سر خطی فروش فردا

شناسه: 87253364
%107
هشدار فروش

نمادهایی که در تمام طول روز صف فروش بوده اند و شدت عرضه در آنها بسیار بالاست و مناسب سرخطی فروش هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 24 تیر 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 21,978 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 106.71 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -9.45 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 95.68 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 93 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 7,020 (-2.9) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** سه شنبه 5 بهمن 1400 11,600 (-2.92) 0.00 0.00 0.00 1
ق**** سه شنبه 5 بهمن 1400 5,190 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 1,542 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 5 بهمن 1400 12,400 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 5 بهمن 1400 10,600 (-2.93) 0.00 0.00 0.00 1
ق**** سه شنبه 5 بهمن 1400 132,750 (-1.99) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 3,270 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 22,000 (-2.86) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 603 (-4.88) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 7,960 (-2.92) 0.00 0.00 0.00 1
خ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 21,450 (-4.87) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 3,796 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 1
ق**** سه شنبه 5 بهمن 1400 40,220 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 1
غ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 7,320 (-2.91) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 5 بهمن 1400 6,830 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 4,880 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 5 بهمن 1400 15,600 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 5 بهمن 1400 7,910 (-4.92) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 5,720 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** سه شنبه 5 بهمن 1400 5,650 (-4.88) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 5 بهمن 1400 7,660 (-4.96) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 5 بهمن 1400 20,700 (-2.81) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 10,230 (-2.94) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 5 بهمن 1400 831 (-4.91) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 5 بهمن 1400 34,350 (-2.96) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 5,460 (-2.84) 0.00 0.00 0.00 1
غ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 10,850 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 6,790 (-2.86) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 5 بهمن 1400 12,600 (-4.97) 0.00 0.00 0.00 1
ل**** سه شنبه 5 بهمن 1400 20,900 (-4.78) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 843 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 1
ب**** سه شنبه 5 بهمن 1400 59,510 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 5 بهمن 1400 17,710 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 6,700 (-4.96) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,208 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 3,091 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 104,400 (-1.97) 0.00 0.00 0.00 1
