سر خطی فروش فردا

شناسه: 87253364
%257
هشدار فروش

نمادهایی که در تمام طول روز صف فروش بوده اند و شدت عرضه در آنها بسیار بالاست و مناسب سرخطی فروش هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 24 تیر 1399 تا چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 تعداد 27,768 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 257.06 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -35.19 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 138.96 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 97 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 94 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 28,100 (-0.88) 3.31 -1.40 -2.26 10
ت**** یکشنبه 26 فروردین 1403 58,100 (-0.93) 2.29 0.00 -3.73 10
ن**** یکشنبه 26 فروردین 1403 13,610 (-0.94) 2.10 1.42 -2.65 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,505 (-0.98) 3.09 2.87 -2.91 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,794 (-0.99) 3.88 3.83 -3.09 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 359,300 (-0.99) 3.44 -4.35 -4.35 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 16,520 (-0.95) 0.61 0.61 -1.84 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,312 (-0.98) 2.44 2.44 0.00 10
م**** یکشنبه 26 فروردین 1403 5,350 (-0.92) 0.19 -3.60 -5.64 10
س**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,313 (-0.98) 2.44 1.80 -3.22 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 36,650 (-0.94) 2.81 2.81 -1.87 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 8,470 (-0.93) 0.00 -7.63 -8.53 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 17,060 (-0.98) 3.39 -0.87 -3.18 10
س**** یکشنبه 26 فروردین 1403 36,190 (-0.98) 0.84 -2.66 -6.24 10
ن**** یکشنبه 26 فروردین 1403 10,780 (-0.91) 1.13 -4.52 -4.52 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 18,970 (-0.99) 1.50 1.50 -2.22 10
س**** یکشنبه 26 فروردین 1403 46,250 (-0.96) 2.21 1.54 -1.80 10
ت**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,310 (-0.94) 0.96 -1.71 -5.26 10
گ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 8,360 (-0.94) 2.33 0.72 0.00 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 50,500 (-0.98) 2.64 2.64 -4.27 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 16,980 (-0.99) 2.10 2.10 -0.41 10
پ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 5,210 (-0.95) 2.16 -2.43 -4.23 10
ج**** یکشنبه 26 فروردین 1403 824 (-0.96) 1.35 1.35 -1.79 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 18,660 (-0.95) 0.32 0.00 -1.58 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,678 (-0.99) 2.48 -0.33 -3.21 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 12,070 (-0.98) 0.50 0.50 -1.87 10
ل**** یکشنبه 26 فروردین 1403 71,350 (-0.97) 5.47 2.59 -0.49 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,404 (-0.98) 0.00 0.00 -0.21 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 85,750 (-0.98) 2.63 0.06 -1.83 10
چ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 9,220 (-0.96) 4.77 -1.81 -5.24 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,479 (-0.99) 0.00 -6.13 -6.13 10
س**** یکشنبه 26 فروردین 1403 12,100 (-0.98) 3.86 2.20 -0.90 10
ت**** یکشنبه 26 فروردین 1403 9,080 (-0.98) -0.33 -6.78 -7.44 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 18,910 (-0.99) 3.84 3.00 -1.92 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,150 (-0.94) 4.55 3.51 -0.86 10
پ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,570 (-0.9) 1.08 -1.20 -5.06 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 19,100 (-0.98) 0.26 -2.75 -7.19 10
د**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,671 (-0.94) 2.83 -2.79 -2.91 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,714 (-0.98) 3.00 1.36 -0.92 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,790 (-0.82) 0.21 -5.78 -6.26 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,638 (-0.97) 0.04 -7.67 -8.72 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,875 (-0.95) 0.81 -2.34 -3.80 10
