این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 15 شهریور 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 5,196 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 117.44 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -16.06 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 56.78 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 87 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 81 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 72,200 (4.97) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 106,700 (0.14) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 14,800 (0) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 71,650 (-0.69) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 4,137 (0.65) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 15,800 (3.26) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 39,980 (-0.27) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 40,880 (0.14) 0.00 0.00 0.00 1
آ**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,517 (0.66) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 3,795 (0.74) 0.00 0.00 0.00 1
ج**** سه شنبه 7 آذر 1402 185,590 (1.71) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** سه شنبه 7 آذر 1402 24,900 (0.2) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 4,599 (0.06) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 50,100 (1.31) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** سه شنبه 7 آذر 1402 25,710 (0.11) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 6,380 (0.15) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,577 (-0.06) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 9,450 (1.5) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 2,598 (0) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 18,750 (0.86) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 14,910 (0.4) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,850 (0.1) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 20,550 (0.98) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 36,200 (0.05) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 7 آذر 1402 5,840 (0.51) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 21,800 (0.5) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 22,950 (0.3) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,370 (0.29) 0.00 0.00 0.00 2
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 36,300 (1.11) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 10,090 (1) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 4,718 (0.36) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 24,050 (2.99) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,881 (1.02) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 8,620 (-0.8) 0.00 0.00 0.00 2
ت**** دوشنبه 6 آذر 1402 16,820 (0) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 8,100 (0.49) 0.00 0.00 0.00 2
ز**** دوشنبه 6 آذر 1402 122,000 (0.78) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** دوشنبه 6 آذر 1402 18,000 (-1.63) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 28,700 (-0.17) 0.00 0.00 0.00 2
ت**** دوشنبه 6 آذر 1402 29,000 (-0.48) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 4,590 (0.28) 0.00 0.00 0.00 2
د**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,551 (0.31) 0.00 0.00 0.00 2
ت**** یکشنبه 5 آذر 1402 7,900 (2.59) 1.27 -1.52 -2.53 3
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 32,770 (0.76) 1.28 0.37 -1.01 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 49,900 (1.21) 1.00 0.40 -1.10 3