ل**** سه شنبه 5 بهمن 1400 25,400 (-2.86) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,222 (-4.96) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 3,080 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 5 بهمن 1400 1,385 (-4.94) 0.00 0.00 0.00 1
خ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 6,700 (-2.89) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 12,430 (-4.96) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 1,776 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** سه شنبه 5 بهمن 1400 16,810 (-4.97) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,846 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 6,470 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** سه شنبه 5 بهمن 1400 10,740 (-4.95) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 5 بهمن 1400 4,276 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 1
ر**** سه شنبه 5 بهمن 1400 23,350 (-4.88) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 5 بهمن 1400 29,200 (-4.88) 0.00 0.00 0.00 1
م**** سه شنبه 5 بهمن 1400 35,850 (-4.9) 0.00 0.00 0.00 1
غ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 9,550 (-4.97) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 5 بهمن 1400 12,440 (-2.96) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 19,000 (-5) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 98,600 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** سه شنبه 5 بهمن 1400 16,390 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 1
آ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 4,523 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 1
ز**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,997 (-4.97) 0.00 0.00 0.00 1
ح**** سه شنبه 5 بهمن 1400 14,230 (-4.94) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** سه شنبه 5 بهمن 1400 2,025 (-2.97) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 33,490 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 1
غ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 16,390 (-2.96) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** سه شنبه 5 بهمن 1400 15,660 (-4.97) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 5 بهمن 1400 11,430 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 1
ن**** سه شنبه 5 بهمن 1400 5,790 (-4.92) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 5 بهمن 1400 28,300 (-4.87) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 5 بهمن 1400 3,433 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 1
غ**** سه شنبه 5 بهمن 1400 14,830 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 5,160 (-4.97) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 3,800 (-4.76) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 83,850 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 1
ز**** سه شنبه 5 بهمن 1400 45,600 (-5) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 5 بهمن 1400 22,800 (-2.97) 0.00 0.00 0.00 1
ث**** سه شنبه 5 بهمن 1400 4,232 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 1
د**** سه شنبه 5 بهمن 1400 24,300 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 1
ل**** دوشنبه 4 بهمن 1400 14,810 (-2.94) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,542 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 689 (-4.96) 0.00 0.00 0.00 2
غ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 19,790 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 2
س**** دوشنبه 4 بهمن 1400 20,700 (-2.81) 0.00 0.00 0.00 2
