سر خطی فروش فردا

شناسه: 87253364
%282
هشدار فروش

نمادهایی که در تمام طول روز صف فروش بوده اند و شدت عرضه در آنها بسیار بالاست و مناسب سرخطی فروش هستند.

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ سه شنبه 24 تیر 1399 تا شنبه 30 تیر 1403 تعداد 28,893 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 282.26 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -34.23 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 183.00 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 93 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
س**** چهارشنبه 27 تیر 1403 14,080 (-2.96) 0.00 0.00 0.00 3
خ**** چهارشنبه 27 تیر 1403 38,500 (-2.9) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** چهارشنبه 27 تیر 1403 79,050 (-1.98) 0.00 0.00 0.00 3
م**** چهارشنبه 27 تیر 1403 5,280 (-4.86) 0.00 0.00 0.00 3
ر**** چهارشنبه 27 تیر 1403 97,800 (-4.95) 0.00 0.00 0.00 3
ح**** چهارشنبه 27 تیر 1403 6,390 (-1.99) 0.00 0.00 0.00 3
ت**** چهارشنبه 27 تیر 1403 19,120 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 3
م**** چهارشنبه 27 تیر 1403 15,560 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 3
و**** چهارشنبه 27 تیر 1403 3,949 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 3
چ**** چهارشنبه 27 تیر 1403 35,150 (-2.9) 0.00 0.00 0.00 3
ک**** چهارشنبه 27 تیر 1403 3,679 (-2.97) 0.00 0.00 0.00 3
و**** چهارشنبه 27 تیر 1403 20,990 (-5.95) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** چهارشنبه 27 تیر 1403 7,730 (-2.88) 0.00 0.00 0.00 3
س**** چهارشنبه 27 تیر 1403 42,000 (-3.89) 0.00 0.00 0.00 3
ح**** چهارشنبه 27 تیر 1403 12,000 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 3
خ**** چهارشنبه 27 تیر 1403 29,750 (-3.87) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 24 تیر 1403 79,100 (-1.98) 0.06 0.06 0.06 6
ا**** یکشنبه 24 تیر 1403 1,841 (-1.97) 0.00 0.00 0.00 6
ث**** یکشنبه 24 تیر 1403 13,350 (-2.97) 0.00 0.00 0.00 6
س**** یکشنبه 24 تیر 1403 2,001 (-2.95) 0.10 0.10 0.10 6
ک**** یکشنبه 24 تیر 1403 10,850 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 6
ح**** یکشنبه 24 تیر 1403 12,010 (-2.98) 0.08 0.08 0.08 6
ب**** یکشنبه 24 تیر 1403 5,780 (-2.85) 2.12 2.12 2.12 6
خ**** یکشنبه 24 تیر 1403 19,700 (-2.95) -5.06 -5.74 -5.74 6
ش**** یکشنبه 24 تیر 1403 14,890 (-1.97) 0.00 0.00 0.00 6
س**** یکشنبه 24 تیر 1403 14,120 (-2.95) 0.28 0.28 0.28 6
