این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 22 شهریور 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 3,624 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 100.21 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.20 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 74.90 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 90 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ق**** یکشنبه 6 فروردین 1402 2,648 (4.41) 0.00 0.00 0.00 3
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 11,640 (4.3) 0.00 0.00 0.00 3
ز**** شنبه 5 فروردین 1402 2,799 (6.99) 7.90 3.25 -4.07 4
خ**** شنبه 5 فروردین 1402 19,200 (0.36) 13.18 13.18 0.31 4
غ**** شنبه 5 فروردین 1402 7,450 (4.92) 4.56 0.54 -2.55 4
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,590 (6.97) 4.74 -1.25 -5.29 10
آ**** شنبه 27 اسفند 1401 11,310 (4.91) 5.31 5.31 -1.59 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 3,061 (6.99) 3.07 3.07 -5.91 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 51,220 (6.97) 10.74 4.26 -0.43 11
ز**** شنبه 27 اسفند 1401 2,609 (6.97) 11.61 11.61 -1.11 11
د**** شنبه 27 اسفند 1401 7,610 (4.96) 5.52 5.52 -3.42 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 64,700 (6.99) 4.71 -2.64 -6.48 11
د**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 13,300 (2.86) 2.26 0.23 -3.46 14
ش**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 35,500 (6.92) 14.65 13.80 1.41 14
ز**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 27,800 (6.92) 12.23 10.97 0.72 14
آ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 3,761 (2.98) 13.99 13.99 1.09 14
ک**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 8,540 (2.89) 8.90 7.96 0.12 14
ک**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 7,020 (6.84) 11.25 1.28 -3.13 14
ح**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 4,796 (6.98) 15.93 9.47 2.06 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 3,920 (2.99) 10.28 6.63 1.02 14
ک**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 37,710 (2.75) 13.58 3.05 -0.16 14
خ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 2,784 (4.97) 11.71 5.96 0.40 14
و**** سه شنبه 23 اسفند 1401 6,270 (1.62) 18.50 17.38 -1.12 15
ق**** سه شنبه 23 اسفند 1401 10,810 (6.92) 14.06 11.47 -1.20 15
خ**** سه شنبه 23 اسفند 1401 12,430 (4.98) 13.27 6.03 1.53 15
س**** سه شنبه 23 اسفند 1401 24,350 (6.79) 20.94 15.61 0.62 15
د**** سه شنبه 23 اسفند 1401 20,850 (4.77) 14.87 13.67 0.72 15