ا**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,134 (-0.97) 0.61 -2.37 -4.07 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 23,000 (-0.86) 0.66 -5.35 -5.35 10
پ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 8,770 (-0.9) 0.34 -3.63 -5.70 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 74,560 (-0.99) 6.51 -4.02 -7.26 10
ح**** یکشنبه 26 فروردین 1403 13,570 (-0.94) 2.80 -3.55 -3.90 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,523 (-0.98) -0.37 -12.16 -12.26 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,741 (-0.97) 0.55 -1.90 -4.13 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 11,690 (-0.93) 5.22 -1.76 -6.10 10
ت**** یکشنبه 26 فروردین 1403 15,980 (-0.99) 0.00 -3.21 -5.72 10
ت**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,745 (-0.97) 0.51 -9.26 -11.63 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 5,320 (-0.93) 0.19 -8.59 -9.22 10
چ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 12,410 (-0.95) 0.81 -7.73 -8.75 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 29,200 (-0.84) 3.00 3.00 -1.52 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 14,760 (-0.93) 1.79 -0.74 -3.53 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 53,250 (-0.93) 5.03 -0.09 -1.21 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 5,980 (-0.99) 3.46 2.75 -1.97 10
ا**** یکشنبه 26 فروردین 1403 9,540 (-0.93) 0.10 -6.01 -6.65 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 7,190 (-0.96) 0.28 -2.84 -4.13 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,904 (-0.98) 0.94 -6.32 -7.90 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,526 (-0.98) 0.35 -4.29 -4.88 10
پ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 65,620 (-0.99) 1.74 -3.50 -4.05 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,118 (-0.98) 0.51 -3.31 -6.17 10
ل**** یکشنبه 26 فروردین 1403 35,760 (-0.99) 5.67 -0.64 -2.32 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,980 (-0.99) 1.01 -4.05 -6.46 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,820 (-0.87) 1.04 -8.09 -9.07 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 213,300 (-0.99) -0.10 -12.53 -12.95 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 8,910 (-0.88) 1.71 -4.71 -6.70 10
ث**** یکشنبه 26 فروردین 1403 13,240 (-0.97) 0.91 -7.67 -8.50 10
ب**** یکشنبه 26 فروردین 1403 5,230 (-0.94) -0.57 -10.75 -12.10 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,928 (-0.98) 0.24 -7.84 -8.87 10
ت**** یکشنبه 26 فروردین 1403 33,390 (-0.97) 3.15 -5.03 -5.49 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,430 (-0.96) 0.14 -2.05 -3.57 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 7,260 (-0.95) 0.97 -8.91 -9.25 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,134 (-0.97) -0.33 -10.34 -13.67 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 7,320 (-0.94) 0.00 -4.44 -6.51 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 11,670 (-0.93) 0.86 -8.97 -8.97 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 20,050 (-0.98) -0.25 -2.91 -2.91 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 10,240 (-0.96) 0.29 -5.62 -7.41 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 15,320 (-0.96) 4.79 -3.53 -3.65 10
ث**** یکشنبه 26 فروردین 1403 19,360 (-0.97) 0.89 -7.85 -8.51 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 7,500 (-0.92) 0.40 -4.46 -7.75 10
پ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 10,490 (-0.94) 2.14 0.19 -2.60 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,405 (-0.98) -0.17 -8.59 -9.93 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,593 (-0.99) 1.40 -1.79 -2.51 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 17,320 (-0.97) 0.29 -5.72 -7.18 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,090 (-0.97) 3.05 -6.74 -7.16 10
