این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 15 شهریور 1399 تا شنبه 26 خرداد 1403 تعداد 6,653 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 101.43 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -24.02 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 15.88 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 90 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 82 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ک**** یکشنبه 13 خرداد 1403 15,680 (-0.12) 1.28 -1.85 -1.98 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 15,780 (0.25) 1.33 -2.41 -3.55 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 11,800 (1.72) 7.63 7.46 -3.64 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 12,150 (0.41) 4.36 4.28 -1.07 13
س**** یکشنبه 13 خرداد 1403 33,500 (-0.65) 2.12 0.27 -1.82 13
ح**** یکشنبه 13 خرداد 1403 11,600 (-0.59) 2.16 1.12 -3.62 13
ج**** یکشنبه 13 خرداد 1403 163,630 (-0.12) 0.28 -1.20 -2.67 13
ش**** یکشنبه 13 خرداد 1403 4,827 (0.31) 1.26 -0.46 -2.67 13
ش**** یکشنبه 13 خرداد 1403 14,650 (1.03) 0.34 -1.71 -3.62 13
گ**** یکشنبه 13 خرداد 1403 3,150 (1.25) 1.33 0.60 -3.14 13
ق**** یکشنبه 13 خرداد 1403 5,180 (0.77) 0.00 -4.05 -4.05 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 1,264 (1.93) 9.73 6.80 -3.40 13
و**** یکشنبه 13 خرداد 1403 5,680 (1.24) 0.70 -0.88 -3.35 13
د**** یکشنبه 13 خرداد 1403 38,410 (-0.44) 1.82 -2.00 -2.00 13
ف**** یکشنبه 13 خرداد 1403 6,660 (1.36) 0.30 -1.95 -4.35 13
س**** یکشنبه 13 خرداد 1403 1,638 (-0.78) 1.83 1.83 -5.37 13
ک**** سه شنبه 8 خرداد 1403 6,800 (0.14) 1.91 -6.76 -6.76 18
پ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 58,870 (1.99) 1.75 1.07 -3.04 18
پ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 2,494 (0.32) 1.00 -2.37 -2.77 18
ک**** سه شنبه 8 خرداد 1403 4,090 (-0.34) 2.27 -2.44 -3.33 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 4,135 (1.69) 1.06 -3.75 -4.47 18
س**** سه شنبه 8 خرداد 1403 4,380 (1.97) 0.91 -5.73 -8.63 18
ش**** سه شنبه 8 خرداد 1403 22,050 (0.18) 2.49 -2.68 -5.62 18
س**** سه شنبه 8 خرداد 1403 44,250 (1.86) 2.15 -11.89 -14.62 18
ق**** سه شنبه 8 خرداد 1403 4,950 (1.85) 3.43 -9.29 -9.29 18
غ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 7,340 (0.54) 1.36 -2.59 -3.41 18
ا**** سه شنبه 8 خرداد 1403 3,400 (0.29) 1.32 -2.03 -2.47 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 6,580 (0) 1.06 -0.91 -3.34 18
ف**** سه شنبه 8 خرداد 1403 8,290 (1.22) 3.62 -0.72 -3.86 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 2,930 (1.98) 5.73 4.81 0.03 18
ف**** سه شنبه 8 خرداد 1403 13,440 (0.52) 1.79 -9.82 -9.82 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 8,070 (1.76) 3.97 3.47 -2.11 18
س**** سه شنبه 8 خرداد 1403 30,860 (1.98) 3.56 -5.12 -5.41 18
د**** سه شنبه 8 خرداد 1403 16,410 (1.92) 1.77 -4.20 -5.42 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 1,129 (1.62) 1.42 -3.72 -5.05 18
س**** سه شنبه 8 خرداد 1403 21,200 (0.42) 3.30 3.30 -2.36 18
ف**** سه شنبه 8 خرداد 1403 3,470 (-0.57) 1.04 -5.10 -5.10 18
ب**** سه شنبه 8 خرداد 1403 4,704 (1.99) 3.51 -7.91 -7.97 18
ب**** سه شنبه 8 خرداد 1403 12,930 (1.97) 3.63 -3.87 -3.87 18
غ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 6,740 (-0.58) 1.78 -6.53 -6.53 18
س**** سه شنبه 8 خرداد 1403 26,590 (1.87) 5.38 5.38 -2.18 18
ک**** سه شنبه 8 خرداد 1403 17,110 (0.76) 2.16 -6.66 -7.71 18
ح**** سه شنبه 8 خرداد 1403 7,360 (0.68) 1.49 -2.04 -6.25 18
ب**** سه شنبه 8 خرداد 1403 3,293 (1.98) 2.52 -5.38 -8.20 18
ش**** سه شنبه 8 خرداد 1403 3,750 (1.98) 4.03 1.44 -4.77 18
پ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 10,600 (1.33) 0.66 -6.23 -6.32 18
ت**** سه شنبه 8 خرداد 1403 7,150 (1.99) 2.52 -4.76 -6.15 18
د**** سه شنبه 8 خرداد 1403 15,780 (1.47) 1.33 -2.41 -3.55 18
ش**** سه شنبه 8 خرداد 1403 16,580 (1.96) 5.61 2.41 -1.87 18
ت**** سه شنبه 8 خرداد 1403 7,990 (1.91) 4.01 2.63 -1.00 18
ت**** سه شنبه 8 خرداد 1403 1,929 (0.05) 1.61 -0.41 -2.64 18
س**** سه شنبه 8 خرداد 1403 10,100 (-1.27) 2.48 1.68 -1.09 18
س**** سه شنبه 8 خرداد 1403 22,100 (1.23) 2.40 2.40 -3.08 18
ب**** سه شنبه 8 خرداد 1403 3,955 (1.98) 3.67 -3.51 -3.51 18
ت**** سه شنبه 8 خرداد 1403 26,440 (-1.85) 3.52 -1.10 -1.10 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 2,121 (0.52) 1.79 -1.04 -1.46 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 3,206 (0.56) 8.39 6.30 -0.44 18