ش**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,129 (0.31) 0.99 0.19 -1.19 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 6,420 (2.88) 4.36 4.36 0.78 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 20,790 (1.31) 0.34 0.05 -1.11 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,066 (0.75) 2.67 0.88 -0.91 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 28,550 (0.59) 1.16 -0.39 -1.09 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 46,000 (1.25) 4.13 1.22 0.00 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 17,510 (-0.22) 2.11 1.26 -1.14 3
خ**** یکشنبه 5 آذر 1402 145,500 (-1.19) 1.71 -0.78 -0.93 3
ج**** یکشنبه 5 آذر 1402 41,410 (0) 0.87 -2.63 -2.92 3
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 15,010 (-0.26) 2.07 1.07 -1.33 3
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 6,780 (0.14) -1.18 -1.62 -3.10 3
ت**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,715 (0.03) 1.66 1.47 -0.26 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 15,210 (0) 1.05 0.59 -0.66 3
ل**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,570 (0.11) 0.84 -0.03 -1.93 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 9,400 (1.18) 1.06 0.53 -1.81 3
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 17,670 (-0.89) 3.74 2.04 -1.25 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,804 (1.22) 0.92 -0.24 -1.58 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 12,510 (0.56) 1.92 0.56 -1.52 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 15,440 (1.11) 1.36 -0.45 -1.23 3
ش**** یکشنبه 5 آذر 1402 20,220 (0.79) 1.98 -0.84 -1.14 3
ا**** یکشنبه 5 آذر 1402 24,850 (0) 1.21 0.20 -2.62 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 40,020 (-0.59) 1.17 -0.10 -2.77 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,605 (0) 0.08 -0.27 -1.42 3
ح**** یکشنبه 5 آذر 1402 61,200 (1.4) 0.65 0.25 -2.12 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 36,250 (0.22) 1.49 -0.14 -0.66 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 10,340 (1.87) 7.74 4.64 -0.48 3
خ**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,791 (1.01) 2.57 2.35 -1.62 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,415 (0.4) 0.77 0.45 -1.27 3
د**** یکشنبه 5 آذر 1402 107,000 (0.51) 1.87 -0.28 -3.32 3
ش**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,195 (1.52) 0.08 -0.92 -1.59 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 14,250 (0.7) 1.89 -0.98 -1.75 3
و**** شنبه 4 آذر 1402 2,190 (1.06) 0.46 -4.25 -4.25 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 49,800 (0.5) 4.42 4.42 0.50 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 7,600 (-0.65) 1.32 0.66 -1.18 4
د**** شنبه 4 آذر 1402 15,000 (1.07) 1.60 -1.67 -2.20 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 6,380 (0.15) 2.04 -1.25 -1.25 4
ر**** شنبه 4 آذر 1402 8,950 (1.35) 8.16 7.93 -0.67 4
م**** شنبه 4 آذر 1402 4,350 (-0.06) -0.37 -0.46 -3.45 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 11,550 (-0.68) 2.25 -0.43 -0.52 4
ر**** شنبه 4 آذر 1402 14,500 (3.42) 4.55 1.86 -1.72 4
آ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,512 (2.99) 2.78 -2.12 -2.12 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 18,540 (0) 1.94 -0.22 -1.08 7
م**** چهارشنبه 1 آذر 1402 23,670 (0.89) 1.39 -2.41 -2.45 7
ع**** چهارشنبه 1 آذر 1402 21,350 (1.66) 3.51 0.70 -0.70 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,184 (0) 1.27 0.08 -1.01 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 9,010 (-0.22) 2.11 -1.22 -2.55 7
ا**** چهارشنبه 1 آذر 1402 5,005 (1.19) 2.08 -2.34 -2.38 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,874 (0.69) 1.65 0.37 -2.08 7