ک**** سه شنبه 23 اسفند 1401 14,980 (4.97) 15.89 11.08 1.13 15
ک**** دوشنبه 22 اسفند 1401 8,100 (4.92) 6.42 2.96 -4.44 16
و**** دوشنبه 22 اسفند 1401 1,876 (2.12) 3.25 2.08 -3.46 16
ح**** دوشنبه 22 اسفند 1401 11,250 (4.94) 5.69 3.64 -2.84 16
م**** دوشنبه 22 اسفند 1401 7,190 (4.96) 6.82 1.95 -2.36 16
د**** یکشنبه 21 اسفند 1401 23,110 (3.58) 13.93 11.99 0.43 17
و**** یکشنبه 21 اسفند 1401 1,940 (2.86) 10.82 10.10 -3.09 17
ک**** یکشنبه 21 اسفند 1401 9,840 (2.39) 26.83 24.90 -3.46 17
ت**** یکشنبه 21 اسفند 1401 27,350 (4.03) 19.78 14.81 -0.73 17
و**** یکشنبه 21 اسفند 1401 11,160 (6.38) 7.08 3.32 -3.32 17
و**** شنبه 20 اسفند 1401 4,300 (1.17) 13.12 6.95 -9.05 18
د**** شنبه 20 اسفند 1401 22,300 (4.59) 18.07 14.04 -1.57 18
ق**** شنبه 20 اسفند 1401 7,680 (4.91) 10.55 9.24 -4.30 18
ح**** شنبه 20 اسفند 1401 12,710 (0.31) 17.55 9.52 -5.59 18
ت**** شنبه 20 اسفند 1401 5,860 (6.93) 8.02 3.92 -8.70 18
پ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 1,483 (2.41) 10.45 10.45 -7.15 22
م**** سه شنبه 16 اسفند 1401 31,640 (0.03) 6.73 4.55 -4.84 22
ر**** سه شنبه 16 اسفند 1401 3,000 (1.41) 12.70 12.67 -3.23 22
د**** سه شنبه 16 اسفند 1401 13,830 (5.25) 15.62 14.17 -0.07 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 19,600 (1.5) 11.53 9.34 -3.27 22
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 34,750 (0.87) 6.62 6.62 -0.43 23
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 33,620 (1.48) 20.23 11.84 -0.36 23
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 30,950 (4.74) 22.46 13.18 -4.10 23
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 34,240 (4.01) 5.87 -4.79 -10.92 23
د**** دوشنبه 15 اسفند 1401 12,540 (2.96) 8.45 6.30 -0.32 23
غ**** دوشنبه 15 اسفند 1401 10,930 (5.4) 14.55 14.18 -2.56 23
آ**** دوشنبه 15 اسفند 1401 11,040 (4.94) 7.88 7.88 -6.43 23
ث**** دوشنبه 15 اسفند 1401 3,350 (4.3) 11.07 11.07 -7.40 23
ث**** دوشنبه 15 اسفند 1401 2,053 (6.98) 14.42 13.49 -3.99 23
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 12,720 (4.95) 14.47 8.41 -2.36 23
س**** دوشنبه 15 اسفند 1401 15,140 (4.99) 22.19 19.02 -0.20 23
س**** یکشنبه 14 اسفند 1401 40,150 (2.94) 15.57 15.44 1.49 24
س**** یکشنبه 14 اسفند 1401 42,390 (5.97) 26.21 14.18 -2.10 24
ب**** یکشنبه 14 اسفند 1401 8,570 (2.88) 8.75 1.52 -1.17 24
خ**** شنبه 13 اسفند 1401 45,478 (2.99) 2.99 -21.72 -31.73 25
غ**** شنبه 13 اسفند 1401 17,750 (6.99) 7.61 4.68 -11.83 25
ب**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 14,090 (4.99) 17.18 14.69 -6.96 28
