6.74 122
ک**** یکشنبه 6 آذر 1401 39,200 (-0.12) 53.95 48.34 -1.40 122
غ**** یکشنبه 6 آذر 1401 1,710 (2.15) 43.33 43.33 -3.04 122
ک**** یکشنبه 6 آذر 1401 9,220 (-0.21) 60.52 56.40 -0.33 122
و**** یکشنبه 6 آذر 1401 1,690 (0.41) 38.05 27.63 -2.37 122
د**** یکشنبه 6 آذر 1401 20,170 (2.28) 68.17 53.64 -5.45 122
ح**** یکشنبه 6 آذر 1401 3,594 (-0.55) 34.39 5.79 -6.76 122
س**** یکشنبه 6 آذر 1401 21,450 (1.17) 90.91 85.08 -8.39 122
و**** شنبه 5 آذر 1401 3,820 (1.32) 65.45 16.39 -6.36 123
ک**** شنبه 5 آذر 1401 13,460 (-1.68) 64.86 59.73 -1.56 123
ف**** شنبه 5 آذر 1401 9,142 (0) 47.45 47.45 -3.17 123
ج**** چهارشنبه 2 آذر 1401 32,510 (0) 63.03 59.34 -4.64 126
ل**** چهارشنبه 2 آذر 1401 4,480 (-0.31) 21.88 11.38 -1.29 126
ت**** چهارشنبه 2 آذر 1401 3,550 (-0.64) 21.41 16.48 -7.52 126
و**** چهارشنبه 2 آذر 1401 2,640 (-1.78) 9.02 -1.02 -7.27 126
س**** چهارشنبه 2 آذر 1401 9,523 (-0.01) 3.96 2.67 -8.50 126
ف**** سه شنبه 1 آذر 1401 9,060 (-1.19) 50.88 50.88 -2.65 127
ح**** دوشنبه 30 آبان 1401 3,576 (0.67) 35.07 8.08 -6.29 128
ک**** دوشنبه 30 آبان 1401 6,975 (2.95) 64.87 64.87 -1.79 128
و**** دوشنبه 30 آبان 1401 1,470 (0.89) 63.27 60.95 -2.86 128
ک**** یکشنبه 29 آبان 1401 39,250 (0) 53.89 48.66 -2.17 129
ج**** یکشنبه 29 آبان 1401 32,510 (-0.03) 63.03 59.34 -4.64 129
ک**** یکشنبه 29 آبان 1401 13,620 (-1.44) 62.92 56.61 -2.72 129
گ**** یکشنبه 29 آبان 1401 32,200 (-2.57) 20.96 17.24 -0.31 129
و**** یکشنبه 29 آبان 1401 2,599 (0.77) 75.45 42.36 -5.35 129
س**** یکشنبه 29 آبان 1401 9,504 (-0.45) 4.17 2.87 -8.31 129
ف**** شنبه 28 آبان 1401 21,500 (-0.13) 40.84 30.23 -7.35 130
ا**** شنبه 28 آبان 1401 16,780 (-0.05) 8.76 1.85 -13.05 130
ر**** چهارشنبه 25 آبان 1401 3,864 (0.15) 34.32 32.92 -4.24 133
ک**** سه شنبه 24 آبان 1401 39,700 (1.01) 52.02 46.47 -4.28 134
ف**** سه شنبه 24 آبان 1401 9,071 (-1.24) 48.61 48.61 -3.62 134
ک**** سه شنبه 24 آبان 1401 13,790 (-1.14) 60.91 55.91 -3.92 134
و**** سه شنبه 24 آبان 1401 2,639 (0.15) 25.81 22.62 -1.48 134
س**** سه شنبه 24 آبان 1401 57,800 (1.36) 55.19 48.46 -3.69 134
و**** سه شنبه 24 آبان 1401 1,662 (2.84) 43.86 43.86 -2.17 134
و**** دوشنبه 23 آبان 1401 2,740 (0.51) 5.04 -5.58 -10.66 135
ا**** دوشنبه 23 آبان 1401 16,800 (-0.05) 8.63 1.31 -13.15 135
ک**** شنبه 21 آبان 1401 14,000 (-0.07) 58.50 53.57 -5.36 137
ر**** شنبه 21 آبان 1401 3,876 (0.28) 33.90 32.51 -4.54 137
و**** شنبه 21 آبان 1401 17,750 (1.6) 65.35 -21.52 -47.32 137
و**** شنبه 21 آبان 1401 1,526 (0.19) 57.27 50.59 -7.27 137
ف**** شنبه 21 آبان 1401 31,150 (2.97) 44.30 39.17 -2.57 137
س**** چهارشنبه 18 آبان 1401 27,280 (0.25) 48.17 34.68 -7.22 140
س**** چهارشنبه 18 آبان 1401 12,513 (0.17) 84.61 84.61 -2.62 140
و**** چهارشنبه 18 آبان 1401 3,563 (1.3) 51.56 36.63 0.06 140
ش**** چهارشنبه 18 آبان 1401 5,880 (0) 103.40 79.93 -0.17 140
م**** چهارشنبه 18 آبان 1401 3,303 (6.99) 16.98 9.29 -15.80 140
چ**** چهارشنبه 18 آبان 1401 1,384 (6.97) 83.96 78.47 -7.51 140
ف**** چهارشنبه 18 آبان 1401 3,496 (-0.56) 151.14 113.96 -8.58 140