ث**** دوشنبه 4 بهمن 1400 22,000 (-2.86) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,301 (-4.96) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,989 (-9.95) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 2,346 (-2.97) 0.04 0.04 0.04 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 11,490 (-4.96) 0.52 0.52 0.52 2
غ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 7,320 (-2.91) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 7,040 (-2.89) 0.28 0.28 0.28 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 18,090 (-2.95) 2.15 2.15 2.15 2
ش**** دوشنبه 4 بهمن 1400 6,490 (-4.97) 0.31 0.31 0.31 2
خ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,317 (-4.97) 2.49 2.49 2.49 2
ث**** دوشنبه 4 بهمن 1400 11,110 (-4.96) 0.00 0.00 0.00 2
ل**** دوشنبه 4 بهمن 1400 21,300 (-2.96) 1.91 1.91 1.91 2
ق**** دوشنبه 4 بهمن 1400 5,190 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 4 بهمن 1400 104,450 (-1.97) 0.05 0.05 0.05 2
ث**** دوشنبه 4 بهمن 1400 33,650 (-4.99) 0.48 0.48 0.48 2
ف**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,618 (-2.99) -0.80 -0.80 -0.80 2
س**** دوشنبه 4 بهمن 1400 7,890 (-2.95) 3.00 3.00 3.00 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 3,880 (-2.97) 2.21 2.21 2.21 2
ف**** دوشنبه 4 بهمن 1400 12,450 (-2.96) 0.08 0.08 0.08 2
ا**** دوشنبه 4 بهمن 1400 16,840 (-4.96) 0.18 0.18 0.18 2
خ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,832 (-2.96) 2.69 2.69 2.69 2
ب**** دوشنبه 4 بهمن 1400 60,700 (-4.99) 2.00 2.00 2.00 2
ف**** دوشنبه 4 بهمن 1400 848 (-2.97) 2.05 2.05 2.05 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 3,207 (-4.97) -1.93 -1.93 -1.93 2
س**** دوشنبه 4 بهمن 1400 5,970 (-9.95) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 1,417 (-2.94) 2.31 2.31 2.31 2
ت**** دوشنبه 4 بهمن 1400 2,033 (-5) 0.40 0.40 0.40 2
س**** دوشنبه 4 بهمن 1400 10,610 (-2.92) 0.09 0.09 0.09 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 10,240 (-2.93) 0.10 0.10 0.10 2
غ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 9,730 (-4.98) 1.88 1.88 1.88 2
آ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 4,529 (-4.99) 0.13 0.13 0.13 2
ت**** دوشنبه 4 بهمن 1400 15,680 (-4.96) 0.13 0.13 0.13 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 4,284 (-4.99) 0.19 0.19 0.19 2
ف**** دوشنبه 4 بهمن 1400 15,340 (-4.95) -1.67 -1.67 -1.67 2
ش**** دوشنبه 4 بهمن 1400 97,250 (-4.98) -1.37 -1.37 -1.37 2
ث**** دوشنبه 4 بهمن 1400 5,180 (-4.95) 0.39 0.39 0.39 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 12,620 (-4.96) 0.16 0.16 0.16 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 34,450 (-2.95) 0.29 0.29 0.29 2
خ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 6,710 (-2.89) 0.15 0.15 0.15 2
س**** دوشنبه 4 بهمن 1400 29,350 (-4.86) 0.51 0.51 0.51 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 3,440 (-4.99) 0.20 0.20 0.20 2
ق**** دوشنبه 4 بهمن 1400 40,330 (-4.99) 0.27 0.27 0.27 2
و**** دوشنبه 4 بهمن 1400 5,030 (-2.89) 3.07 3.07 3.07 2
پ**** دوشنبه 4 بهمن 1400 26,010 (-4.96) 3.54 3.54 3.54 2
د**** دوشنبه 4 بهمن 1400 24,400 (-2.98) 0.41 0.41 0.41 2
ز**** دوشنبه 4 بهمن 1400 46,250 (-4.93) 1.43 1.43 1.43 2
ک**** دوشنبه 4 بهمن 1400 28,750 (-4.95) 1.59 1.59 1.59 2
ث**** یکشنبه 3 بهمن 1400 3,903 (-1.98) 2.09 2.09 2.09 3
ف**** یکشنبه 3 بهمن 1400 31,800 (-4.93) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 3 بهمن 1400 20,300 (-4.91) -1.93 -1.93 -1.93 3