چ**** یکشنبه 24 تیر 1403 35,300 (-2.88) 0.43 0.43 0.43 6
ک**** یکشنبه 24 تیر 1403 25,550 (-1.91) 0.00 0.00 0.00 6
س**** یکشنبه 24 تیر 1403 42,850 (-1.94) 2.02 2.02 2.02 6
م**** یکشنبه 24 تیر 1403 5,390 (-2.88) 2.08 2.08 2.08 6
ت**** یکشنبه 24 تیر 1403 19,130 (-2.99) 0.05 0.05 0.05 6
ف**** یکشنبه 24 تیر 1403 10,570 (-2.93) 0.00 0.00 0.00 6
و**** یکشنبه 24 تیر 1403 6,680 (-2.9) 0.00 0.00 0.00 6
گ**** یکشنبه 24 تیر 1403 7,460 (-2.99) 0.13 0.13 -1.19 6
م**** شنبه 23 تیر 1403 5,400 (-2.87) 2.27 2.27 0.19 7
س**** شنبه 23 تیر 1403 2,004 (-2.95) 0.25 0.25 0.15 7
س**** شنبه 23 تیر 1403 6,920 (-2.94) 0.29 0.29 0.00 7
خ**** شنبه 23 تیر 1403 30,350 (-1.93) 2.02 2.02 0.00 7
ت**** شنبه 23 تیر 1403 53,650 (-2.98) 2.09 2.09 0.00 7
ت**** شنبه 23 تیر 1403 4,821 (-2.99) 2.12 0.06 0.06 7
ت**** شنبه 23 تیر 1403 13,510 (-2.94) 2.43 2.43 0.00 7
ک**** شنبه 23 تیر 1403 10,860 (-2.94) 0.09 0.09 0.09 7
د**** شنبه 23 تیر 1403 813 (-1.93) 2.26 1.88 -3.10 7
ب**** شنبه 23 تیر 1403 5,780 (-2.85) 2.12 2.12 0.00 7
ت**** شنبه 23 تیر 1403 22,400 (-2.81) 0.00 0.00 0.00 7
ر**** شنبه 23 تیر 1403 99,900 (-2.96) 2.15 2.15 0.00 7
و**** شنبه 23 تیر 1403 20,200 (-2.88) 1.25 -1.70 -3.81 7
خ**** شنبه 23 تیر 1403 19,700 (-2.95) 0.00 -5.74 -5.74 7
ف**** شنبه 23 تیر 1403 10,580 (-2.93) 0.09 0.09 0.09 7
ث**** شنبه 23 تیر 1403 13,090 (-4.93) -1.95 -1.95 -1.95 7
چ**** شنبه 23 تیر 1403 35,400 (-2.88) 0.71 0.71 0.28 7
س**** شنبه 23 تیر 1403 11,140 (-1.93) 2.11 1.18 -0.71 7
ا**** شنبه 23 تیر 1403 1,841 (-1.97) 0.00 0.00 0.00 7
س**** شنبه 23 تیر 1403 42,850 (-1.94) 2.02 2.02 0.00 7
ش**** شنبه 23 تیر 1403 12,950 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 7
خ**** شنبه 23 تیر 1403 38,500 (-2.9) 0.00 0.00 0.00 7
م**** شنبه 23 تیر 1403 15,560 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 7
ک**** شنبه 23 تیر 1403 25,550 (-1.91) 0.00 0.00 0.00 7
ر**** چهارشنبه 20 تیر 1403 15,130 (-2.95) 2.44 2.44 0.00 10
س**** چهارشنبه 20 تیر 1403 11,140 (-1.93) 2.11 2.11 0.00 10
و**** چهارشنبه 20 تیر 1403 6,700 (-2.89) 0.30 0.30 0.00 10
ب**** چهارشنبه 20 تیر 1403 5,780 (-2.85) 0.00 0.00 0.00 10
ت**** چهارشنبه 20 تیر 1403 13,510 (-2.94) 0.00 0.00 0.00 10
غ**** چهارشنبه 20 تیر 1403 904 (-2.9) 1.46 1.46 -0.33 10
ک**** چهارشنبه 20 تیر 1403 46,050 (-2.95) 0.22 0.22 0.11 10
ت**** چهارشنبه 20 تیر 1403 4,830 (-2.81) 2.31 2.31 0.19 10