خ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 146,130 (-0.92) 1.48 -1.12 -1.12 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 6,800 (-0.14) 0.59 -1.76 -3.24 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 8,140 (0.12) 1.35 1.11 -1.23 7
ت**** چهارشنبه 1 آذر 1402 7,780 (1.96) 2.83 0.90 -1.80 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 28,900 (-0.17) 3.11 -0.69 -2.77 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 9,310 (0) 2.04 -0.21 -1.61 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 4,740 (0.74) 0.21 -0.46 -2.22 7
ا**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,050 (2) 3.21 -3.02 -3.02 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 6,950 (0.43) 0.58 -0.29 -0.72 7
ب**** چهارشنبه 1 آذر 1402 5,210 (1.75) 5.37 3.07 -1.34 7
ک**** چهارشنبه 1 آذر 1402 10,240 (1.18) 4.59 4.59 -1.37 7
د**** چهارشنبه 1 آذر 1402 4,205 (-0.42) 3.95 2.26 -1.05 7
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 4,650 (1.68) 2.58 -1.29 -3.87 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 70,900 (-1.8) 0.99 -0.92 -1.20 7
ا**** چهارشنبه 1 آذر 1402 24,850 (0) 1.61 -0.80 -1.21 7
آ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 75,450 (0.86) 0.73 0.13 -0.99 7
پ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,347 (-0.25) 0.81 -1.02 -1.92 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 13,660 (-0.5) 4.39 -0.15 -0.22 7
ه**** چهارشنبه 1 آذر 1402 27,300 (0.55) 3.85 2.56 -0.18 7
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 4,692 (-0.27) 2.51 0.17 -1.21 8
م**** سه شنبه 30 آبان 1402 23,150 (-1.57) 3.67 -0.22 -0.69 8
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 20,190 (0.74) 2.97 0.15 -0.94 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,981 (-0.07) 14.19 14.19 -0.23 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 12,740 (0.71) 4.08 3.14 0.00 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 16,270 (0.93) 1.72 0.06 -1.84 8
ج**** سه شنبه 30 آبان 1402 41,300 (-0.64) 2.30 0.27 -1.28 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 8,960 (-1.1) 2.68 0.56 -2.01 8
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 4,600 (-0.73) 11.54 11.54 2.39 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 15,280 (0.52) 2.09 1.05 -2.36 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,844 (2.67) 2.77 0.05 -1.08 8
ب**** سه شنبه 30 آبان 1402 18,350 (-0.86) 0.71 -2.29 -2.94 8
ع**** سه شنبه 30 آبان 1402 20,750 (-0.24) 5.30 4.58 0.48 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 8,900 (6.97) 1.80 -3.26 -4.38 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 13,640 (-0.72) 4.55 0.59 0.00 8
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 21,500 (-0.5) 2.23 0.93 0.05 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 6,260 (0.96) 2.88 2.56 -1.28 8
ک**** سه شنبه 30 آبان 1402 18,520 (-0.1) 2.05 0.43 -1.19 8
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 4,565 (-0.63) 2.96 -0.07 -2.08 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,557 (2.97) 1.73 0.45 -3.66 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 8,990 (0.11) 5.01 0.78 -1.89 8
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 28,500 (0.17) 4.56 0.00 -0.18 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 36,050 (0.55) 1.25 -0.55 -2.91 8
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 10,370 (0.38) 1.25 -0.19 -0.68 8
ت**** سه شنبه 30 آبان 1402 29,450 (0.85) 0.85 -1.63 -1.80 8
ت**** سه شنبه 30 آبان 1402 7,080 (-0.14) 5.08 4.80 -0.56 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 42,870 (0.25) 1.42 -0.49 -3.22 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 5,790 (0.87) 3.28 -0.35 -0.52 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 23,870 (0.97) 1.38 0.21 -2.76 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 28,880 (1.9) 0.28 -1.14 -2.49 8