ب**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 3,206 (6.97) 51.03 51.03 -3.31 28
و**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 13,560 (4.87) 21.09 21.09 -10.69 28
س**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 14,360 (4.51) 14.69 10.24 -8.08 28
ل**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 20,200 (2.79) 22.03 17.82 1.24 28
خ**** سه شنبه 9 اسفند 1401 4,680 (1.16) 20.51 15.17 -3.46 29
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 1,849 (1.98) 19.47 15.20 1.95 29
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 3,563 (6.99) 20.68 20.49 -5.42 29
س**** سه شنبه 9 اسفند 1401 14,460 (2.99) 24.69 19.29 1.11 29
ث**** سه شنبه 9 اسفند 1401 1,905 (2.86) 2.99 -0.05 -10.76 29
م**** دوشنبه 8 اسفند 1401 8,510 (5.45) 23.38 23.38 -10.58 30
ب**** دوشنبه 8 اسفند 1401 5,232 (4.99) 17.93 17.93 -4.42 30
ا**** دوشنبه 8 اسفند 1401 6,840 (4.9) 1.32 -2.49 -17.69 30
ف**** دوشنبه 8 اسفند 1401 31,000 (2.99) 14.03 8.06 -2.58 30
ف**** دوشنبه 8 اسفند 1401 1,684 (4.98) 28.74 26.13 -1.13 30
و**** یکشنبه 7 اسفند 1401 22,550 (2.96) 24.61 17.74 -0.44 31
ک**** یکشنبه 7 اسفند 1401 104,850 (3.65) 0.48 -6.63 -13.16 31
پ**** شنبه 6 اسفند 1401 4,062 (4.98) 15.90 8.07 -1.75 32
م**** شنبه 6 اسفند 1401 3,438 (6.96) 4.42 0.20 -14.17 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 2,464 (2.96) 6.70 4.91 -4.75 32
س**** شنبه 6 اسفند 1401 6,530 (4.98) 16.08 8.73 -5.36 32
س**** شنبه 6 اسفند 1401 13,490 (4.98) 18.53 13.79 -3.48 32
س**** شنبه 6 اسفند 1401 68,510 (6.99) 38.37 27.27 0.00 32
پ**** شنبه 6 اسفند 1401 2,225 (1.18) 2.43 -8.22 -10.79 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 4,554 (4.97) 5.07 -11.02 -18.09 32
ت**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 4,583 (4.99) 38.12 38.12 -0.07 35
پ**** سه شنبه 2 اسفند 1401 38,720 (4.98) 12.55 11.70 -3.93 36
د**** سه شنبه 2 اسفند 1401 39,600 (1.59) 29.55 23.08 -4.29 36
و**** سه شنبه 2 اسفند 1401 6,100 (2) 7.87 4.59 -1.31 36
ق**** دوشنبه 1 اسفند 1401 25,400 (1.19) 3.54 -1.38 -8.07 37
س**** دوشنبه 1 اسفند 1401 40,060 (1.67) 41.59 30.05 -0.42 37
د**** دوشنبه 1 اسفند 1401 15,080 (4.94) 12.67 8.75 -7.89 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 1,715 (6.98) 27.11 25.07 -0.12 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 2,250 (6.78) 42.13 33.33 -1.91 37
غ**** دوشنبه 1 اسفند 1401 9,320 (2.98) 21.57 9.98 -3.43 37
د**** دوشنبه 1 اسفند 1401 32,980 (6.97) 16.25 8.64 -7.52 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 1,542 (1.24) 17.64 17.64 -2.72 37