و**** یکشنبه 3 بهمن 1400 603 (-4.88) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 3 بهمن 1400 10,640 (-2.91) 0.38 0.38 0.28 3
ث**** یکشنبه 3 بهمن 1400 11,340 (-2.99) 2.07 2.07 2.07 3
ث**** یکشنبه 3 بهمن 1400 21,550 (-4.85) -2.05 -2.05 -2.05 3
ا**** یکشنبه 3 بهمن 1400 60,850 (-4.99) 3.56 3.56 -0.18 3
ل**** یکشنبه 3 بهمن 1400 24,850 (-4.97) 0.00 -2.17 -2.17 3
ف**** یکشنبه 3 بهمن 1400 15,660 (-2.97) 2.09 0.38 0.38 3
س**** یکشنبه 3 بهمن 1400 6,300 (-4.97) 5.53 5.53 5.53 3
غ**** یکشنبه 3 بهمن 1400 19,790 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 3
ف**** یکشنبه 3 بهمن 1400 848 (-2.97) 2.05 2.05 0.00 3
و**** یکشنبه 3 بهمن 1400 6,320 (-4.96) 0.00 -4.53 -6.51 3
ک**** یکشنبه 3 بهمن 1400 1,425 (-2.99) 2.89 2.89 0.56 3
ک**** یکشنبه 3 بهمن 1400 11,510 (-4.95) 0.70 0.70 0.17 3
آ**** یکشنبه 3 بهمن 1400 4,540 (-4.98) 0.38 0.38 0.24 3
غ**** یکشنبه 3 بهمن 1400 7,320 (-2.91) 0.00 0.00 0.00 3
ث**** یکشنبه 3 بهمن 1400 3,423 (-4.99) 11.14 11.14 4.36 3
خ**** یکشنبه 3 بهمن 1400 1,345 (-2.95) 4.67 4.67 2.13 3
ل**** یکشنبه 3 بهمن 1400 21,300 (-2.96) 1.91 1.91 0.00 3
و**** یکشنبه 3 بهمن 1400 3,274 (-2.99) 2.09 0.12 0.12 3
و**** یکشنبه 3 بهمن 1400 3,880 (-3) 2.21 2.21 0.00 3
ت**** یکشنبه 3 بهمن 1400 5,650 (-4.88) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 3 بهمن 1400 99,700 (-2.96) 2.52 1.12 1.12 3
س**** یکشنبه 3 بهمن 1400 5,330 (-2.91) 0.00 0.00 0.00 3
س**** یکشنبه 3 بهمن 1400 6,690 (-4.97) 0.00 -2.05 -2.05 3
ک**** یکشنبه 3 بهمن 1400 12,650 (-4.95) 0.40 0.40 0.24 3
ف**** یکشنبه 3 بهمن 1400 1,621 (-2.99) 0.19 -0.61 -0.61 3
ث**** یکشنبه 3 بهمن 1400 7,810 (-4.98) 0.00 -1.88 -1.88 3
خ**** یکشنبه 3 بهمن 1400 25,050 (-2.9) 0.00 0.00 0.00 3
ث**** یکشنبه 3 بهمن 1400 7,910 (-2.94) 1.15 1.15 0.00 3
ق**** یکشنبه 3 بهمن 1400 5,130 (-5) -1.16 -1.16 -1.16 3
خ**** یکشنبه 3 بهمن 1400 6,740 (-2.88) 0.60 0.60 0.45 3
ک**** یکشنبه 3 بهمن 1400 18,100 (-2.94) 2.20 2.20 0.06 3
ق**** یکشنبه 3 بهمن 1400 40,470 (-4.97) 0.62 0.62 0.35 3
ن**** یکشنبه 3 بهمن 1400 5,850 (-4.87) 1.04 1.04 0.52 3
ک**** یکشنبه 3 بهمن 1400 4,290 (-4.98) 0.33 0.33 0.14 3
س**** یکشنبه 3 بهمن 1400 29,600 (-4.97) 1.37 1.37 0.85 3
د**** یکشنبه 3 بهمن 1400 24,550 (-2.96) 1.03 1.03 0.61 3
و**** یکشنبه 3 بهمن 1400 5,110 (-2.85) 4.71 4.71 1.59 3
خ**** یکشنبه 3 بهمن 1400 1,836 (-2.95) 2.91 2.91 0.22 3
خ**** شنبه 2 بهمن 1400 21,900 (-2.88) 2.10 2.10 0.00 4
ا**** شنبه 2 بهمن 1400 63,350 (-4.99) 7.81 7.81 -1.09 4
س**** شنبه 2 بهمن 1400 20,750 (-2.81) 2.22 0.24 0.24 4
ل**** شنبه 2 بهمن 1400 14,810 (-2.94) 0.00 0.00 0.00 4
ث**** شنبه 2 بهمن 1400 4,329 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 4
و**** شنبه 2 بهمن 1400 24,250 (-2.8) 0.00 0.00 0.00 4
ل**** شنبه 2 بهمن 1400 25,400 (-2.86) 2.21 0.00 0.00 4
ف**** شنبه 2 بهمن 1400 848 (-2.97) 2.05 2.05 0.00 4
د**** شنبه 2 بهمن 1400 109,750 (-2.96) 5.28 5.28 2.14 4
ح**** شنبه 2 بهمن 1400 3,711 (-4.99) 4.10 4.10 -2.03 4
س**** شنبه 2 بهمن 1400 6,300 (-4.97) 5.53 5.53 0.00 4
و**** شنبه 2 بهمن 1400 10,320 (-2.91) 2.28 0.88 0.78 4
و**** شنبه 2 بهمن 1400 5,220 (-2.95) 6.97 6.97 2.15 4
ف**** شنبه 2 بهمن 1400 32,450 (-2.98) 2.04 2.04 2.04 4
ث**** شنبه 2 بهمن 1400 11,340 (-2.99) 2.07 2.07 0.00 4
ث**** شنبه 2 بهمن 1400 22,000 (-2.86) 2.09 0.00 0.00 4
و**** شنبه 2 بهمن 1400 3,889 (-2.99) 2.45 2.45 0.23 4
و**** شنبه 2 بهمن 1400 653 (-9.93) 0.00 -5.22 -5.22 4
خ**** شنبه 2 بهمن 1400 1,346 (-2.95) 4.75 4.75 0.07 4