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,855 (0.43) 3.23 0.38 -1.08 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 9,990 (-0.79) 3.90 -3.70 -4.80 8
ا**** سه شنبه 30 آبان 1402 25,650 (0.03) 1.56 0.27 -0.94 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 32,630 (0.4) 1.56 0.43 -1.78 8
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,776 (0.56) 2.48 0.84 -1.18 8
ک**** سه شنبه 30 آبان 1402 17,530 (-0.84) 1.94 -0.11 -1.65 8
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 145,690 (-1.18) 2.12 -0.13 -0.67 8
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 25,500 (1.59) 0.78 -3.14 -8.63 9
ف**** دوشنبه 29 آبان 1402 7,660 (0.13) 1.17 0.39 -3.00 9
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 9,300 (-0.21) 2.15 1.61 -1.51 9
غ**** دوشنبه 29 آبان 1402 11,420 (-1.12) 16.11 14.19 -4.47 9
ش**** دوشنبه 29 آبان 1402 6,000 (1.01) 10.00 7.00 -4.50 9
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 2,149 (0.09) 0.42 -3.91 -4.51 9
ف**** دوشنبه 29 آبان 1402 7,720 (-3.13) 3.50 2.98 -0.78 9
ق**** دوشنبه 29 آبان 1402 6,690 (0.9) 5.23 1.94 0.00 9
ح**** دوشنبه 29 آبان 1402 62,900 (1.61) 0.08 -2.46 -5.01 9
ا**** دوشنبه 29 آبان 1402 24,800 (-0.6) 1.81 0.40 -2.42 9
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 3,753 (0.02) 2.29 1.12 -1.09 9
د**** دوشنبه 29 آبان 1402 45,300 (-0.89) 5.74 2.78 -2.08 9
پ**** یکشنبه 28 آبان 1402 2,369 (-0.42) 0.84 -1.94 -2.83 10
ت**** یکشنبه 28 آبان 1402 2,728 (0.73) 1.61 0.70 -1.72 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 6,390 (0) 1.88 -1.41 -1.56 10
غ**** یکشنبه 28 آبان 1402 18,000 (-1.53) 2.06 -0.78 -3.39 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 304,650 (2.99) 12.01 7.29 1.76 10
ش**** یکشنبه 28 آبان 1402 75,500 (-0.39) 1.52 0.40 -0.73 10
ش**** یکشنبه 28 آبان 1402 21,800 (-0.18) 0.83 -0.83 -2.57 10
ف**** یکشنبه 28 آبان 1402 3,035 (-0.36) 3.72 1.32 -0.72 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 15,090 (-0.98) 2.85 0.66 -0.80 10
خ**** یکشنبه 28 آبان 1402 1,770 (-0.67) 2.82 1.47 -1.41 10
ل**** یکشنبه 28 آبان 1402 3,548 (-0.69) 3.78 0.90 -1.32 10
خ**** یکشنبه 28 آبان 1402 148,560 (0.44) 0.15 -2.73 -3.46 10
ف**** یکشنبه 28 آبان 1402 4,180 (0.36) 0.10 -2.37 -2.63 10
ف**** یکشنبه 28 آبان 1402 14,800 (-0.4) 2.70 -0.88 -1.35 10
ش**** یکشنبه 28 آبان 1402 23,060 (-0.04) 1.65 -0.48 -1.82 10
ش**** یکشنبه 28 آبان 1402 19,960 (-0.54) 4.16 0.45 -1.50 10
ج**** یکشنبه 28 آبان 1402 182,450 (0.41) 1.83 -0.13 -1.44 10
ا**** یکشنبه 28 آبان 1402 26,300 (0.19) 2.47 0.76 -3.42 10
ف**** یکشنبه 28 آبان 1402 41,830 (0.96) 0.41 -2.75 -4.14 10
غ**** یکشنبه 28 آبان 1402 13,850 (1.53) 14.30 10.97 -3.10 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 5,580 (0) 6.63 2.51 -1.61 10
د**** شنبه 27 آبان 1402 5,800 (2.47) 3.62 0.69 -3.28 11
ش**** شنبه 27 آبان 1402 72,450 (0.06) -0.35 -1.10 -3.31 11
د**** شنبه 27 آبان 1402 18,810 (1.02) 7.39 -1.54 -3.14 11
ر**** شنبه 27 آبان 1402 8,840 (-0.33) 10.07 6.56 -2.71 11
ک**** شنبه 27 آبان 1402 49,400 (0) 2.02 1.42 -1.01 11
ک**** شنبه 27 آبان 1402 17,680 (-1.06) 1.13 0.28 -2.49 11
س**** شنبه 27 آبان 1402 42,750 (0.3) 1.75 -0.82 -2.95 11
غ**** شنبه 27 آبان 1402 9,040 (-1.31) 7.96 6.53 -2.43 11
س**** شنبه 27 آبان 1402 15,700 (0.96) 3.50 0.64 -4.46 11
س**** شنبه 27 آبان 1402 32,700 (0.49) 1.50 0.58 -1.99 11
ه**** شنبه 27 آبان 1402 6,540 (0.92) 3.98 1.99 -1.22 11
ش**** شنبه 27 آبان 1402 29,500 (2.6) 4.58 3.63 0.00 11
د**** شنبه 27 آبان 1402 30,260 (-0.13) 4.00 -4.63 -6.11 11
س**** شنبه 27 آبان 1402 9,160 (1.89) 0.87 -2.29 -4.15 11
س**** شنبه 27 آبان 1402 6,760 (-1.88) 1.33 -1.33 -2.81 11
ک**** شنبه 27 آبان 1402 55,060 (0) 3.14 -0.18 -2.25 11