ش**** دوشنبه 1 اسفند 1401 25,180 (6.96) 56.47 48.13 1.43 37
ق**** دوشنبه 1 اسفند 1401 2,303 (2.72) 29.83 23.27 -3.39 37
س**** دوشنبه 1 اسفند 1401 28,350 (5.78) 33.69 23.28 -3.88 37
ش**** دوشنبه 1 اسفند 1401 31,900 (5.45) 30.56 30.09 -2.51 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 2,357 (0.16) 2.25 -0.55 -15.10 37
س**** دوشنبه 1 اسفند 1401 14,030 (4.93) 32.64 32.64 -1.64 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 4,181 (4.99) 14.45 1.63 -10.79 37
پ**** دوشنبه 1 اسفند 1401 3,645 (6.98) 33.44 33.44 1.78 37
غ**** دوشنبه 1 اسفند 1401 9,350 (4.35) 37.01 36.79 -2.03 37
و**** دوشنبه 1 اسفند 1401 1,718 (4.94) 23.52 23.52 -0.81 37
ت**** دوشنبه 1 اسفند 1401 2,964 (3.49) 18.08 15.05 -3.91 37
غ**** دوشنبه 1 اسفند 1401 3,537 (4.98) 12.19 10.97 -3.00 37
ش**** دوشنبه 1 اسفند 1401 170,050 (1.91) 10.09 2.79 -3.97 37
خ**** دوشنبه 1 اسفند 1401 17,540 (6.95) 52.79 29.99 -1.65 37
س**** دوشنبه 1 اسفند 1401 35,600 (5.01) 54.49 47.05 0.31 37
س**** دوشنبه 1 اسفند 1401 19,430 (2.91) 17.65 17.65 -3.45 37
ت**** یکشنبه 30 بهمن 1401 24,750 (2.91) 14.95 11.11 -4.04 38
ش**** یکشنبه 30 بهمن 1401 23,350 (0.38) 68.74 61.76 -0.64 38
چ**** یکشنبه 30 بهمن 1401 1,831 (6.96) 39.05 36.21 1.64 38
ک**** یکشنبه 30 بهمن 1401 27,100 (4.99) 18.08 16.90 1.48 38
ف**** یکشنبه 30 بهمن 1401 15,100 (4.93) 44.97 39.07 1.32 38
س**** یکشنبه 30 بهمن 1401 10,410 (0.48) 39.87 32.47 -0.58 38
آ**** سه شنبه 25 بهمن 1401 5,400 (2.85) 23.89 17.59 1.48 43
ا**** سه شنبه 25 بهمن 1401 5,110 (4.99) 20.55 15.07 -3.13 43
ف**** سه شنبه 25 بهمن 1401 8,227 (4.92) 1.78 -65.86 -66.93 43
س**** سه شنبه 25 بهمن 1401 16,000 (0.81) 1.44 -0.56 -11.81 43
د**** دوشنبه 24 بهمن 1401 6,990 (0.72) 14.59 14.59 -7.01 44
غ**** دوشنبه 24 بهمن 1401 22,850 (4.81) 6.78 -5.03 -16.63 44
ل**** دوشنبه 24 بهمن 1401 1,030 (0.38) 20.19 19.90 -4.85 44
د**** دوشنبه 24 بهمن 1401 3,418 (6.01) 26.54 19.19 -10.74 44
ش**** دوشنبه 24 بهمن 1401 11,980 (4.99) 39.32 34.06 0.67 44
ت**** یکشنبه 23 بهمن 1401 23,100 (2.89) 23.16 19.05 -3.03 45
گ**** یکشنبه 23 بهمن 1401 137,500 (2.99) 16.80 10.29 1.82 45
ت**** یکشنبه 23 بهمن 1401 19,390 (2.97) 11.91 2.63 -3.61 45
س**** یکشنبه 23 بهمن 1401 29,740 (4.97) 36.18 32.31 -0.50 45
ف**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 27,250 (2.83) 29.72 22.20 -2.57 49
د**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 39,020 (0.46) 31.47 24.91 -3.38 49
غ**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 9,130 (2.81) 22.45 19.82 -6.79 49