پ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,832 (-0.97) -0.11 -6.05 -8.31 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,173 (-0.95) 0.32 -13.01 -13.11 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,445 (-0.98) 0.34 -8.03 -10.38 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 10,930 (-0.99) 0.00 -7.45 -7.45 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 10,100 (-0.98) 0.60 -0.79 -3.35 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,616 (-0.98) 0.44 -6.54 -8.44 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 28,550 (-0.97) 0.11 -10.78 -10.78 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,205 (-0.98) 0.05 -5.61 -7.70 10
ح**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,257 (-0.96) 7.07 7.07 -2.25 10
چ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,436 (-0.97) 0.00 -7.87 -7.90 10
ب**** یکشنبه 26 فروردین 1403 9,520 (-0.93) 0.74 -1.55 -3.25 10
ث**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,096 (-0.99) 0.42 -9.98 -9.98 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,509 (-0.98) 0.74 -8.72 -10.54 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 5,420 (-0.91) 0.56 -8.75 -9.67 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,380 (-0.99) 0.02 -10.72 -10.76 10
د**** یکشنبه 26 فروردین 1403 14,630 (-0.94) 0.07 -2.14 -4.19 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,780 (-0.87) 0.15 -7.38 -8.38 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,027 (-0.98) 1.13 -4.57 -7.19 10
ز**** یکشنبه 26 فروردین 1403 16,060 (-0.98) 0.31 -4.74 -6.46 10
س**** یکشنبه 26 فروردین 1403 33,120 (-0.98) 0.00 -2.30 -2.44 10
ب**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,544 (-0.97) -0.43 -10.11 -11.51 10
ح**** یکشنبه 26 فروردین 1403 31,070 (-0.98) 10.37 9.63 0.16 10
م**** یکشنبه 26 فروردین 1403 8,360 (-0.94) 0.00 -7.21 -9.91 10
ر**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,661 (-0.96) 1.53 -0.49 -3.94 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 38,660 (-0.99) 1.23 -5.31 -7.16 10
س**** یکشنبه 26 فروردین 1403 7,580 (-0.91) 0.53 -4.77 -7.56 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 30,720 (-0.99) 2.57 -2.78 -4.54 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,083 (-0.99) 0.42 -7.61 -8.73 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 10,940 (-0.99) 0.74 -2.84 -5.93 10
ت**** یکشنبه 26 فروردین 1403 17,240 (-0.97) 4.36 3.23 -1.77 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,180 (-0.99) 0.12 -6.49 -11.21 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 9,730 (-0.91) 0.72 -4.04 -6.35 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,490 (-0.99) 1.71 0.61 -4.12 10
ث**** یکشنبه 26 فروردین 1403 9,780 (-0.91) 1.77 -1.41 -4.59 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 14,770 (-0.93) 0.00 -8.15 -10.48 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 133,360 (-0.99) 0.31 -2.74 -5.35 10
ح**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,910 (-0.86) 0.14 -7.74 -8.48 10
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 7,100 (-0.97) 0.00 -9.55 -10.80 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 4,594 (-0.99) 0.24 -4.09 -8.03 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,967 (-0.96) -0.70 -9.52 -9.82 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,922 (-0.98) 0.14 -8.69 -10.61 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,112 (-0.97) 0.36 -8.10 -9.22 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,836 (-0.98) 0.05 -8.01 -9.74 10
ب**** یکشنبه 26 فروردین 1403 12,170 (-0.97) 0.08 -8.50 -9.11 10
پ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,460 (-0.92) 0.47 -4.58 -6.38 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 80,000 (-0.99) 0.05 -8.27 -9.56 10
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,460 (-0.92) 0.00 -13.87 -13.87 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 12,620 (-0.94) 0.00 -5.18 -5.82 10
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 5,660 (-0.87) 0.71 -6.75 -8.56 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 16,870 (-0.99) 0.84 -4.26 -6.17 10