ف**** سه شنبه 23 آبان 1402 49,950 (0) 5.31 3.90 -3.60 15
س**** سه شنبه 23 آبان 1402 36,000 (0.41) 1.39 -0.28 -2.92 15
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 3,798 (-0.99) 1.34 -0.08 -3.37 15
ش**** سه شنبه 23 آبان 1402 72,000 (-0.55) 0.62 -0.49 -2.71 15
ش**** سه شنبه 23 آبان 1402 8,300 (2.21) 0.96 -0.36 -4.46 15
ت**** دوشنبه 22 آبان 1402 7,150 (0.84) 4.06 3.78 -1.54 16
آ**** دوشنبه 22 آبان 1402 1,489 (0.88) 4.37 2.89 -2.62 16
ح**** دوشنبه 22 آبان 1402 61,950 (1.22) 6.38 -1.21 -3.55 16
ت**** دوشنبه 22 آبان 1402 17,100 (0.05) 0.53 -1.81 -2.57 16
ع**** دوشنبه 22 آبان 1402 20,650 (0.24) 5.81 5.08 -0.48 16
غ**** دوشنبه 22 آبان 1402 9,400 (2.06) 0.43 -3.62 -6.17 16
ف**** دوشنبه 22 آبان 1402 10,690 (-0.09) 0.09 -3.18 -4.58 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 18,590 (-0.05) 8.34 4.09 -1.45 16
ح**** دوشنبه 22 آبان 1402 12,190 (3.04) 7.38 -4.35 -5.58 16
خ**** دوشنبه 22 آبان 1402 1,795 (3.45) 1.67 -0.22 -2.84 16
د**** دوشنبه 22 آبان 1402 108,000 (0.55) 1.39 -0.93 -4.31 16
س**** دوشنبه 22 آبان 1402 16,120 (0.37) 2.67 0.99 -1.36 16
ک**** دوشنبه 22 آبان 1402 18,700 (0.97) 1.07 -0.53 -3.64 16
د**** دوشنبه 22 آبان 1402 4,255 (1.89) 1.50 -0.09 -5.52 16
ش**** دوشنبه 22 آبان 1402 75,800 (-0.19) 1.12 0.13 -1.12 16
ک**** دوشنبه 22 آبان 1402 49,300 (-0.3) 2.03 1.22 -1.12 16
ت**** یکشنبه 21 آبان 1402 29,450 (0.17) 0.85 -1.22 -1.87 17
س**** یکشنبه 21 آبان 1402 42,500 (1.86) 2.82 -0.24 -2.38 17
د**** یکشنبه 21 آبان 1402 44,190 (0.47) 8.40 5.36 -1.04 17
س**** یکشنبه 21 آبان 1402 23,200 (0.08) 5.22 3.45 -4.74 17
ک**** یکشنبه 21 آبان 1402 10,910 (1.2) 5.32 -3.94 -5.50 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 1,473 (0.68) 7.94 3.67 -1.83 17
ا**** یکشنبه 21 آبان 1402 24,850 (-0.59) 1.61 0.20 -2.62 17
د**** یکشنبه 21 آبان 1402 18,860 (6.97) 7.10 -1.80 -3.98 17
غ**** یکشنبه 21 آبان 1402 13,060 (-0.45) 2.99 1.53 -3.52 17
ص**** یکشنبه 21 آبان 1402 3,113 (0.67) 0.51 -2.31 -2.99 17
ک**** یکشنبه 21 آبان 1402 18,070 (-0.65) 0.11 -1.88 -4.59 17
ش**** یکشنبه 21 آبان 1402 29,950 (0.33) 1.34 -5.18 -6.18 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 6,500 (1.4) 0.77 -1.85 -3.23 17
ج**** یکشنبه 21 آبان 1402 43,000 (1.05) -0.07 -6.23 -6.51 17
ر**** یکشنبه 21 آبان 1402 8,890 (-0.67) 9.45 5.96 -3.26 17
غ**** یکشنبه 21 آبان 1402 10,090 (0.09) 3.96 0.00 -5.75 17
د**** یکشنبه 21 آبان 1402 5,650 (-0.17) 6.37 3.36 -0.88 17
و**** یکشنبه 21 آبان 1402 2,153 (-0.27) 3.58 -4.09 -4.69 17
د**** شنبه 20 آبان 1402 3,000 (-0.49) 2.60 -7.00 -7.00 18
ف**** شنبه 20 آبان 1402 7,700 (0.65) 1.56 -0.65 -2.47 18
س**** شنبه 20 آبان 1402 9,555 (0.17) 1.27 1.27 0.06 18
ش**** شنبه 20 آبان 1402 20,010 (-0.54) 5.60 0.20 -1.75 18
و**** شنبه 20 آبان 1402 26,650 (0.94) 0.19 -9.76 -12.57 18
غ**** شنبه 20 آبان 1402 3,629 (1.31) 20.75 18.55 -1.90 18
ش**** شنبه 20 آبان 1402 76,350 (0.52) 0.39 -0.72 -1.83 18
پ**** شنبه 20 آبان 1402 2,431 (0.16) -0.04 -4.44 -5.31 18
و**** چهارشنبه 17 آبان 1402 18,950 (1.77) 6.28 2.11 -3.32 21
ل**** چهارشنبه 17 آبان 1402 72,900 (0.82) 3.57 0.27 -1.23 21
ش**** چهارشنبه 17 آبان 1402 72,700 (0.41) 0.96 -2.75 -3.37 21
س**** چهارشنبه 17 آبان 1402 16,300 (1.74) 1.53 -0.12 -2.58 21
ل**** چهارشنبه 17 آبان 1402 3,574 (-0.25) 3.02 -0.11 -2.04 21
س**** چهارشنبه 17 آبان 1402 32,750 (0.39) 1.19 0.06 -3.15 21
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 10,720 (4.58) 7.18 -2.24 -3.82 22
پ**** سه شنبه 16 آبان 1402 56,860 (4.96) 3.36 3.36 -3.17 22
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 11,180 (4.97) 18.60 16.64 -2.42 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 1,484 (2.98) 7.14 2.90 -2.56 22
ع**** سه شنبه 16 آبان 1402 20,850 (1.95) 6.00 3.84 -2.64 22