ت**** چهارشنبه 20 تیر 1403 19,250 (-2.77) 0.63 0.63 0.21 10
ح**** چهارشنبه 20 تیر 1403 12,120 (-2.96) 0.92 0.92 0.00 10
ح**** چهارشنبه 20 تیر 1403 6,400 (-1.99) 0.00 0.00 0.00 10
چ**** چهارشنبه 20 تیر 1403 35,500 (-2.87) 0.57 0.57 0.28 10
ر**** چهارشنبه 20 تیر 1403 99,950 (-2.96) 0.05 0.05 0.05 10
ک**** چهارشنبه 20 تیر 1403 25,550 (-1.91) 0.00 0.00 0.00 10
و**** چهارشنبه 20 تیر 1403 20,350 (-2.86) 1.24 1.24 0.74 10
ش**** چهارشنبه 20 تیر 1403 14,890 (-1.97) 0.00 0.00 0.00 10
ش**** چهارشنبه 20 تیر 1403 11,260 (-1.91) 2.09 2.09 2.09 10
م**** چهارشنبه 20 تیر 1403 15,560 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 10
ش**** سه شنبه 19 تیر 1403 79,550 (-1.97) 0.63 0.63 0.00 11
م**** سه شنبه 19 تیر 1403 15,570 (-2.99) 0.06 0.06 0.06 11
ف**** سه شنبه 19 تیر 1403 1,859 (-2.97) 2.09 0.00 0.00 11
س**** سه شنبه 19 تیر 1403 11,140 (-1.93) 2.11 1.18 -0.71 11
ت**** سه شنبه 19 تیر 1403 53,650 (-2.98) 2.09 2.09 0.00 11
و**** سه شنبه 19 تیر 1403 6,710 (-2.89) 0.45 0.45 0.15 11
ش**** سه شنبه 19 تیر 1403 14,890 (-1.97) 0.00 0.00 0.00 11
ب**** سه شنبه 19 تیر 1403 5,780 (-2.85) 2.12 2.12 0.00 11
س**** سه شنبه 19 تیر 1403 2,011 (-2.99) 0.60 0.60 0.15 11
ش**** سه شنبه 19 تیر 1403 12,710 (-4.93) 0.00 -1.85 -1.85 11
ب**** سه شنبه 19 تیر 1403 192,850 (-1.98) 2.12 2.12 0.00 11
ت**** سه شنبه 19 تیر 1403 4,830 (-2.81) 2.31 0.25 0.00 11
خ**** سه شنبه 19 تیر 1403 30,350 (-1.93) 2.02 2.02 0.00 11
ت**** سه شنبه 19 تیر 1403 13,510 (-2.94) 2.43 2.43 0.00 11
غ**** سه شنبه 19 تیر 1403 907 (-2.99) 4.73 4.73 0.00 11
و**** سه شنبه 19 تیر 1403 1,562 (-2.98) 5.19 5.19 0.00 11
ث**** سه شنبه 19 تیر 1403 46,300 (-2.93) 0.00 0.00 0.00 11
ا**** سه شنبه 19 تیر 1403 1,841 (-1.97) 0.00 0.00 0.00 11
و**** سه شنبه 19 تیر 1403 5,460 (-2.84) 2.25 2.25 2.25 11
س**** سه شنبه 19 تیر 1403 42,850 (-1.94) 2.02 2.02 0.00 11
چ**** سه شنبه 19 تیر 1403 35,700 (-2.98) 1.56 1.56 0.56 11
ت**** دوشنبه 18 تیر 1403 13,570 (-2.93) 2.88 2.88 0.44 12
ر**** دوشنبه 18 تیر 1403 100,550 (-2.99) 2.81 2.81 0.10 12
ب**** دوشنبه 18 تیر 1403 5,790 (-2.85) 2.30 2.30 0.17 12
س**** دوشنبه 18 تیر 1403 11,150 (-1.93) 2.20 1.27 -0.62 12
ت**** دوشنبه 18 تیر 1403 53,650 (-2.98) 2.09 2.09 0.00 12
ا**** دوشنبه 18 تیر 1403 1,842 (-1.96) 0.05 0.05 0.05 12
خ**** دوشنبه 18 تیر 1403 17,540 (-2.98) 8.20 4.72 -1.74 12
ث**** دوشنبه 18 تیر 1403 45,400 (-4.92) -1.94 -1.94 -1.94 12