ت**** یکشنبه 26 فروردین 1403 10,890 (-0.9) -0.09 -5.39 -9.10 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,898 (-0.99) 0.49 -7.74 -8.58 10
ر**** یکشنبه 26 فروردین 1403 11,670 (-0.93) 0.09 -6.42 -7.09 10
س**** یکشنبه 26 فروردین 1403 24,740 (-0.96) -0.24 -7.06 -7.06 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 176,550 (-0.98) -0.45 -3.21 -3.92 10
ل**** یکشنبه 26 فروردین 1403 29,320 (-0.97) 0.07 -7.97 -9.28 10
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,260 (-0.94) 9.63 4.33 0.48 10
پ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 19,710 (-0.95) 0.05 -7.85 -8.03 10
آ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,260 (-0.94) 0.32 -4.13 -5.15 10
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 15,990 (-0.99) 0.50 -5.33 -6.16 10
ص**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,984 (-0.99) 0.00 -4.42 -5.27 10
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 25,920 (-0.99) 0.08 -4.74 -5.40 10
ش**** شنبه 25 فروردین 1403 14,200 (-2.93) 9.48 3.20 -1.93 11
ف**** شنبه 25 فروردین 1403 118,800 (-1) 1.89 1.71 -0.96 11
و**** شنبه 25 فروردین 1403 6,060 (-2.88) 0.00 0.00 -1.94 11
ک**** شنبه 25 فروردین 1403 49,550 (-2.93) 1.23 1.23 -6.07 11
ث**** شنبه 25 فروردین 1403 10,460 (-2.96) 1.06 1.06 0.00 11
خ**** شنبه 25 فروردین 1403 28,950 (-1.86) 3.58 -2.03 -2.36 11
و**** شنبه 25 فروردین 1403 19,700 (-2.95) 1.55 1.55 -1.99 11
ح**** شنبه 25 فروردین 1403 7,280 (-1.88) 0.14 -0.14 -3.58 11
و**** شنبه 25 فروردین 1403 6,470 (-2.85) 2.70 2.70 -1.07 11
ت**** شنبه 25 فروردین 1403 16,950 (-2.97) 6.81 5.41 -3.42 11
ح**** شنبه 25 فروردین 1403 2,224 (-4.99) 7.96 0.54 -3.68 11
ف**** یکشنبه 19 فروردین 1403 36,050 (-1.9) 6.34 6.34 0.00 17
آ**** یکشنبه 19 فروردین 1403 4,890 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 17
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 6,860 (-2.97) 7.69 7.69 0.88 17
ف**** یکشنبه 19 فروردین 1403 8,190 (-1.92) 7.62 5.41 -0.12 17
ف**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 118,900 (-0.99) 1.97 1.97 -0.88 21
ث**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 10,500 (-2.95) 2.24 1.25 0.38 21
ل**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 66,950 (-2.97) 6.27 6.27 0.00 21
ح**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 241,350 (-2.99) 0.42 0.42 -1.61 21
و**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 7,020 (-2.9) 10.38 10.38 0.72 21
ت**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 16,990 (-2.96) 5.07 5.07 -3.19 21
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 6,430 (-2.87) 0.00 -1.08 -1.98 28
پ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 105,150 (-2.99) 2.19 2.19 0.00 28
ث**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 10,500 (-2.95) 2.24 0.48 0.00 28
ت**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 97,150 (-2.99) 2.16 0.31 -5.22 28
خ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 41,950 (-2.89) 2.32 1.21 0.12 28
ت**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 17,190 (-2.99) 4.56 2.93 -2.05 28
ک**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 5,650 (-2.92) 2.17 2.17 -1.74 28
ش**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 14,210 (-2.93) 3.20 3.20 -1.86 28
ش**** یکشنبه 5 فروردین 1403 14,250 (-2.99) 6.66 6.66 -1.59 31
و**** یکشنبه 5 فروردین 1403 6,760 (-2.87) 6.12 6.12 2.11 31
ش**** یکشنبه 5 فروردین 1403 94,450 (-1.97) 13.05 8.81 0.27 31
ش**** یکشنبه 5 فروردین 1403 17,720 (-1.99) 6.55 3.93 -0.45 31
و**** یکشنبه 5 فروردین 1403 7,240 (-2.94) 13.84 13.84 -4.23 31
خ**** یکشنبه 5 فروردین 1403 42,200 (-2.98) 2.93 1.93 0.24 31
پ**** یکشنبه 5 فروردین 1403 4,278 (-6.97) 36.55 30.83 2.89 31
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 6,760 (-2.87) 8.33 8.33 0.00 38
ک**** یکشنبه 27 اسفند 1402 5,660 (-2.91) 5.40 5.40 -1.57 38
آ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 4,930 (-2.95) 2.71 0.82 0.00 38
ت**** یکشنبه 27 اسفند 1402 98,250 (-2.96) 3.31 1.50 -4.15 38
ت**** یکشنبه 27 اسفند 1402 18,750 (-2.95) 6.78 -10.80 -10.80 38