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 9,900 (0.71) 5.96 1.92 -3.94 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,635 (0.66) 1.73 0.96 -0.85 22
د**** سه شنبه 16 آبان 1402 15,370 (3.36) 2.41 0.00 -3.06 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 2,190 (1.57) 1.83 -5.71 -6.30 22
ا**** سه شنبه 16 آبان 1402 26,200 (0.49) 1.64 -1.87 -4.01 22
ت**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,200 (-0.27) 5.56 2.22 -2.22 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 49,450 (0) 1.92 1.31 -1.42 22
ت**** سه شنبه 16 آبان 1402 7,970 (6.97) 3.64 -2.38 -5.52 22
ت**** سه شنبه 16 آبان 1402 29,750 (1.5) -0.17 -2.22 -4.03 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 5,500 (1.28) 10.18 10.18 -1.45 22
ل**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,553 (-0.83) 3.63 0.45 -1.46 22
ش**** سه شنبه 16 آبان 1402 20,110 (-0.39) 5.07 -0.30 -2.24 22
د**** سه شنبه 16 آبان 1402 106,550 (-0.23) 3.14 0.14 -3.00 22
خ**** سه شنبه 16 آبان 1402 4,620 (6.99) 17.53 10.61 -2.36 22
ت**** سه شنبه 16 آبان 1402 12,160 (6.94) 15.13 4.44 1.15 22
د**** سه شنبه 16 آبان 1402 37,000 (0.89) 0.51 -2.16 -3.70 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 12,090 (-0.65) 4.38 -12.16 -12.16 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 14,920 (1.28) 3.49 -0.80 -2.41 22
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,633 (1.7) 23.86 22.24 -3.52 22
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 18,600 (1.63) 2.04 0.81 -3.12 22
ش**** سه شنبه 16 آبان 1402 4,717 (2.12) 3.10 -0.04 -2.18 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 9,510 (2.47) 11.15 8.41 -1.58 22
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 41,980 (1.25) 4.10 1.00 -1.17 22
ش**** دوشنبه 15 آبان 1402 75,800 (-0.19) 1.32 0.00 -1.12 23
ش**** دوشنبه 15 آبان 1402 20,050 (-0.79) 5.39 0.00 -1.95 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 4,428 (2.23) 2.89 0.00 -2.42 23
د**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,630 (0) 6.75 3.02 -1.42 23
ف**** دوشنبه 15 آبان 1402 47,700 (0.95) 9.01 9.01 0.00 23
ک**** دوشنبه 15 آبان 1402 10,860 (0.64) 3.96 1.57 -0.64 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 54,360 (1.36) 6.70 3.86 0.33 23
ت**** دوشنبه 15 آبان 1402 2,705 (0.22) 2.55 1.55 -0.89 23
د**** دوشنبه 15 آبان 1402 36,460 (-0.57) 2.00 -1.21 -2.28 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 36,250 (0.97) 0.97 0.14 -3.72 23
ک**** دوشنبه 15 آبان 1402 10,220 (-0.19) 12.43 2.35 -1.17 23
ت**** دوشنبه 15 آبان 1402 29,110 (-0.64) 2.82 -0.38 -1.92 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 35,550 (0.56) 13.92 9.99 -1.52 23
ا**** دوشنبه 15 آبان 1402 25,100 (0) 2.39 -1.79 -2.19 23
د**** دوشنبه 15 آبان 1402 41,680 (0.09) 1.25 -4.87 -6.65 23
ش**** یکشنبه 14 آبان 1402 28,750 (0.17) 5.91 -1.22 -2.26 24
ف**** یکشنبه 14 آبان 1402 42,620 (4.97) 4.15 -4.08 -5.91 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 15,610 (1.49) 2.31 -1.99 -4.80 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 1,950 (-0.96) 17.33 17.33 -0.62 24
د**** یکشنبه 14 آبان 1402 28,430 (0.45) 2.18 0.04 -2.22 24
د**** یکشنبه 14 آبان 1402 11,200 (-0.08) 17.14 10.98 -1.79 24

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

 • رسا رفیعی
  1 سال پیش

  این فیلتر به پکیج نوسانگیر باهوش 2 اضافه شد و میتونید با خرید این پکیج، به این فیلتر هم دسترسی داشته باشید.
  #84272670

  در پاسخ به 09399499***

  این فیلتر برای خرید فعال نیست. چگونه خرید کنیم؟
  #84272670

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

 • 09399499***
  1 سال پیش

  این فیلتر برای خرید فعال نیست. چگونه خرید کنیم؟
  #84272670

  با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.