ر**** دوشنبه 18 تیر 1403 15,130 (-2.95) 2.44 2.44 0.00 12
ث**** دوشنبه 18 تیر 1403 13,360 (-2.97) 2.06 0.07 0.00 12
م**** دوشنبه 18 تیر 1403 5,400 (-2.87) 2.27 2.27 0.00 12
خ**** دوشنبه 18 تیر 1403 38,550 (-2.89) 0.13 0.13 0.00 12
چ**** دوشنبه 18 تیر 1403 36,050 (-2.96) 2.56 2.56 0.98 12
خ**** دوشنبه 18 تیر 1403 30,350 (-1.93) 2.02 2.02 0.00 12
خ**** یکشنبه 17 تیر 1403 38,950 (-2.98) 1.17 1.17 1.04 13
ر**** یکشنبه 17 تیر 1403 15,150 (-2.94) 2.57 2.57 0.13 13
ش**** یکشنبه 17 تیر 1403 12,970 (-2.99) 2.05 0.15 0.00 13
ک**** یکشنبه 17 تیر 1403 10,870 (-2.94) 0.18 0.18 0.00 13
ب**** یکشنبه 17 تیر 1403 1,296 (-2.99) 5.97 5.88 -1.52 13
خ**** یکشنبه 17 تیر 1403 30,350 (-1.93) 2.02 2.02 0.00 13
ف**** یکشنبه 17 تیر 1403 1,862 (-2.97) 2.25 0.16 0.05 13
ث**** یکشنبه 17 تیر 1403 46,350 (-2.93) 2.09 0.11 0.11 13
ا**** یکشنبه 17 تیر 1403 1,806 (-3.98) -1.90 -1.90 -1.95 13
ف**** یکشنبه 17 تیر 1403 10,640 (-2.91) 2.60 0.66 -5.67 13
ک**** یکشنبه 17 تیر 1403 3,686 (-3) 2.19 0.19 0.00 13
س**** شنبه 16 تیر 1403 58,000 (-0.93) 0.09 -1.94 -3.01 14
ث**** شنبه 16 تیر 1403 46,450 (-2.92) 2.31 0.32 0.22 14
ش**** شنبه 16 تیر 1403 12,980 (-2.98) 2.12 0.23 0.08 14
ب**** شنبه 16 تیر 1403 22,050 (-2.86) 2.32 -5.77 -7.16 14
خ**** شنبه 16 تیر 1403 39,100 (-2.97) 1.56 1.56 0.39 14
ش**** شنبه 16 تیر 1403 7,740 (-2.88) 0.13 0.13 0.00 14
ف**** شنبه 16 تیر 1403 2,389 (-2.96) 9.99 9.99 0.00 14
ش**** شنبه 16 تیر 1403 11,260 (-1.91) 2.09 2.09 0.00 14
و**** شنبه 16 تیر 1403 1,562 (-2.98) 5.19 5.19 0.00 14
ف**** شنبه 16 تیر 1403 10,640 (-2.91) 2.60 0.66 -5.67 14
و**** شنبه 16 تیر 1403 5,460 (-2.84) 2.25 2.25 0.00 14
ت**** چهارشنبه 13 تیر 1403 20,000 (-2.91) 4.60 4.60 -5.21 17
ل**** چهارشنبه 13 تیر 1403 69,400 (-2.93) 5.31 2.36 -3.34 17
و**** چهارشنبه 13 تیر 1403 15,830 (-2.94) 8.05 7.91 -5.72 17
س**** چهارشنبه 13 تیر 1403 4,558 (-2.97) 2.13 -2.54 -7.11 17
م**** چهارشنبه 13 تیر 1403 16,490 (-3) 5.98 5.98 -2.71 17
ن**** چهارشنبه 13 تیر 1403 11,100 (-2.97) 0.00 -1.68 -7.11 17
ک**** چهارشنبه 13 تیر 1403 3,799 (-2.98) 5.32 3.26 -2.39 17
ت**** چهارشنبه 13 تیر 1403 4,860 (-2.99) 2.94 0.87 -3.95 17
ف**** چهارشنبه 13 تیر 1403 10,430 (-4.92) 0.58 -1.32 -7.54 17
ک**** چهارشنبه 13 تیر 1403 12,310 (-2.99) 1.99 -5.38 -5.67 17
ب**** چهارشنبه 13 تیر 1403 6,000 (-2.91) 6.01 6.01 -6.25 17