ف**** سه شنبه 8 خرداد 1403 7,010 (1.88) 0.57 -1.00 -3.42 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 2,559 (0.04) 1.48 -1.76 -3.83 18
س**** سه شنبه 8 خرداد 1403 12,530 (1.86) 1.84 -0.16 -4.71 18
ک**** سه شنبه 8 خرداد 1403 40,500 (1.88) 6.54 3.58 0.25 18
س**** سه شنبه 8 خرداد 1403 2,558 (1.99) 3.99 -4.96 -5.63 18
ب**** سه شنبه 8 خرداد 1403 2,124 (0.99) 1.27 -3.01 -4.19 18
ص**** سه شنبه 8 خرداد 1403 2,695 (0.29) 1.60 0.48 -3.90 18
ث**** سه شنبه 8 خرداد 1403 1,897 (1.11) 1.37 -7.01 -7.38 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 5,680 (1.42) 0.70 -0.88 -3.35 18
ق**** سه شنبه 8 خرداد 1403 6,630 (2) 0.45 -5.73 -5.73 18
ش**** سه شنبه 8 خرداد 1403 11,810 (1.98) 4.74 -1.95 -2.20 18
ک**** سه شنبه 8 خرداد 1403 27,600 (0.18) 2.46 -5.11 -6.05 18
غ**** سه شنبه 8 خرداد 1403 3,950 (1.85) 0.71 -4.48 -8.18 18
ش**** سه شنبه 8 خرداد 1403 2,712 (1.99) 1.33 -1.77 -5.57 18
ه**** سه شنبه 8 خرداد 1403 19,230 (1.96) 4.84 0.16 -1.82 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 34,460 (1.98) 1.51 -3.08 -6.07 18
و**** سه شنبه 8 خرداد 1403 4,970 (0.81) 1.79 -2.52 -3.12 18
ک**** سه شنبه 8 خرداد 1403 11,460 (1.95) 6.54 5.58 -3.05 18
غ**** یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 4,300 (1.05) 0.00 -8.51 -10.93 27
ف**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 5,000 (-0.39) -4.20 -21.90 -24.22 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 6,750 (0.14) 2.22 -3.41 -5.78 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,546 (1.83) 2.90 -6.23 -10.86 32
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 152,270 (-0.77) 2.19 -5.77 -7.92 32
ت**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,165 (0) 1.62 -1.62 -4.39 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 24,250 (1.04) 2.47 -8.04 -10.10 32
س**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 19,170 (-0.36) 1.15 -6.47 -12.05 32
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 79,850 (1.01) 9.52 -5.51 -6.95 32
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 7,080 (-2.34) 1.84 -2.54 -4.38 32
ز**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,778 (0.34) 3.92 -4.71 -10.22 32
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 5,480 (-1.08) 2.19 -19.91 -19.91 32
ک**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 18,140 (-1.83) -0.77 -2.04 -2.37 32
ا**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 13,310 (4.96) 5.33 3.16 -2.40 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 5,100 (1.59) 4.31 -12.73 -12.73 32
ف**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 7,450 (-0.13) 1.61 -2.82 -3.49 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 4,390 (-1.21) 2.23 -9.34 -10.02 32
س**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 7,500 (-0.66) 0.93 -15.60 -16.93 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,123 (0.03) 2.40 -5.70 -7.62 32
ف**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,700 (-1.49) 2.59 -14.74 -15.81 32
ز**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 12,200 (3.12) 8.28 -8.11 -11.39 32
پ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 14,810 (0.06) 5.20 -14.85 -18.91 32
ک**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 18,000 (-0.44) 4.28 -11.28 -12.28 32
ف**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,715 (2.42) 3.96 -6.03 -9.04 32
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 17,190 (0) 1.51 -22.16 -22.86 32
ف**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 4,690 (2.98) 1.71 -12.88 -14.54 32
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 6,050 (0.83) 2.31 -16.20 -16.20 32
ب**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,160 (-1.59) 3.70 -4.63 -5.79 32
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 26,750 (1.32) 1.87 -4.30 -10.28 32
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 16,710 (-0.05) 2.93 -12.57 -17.12 32
س**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 22,290 (-0.71) 3.63 1.53 -4.31 32
ص**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,744 (-0.07) 1.31 -1.31 -5.61 32
ق**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,728 (0.4) 6.09 -17.54 -18.64 32
ک**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 19,310 (-0.16) 0.16 -10.82 -12.01 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,308 (-0.15) 5.17 3.02 -5.11 32