ل**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 11,390 (2.33) 12.64 8.34 -12.20 49
س**** سه شنبه 18 بهمن 1401 12,440 (4.53) 9.49 -9.00 -9.00 50
ح**** سه شنبه 18 بهمن 1401 111,350 (2.95) 28.29 21.24 -1.08 50
ف**** سه شنبه 18 بهمن 1401 17,260 (1.94) 59.33 59.33 0.23 50
و**** سه شنبه 18 بهمن 1401 8,200 (6.91) 43.66 34.15 -1.95 50
س**** سه شنبه 18 بهمن 1401 11,910 (4.93) 34.34 30.73 -4.87 50
و**** دوشنبه 17 بهمن 1401 3,115 (6.97) 41.57 40.13 -13.32 51
ک**** دوشنبه 17 بهمن 1401 12,760 (4.93) 75.00 75.00 -9.09 51
س**** یکشنبه 16 بهمن 1401 33,750 (0.89) 9.78 9.78 0.00 52
گ**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 141,400 (2.98) 13.58 7.25 -8.42 56
س**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 23,200 (0.73) 24.96 18.32 -5.82 56
د**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 4,805 (4.47) 27.99 27.99 -4.25 56
ش**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 38,300 (1.59) 2.09 2.09 -7.44 56
خ**** سه شنبه 11 بهمن 1401 23,100 (2.89) 7.36 5.19 -13.20 57
و**** سه شنبه 11 بهمن 1401 6,050 (2.89) 8.76 5.45 -3.14 57
ل**** سه شنبه 11 بهمن 1401 1,100 (2.04) 9.27 9.27 -10.91 57
س**** سه شنبه 11 بهمن 1401 33,750 (0.89) 9.78 9.78 -2.52 57
ل**** سه شنبه 11 بهمن 1401 21,900 (2.81) 12.56 5.48 -12.79 57
ر**** سه شنبه 11 بهمن 1401 10,350 (0.38) 36.23 30.05 -9.28 57
م**** سه شنبه 11 بهمن 1401 12,330 (2.92) 35.20 34.63 -5.60 57
خ**** دوشنبه 10 بهمن 1401 5,410 (2.85) 39.19 39.19 -7.39 58
س**** دوشنبه 10 بهمن 1401 6,430 (2.88) 52.72 41.68 -0.62 58
د**** دوشنبه 10 بهمن 1401 12,360 (6.92) 29.37 27.75 -8.17 58
و**** دوشنبه 10 بهمن 1401 9,500 (-0.52) 72.84 72.84 -3.16 58
خ**** یکشنبه 9 بهمن 1401 36,544 (2.89) 28.17 -2.58 -15.03 59
ش**** شنبه 8 بهمن 1401 17,250 (1.95) 6.96 6.96 -6.20 60
ا**** شنبه 8 بهمن 1401 10,953 (4.98) 3.72 1.98 -12.26 60
و**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 21,650 (1.88) 1.15 -6.93 -8.31 63
س**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 35,000 (2.91) 17.43 9.94 -22.63 63
ت**** چهارشنبه 5 بهمن 1401 26,200 (0.65) 11.56 10.95 -13.74 63
پ**** سه شنبه 4 بهمن 1401 3,778 (6.99) 2.17 -2.04 -17.26 64
و**** سه شنبه 4 بهمن 1401 5,480 (6.82) 4.74 -2.83 -33.39 64
غ**** سه شنبه 4 بهمن 1401 13,170 (2.81) 9.26 2.96 -18.91 64
د**** سه شنبه 4 بهمن 1401 24,950 (4.96) 3.17 -2.48 -14.83 64
و**** سه شنبه 4 بهمن 1401 8,800 (3.77) 1.14 -2.16 -10.23 64
س**** دوشنبه 3 بهمن 1401 75,540 (4.22) 18.75 13.60 -16.40 65
د**** دوشنبه 3 بهمن 1401 21,300 (2.15) 11.74 8.69 -22.07 65
ا**** یکشنبه 2 بهمن 1401 5,600 (4.86) 4.11 -1.93 -16.34 66
