این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 22 شهریور 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 2,659 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 61.60 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -29.88 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 12.01 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 86 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 76 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
پ**** شنبه 22 مرداد 1401 14,050 (4.92) 3.91 -3.20 -4.27 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 17,370 (5.97) 2.99 0.17 -1.50 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 18,750 (5.1) 3.95 1.71 -3.15 1
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 4,650 (0.19) -1.61 -3.63 -3.63 1
غ**** شنبه 22 مرداد 1401 1,987 (5.97) 2.16 -3.42 -4.33 1
ت**** شنبه 22 مرداد 1401 4,407 (5.98) 3.02 -2.06 -3.97 1
س**** شنبه 22 مرداد 1401 87,320 (4.98) 4.23 -0.37 -2.63 1
خ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 20,260 (1.19) 9.67 7.55 3.65 4
ب**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,965 (1.34) 7.38 3.87 0.20 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 25,690 (5.98) 8.99 4.32 2.76 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 3,467 (1.22) 3.89 0.95 -1.18 4
ث**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 3,342 (4.99) 6.46 -1.20 -1.26 4
ت**** سه شنبه 18 مرداد 1401 16,190 (1.5) 8.71 8.21 -1.48 5
ث**** سه شنبه 18 مرداد 1401 25,660 (4.99) 3.20 -5.73 -5.73 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 18,090 (4.99) 7.35 4.09 -2.43 5
ق**** سه شنبه 18 مرداد 1401 24,050 (2.99) 1.46 -2.29 -5.41 5
د**** شنبه 15 مرداد 1401 35,500 (2.89) 3.10 -7.18 -7.32 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 12,200 (2.6) 4.84 0.82 -1.89 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 451,020 (4.49) 2.65 -0.82 -6.88 8
ز**** شنبه 15 مرداد 1401 7,850 (5.93) 4.20 0.64 -1.91 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 1,495 (5.95) 3.95 1.74 -3.61 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,740 (2.95) 7.30 7.30 -1.26 8
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,110 (4.91) 4.95 4.95 2.34 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 6,250 (0.64) 5.44 2.40 -1.92 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 28,000 (1.11) 3.57 0.71 -3.57 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 8,480 (1.92) -0.47 -0.47 -0.47 11
ذ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,179 (4.96) 17.58 17.58 0.05 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 57,000 (2.98) 10.09 10.09 -1.58 11
پ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,870 (4.97) 9.17 9.17 -1.48 11
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,376 (4.95) 6.47 0.51 -1.60 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 7,190 (4.96) 14.74 14.74 4.17 12
خ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,257 (2.97) 10.53 5.62 0.71 12