پ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,525 (-1.05) 2.18 -3.56 -4.40 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 7,970 (0.12) 5.27 4.77 -1.63 32
گ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,160 (2.43) 2.85 0.28 -4.72 32
ب**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 4,325 (-0.04) 2.98 -10.29 -10.40 32
ب**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 5,140 (-0.38) 1.75 -15.72 -15.78 32
م**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,739 (1.1) 4.34 -7.63 -10.62 32
س**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 8,510 (-1.16) 1.53 -4.23 -6.35 32
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 5,060 (-0.58) 3.36 -12.87 -12.89 32
ث**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 13,270 (0.68) 5.28 -11.38 -12.81 32
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 161,900 (-1.34) 1.76 -7.32 -7.32 32
ه**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,735 (-0.1) 2.28 -8.25 -10.98 32
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 7,700 (-2.9) 21.43 12.21 -1.82 32
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 16,950 (-0.17) 3.66 0.18 -4.31 32
خ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 5,610 (0.71) 3.57 -11.05 -11.05 32
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 28,980 (1.54) -0.72 -17.91 -23.22 32
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 1,749 (0.98) 14.52 7.60 -0.06 32
ث**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 6,650 (0.6) 12.03 -9.32 -10.98 32
ر**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 9,180 (2.22) 2.61 -8.50 -9.37 32
س**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 1,690 (0.83) 3.31 -1.30 -8.28 32
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 1,152 (-0.77) 2.43 -5.64 -6.94 32
ش**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 79,900 (-0.74) -0.31 -4.13 -4.13 35
ت**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,172 (-0.18) 1.93 -1.93 -4.70 35
غ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 9,960 (0.91) -1.10 -20.58 -22.49 35
ث**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,740 (0.18) 2.19 -23.39 -23.39 35
ا**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 7,080 (0.99) 1.27 -10.31 -15.25 35
پ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 14,970 (-0.39) 4.07 -15.76 -19.77 35
س**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 34,400 (0) 2.47 -2.35 -7.27 35
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 3,184 (-0.65) 0.44 -7.51 -9.39 35
ف**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 3,881 (-0.66) 0.46 -15.15 -15.15 35
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 3,757 (1.29) 0.03 -14.03 -17.19 35
ز**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 12,700 (6.99) 4.02 -11.73 -14.88 35
س**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 45,350 (-1.09) -0.84 -8.11 -11.80 35
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 24,950 (0.8) 0.20 -10.62 -12.63 35
ب**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 5,330 (1.91) 0.94 -18.72 -18.78 35
ک**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 6,520 (-1.65) 2.45 -17.79 -18.87 35
س**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 22,920 (0.35) 0.79 -1.27 -6.94 35
ک**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 26,250 (2.94) 1.71 -8.00 -9.71 35
ک**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 19,300 (-0.66) 2.23 -17.25 -18.19 35
ک**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 34,720 (4.98) 2.68 -10.69 -10.69 35
س**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 8,570 (-1.38) 0.82 -4.90 -7.00 35
ک**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 15,800 (-0.87) 2.28 -2.59 -3.16 35
ش**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 7,310 (0) 0.14 -5.61 -7.39 35
ش**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 8,180 (0.73) 14.30 5.62 -9.41 38
ف**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 7,480 (-0.13) 1.34 -3.21 -3.88 38
د**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 29,630 (0.16) 0.47 -19.71 -24.91 38
د**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 40,670 (-1.11) 3.69 -7.45 -7.45 38