د**** یکشنبه 2 بهمن 1401 22,070 (4.99) 5.12 -2.08 -14.54 66
ش**** شنبه 1 بهمن 1401 12,830 (1.66) 30.09 25.18 -15.59 67
ش**** چهارشنبه 28 دی 1401 5,853 (2.84) 56.67 53.94 -15.96 70
س**** چهارشنبه 28 دی 1401 5,620 (2.93) 1.78 -17.78 -20.69 70
و**** چهارشنبه 28 دی 1401 1,729 (6.92) 4.80 -1.10 -26.55 70
ش**** چهارشنبه 28 دی 1401 9,700 (2.32) 27.73 25.05 -13.20 70
و**** چهارشنبه 28 دی 1401 4,530 (1.86) 34.22 32.45 -24.70 70
خ**** چهارشنبه 28 دی 1401 6,040 (1.85) 24.67 24.67 -17.05 70
ز**** چهارشنبه 28 دی 1401 3,870 (2) 13.70 8.09 -11.58 70
غ**** چهارشنبه 28 دی 1401 3,070 (2.43) 8.47 6.03 -20.10 70
ت**** چهارشنبه 28 دی 1401 26,210 (4.96) 24.99 19.80 -17.93 70
ش**** چهارشنبه 28 دی 1401 16,440 (1.48) 14.96 12.23 -19.16 70
ش**** چهارشنبه 28 دی 1401 4,230 (4.98) 18.09 16.08 -9.86 70
ز**** چهارشنبه 28 دی 1401 35,380 (4.98) 0.14 0.14 -24.65 70
س**** چهارشنبه 28 دی 1401 12,140 (6.96) 16.72 -0.82 -9.39 70
غ**** چهارشنبه 28 دی 1401 5,786 (6.09) 23.40 20.98 -31.65 70
ق**** چهارشنبه 28 دی 1401 8,760 (4.91) 3.08 -4.11 -24.54 70
ک**** چهارشنبه 28 دی 1401 5,348 (3.2) 21.54 17.61 -25.93 70
و**** سه شنبه 27 دی 1401 13,000 (0.77) 16.08 11.23 -4.31 71
ب**** سه شنبه 27 دی 1401 3,268 (4.77) 45.20 43.48 -17.11 71
ف**** دوشنبه 26 دی 1401 23,940 (2) 26.48 16.62 -16.79 72
و**** دوشنبه 26 دی 1401 2,765 (2.97) 4.09 -6.44 -11.46 72
و**** دوشنبه 26 دی 1401 1,516 (4.98) 11.54 8.18 -16.89 72
ج**** یکشنبه 25 دی 1401 143,100 (0.47) 26.70 25.16 -3.69 73
ه**** شنبه 24 دی 1401 29,550 (4.97) 10.66 3.89 -9.14 74
ج**** شنبه 24 دی 1401 143,100 (0.47) 26.70 25.16 -4.19 74
ل**** شنبه 24 دی 1401 1,282 (2.97) 0.23 -6.24 -23.56 74
ک**** شنبه 24 دی 1401 15,820 (4.97) 9.36 -2.78 -16.94 74
ث**** شنبه 24 دی 1401 4,410 (6.98) 24.72 19.95 -13.15 74
ا**** شنبه 24 دی 1401 2,220 (6.98) 10.36 4.50 -16.94 74
ز**** شنبه 24 دی 1401 13,650 (5) 4.32 -8.50 -26.23 74
ت**** چهارشنبه 21 دی 1401 24,500 (2.63) 33.71 28.16 -12.20 77
د**** چهارشنبه 21 دی 1401 3,476 (5.17) 24.42 17.20 -17.09 77
و**** چهارشنبه 21 دی 1401 1,221 (6.91) 108.85 108.52 -1.72 77
ک**** چهارشنبه 21 دی 1401 4,295 (2.62) 125.84 117.46 -9.17 77
س**** چهارشنبه 21 دی 1401 9,580 (4.92) 48.23 43.11 -7.83 77
ف**** چهارشنبه 21 دی 1401 1,990 (4.95) 40.25 34.17 -7.04 77
ز**** چهارشنبه 21 دی 1401 26,150 (6.95) 31.74 18.55 -11.66 77
ش**** چهارشنبه 21 دی 1401 10,650 (3.29) 23.57 20.38 -16.53 77
س**** چهارشنبه 21 دی 1401 73,850 (1.72) 62.49 53.01 -1.83 77
ک**** سه شنبه 20 دی 1401 3,660 (4.27) 32.24 27.95 -7.79 78