ت**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,053 (5.97) 5.83 -2.95 -5.01 12
ح**** دوشنبه 10 مرداد 1401 41,290 (3.35) 2.91 -13.34 -16.44 13
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 5,319 (2.8) 9.98 7.54 1.33 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,119 (0.34) 0.27 -0.29 -4.20 14
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 19,990 (1.31) 31.57 30.57 -0.70 14
ک**** شنبه 8 مرداد 1401 15,610 (4.48) 8.90 -7.11 -10.57 15
خ**** شنبه 8 مرداد 1401 3,165 (2.99) 12.20 11.97 -2.37 15
ز**** شنبه 8 مرداد 1401 21,090 (5.97) 1.00 -4.74 -14.84 15
ل**** شنبه 8 مرداد 1401 23,300 (0.82) 4.21 -1.89 -7.38 15
ش**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 3,291 (4.97) 4.53 -0.58 -5.17 18
غ**** سه شنبه 4 مرداد 1401 9,470 (4.98) 6.55 -3.17 -6.97 19
س**** دوشنبه 3 مرداد 1401 6,340 (0.15) 6.31 2.05 -3.79 20
غ**** یکشنبه 2 مرداد 1401 13,050 (1.87) 1.69 -1.92 -9.04 21
گ**** یکشنبه 2 مرداد 1401 38,150 (2.96) 3.15 -3.54 -3.54 21
ش**** شنبه 1 مرداد 1401 3,510 (0.45) -0.28 -7.44 -12.08 22
غ**** شنبه 1 مرداد 1401 10,670 (4.91) 2.53 -2.53 -14.81 22
ز**** شنبه 1 مرداد 1401 4,985 (5.99) 2.63 0.10 -9.33 22
ک**** چهارشنبه 29 تیر 1401 26,280 (4.99) 7.72 6.54 -4.11 25
ک**** چهارشنبه 29 تیر 1401 24,000 (4.43) 6.21 0.04 -6.75 25
چ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 5,990 (4.9) 2.17 -4.34 -14.69 25
س**** چهارشنبه 29 تیر 1401 7,270 (2.82) 6.60 0.69 -2.34 25
خ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 2,308 (5.96) 3.38 -6.37 -19.15 25
پ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 3,120 (4.97) 1.51 -5.06 -16.67 25
و**** چهارشنبه 29 تیر 1401 3,355 (2.13) 4.26 2.83 -8.17 25
غ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 2,373 (5.98) 0.25 -16.27 -23.39 25
غ**** چهارشنبه 29 تیر 1401 3,609 (5.99) 3.08 -2.60 -9.39 25
ش**** سه شنبه 28 تیر 1401 3,026 (4.99) 5.42 2.68 -4.49 26
ث**** سه شنبه 28 تیر 1401 1,493 (4.99) 3.62 -5.49 -15.07 26
غ**** یکشنبه 26 تیر 1401 13,550 (4.95) 2.73 -16.46 -21.18 28
س**** شنبه 25 تیر 1401 58,620 (4.94) 1.60 -4.01 -8.63 29
س**** شنبه 25 تیر 1401 28,580 (4.99) 6.23 -9.24 -15.01 29
ش**** شنبه 25 تیر 1401 5,050 (4.98) 5.15 -7.33 -15.82 29
و**** شنبه 25 تیر 1401 5,280 (2.32) 11.55 1.52 -19.51 29
ر**** چهارشنبه 22 تیر 1401 11,350 (3.93) 0.79 -9.25 -17.80 32
د**** چهارشنبه 22 تیر 1401 2,660 (5.97) 14.29 -4.40 -7.86 32
ز**** چهارشنبه 22 تیر 1401 7,770 (4.15) 1.03 -15.83 -18.79 32
ق**** سه شنبه 21 تیر 1401 20,000 (2.19) 5.00 -16.45 -24.95 33
ل**** سه شنبه 21 تیر 1401 6,790 (3.03) -0.74 -9.28 -14.73 33
ف**** سه شنبه 21 تیر 1401 7,260 (1.96) 8.13 4.27 -1.38 33
ش**** سه شنبه 21 تیر 1401 22,580 (2.72) 4.69 -28.03 -31.09 33
ث**** سه شنبه 21 تیر 1401 17,040 (2.96) 18.02 18.02 2.29 33
ش**** دوشنبه 20 تیر 1401 286,850 (0.1) 3.89 -7.44 -11.47 34
ف**** یکشنبه 19 تیر 1401 6,920 (0.87) -10.84 -20.52 -27.02 36
ح**** یکشنبه 19 تیر 1401 2,273 (2.99) 1.85 -7.52 -14.12 36
د**** یکشنبه 19 تیر 1401 11,070 (5.93) 14.72 0.72 -14.18 36