و**** چهارشنبه 13 تیر 1403 20,170 (-5.96) -3.91 -3.91 -17.10 17
ش**** چهارشنبه 13 تیر 1403 12,990 (-2.98) 2.20 0.31 0.08 17
ت**** چهارشنبه 13 تیر 1403 13,800 (-4.95) 4.62 4.62 -6.38 17
ث**** چهارشنبه 13 تیر 1403 67,050 (-2.96) 0.60 0.60 -5.16 17
ب**** چهارشنبه 13 تیر 1403 22,050 (-2.86) 2.32 -5.77 -7.16 17
خ**** چهارشنبه 13 تیر 1403 29,800 (-3.87) 0.17 0.17 -1.81 17
و**** چهارشنبه 13 تیر 1403 5,460 (-2.84) 2.25 2.25 0.00 17
ق**** چهارشنبه 13 تیر 1403 3,608 (-2.98) 2.35 0.92 -5.30 17
ک**** چهارشنبه 13 تیر 1403 11,180 (-2.95) 3.04 3.04 2.10 17
ح**** چهارشنبه 13 تیر 1403 6,670 (-1.91) 4.38 4.38 -2.63 17
ک**** چهارشنبه 13 تیر 1403 10,030 (-5.99) 2.98 -13.68 -21.58 17
ب**** چهارشنبه 13 تیر 1403 1,313 (-2.95) 7.36 7.27 -2.67 17
س**** چهارشنبه 13 تیر 1403 11,300 (-1.99) 3.57 2.63 -0.96 17
خ**** چهارشنبه 13 تیر 1403 17,510 (-2.99) 8.02 4.54 -7.35 17
ر**** چهارشنبه 13 تیر 1403 15,410 (-2.95) 4.33 4.33 -0.19 17
ف**** چهارشنبه 13 تیر 1403 2,348 (-4.97) 8.10 8.10 -1.72 17
و**** چهارشنبه 13 تیر 1403 6,540 (-2.96) 0.62 -2.10 -7.37 17
ث**** چهارشنبه 13 تیر 1403 13,180 (-4.97) 0.69 -1.27 -2.01 17
ت**** چهارشنبه 13 تیر 1403 22,600 (-2.79) 0.89 0.89 -3.00 17
و**** چهارشنبه 13 تیر 1403 4,014 (-2.99) 2.16 1.65 -9.02 17
غ**** چهارشنبه 13 تیر 1403 961 (-2.92) 10.97 10.97 -5.51 17
گ**** چهارشنبه 13 تیر 1403 7,810 (-2.98) 4.83 4.83 -4.52 17
و**** چهارشنبه 13 تیر 1403 3,691 (-5.98) 14.13 10.11 -9.31 17
س**** چهارشنبه 13 تیر 1403 1,972 (-2.95) 2.23 -1.35 -7.46 17
ل**** چهارشنبه 13 تیر 1403 48,450 (-2.9) 3.42 -11.10 -11.91 17
ک**** چهارشنبه 13 تیر 1403 4,317 (-2.98) 0.05 -7.32 -7.32 17
م**** چهارشنبه 13 تیر 1403 5,510 (-2.99) 4.36 4.36 -4.84 17
ث**** چهارشنبه 13 تیر 1403 27,110 (-5.99) 15.85 2.77 -14.45 17
و**** سه شنبه 12 تیر 1403 20,330 (-5.96) 0.79 -3.14 -16.44 18
ن**** سه شنبه 12 تیر 1403 11,100 (-2.97) 0.00 -1.68 -7.11 18
س**** سه شنبه 12 تیر 1403 4,559 (-3) 2.15 -2.52 -7.09 18
ق**** سه شنبه 12 تیر 1403 3,613 (-2.98) 2.50 1.06 -5.17 18
و**** سه شنبه 12 تیر 1403 4,021 (-2.99) 2.34 1.82 -8.86 18
غ**** سه شنبه 12 تیر 1403 963 (-2.92) 11.20 11.20 -5.31 18
س**** سه شنبه 12 تیر 1403 1,972 (-2.95) 2.23 -1.35 -7.46 18
ل**** سه شنبه 12 تیر 1403 48,500 (-2.9) 3.52 -11.01 -11.82 18
س**** سه شنبه 12 تیر 1403 11,300 (-1.99) 3.57 2.63 -0.96 18
ک**** سه شنبه 12 تیر 1403 16,350 (-2.96) 2.51 -3.25 -5.71 18