و**** شنبه 2 بهمن 1400 1,583 (-4.98) 5.53 2.66 0.19 4
ل**** شنبه 2 بهمن 1400 21,300 (-2.96) 1.91 1.91 0.00 4
ت**** شنبه 2 بهمن 1400 2,161 (-2.96) 6.72 6.72 0.98 4
ث**** شنبه 2 بهمن 1400 3,433 (-4.98) 11.46 11.46 0.29 4
ف**** شنبه 2 بهمن 1400 15,670 (-2.97) 2.15 0.45 0.06 4
ث**** شنبه 2 بهمن 1400 7,980 (-2.91) 2.18 0.25 0.25 4
س**** شنبه 2 بهمن 1400 6,830 (-2.98) 2.09 0.00 0.00 4
ق**** شنبه 2 بهمن 1400 5,250 (-2.95) 2.34 1.16 1.16 4
ق**** شنبه 2 بهمن 1400 40,670 (-4.99) 1.12 1.12 0.49 4
ش**** شنبه 2 بهمن 1400 100,150 (-2.95) 2.98 1.57 0.45 4
ث**** چهارشنبه 29 دی 1400 4,422 (-2.98) 2.15 2.15 2.15 7
س**** چهارشنبه 29 دی 1400 5,220 (-4.91) 0.00 -2.06 -2.06 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 693 (-4.93) 0.00 0.00 0.00 7
س**** چهارشنبه 29 دی 1400 11,200 (-2.94) 5.66 5.66 -1.93 7
ث**** چهارشنبه 29 دی 1400 22,000 (-2.86) 2.09 0.00 0.00 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 2,099 (-4.97) 5.53 5.53 0.00 7
د**** چهارشنبه 29 دی 1400 109,750 (-2.96) 5.28 5.28 0.00 7
س**** چهارشنبه 29 دی 1400 6,310 (-4.96) 5.70 5.70 0.16 7
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 32,450 (-2.98) 2.04 2.04 0.00 7
س**** چهارشنبه 29 دی 1400 20,750 (-2.81) 2.22 0.24 0.00 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 689 (-4.96) 5.51 0.00 0.00 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 10,320 (-2.91) 2.28 0.88 0.00 7
ل**** چهارشنبه 29 دی 1400 14,810 (-2.94) 0.00 0.00 0.00 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 571 (-9.93) 0.00 -5.31 -5.31 7
خ**** چهارشنبه 29 دی 1400 21,950 (-2.87) 2.33 2.33 0.23 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 6,460 (-2.85) 2.22 -2.42 -4.44 7
غ**** چهارشنبه 29 دی 1400 19,790 (-4.99) 0.00 0.00 0.00 7
ح**** چهارشنبه 29 دی 1400 3,789 (-2.99) 6.28 6.28 0.03 7
س**** چهارشنبه 29 دی 1400 6,830 (-2.98) 2.09 0.00 0.00 7
ح**** چهارشنبه 29 دی 1400 75,100 (-2.97) 3.37 -1.57 -7.28 7
س**** چهارشنبه 29 دی 1400 3,354 (-2.97) 11.84 11.84 2.13 7
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 15,680 (-2.97) 2.22 0.51 0.06 7
ت**** چهارشنبه 29 دی 1400 14,870 (-2.93) 0.00 0.00 0.00 7
ث**** چهارشنبه 29 دی 1400 3,435 (-4.97) 11.53 11.53 0.06 7
ث**** چهارشنبه 29 دی 1400 11,340 (-2.99) 2.07 2.07 0.00 7
خ**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,346 (-2.95) 4.75 4.75 0.00 7
ف**** چهارشنبه 29 دی 1400 832 (-4.91) 0.12 0.12 -1.89 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 3,842 (-4.99) 1.21 1.21 -1.21 7
و**** چهارشنبه 29 دی 1400 1,583 (-4.98) 5.53 2.66 0.00 7
ث**** چهارشنبه 29 دی 1400 7,980 (-2.91) 2.18 0.25 0.00 7
ش**** چهارشنبه 29 دی 1400 100,850 (-2.98) 3.70 2.28 0.70 7
غ**** چهارشنبه 29 دی 1400 18,520 (-2.98) 13.00 13.00 3.35 7
ل**** چهارشنبه 29 دی 1400 21,150 (-4.94) 1.20 1.20 -0.70 7
غ**** چهارشنبه 29 دی 1400 7,340 (-2.91) 0.27 0.27 0.14 7
س**** چهارشنبه 29 دی 1400 31,350 (-5) 7.36 7.36 -3.24 7
ق**** چهارشنبه 29 دی 1400 40,810 (-4.98) 1.47 1.47 0.34 7
د**** سه شنبه 28 دی 1400 2,116 (-4.98) 0.00 0.00 0.00 8
و**** سه شنبه 28 دی 1400 689 (-4.96) 5.51 0.00 0.00 8
ف**** سه شنبه 28 دی 1400 32,450 (-2.98) 2.04 2.04 0.00 8
س**** سه شنبه 28 دی 1400 3,354 (-2.97) 11.84 11.84 0.00 8
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 7,980 (-2.91) 2.18 0.25 0.00 8
خ**** سه شنبه 28 دی 1400 1,321 (-4.96) 2.80 2.80 -1.86 8
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 3,439 (-5) 11.66 11.66 0.12 8