ش**** چهارشنبه 18 آبان 1401 12,570 (-0.15) 71.04 70.80 -2.31 140
خ**** چهارشنبه 18 آبان 1401 2,408 (2.26) 98.84 89.78 -5.77 140
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 6,950 (2.43) 65.47 65.47 -5.18 140
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 6,580 (2.33) 89.67 86.78 -2.58 140
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 2,890 (0.24) 235.64 223.18 -0.83 140
س**** چهارشنبه 18 آبان 1401 3,900 (1.85) 137.44 130.51 -7.44 140
ک**** چهارشنبه 18 آبان 1401 4,402 (-1.04) 109.22 97.41 -1.25 140
د**** چهارشنبه 18 آبان 1401 19,220 (0.1) 33.92 32.26 -4.79 140
و**** چهارشنبه 18 آبان 1401 2,996 (-0.16) 34.58 34.58 -6.74 140
و**** چهارشنبه 18 آبان 1401 2,734 (0.14) 5.27 -4.43 -10.46 140
د**** دوشنبه 16 آبان 1401 12,180 (5) 46.22 34.65 -1.56 142
ش**** دوشنبه 16 آبان 1401 70,500 (2.99) 27.45 27.38 -0.71 142
و**** دوشنبه 16 آبان 1401 3,393 (4.22) 35.60 14.71 -4.33 142
ل**** دوشنبه 16 آبان 1401 4,665 (3.27) 17.04 6.97 -5.21 142
س**** دوشنبه 16 آبان 1401 7,190 (4.96) 97.50 90.68 -3.89 142
ح**** دوشنبه 16 آبان 1401 3,610 (-1.31) 33.80 7.06 -7.17 142
س**** دوشنبه 16 آبان 1401 12,508 (1.23) 84.68 84.68 -3.45 142
ر**** دوشنبه 16 آبان 1401 2,483 (6.97) 37.49 37.29 -29.16 142
ز**** دوشنبه 16 آبان 1401 28,180 (2.88) 33.57 25.73 -7.56 142
ل**** دوشنبه 16 آبان 1401 42,500 (5.72) 87.76 72.59 -5.88 142
س**** یکشنبه 15 آبان 1401 11,420 (0.52) 62.96 62.96 -1.40 143
د**** شنبه 14 آبان 1401 12,940 (0.38) 100.15 100.08 -0.77 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 2,730 (-0.87) 5.42 -4.29 -10.33 144
س**** شنبه 14 آبان 1401 3,720 (4.96) 148.92 141.67 -2.96 144
ق**** شنبه 14 آبان 1401 4,651 (4.98) 70.93 60.40 0.45 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 3,771 (2.97) 71.84 66.53 0.24 144
د**** شنبه 14 آبان 1401 29,880 (4) 47.26 44.11 -1.37 144
ر**** شنبه 14 آبان 1401 2,347 (2.08) 45.46 45.25 -25.05 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 2,042 (4.98) 115.96 113.76 -4.85 144
ه**** شنبه 14 آبان 1401 2,430 (4.11) 20.95 19.01 -9.79 144
ت**** شنبه 14 آبان 1401 3,496 (-1.35) 23.28 18.28 -6.09 144
ت**** شنبه 14 آبان 1401 16,650 (3.6) 75.56 74.59 -2.64 144
ک**** شنبه 14 آبان 1401 13,770 (-1.5) 61.15 54.90 -3.78 144
ش**** شنبه 14 آبان 1401 35,800 (1.87) 75.98 66.20 -1.51 144
ه**** شنبه 14 آبان 1401 5,469 (4.99) 83.03 76.81 -5.03 144
ه**** شنبه 14 آبان 1401 4,381 (1.15) 29.10 21.98 -1.99 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 752 (2.38) 338.16 322.21 -55.05 144
ک**** شنبه 14 آبان 1401 39,950 (2.96) 51.19 46.06 -4.88 144
ش**** شنبه 14 آبان 1401 5,820 (2.82) 105.50 81.79 -1.72 144
س**** شنبه 14 آبان 1401 37,490 (4.54) 155.93 146.33 -1.95 144
م**** شنبه 14 آبان 1401 2,996 (3.99) 28.97 20.49 -7.18 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 18,010 (2.97) 62.97 -21.54 -48.08 144
چ**** شنبه 14 آبان 1401 26,900 (2.67) 44.42 40.33 -3.53 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 1,559 (2.83) 53.94 51.76 -9.24 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 3,020 (-0.98) 90.07 70.53 -1.75 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 2,134 (1.13) 54.87 54.87 -1.12 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 1,602 (0.5) 50.19 50.19 -2.50 144