ک**** سه شنبه 12 تیر 1403 12,330 (-2.98) 2.15 -5.23 -5.52 18
ل**** سه شنبه 12 تیر 1403 69,400 (-2.93) 5.31 2.36 -3.34 18
پ**** سه شنبه 12 تیر 1403 5,170 (-2.81) 2.17 -0.39 -3.54 18
گ**** سه شنبه 12 تیر 1403 7,810 (-2.98) 4.83 4.83 -4.52 18
ر**** سه شنبه 12 تیر 1403 15,410 (-2.95) 4.33 4.33 -0.19 18
ث**** سه شنبه 12 تیر 1403 27,520 (-5.97) 17.61 4.32 -13.16 18
ش**** سه شنبه 12 تیر 1403 22,050 (-1.78) 7.82 7.82 0.00 18
ت**** سه شنبه 12 تیر 1403 4,860 (-2.99) 2.94 0.87 -3.95 18
ح**** سه شنبه 12 تیر 1403 6,670 (-1.91) 4.38 4.38 -2.63 18
ث**** سه شنبه 12 تیر 1403 67,050 (-2.96) 0.60 0.60 -5.16 18
ک**** سه شنبه 12 تیر 1403 10,120 (-5.94) 3.90 -12.91 -20.88 18
و**** سه شنبه 12 تیر 1403 3,720 (-5.98) 15.03 10.98 -8.60 18
ش**** سه شنبه 12 تیر 1403 11,720 (-1.92) 6.26 6.26 2.09 18
و**** سه شنبه 12 تیر 1403 6,540 (-2.96) 0.62 -2.10 -7.37 18
ت**** سه شنبه 12 تیر 1403 20,000 (-2.91) 4.60 4.60 -5.21 18
ف**** سه شنبه 12 تیر 1403 10,650 (-2.91) 2.70 0.76 -5.59 18
غ**** دوشنبه 11 تیر 1403 965 (-2.91) 11.43 11.43 -5.11 19
ث**** دوشنبه 11 تیر 1403 27,670 (-5.98) 18.25 4.89 -12.69 19
ب**** دوشنبه 11 تیر 1403 193,500 (-1.97) 2.46 2.46 -3.61 19
غ**** دوشنبه 11 تیر 1403 5,970 (-4.93) 15.25 15.25 -6.72 19
ب**** دوشنبه 11 تیر 1403 1,316 (-2.94) 7.60 7.52 -2.45 19
ن**** دوشنبه 11 تیر 1403 12,710 (-2.97) 13.18 7.26 0.16 19
ن**** دوشنبه 11 تیر 1403 11,100 (-2.97) 0.00 -1.68 -7.11 19
د**** دوشنبه 11 تیر 1403 130,400 (-2.97) 1.32 -5.85 -5.85 19
و**** دوشنبه 11 تیر 1403 15,830 (-2.94) 8.05 7.91 -5.72 19
ف**** دوشنبه 11 تیر 1403 3,395 (-3) 0.00 -8.02 -8.02 19
ک**** دوشنبه 11 تیر 1403 12,340 (-2.98) 2.24 -5.15 -5.44 19
ک**** دوشنبه 11 تیر 1403 16,350 (-2.96) 2.51 -3.25 -5.71 19
ب**** دوشنبه 11 تیر 1403 22,350 (-2.82) 3.71 -4.49 -5.89 19
ر**** دوشنبه 11 تیر 1403 15,110 (-4.96) 2.30 2.30 -2.14 19
ش**** دوشنبه 11 تیر 1403 11,720 (-1.92) 6.26 6.26 0.00 19
ک**** دوشنبه 11 تیر 1403 10,200 (-5.99) 4.72 -12.22 -20.25 19
ت**** دوشنبه 11 تیر 1403 19,600 (-4.85) 2.51 2.51 -7.11 19
و**** دوشنبه 11 تیر 1403 20,410 (-5.98) 1.19 -2.76 -16.11 19
ت**** دوشنبه 11 تیر 1403 2,630 (-5.97) 3.14 0.65 -10.45 19
س**** دوشنبه 11 تیر 1403 4,560 (-2.99) 2.17 -2.50 -7.07 19
و**** دوشنبه 11 تیر 1403 25,300 (-2.87) 3.05 -4.17 -5.42 19
ث**** دوشنبه 11 تیر 1403 46,450 (-2.92) 2.31 0.32 0.00 19
پ**** دوشنبه 11 تیر 1403 5,170 (-2.81) 2.17 -0.39 -3.54 19