ل**** سه شنبه 20 دی 1401 11,470 (4.94) 19.53 13.34 -13.69 78
ث**** سه شنبه 20 دی 1401 4,660 (2.91) 58.80 58.80 -1.31 78
س**** سه شنبه 20 دی 1401 14,657 (3.43) 57.60 57.60 -9.29 78
ب**** سه شنبه 20 دی 1401 16,680 (2.96) 12.17 -2.94 -11.03 78
آ**** سه شنبه 20 دی 1401 2,286 (2.98) 93.13 93.13 -55.60 78
غ**** سه شنبه 20 دی 1401 10,140 (4) 26.33 26.13 -14.50 78
ا**** دوشنبه 19 دی 1401 2,006 (6.98) 22.13 15.25 -8.08 79
آ**** دوشنبه 19 دی 1401 1,630 (6.94) 20.86 13.74 -13.50 79
ز**** دوشنبه 19 دی 1401 7,750 (6.89) 14.19 7.35 -17.94 79
ک**** دوشنبه 19 دی 1401 14,400 (4.8) 55.07 55.07 -19.44 79
ت**** دوشنبه 19 دی 1401 3,004 (0.03) 16.51 13.52 -8.22 79
ک**** یکشنبه 18 دی 1401 17,050 (4.53) 30.15 26.10 -8.27 80
غ**** یکشنبه 18 دی 1401 9,740 (2.74) 28.54 28.13 -10.99 80
غ**** یکشنبه 18 دی 1401 4,099 (2.78) 30.03 24.42 -14.61 80
ک**** یکشنبه 18 دی 1401 4,547 (2.27) 42.95 38.99 -12.89 80
و**** شنبه 17 دی 1401 7,790 (1.3) 115.15 100.64 0.00 81
پ**** شنبه 17 دی 1401 4,260 (6.92) 12.77 -6.83 -19.41 81
چ**** شنبه 17 دی 1401 2,881 (4.99) 63.76 57.93 0.66 81
د**** شنبه 17 دی 1401 17,260 (3.53) 21.84 11.82 -5.16 81
غ**** چهارشنبه 14 دی 1401 10,310 (4.98) 39.57 33.56 3.59 84
و**** چهارشنبه 14 دی 1401 1,627 (1.94) 33.99 31.84 -8.48 84
و**** چهارشنبه 14 دی 1401 2,475 (2.97) 42.22 37.33 -8.00 84
غ**** چهارشنبه 14 دی 1401 6,300 (5) 23.65 18.89 -9.05 84
س**** چهارشنبه 14 دی 1401 10,800 (4.95) 52.50 46.57 0.00 84
غ**** چهارشنبه 14 دی 1401 4,182 (4.96) 6.05 -6.15 -23.82 84
س**** چهارشنبه 14 دی 1401 27,180 (6.96) 33.37 24.76 -5.00 84
چ**** چهارشنبه 14 دی 1401 1,784 (6.96) 42.71 38.45 -11.43 84
ف**** چهارشنبه 14 دی 1401 4,847 (4.98) 34.52 34.10 0.27 84
و**** چهارشنبه 14 دی 1401 1,851 (4.99) 21.39 15.40 -10.86 84
گ**** چهارشنبه 14 دی 1401 120,600 (2.98) 33.17 25.58 0.37 84
ق**** سه شنبه 13 دی 1401 2,556 (2.07) 13.65 5.40 -17.33 85
ز**** سه شنبه 13 دی 1401 33,020 (4.32) 13.99 7.30 -19.26 85
د**** سه شنبه 13 دی 1401 17,170 (2.99) 19.86 14.15 -3.49 85
ک**** سه شنبه 13 دی 1401 10,790 (1.4) 38.55 34.85 -2.59 85
ک**** دوشنبه 12 دی 1401 9,480 (4.98) 45.89 35.97 2.32 86
خ**** دوشنبه 12 دی 1401 4,387 (4.97) 12.81 -0.96 -22.50 86
و**** دوشنبه 12 دی 1401 1,147 (6.99) 67.48 45.68 -0.87 86
خ**** دوشنبه 12 دی 1401 6,350 (0.79) 38.43 30.87 -13.39 86
و**** یکشنبه 11 دی 1401 14,550 (0.83) 41.72 34.91 -2.34 87
ف**** یکشنبه 11 دی 1401 29,857 (4.99) 29.28 13.94 -1.28 87
ث**** یکشنبه 11 دی 1401 27,550 (2.99) 16.15 0.73 -6.90 87
آ**** یکشنبه 11 دی 1401 10,200 (0.49) 22.25 21.08 -8.82 87