ک**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 21,150 (0) 2.60 -13.14 -16.97 38
و**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,972 (-2.55) 2.15 -5.65 -5.65 38
ش**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 155,100 (-0.67) 1.14 -7.49 -9.60 38
س**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 1,725 (-0.23) 1.57 -3.30 -10.14 38
خ**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 4,090 (1.86) 4.03 -15.65 -15.65 38
ه**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 4,159 (-0.76) -0.22 -4.95 -6.95 38
ب**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,212 (-0.18) 1.76 -6.87 -8.00 38
ق**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 84,000 (1.63) 0.00 -4.05 -4.76 38
د**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 7,830 (-2.49) 2.30 -10.73 -10.73 38
ک**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 15,150 (-0.78) 2.90 -4.69 -9.83 38
ت**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 1,799 (-0.22) 0.61 -32.18 -32.85 38
و**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 4,482 (-0.02) 2.16 -11.00 -15.39 38
ف**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 4,445 (-0.8) 0.34 -15.39 -17.35 38
و**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 1,700 (0.23) 0.47 -4.41 -4.41 40
ف**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 4,776 (0.61) 3.64 -14.45 -16.08 40
ز**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 19,990 (-0.04) 1.55 -12.96 -17.66 40
پ**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 7,180 (1.41) 2.51 -34.25 -34.54 40
خ**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 4,100 (1.91) 2.44 -10.98 -11.32 40
س**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 1,739 (0.05) 1.15 -4.08 -10.87 40
پ**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 5,340 (-0.18) 0.19 -3.18 -14.96 40
ف**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 7,690 (1.98) 9.49 9.49 0.26 40
ح**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 4,597 (0.13) 6.59 1.72 -6.57 40
و**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 16,850 (-0.35) 2.49 -7.48 -7.48 40
ک**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 17,350 (0.17) 1.44 -7.67 -7.72 48
د**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 17,080 (0.11) 4.68 -9.84 -12.06 48
د**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 24,500 (0.2) 1.63 -20.16 -20.20 48
م**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 5,790 (4.89) 10.02 -4.66 -8.64 48
د**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 61,200 (-0.21) 1.27 -19.35 -20.74 48
خ**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 5,870 (1.03) 4.43 -14.99 -14.99 48
و**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 1,692 (-0.41) 0.95 -3.96 -3.96 48
ا**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 3,330 (-1.97) 6.01 0.03 -2.37 48
ت**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,221 (-0.31) -0.27 -4.10 -6.80 49
س**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 14,310 (-0.55) 1.33 -20.13 -20.13 49
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 16,960 (-0.17) 2.00 -8.08 -8.08 49
س**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 35,200 (4.6) 6.82 -8.24 -9.94 49
ف**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 59,250 (2.86) 2.03 -7.09 -10.55 49
د**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 30,900 (0) 0.81 -29.32 -29.35 49
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 1,158 (-0.51) 0.00 -5.87 -6.30 49
ث**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,890 (-0.24) 0.00 -27.37 -27.37 49
ق**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 84,550 (2.73) -0.06 -4.67 -5.38 49
ب**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 4,791 (-0.2) 0.15 -19.01 -19.12 49
ص**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 3,030 (-0.59) 0.99 -10.63 -14.52 49
ش**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 6,990 (0.72) 1.00 -19.17 -20.89 49
ش**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 7,460 (-0.79) 0.80 -7.51 -9.25 49
ک**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,650 (0.11) 1.94 -16.99 -19.01 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 7,800 (0.13) 1.41 -20.26 -22.95 52
د**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 43,750 (-0.91) 5.14 -21.03 -21.03 52