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 7,430 (-2.87) 17.94 17.94 -1.72 38
غ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 7,390 (-2.89) 10.30 8.52 -4.65 38
غ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 1,245 (-2.96) 14.33 12.16 -4.67 38
ش**** یکشنبه 27 اسفند 1402 94,600 (-1.96) 13.23 8.36 0.05 38
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 19,850 (-2.93) 2.32 2.32 -5.02 38
خ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 42,450 (-2.97) 3.54 2.66 0.00 38
ت**** یکشنبه 27 اسفند 1402 58,050 (-2.92) 2.47 0.87 -4.60 38
ک**** یکشنبه 27 اسفند 1402 12,510 (-2.94) 7.29 0.97 -5.51 38
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 19,020 (-2.95) 11.03 7.88 -9.21 38
خ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 30,900 (-1.9) 10.55 4.57 -3.13 38
م**** یکشنبه 27 اسفند 1402 3,819 (-2.99) 6.68 -13.13 -13.13 38
ش**** شنبه 26 اسفند 1402 18,170 (-1.99) 9.26 6.57 0.00 39
پ**** شنبه 26 اسفند 1402 105,150 (-2.99) 2.19 0.29 0.00 39
ش**** شنبه 26 اسفند 1402 14,260 (-2.99) 6.74 6.74 -1.52 39
ش**** شنبه 26 اسفند 1402 94,750 (-1.96) 13.41 9.16 0.16 39
ت**** شنبه 26 اسفند 1402 18,760 (-2.94) 6.83 -10.37 -10.37 39
و**** شنبه 26 اسفند 1402 19,050 (-2.95) 8.18 8.18 -9.07 39
ح**** شنبه 26 اسفند 1402 245,100 (-2.98) 2.17 1.98 -4.26 39
ر**** شنبه 26 اسفند 1402 137,850 (-2.99) 0.55 0.55 0.22 39
ک**** شنبه 26 اسفند 1402 5,660 (-2.91) 2.35 2.35 -1.57 39
غ**** شنبه 26 اسفند 1402 1,247 (-2.95) 14.51 9.67 -4.52 39
و**** شنبه 26 اسفند 1402 7,500 (-2.97) 17.92 17.92 -0.79 39
ق**** شنبه 26 اسفند 1402 139,050 (-2.99) 4.94 -0.57 -4.83 39
ک**** شنبه 26 اسفند 1402 12,520 (-2.94) 7.38 3.64 -5.44 39
و**** شنبه 26 اسفند 1402 6,760 (-2.87) 6.12 6.12 0.00 39
ت**** شنبه 26 اسفند 1402 58,100 (-2.92) 2.56 -1.69 -4.52 39
خ**** شنبه 26 اسفند 1402 42,550 (-2.96) 3.78 2.78 0.24 39
و**** شنبه 26 اسفند 1402 19,850 (-2.93) 2.32 2.32 -5.02 39
ث**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 10,550 (-2.94) 2.73 1.74 -5.72 42
ک**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 5,660 (-2.91) 2.35 2.35 -1.57 42
ق**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 81,900 (-2.96) 0.99 -2.50 -5.43 42
ح**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 245,150 (-2.98) 2.19 2.00 -4.24 42
م**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 3,845 (-2.97) 7.40 -12.03 -12.03 42
غ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 7,430 (-2.87) 10.90 5.39 -4.13 42
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 6,760 (-2.87) 6.12 6.12 0.00 42
غ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 1,250 (-2.95) 14.78 9.94 -4.29 42
ت**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 58,150 (-2.92) 2.65 -1.61 -4.44 42
ت**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 18,760 (-2.94) 6.83 -10.37 -10.37 42
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 7,570 (-2.94) 19.03 19.03 0.13 42
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 19,070 (-2.95) 8.29 8.29 -8.97 42
خ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 31,500 (-1.86) 12.70 8.43 -1.25 42
خ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 42,550 (-2.96) 3.78 2.78 0.00 42
ر**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 137,900 (-2.98) 0.58 0.58 0.04 42
ش**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 94,850 (-1.96) 13.52 9.27 0.11 42
ک**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 12,900 (-2.93) 10.63 6.79 -2.57 42
ش**** سه شنبه 22 اسفند 1402 14,260 (-2.99) 3.56 3.56 -1.52 43
ح**** سه شنبه 22 اسفند 1402 245,350 (-2.98) 2.27 2.08 -4.16 43
پ**** سه شنبه 22 اسفند 1402 105,150 (-2.99) 2.19 2.19 0.00 43
ش**** سه شنبه 22 اسفند 1402 95,150 (-1.95) 13.88 11.03 0.32 43
غ**** سه شنبه 22 اسفند 1402 1,252 (-2.94) 14.97 12.69 -4.13 43
ک**** سه شنبه 22 اسفند 1402 5,660 (-2.91) 2.35 2.35 -1.57 43
ر**** سه شنبه 22 اسفند 1402 138,000 (-2.98) 0.62 0.62 0.07 43
ب**** سه شنبه 22 اسفند 1402 4,854 (-1.99) 6.99 6.45 -3.31 43
ک**** سه شنبه 22 اسفند 1402 12,910 (-2.93) 9.31 7.49 -2.49 43