ف**** شنبه 10 دی 1401 5,230 (2.85) 34.80 30.40 -4.97 88
ح**** شنبه 10 دی 1401 22,550 (1.07) 50.33 41.46 -2.44 88
و**** شنبه 10 دی 1401 3,980 (6.98) 14.57 -7.04 -29.52 88
ذ**** شنبه 10 دی 1401 2,941 (2.45) 53.55 53.55 -12.95 88
غ**** شنبه 10 دی 1401 4,070 (3.16) 32.19 31.94 -14.00 88
ش**** چهارشنبه 7 دی 1401 26,210 (4.09) 50.32 44.11 -12.44 91
ح**** چهارشنبه 7 دی 1401 4,429 (5.93) 25.54 18.54 -16.17 91
س**** چهارشنبه 7 دی 1401 20,140 (4.95) 11.22 6.41 -16.39 91
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 5,610 (4.85) 31.91 26.02 -9.98 91
و**** چهارشنبه 7 دی 1401 13,080 (0.53) 15.37 10.55 -4.89 91
غ**** چهارشنبه 7 دی 1401 9,620 (2.23) 30.15 29.73 -9.88 91
س**** چهارشنبه 7 دی 1401 73,050 (4.95) 64.27 53.73 -8.21 91
پ**** چهارشنبه 7 دی 1401 41,530 (6.98) -2.02 -9.70 -32.94 91
خ**** چهارشنبه 7 دی 1401 29,090 (4.98) 25.44 25.44 -19.22 91
ث**** چهارشنبه 7 دی 1401 4,635 (4.98) 44.12 41.53 -11.95 91
س**** چهارشنبه 7 دی 1401 14,440 (4.86) 28.12 24.79 -11.91 91
ث**** دوشنبه 5 دی 1401 26,400 (2.92) 21.21 5.11 -2.84 93
خ**** دوشنبه 5 دی 1401 4,452 (6.95) 17.27 2.20 -20.93 93
پ**** دوشنبه 5 دی 1401 4,332 (6.22) 10.90 -2.03 -20.75 93
ذ**** دوشنبه 5 دی 1401 2,767 (4.98) 63.21 63.21 -7.48 93
غ**** دوشنبه 5 دی 1401 9,450 (1.28) 35.56 35.34 -8.25 93
و**** دوشنبه 5 دی 1401 1,063 (6.94) 139.89 139.51 -6.40 93
ث**** یکشنبه 4 دی 1401 7,170 (5.44) 114.64 75.03 -10.74 94
گ**** یکشنبه 4 دی 1401 2,048 (4.97) 26.46 1.71 -7.71 94
س**** یکشنبه 4 دی 1401 12,910 (2.95) 39.66 34.78 -6.27 94
ق**** یکشنبه 4 دی 1401 15,200 (4.97) 19.14 10.66 -10.46 94
ک**** شنبه 3 دی 1401 5,477 (4.17) 89.15 81.85 -8.54 95
س**** شنبه 3 دی 1401 21,690 (6.95) 53.53 53.02 -3.32 95
و**** شنبه 3 دی 1401 8,530 (6.89) 38.10 31.77 -13.83 95
آ**** شنبه 3 دی 1401 78,000 (3.03) 28.21 25.90 -6.73 95
آ**** شنبه 3 دی 1401 1,446 (2.93) 36.24 28.22 -3.46 95
د**** شنبه 3 دی 1401 20,740 (4.95) 24.11 22.57 -6.80 95
س**** شنبه 3 دی 1401 31,900 (0.94) 16.61 16.61 -2.19 95
خ**** شنبه 3 دی 1401 118,800 (1.16) 14.47 14.44 -8.24 95
پ**** شنبه 3 دی 1401 4,020 (6.94) 19.50 5.57 -14.60 95
ق**** شنبه 3 دی 1401 6,360 (6.89) 49.21 37.11 0.79 95
ک**** شنبه 3 دی 1401 4,146 (4.98) 56.78 51.71 -4.46 95
ف**** شنبه 3 دی 1401 4,702 (4.97) 49.94 45.04 0.81 95
ز**** شنبه 3 دی 1401 12,600 (4.91) 13.02 2.78 -20.08 95
ک**** شنبه 3 دی 1401 2,585 (4.99) 49.67 36.75 2.01 95
س**** شنبه 3 دی 1401 19,620 (4.8) 16.51 16.51 -14.17 95

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.