ف**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 10,150 (0.5) 12.61 -0.39 -5.42 52
س**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 8,960 (0.22) 0.45 -9.04 -11.05 52
ز**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 20,800 (-1.19) 1.92 -16.35 -20.87 52
ش**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 17,740 (0.11) 3.72 -4.28 -8.57 52
ب**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 9,960 (4.95) 7.53 -17.17 -17.17 52
ا**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 3,387 (-0.59) 4.22 -1.65 -4.02 52
ا**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 13,690 (4.82) 6.21 0.29 -11.83 52
ح**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 17,010 (1.25) 1.59 -14.76 -20.87 52
د**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 8,200 (1.49) 3.05 -14.76 -14.76 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 21,340 (-0.14) 0.52 -6.28 -13.50 52
ج**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 2,652 (0.95) 1.06 -21.98 -23.11 52
ل**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 5,660 (1.25) 3.36 -9.72 -13.60 52
ت**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 28,780 (0.21) 0.73 -9.14 -9.62 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 6,910 (-0.58) 0.58 -5.64 -7.96 52
ه**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 27,300 (0.74) 1.83 -29.45 -30.95 52
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 8,090 (0.37) 3.71 3.21 -3.09 52
د**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 1,700 (0.77) 1.82 -13.24 -13.24 52
غ**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 70,600 (2.17) 7.01 -84.43 -84.43 52
ر**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 16,610 (0.24) 2.17 -5.78 -6.26 52
غ**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 10,090 (-0.98) 4.06 -21.61 -23.49 52
ت**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,215 (-0.62) 15.35 5.37 -1.94 62
ب**** یکشنبه 26 فروردین 1403 9,520 (-0.93) 12.50 -13.34 -13.34 62
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,410 (-0.98) 4.31 -5.94 -7.87 62
د**** یکشنبه 26 فروردین 1403 858 (-0.92) 2.21 -4.08 -4.08 62
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 16,960 (-0.99) 2.00 -8.08 -8.08 62
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 18,970 (-0.99) 4.64 -6.33 -6.64 62
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,781 (-0.99) 6.59 -8.99 -11.03 62
د**** یکشنبه 26 فروردین 1403 5,850 (-0.84) 5.98 -24.97 -24.97 62
د**** یکشنبه 26 فروردین 1403 17,020 (-0.93) 5.05 -9.52 -11.75 62
ل**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,767 (-0.96) 5.38 -26.60 -26.60 62
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 7,190 (-0.96) 7.09 -4.03 -5.84 62
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 10,200 (-0.97) 2.84 -5.29 -6.76 62
د**** یکشنبه 26 فروردین 1403 7,960 (-0.99) 6.16 -12.19 -12.19 62
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,542 (-0.98) 8.19 -15.02 -17.08 62
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 53,250 (-0.93) 1.22 -32.77 -32.77 62
س**** یکشنبه 26 فروردین 1403 31,050 (-0.98) 2.90 -13.27 -17.68 62
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 133,360 (-0.99) 5.65 -17.55 -18.78 62
د**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,671 (-0.94) 3.59 -11.73 -11.73 62
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,292 (-0.99) -0.21 -14.82 -14.82 62
ا**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,607 (-0.98) 54.16 16.99 -0.23 62
ت**** شنبه 25 فروردین 1403 1,875 (0.26) 10.88 -34.93 -35.57 63
ب**** یکشنبه 19 فروردین 1403 23,900 (0.42) 1.88 -25.52 -26.74 69
ش**** یکشنبه 19 فروردین 1403 7,610 (-2.06) 2.50 -25.76 -27.33 69
ک**** یکشنبه 19 فروردین 1403 17,300 (-1.98) 4.39 -7.40 -7.46 69
ج**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,563 (1.42) 7.88 -19.27 -20.44 69
د**** یکشنبه 19 فروردین 1403 30,350 (1.85) 4.78 -28.04 -28.07 69
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,900 (1.4) 18.62 5.90 -4.07 69
ش**** یکشنبه 19 فروردین 1403 8,750 (-1.02) 6.86 -1.26 -15.31 69
ح**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,920 (0.69) 12.71 -15.24 -15.62 69
د**** یکشنبه 19 فروردین 1403 10,900 (0.46) 7.25 -17.61 -21.38 69
ش**** یکشنبه 19 فروردین 1403 1,896 (1.88) 2.11 -8.18 -11.13 69