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 7,700 (-2.9) 20.88 20.88 1.72 43
م**** سه شنبه 22 اسفند 1402 3,849 (-2.99) 7.51 -9.65 -9.65 43
خ**** سه شنبه 22 اسفند 1402 42,650 (-2.95) 4.02 2.90 0.24 43
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 20,900 (-2.79) 7.46 7.46 0.00 43
و**** سه شنبه 22 اسفند 1402 19,090 (-2.99) 4.83 3.98 -8.88 43
غ**** سه شنبه 22 اسفند 1402 7,440 (-2.99) 10.88 10.88 -4.00 43
ش**** دوشنبه 21 اسفند 1402 22,150 (-1.99) 7.79 -4.73 -4.73 44
غ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 7,460 (-2.99) 11.34 9.54 -3.74 44
غ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 1,259 (-2.92) 15.61 13.42 -3.60 44
ش**** دوشنبه 21 اسفند 1402 14,260 (-2.99) 9.95 3.63 -1.52 44
ح**** دوشنبه 21 اسفند 1402 245,350 (-2.98) 2.27 2.08 -4.16 44
ش**** دوشنبه 21 اسفند 1402 95,250 (-1.95) 14.00 9.11 0.11 44
ک**** دوشنبه 21 اسفند 1402 5,660 (-2.91) 5.40 5.40 -1.57 44
خ**** دوشنبه 21 اسفند 1402 43,000 (-2.93) 4.88 3.99 0.82 44
و**** دوشنبه 21 اسفند 1402 19,150 (-2.98) 11.79 8.62 -8.59 44
ت**** دوشنبه 21 اسفند 1402 18,760 (-2.99) 6.83 -10.75 -10.75 44
ب**** دوشنبه 21 اسفند 1402 4,859 (-1.99) 7.76 4.90 -3.21 44
ق**** دوشنبه 21 اسفند 1402 11,970 (-2.91) 179.15 179.15 137.03 44
ر**** دوشنبه 21 اسفند 1402 138,100 (-2.98) 0.73 0.73 0.07 44
ک**** دوشنبه 21 اسفند 1402 13,300 (-2.99) 14.07 7.34 0.45 44
ک**** شنبه 19 اسفند 1402 14,130 (-2.95) 19.64 17.65 3.06 46
ش**** شنبه 19 اسفند 1402 14,260 (-2.99) 3.56 3.56 -1.52 46
ق**** شنبه 19 اسفند 1402 12,050 (-2.97) 171.34 165.18 0.50 46
ح**** شنبه 19 اسفند 1402 245,450 (-2.98) 2.31 2.12 -4.12 46
و**** شنبه 19 اسفند 1402 6,760 (-2.87) 5.13 4.00 0.00 46
و**** شنبه 19 اسفند 1402 19,300 (-2.77) 5.99 5.12 -7.88 46
ث**** شنبه 19 اسفند 1402 10,590 (-2.93) 3.12 1.34 -5.36 46
و**** شنبه 19 اسفند 1402 20,900 (-2.79) 7.46 7.46 0.00 46
ش**** شنبه 19 اسفند 1402 96,650 (-1.97) 15.68 12.78 0.68 46
ش**** شنبه 19 اسفند 1402 22,150 (-1.99) 7.79 -3.06 -3.06 46
خ**** شنبه 19 اسفند 1402 33,350 (-1.91) 17.64 17.64 -0.89 46
غ**** شنبه 19 اسفند 1402 1,265 (-2.99) 16.16 13.86 -3.14 46
ر**** شنبه 19 اسفند 1402 138,150 (-2.98) 0.73 0.73 0.00 46
ب**** شنبه 19 اسفند 1402 4,870 (-1.81) 7.34 6.80 -2.99 46
ر**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 138,150 (-2.98) 0.73 0.73 0.00 49
ث**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 10,590 (-2.93) 3.12 1.34 -5.36 49
ش**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 96,650 (-1.97) 15.68 12.78 0.00 49
و**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 6,760 (-2.87) 5.13 4.00 0.00 49
غ**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 1,265 (-2.99) 16.16 13.86 -3.14 49
ح**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 245,450 (-2.98) 2.31 2.12 -4.12 49
خ**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 33,350 (-1.91) 17.64 17.64 -0.89 49
ق**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 12,050 (-2.97) 171.34 165.18 0.00 49
ش**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 14,260 (-2.99) 3.56 3.56 -1.52 49
ش**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 22,150 (-1.99) 7.79 -3.06 -3.06 49
و**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 19,300 (-2.77) 5.99 5.12 -7.88 49
ب**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 4,870 (-1.81) 7.34 6.80 -2.99 49
و**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 20,900 (-2.79) 7.46 7.46 0.00 49
ک**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 14,130 (-2.95) 19.64 17.65 0.00 49
س**** چهارشنبه 16 اسفند 1402 129,080 (-6.99) 51.81 37.32 -10.61 49
ق**** سه شنبه 15 اسفند 1402 84,450 (-2.98) 4.13 0.12 -4.36 50
ث**** سه شنبه 15 اسفند 1402 10,590 (-2.93) 3.12 1.24 -5.36 50
ش**** سه شنبه 15 اسفند 1402 18,230 (-1.98) 8.64 8.64 0.33 50
ک**** سه شنبه 15 اسفند 1402 5,660 (-2.91) 2.35 2.35 -1.57 50
غ**** سه شنبه 15 اسفند 1402 1,266 (-2.98) 16.25 12.83 -3.06 50
ش**** سه شنبه 15 اسفند 1402 22,150 (-1.99) 7.79 -2.85 -2.85 50

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.