ف**** دوشنبه 11 تیر 1403 783 (-3.92) 0.00 -0.76 -4.98 19
ف**** دوشنبه 11 تیر 1403 2,397 (-2.99) 10.36 10.36 0.00 19
ش**** دوشنبه 11 تیر 1403 12,740 (-4.99) 0.24 -1.62 -1.92 19
و**** دوشنبه 11 تیر 1403 2,774 (-5.99) 15.01 -4.34 -7.53 19
ا**** دوشنبه 11 تیر 1403 2,858 (-5.98) 10.05 8.92 -4.92 19
و**** دوشنبه 11 تیر 1403 3,723 (-5.98) 15.12 11.07 -8.53 19
خ**** دوشنبه 11 تیر 1403 18,140 (-2.99) 11.91 8.30 -4.02 19
خ**** دوشنبه 11 تیر 1403 30,400 (-1.93) 2.18 2.18 0.00 19
گ**** دوشنبه 11 تیر 1403 7,810 (-2.98) 4.83 4.83 -4.52 19
و**** دوشنبه 11 تیر 1403 20,950 (-2.78) 5.01 1.95 -6.89 19
س**** دوشنبه 11 تیر 1403 1,973 (-2.95) 2.28 -1.30 -7.41 19
و**** دوشنبه 11 تیر 1403 6,540 (-2.96) 0.62 -2.10 -7.37 19
و**** دوشنبه 11 تیر 1403 33,450 (-2.9) 8.60 3.24 -4.84 19
ت**** دوشنبه 11 تیر 1403 91,950 (-2.95) 3.20 3.20 0.60 19
ا**** دوشنبه 11 تیر 1403 1,849 (-1.96) 2.38 0.43 0.00 19
س**** دوشنبه 11 تیر 1403 11,090 (-3.98) 1.65 0.73 -2.80 19
پ**** دوشنبه 11 تیر 1403 103,700 (-2.99) 2.07 -2.03 -4.42 19
ت**** دوشنبه 11 تیر 1403 22,650 (-2.78) 1.12 1.12 -2.79 19
غ**** دوشنبه 11 تیر 1403 1,057 (-1.94) 5.17 2.72 -1.21 19
س**** یکشنبه 10 تیر 1403 11,320 (-1.99) 3.76 3.76 -0.79 20
و**** یکشنبه 10 تیر 1403 15,860 (-2.99) 8.26 7.74 -5.54 20
ن**** یکشنبه 10 تیر 1403 12,730 (-2.97) 13.36 7.43 0.16 20
و**** یکشنبه 10 تیر 1403 6,540 (-2.96) 0.62 -2.10 -7.37 20
ت**** یکشنبه 10 تیر 1403 4,760 (-4.99) 0.83 0.83 -5.93 20
و**** یکشنبه 10 تیر 1403 4,189 (-2.98) 12.91 12.91 0.00 20
غ**** یکشنبه 10 تیر 1403 968 (-2.9) 8.64 8.64 -4.82 20
ا**** یکشنبه 10 تیر 1403 2,866 (-5.97) 10.23 9.10 -4.66 20
س**** یکشنبه 10 تیر 1403 1,973 (-2.95) 2.28 -1.40 -7.41 20
ش**** یکشنبه 10 تیر 1403 11,720 (-1.92) 6.26 6.26 0.00 20
خ**** یکشنبه 10 تیر 1403 18,170 (-2.98) 12.09 8.61 -3.86 20
ک**** یکشنبه 10 تیر 1403 10,260 (-5.95) 5.34 -13.78 -19.78 20
خ**** یکشنبه 10 تیر 1403 19,650 (-2.96) 0.00 -0.25 -5.98 20
ب**** یکشنبه 10 تیر 1403 193,500 (-1.97) 0.34 0.34 -3.61 20
غ**** یکشنبه 10 تیر 1403 6,100 (-2.86) 14.88 14.88 -4.69 20
ث**** یکشنبه 10 تیر 1403 67,100 (-2.96) 2.13 0.15 -5.09 20
ک**** یکشنبه 10 تیر 1403 12,340 (-2.98) 2.24 -5.00 -5.44 20
م**** یکشنبه 10 تیر 1403 16,500 (-2.99) 6.04 6.04 -2.65 20
م**** یکشنبه 10 تیر 1403 5,560 (-2.96) 3.15 3.15 -3.97 20
س**** یکشنبه 10 تیر 1403 13,900 (-2.93) 2.13 -1.56 -7.64 20