ف**** شنبه 14 آبان 1401 3,520 (-0.89) 85.23 84.66 -1.79 144
ف**** شنبه 14 آبان 1401 4,989 (6.09) 80.20 67.17 -6.98 144
ک**** شنبه 14 آبان 1401 4,251 (3.47) 116.65 104.42 -2.00 144
ک**** شنبه 14 آبان 1401 7,065 (2.68) 62.77 62.77 -6.72 144
د**** شنبه 14 آبان 1401 7,497 (3.07) 92.74 89.41 -1.33 144
س**** شنبه 14 آبان 1401 33,900 (1.46) 40.41 36.43 -2.60 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 2,771 (1.31) 139.99 63.84 -2.31 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 1,115 (1.37) 52.28 -11.74 -16.59 144
د**** شنبه 14 آبان 1401 8,940 (2.64) 47.09 47.09 -0.11 144
ز**** شنبه 14 آبان 1401 27,860 (2.95) 35.10 27.17 -6.50 144
پ**** شنبه 14 آبان 1401 2,420 (2.71) 100.99 100.99 -0.08 144
و**** شنبه 14 آبان 1401 12,540 (2.95) 64.43 56.54 -0.72 144
ش**** چهارشنبه 11 آبان 1401 46,400 (2.09) 81.03 74.57 -1.51 147
ف**** چهارشنبه 11 آبان 1401 3,888 (6.94) 129.68 117.08 5.71 147
و**** چهارشنبه 11 آبان 1401 4,100 (0.88) 64.15 60.73 -0.73 147
ا**** چهارشنبه 11 آبان 1401 11,280 (2.54) 130.50 122.07 -0.35 147
و**** چهارشنبه 11 آبان 1401 4,351 (-0.09) 86.62 82.03 -0.48 147
ش**** چهارشنبه 11 آبان 1401 181,900 (1.01) 17.52 -1.87 -23.58 147
پ**** چهارشنبه 11 آبان 1401 30,000 (1.21) 38.43 25.00 -7.17 147
پ**** چهارشنبه 11 آبان 1401 2,164 (0.74) 68.62 62.66 -4.48 147
س**** چهارشنبه 11 آبان 1401 12,000 (1.35) 85.25 66.08 -3.33 147
و**** چهارشنبه 11 آبان 1401 2,435 (1.67) 36.34 32.90 -1.48 147
د**** چهارشنبه 11 آبان 1401 17,090 (1.9) 98.48 81.33 -1.64 147
ک**** چهارشنبه 11 آبان 1401 1,187 (0.89) 484.67 446.76 3.71 147
غ**** چهارشنبه 11 آبان 1401 1,973 (1.78) 396.71 363.76 -0.20 147
ش**** چهارشنبه 11 آبان 1401 11,610 (0.95) 85.19 74.85 -2.67 147
غ**** چهارشنبه 11 آبان 1401 10,995 (0.19) 73.72 68.99 -1.38 147
ک**** چهارشنبه 11 آبان 1401 10,610 (4.01) 63.05 44.96 -3.20 147
س**** چهارشنبه 11 آبان 1401 17,720 (2.6) 87.92 81.66 -3.67 147
و**** چهارشنبه 11 آبان 1401 1,976 (2.48) 101.87 92.81 -35.48 147
گ**** چهارشنبه 11 آبان 1401 3,438 (0.38) 50.44 36.71 -0.20 147
و**** سه شنبه 10 آبان 1401 4,099 (0.07) 55.89 53.70 -2.46 148
ه**** سه شنبه 10 آبان 1401 17,530 (4.97) 86.54 75.13 -0.11 148
ک**** سه شنبه 10 آبان 1401 6,980 (2.94) 63.75 63.75 -5.59 148
و**** دوشنبه 9 آبان 1401 3,865 (0.96) 91.46 82.92 -0.13 149
د**** دوشنبه 9 آبان 1401 16,980 (1.37) 99.76 82.51 -3.00 149

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  11 ماه پیش

  این فیلتر به پکیج نوسانگیر باهوش 2 اضافه شد و میتونید با خرید این پکیج، به این فیلتر هم دسترسی داشته باشید.
  #84272670

  در پاسخ به 09399499***

  این فیلتر برای خرید فعال نیست. چگونه خرید کنیم؟
  #84272670

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09399499***
  1 سال پیش

  این فیلتر برای خرید فعال نیست. چگونه خرید کنیم؟
  #84272670

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.