گ**** سه شنبه 28 دی 1400 102,200 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 8
س**** سه شنبه 28 دی 1400 6,310 (-4.96) 5.70 5.70 0.00 8
و**** سه شنبه 28 دی 1400 10,320 (-2.91) 2.28 0.88 0.00 8
ت**** سه شنبه 28 دی 1400 14,680 (-4.98) -1.28 -1.28 -1.28 8
ق**** سه شنبه 28 دی 1400 5,390 (-2.88) 5.07 3.85 0.00 8
ف**** سه شنبه 28 دی 1400 849 (-2.97) 2.17 2.17 0.12 8
ت**** سه شنبه 28 دی 1400 2,239 (-4.96) 10.57 10.57 1.17 8
و**** سه شنبه 28 دی 1400 603 (-4.88) 5.60 0.00 0.00 8
ل**** سه شنبه 28 دی 1400 14,810 (-2.94) 0.00 0.00 0.00 8
خ**** سه شنبه 28 دی 1400 6,960 (-2.92) 3.88 3.88 0.29 8
س**** سه شنبه 28 دی 1400 11,230 (-2.93) 5.94 5.94 -1.66 8
و**** سه شنبه 28 دی 1400 2,430 (-2.99) 3.62 3.62 -1.78 8
غ**** سه شنبه 28 دی 1400 18,790 (-9.96) -5.05 -5.05 -5.05 8
غ**** سه شنبه 28 دی 1400 18,700 (-2.95) 14.09 14.09 0.97 8
ک**** سه شنبه 28 دی 1400 18,420 (-2.95) 4.01 4.01 1.43 8
ک**** سه شنبه 28 دی 1400 75,750 (-4.95) 2.09 -4.72 -7.51 8
و**** سه شنبه 28 دی 1400 6,470 (-2.85) 2.37 -2.27 -4.29 8
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 3,320 (-4.97) 7.41 7.41 -5.68 8
ش**** سه شنبه 28 دی 1400 100,350 (-4.97) 3.19 1.77 -0.50 8
ث**** سه شنبه 28 دی 1400 11,240 (-4.98) 1.17 1.17 -0.88 8
ق**** سه شنبه 28 دی 1400 40,930 (-4.99) 1.77 1.77 0.29 8
خ**** دوشنبه 27 دی 1400 1,351 (-2.94) 5.14 5.14 0.37 9
و**** دوشنبه 27 دی 1400 693 (-4.93) 0.00 0.00 0.00 9
س**** دوشنبه 27 دی 1400 5,330 (-2.91) 2.11 0.00 0.00 9
و**** دوشنبه 27 دی 1400 2,099 (-4.97) 5.53 5.53 0.00 9
ا**** دوشنبه 27 دی 1400 64,340 (-4.99) 9.50 9.50 -7.20 9
ق**** دوشنبه 27 دی 1400 5,300 (-4.84) 3.31 2.12 -1.67 9
س**** دوشنبه 27 دی 1400 11,270 (-2.92) 6.32 6.32 -1.31 9
و**** دوشنبه 27 دی 1400 23,750 (-4.8) 0.00 -2.06 -2.06 9
س**** دوشنبه 27 دی 1400 3,354 (-2.97) 11.84 11.84 0.00 9
س**** دوشنبه 27 دی 1400 6,310 (-4.96) 5.70 5.70 0.00 9
ث**** دوشنبه 27 دی 1400 4,422 (-2.98) 2.15 2.15 0.00 9
ف**** دوشنبه 27 دی 1400 10,060 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 9
ک**** دوشنبه 27 دی 1400 85,100 (-3.95) 0.00 0.00 0.00 9
گ**** دوشنبه 27 دی 1400 100,100 (-4.98) -2.05 -2.05 -2.05 9
د**** دوشنبه 27 دی 1400 107,450 (-4.99) 3.07 3.07 -2.10 9
و**** دوشنبه 27 دی 1400 603 (-4.88) 5.60 0.00 0.00 9
د**** دوشنبه 27 دی 1400 2,161 (-2.96) 2.13 2.13 2.13 9
ث**** دوشنبه 27 دی 1400 21,600 (-4.84) 0.23 -1.82 -1.82 9
س**** دوشنبه 27 دی 1400 6,690 (-4.97) 0.00 -2.05 -2.05 9
غ**** دوشنبه 27 دی 1400 19,840 (-4.98) 5.59 0.25 0.25 9
و**** دوشنبه 27 دی 1400 6,340 (-4.94) 0.32 -4.23 -6.21 9
ث**** دوشنبه 27 دی 1400 7,900 (-4.93) 1.15 -0.75 -1.00 9
ت**** دوشنبه 27 دی 1400 2,315 (-2.97) 14.32 14.32 3.39 9
ث**** دوشنبه 27 دی 1400 3,448 (-4.98) 11.95 11.95 0.26 9
ل**** دوشنبه 27 دی 1400 24,900 (-4.96) 0.20 -1.97 -1.97 9
ق**** دوشنبه 27 دی 1400 41,110 (-4.99) 2.21 2.21 0.44 9
ف**** دوشنبه 27 دی 1400 850 (-2.96) 2.29 2.29 0.12 9
ت**** دوشنبه 27 دی 1400 15,020 (-2.97) 2.32 1.01 1.01 9
ف**** دوشنبه 27 دی 1400 16,350 (-2.96) 6.58 4.81 3.15 9
ب**** دوشنبه 27 دی 1400 63,130 (-4.99) 26.26 6.08 4.00 9
و**** دوشنبه 27 دی 1400 81,700 (-5) 0.00 0.00 0.00 9
س**** دوشنبه 27 دی 1400 4,147 (-2.99) 4.93 -1.78 -7.47 9
ش**** دوشنبه 27 دی 1400 102,850 (-2.97) 5.76 4.31 1.98 9
پ**** دوشنبه 27 دی 1400 17,790 (-4.96) 4.40 3.85 -1.50 9
خ**** یکشنبه 26 دی 1400 1,352 (-2.94) 5.21 5.21 0.07 10
ق**** یکشنبه 26 دی 1400 41,460 (-4.99) 3.08 3.08 0.85 10

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.