ف**** یکشنبه 19 فروردین 1403 4,569 (0.73) 3.11 -21.23 -26.33 69
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 3,432 (0.26) 3.44 -0.70 -8.54 69
د**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,960 (-1.81) 4.70 -26.36 -26.36 69
ب**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,120 (2.2) 3.71 -24.22 -24.32 69
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 4,290 (0.52) 7.41 -5.08 -6.99 69
د**** یکشنبه 19 فروردین 1403 30,400 (2.49) 5.26 -28.62 -31.28 69
خ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 3,810 (-0.76) 7.61 -18.95 -22.83 69
ف**** یکشنبه 19 فروردین 1403 7,370 (-0.94) 6.24 -1.76 -2.44 69
ب**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,300 (1.15) 12.45 -18.26 -18.32 69
ث**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,190 (0.41) 3.06 -19.45 -19.77 69
خ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 16,830 (0.42) 6.48 -34.82 -34.82 69
ز**** یکشنبه 19 فروردین 1403 27,300 (0.37) 9.71 -12.64 -18.13 69
ب**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,514 (-0.32) 6.88 -18.22 -19.33 69
ف**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,600 (-0.18) 22.50 10.00 -1.07 69
ش**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,550 (-0.27) 27.10 11.53 -2.78 69
ک**** یکشنبه 19 فروردین 1403 26,250 (0) 9.33 -8.00 -9.71 69
ش**** یکشنبه 19 فروردین 1403 4,559 (-0.65) 2.52 -9.02 -10.88 69
ث**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,870 (1.7) 5.23 -26.86 -26.86 69
ک**** یکشنبه 19 فروردین 1403 1,328 (1.45) 6.78 -16.64 -21.01 69
غ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,400 (2.96) 4.75 -20.12 -22.08 69
د**** یکشنبه 19 فروردین 1403 6,520 (-0.15) 8.59 -22.24 -22.24 69
پ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 36,210 (0.28) 2.46 -14.42 -16.76 69
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 1,251 (0.97) 4.72 -13.11 -14.31 69
ا**** یکشنبه 19 فروردین 1403 3,979 (0.56) 4.05 -43.45 -45.72 69
غ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,130 (1.18) 4.68 -28.03 -28.42 69
س**** یکشنبه 19 فروردین 1403 7,830 (0.13) 4.73 -19.16 -20.43 69
ک**** یکشنبه 19 فروردین 1403 10,790 (-0.09) 9.36 -25.12 -25.12 69
د**** یکشنبه 19 فروردین 1403 44,650 (-0.33) 5.26 -22.62 -22.62 69
ف**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,530 (1.65) 18.99 1.27 -1.99 69
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,570 (-0.36) 2.33 -13.02 -14.00 69
ف**** یکشنبه 19 فروردین 1403 37,750 (1.7) 8.53 -18.46 -20.11 69
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 1,710 (-0.7) 5.26 -10.23 -11.40 69
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 1,720 (0.76) 0.52 -5.52 -5.52 69
س**** یکشنبه 19 فروردین 1403 40,940 (0.22) 6.25 -18.17 -20.57 69
د**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 45,200 (0.44) 3.98 -23.56 -23.56 73
ک**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 2,540 (1.55) 4.72 -8.86 -14.17 73
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 22,590 (4.34) 9.34 0.18 -5.58 73
ت**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 2,400 (0) 6.46 -2.75 -9.50 73
ش**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 4,670 (-0.8) 0.19 -11.18 -13.00 73
ح**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 18,460 (2.21) 1.84 -21.45 -27.09 73
ش**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 7,350 (-0.27) 4.76 -6.12 -7.89 73
و**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 20,100 (-0.98) 0.00 -7.76 -11.79 73
ت**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 28,750 (1.37) 2.61 -9.04 -9.53 73
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 3,290 (1.82) 1.31 -25.71 -28.48 73
د**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 45,550 (1.56) 3.18 -24.15 -24.15 80
غ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 16,580 (2.98) 41.13 30.58 -9.47 80

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  2 سال پیش

  این فیلتر به پکیج نوسانگیر باهوش 2 اضافه شد و میتونید با خرید این پکیج، به این فیلتر هم دسترسی داشته باشید.
  #84272670

  در پاسخ به 09399499***

  این فیلتر برای خرید فعال نیست. چگونه خرید کنیم؟
  #84272670

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09399499***
  2 سال پیش

  این فیلتر برای خرید فعال نیست. چگونه خرید کنیم؟
  #84272670

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.