گ**** یکشنبه 10 تیر 1403 7,810 (-2.98) 4.69 4.69 -4.52 20
و**** یکشنبه 10 تیر 1403 3,729 (-5.99) 14.39 14.32 -8.38 20
ث**** یکشنبه 10 تیر 1403 46,450 (-2.92) 2.31 0.32 0.00 20
ت**** یکشنبه 10 تیر 1403 14,090 (-2.96) 4.29 4.29 -4.41 20
ث**** یکشنبه 10 تیر 1403 27,960 (-5.98) 12.33 12.33 -11.77 20
ت**** یکشنبه 10 تیر 1403 20,000 (-2.91) 4.55 4.55 -5.21 20
ر**** یکشنبه 10 تیر 1403 15,430 (-2.95) 4.47 4.47 -0.06 20
و**** یکشنبه 10 تیر 1403 4,021 (-2.99) 2.34 0.83 -8.86 20
ک**** یکشنبه 10 تیر 1403 3,723 (-4.97) 3.22 3.22 -4.34 20
ت**** یکشنبه 10 تیر 1403 54,450 (-2.94) 2.16 1.49 -4.31 20
ف**** یکشنبه 10 تیر 1403 10,650 (-2.91) 2.70 0.76 -5.59 20
ل**** یکشنبه 10 تیر 1403 70,200 (-2.97) 6.53 3.39 -1.82 20
ح**** یکشنبه 10 تیر 1403 6,670 (-1.91) 4.22 4.22 -2.63 20
و**** یکشنبه 10 تیر 1403 2,809 (-5.99) 16.46 0.83 -4.68 20
ح**** شنبه 9 تیر 1403 6,670 (-1.91) 4.38 4.38 -2.63 21
ف**** شنبه 9 تیر 1403 15,220 (-2.99) 6.43 4.82 -2.37 21
ث**** شنبه 9 تیر 1403 13,460 (-2.95) 2.83 0.82 0.00 21
س**** شنبه 9 تیر 1403 11,320 (-1.99) 3.76 2.82 -0.79 21
ت**** شنبه 9 تیر 1403 20,000 (-2.91) 4.60 4.60 -5.21 21
ش**** شنبه 9 تیر 1403 11,720 (-1.92) 6.26 6.26 0.00 21
ک**** شنبه 9 تیر 1403 3,801 (-2.98) 5.38 3.32 -2.34 21
ا**** شنبه 9 تیر 1403 1,849 (-1.96) 2.38 0.43 0.00 21
ت**** شنبه 9 تیر 1403 22,650 (-2.78) 1.12 1.12 -5.03 21
ت**** شنبه 9 تیر 1403 4,860 (-2.99) 2.94 0.87 -3.95 21
س**** شنبه 9 تیر 1403 43,350 (-1.92) 3.21 3.21 0.00 21
و**** شنبه 9 تیر 1403 1,644 (-2.95) 10.71 10.71 0.00 21
ش**** شنبه 9 تیر 1403 13,010 (-2.98) 2.36 0.46 0.00 21
ک**** شنبه 9 تیر 1403 11,180 (-2.95) 3.04 3.04 0.00 21
ف**** شنبه 9 تیر 1403 29,900 (-4.92) 7.17 7.17 -1.97 21
ق**** شنبه 9 تیر 1403 3,293 (-2.97) 5.68 -1.08 -7.63 21
و**** شنبه 9 تیر 1403 6,560 (-2.95) 0.92 -1.80 -7.08 21
ب**** شنبه 9 تیر 1403 21,900 (-4.98) 1.62 -6.41 -7.79 21
غ**** شنبه 9 تیر 1403 6,110 (-2.86) 17.95 17.95 -4.53 21
ر**** شنبه 9 تیر 1403 15,440 (-2.95) 4.54 4.54 0.00 21
ف**** شنبه 9 تیر 1403 10,650 (-2.91) 2.70 0.76 -5.59 21
ث**** شنبه 9 تیر 1403 17,210 (-2.98) 1.00 -2.71 -8.36 21
و**** شنبه 9 تیر 1403 4,023 (-2.99) 2.39 1.87 -8.82 21
ف**** شنبه 9 تیر 1403 2,403 (-2.98) 10.64 10.64 0.00 21
ث**** شنبه 9 تیر 1403 29,200 (-5.98) 24.79 10.69 -7.86 21
ت**** شنبه 9 تیر 1403 54,450 (-2.94) 3.62 3.62 -4.31 21

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.