خ**** یکشنبه 19 تیر 1401 33,750 (1.35) 1.78 -20.18 -23.38 36
ف**** یکشنبه 19 تیر 1401 1,480 (1.99) 25.88 13.65 -1.35 36
و**** یکشنبه 19 تیر 1401 13,800 (1.02) 1.38 -16.67 -23.19 36
ن**** چهارشنبه 15 تیر 1401 1,656 (5.95) 2.05 -19.08 -24.52 39
گ**** چهارشنبه 15 تیر 1401 29,950 (2.92) 0.00 -21.20 -21.20 39
ک**** چهارشنبه 15 تیر 1401 65,100 (3.99) -1.84 -13.75 -15.28 39
و**** چهارشنبه 15 تیر 1401 24,400 (2.95) 5.94 5.94 -3.69 39
ث**** سه شنبه 14 تیر 1401 17,600 (2.98) 15.34 15.34 -8.75 40
ف**** سه شنبه 14 تیر 1401 1,449 (1.47) 0.35 -10.84 -20.63 40
خ**** سه شنبه 14 تیر 1401 24,080 (3.88) 1.33 -16.53 -23.96 40
ک**** سه شنبه 14 تیر 1401 24,610 (4.99) 4.35 -2.28 -9.06 40
ذ**** سه شنبه 14 تیر 1401 2,570 (3.71) 4.20 4.20 -19.92 40
د**** سه شنبه 14 تیر 1401 20,820 (2.05) 21.52 0.86 -6.82 40
و**** سه شنبه 14 تیر 1401 4,300 (1.58) 1.16 -6.07 -7.91 40
س**** سه شنبه 14 تیر 1401 18,380 (5.99) 8.65 3.75 -7.51 40
ش**** سه شنبه 14 تیر 1401 36,100 (4.94) 4.29 -9.28 -9.97 40
ب**** سه شنبه 14 تیر 1401 96,950 (4.99) 7.75 3.87 -4.64 40
خ**** سه شنبه 14 تیر 1401 7,610 (4.96) 18.27 13.80 -8.67 40
ه**** سه شنبه 14 تیر 1401 17,260 (4.98) 9.33 -1.91 -4.35 40
و**** دوشنبه 13 تیر 1401 3,151 (3.65) 0.92 -8.28 -19.04 41
ف**** دوشنبه 13 تیر 1401 15,580 (2.97) 0.64 -20.28 -22.66 41
ب**** دوشنبه 13 تیر 1401 1,199 (4.99) 1.75 -7.09 -17.35 41
م**** دوشنبه 13 تیر 1401 3,230 (2.63) 3.72 -27.00 -32.57 41
ت**** دوشنبه 13 تیر 1401 36,270 (3.86) 0.63 -36.59 -37.58 41
آ**** دوشنبه 13 تیر 1401 4,260 (2.94) 2.82 -6.50 -6.50 41
ب**** دوشنبه 13 تیر 1401 12,460 (0.48) 11.48 4.41 -1.61 41
غ**** دوشنبه 13 تیر 1401 3,967 (5.98) 4.76 -14.80 -21.10 41
گ**** دوشنبه 13 تیر 1401 32,000 (1.26) 22.97 15.00 -0.31 41
چ**** دوشنبه 13 تیر 1401 2,616 (4.97) 7.95 -17.24 -27.83 41
پ**** یکشنبه 12 تیر 1401 7,390 (4.97) 8.93 -15.43 -22.19 42
ث**** یکشنبه 12 تیر 1401 16,770 (2.94) 19.92 19.92 -4.23 42
ث**** یکشنبه 12 تیر 1401 4,033 (1.99) -0.17 -9.67 -15.77 42
س**** یکشنبه 12 تیر 1401 58,060 (1.09) 2.82 -3.08 -7.75 42
ق**** یکشنبه 12 تیر 1401 7,270 (5.82) 6.88 -31.98 -35.03 42
س**** یکشنبه 12 تیر 1401 12,850 (5.67) 2.49 1.17 -6.69 42
ک**** یکشنبه 12 تیر 1401 5,110 (4.92) 4.31 2.15 -7.44 42
ک**** یکشنبه 12 تیر 1401 8,920 (4.94) 2.47 -19.73 -24.89 42
ب**** یکشنبه 12 تیر 1401 8,440 (4.97) 8.41 -22.87 -26.30 42
س**** یکشنبه 12 تیر 1401 56,500 (4.92) 2.30 -9.12 -13.72 42
ک**** یکشنبه 12 تیر 1401 12,290 (3.88) 3.17 -21.32 -24.41 42
ز**** شنبه 11 تیر 1401 9,800 (5.71) 1.02 -5.31 -23.47 43
ز**** شنبه 11 تیر 1401 2,899 (5.99) 5.86 -9.56 -22.70 43
ک**** شنبه 11 تیر 1401 27,700 (2.78) 2.92 -15.70 -17.69 43
و**** شنبه 11 تیر 1401 57,250 (2.96) 0.79 -12.58 -19.04 43
ف**** چهارشنبه 8 تیر 1401 56,600 (0.98) 2.83 -12.01 -17.05 46
ق**** چهارشنبه 8 تیر 1401 2,131 (2.59) 6.99 -16.94 -23.70 46
س**** چهارشنبه 8 تیر 1401 28,670 (2.75) 9.87 -1.64 -9.31 46
ک**** چهارشنبه 8 تیر 1401 27,300 (4.23) 4.43 -14.47 -16.48 46
ث**** چهارشنبه 8 تیر 1401 4,168 (2.98) 38.68 27.16 -1.68 46
ش**** چهارشنبه 8 تیر 1401 3,476 (4.98) 8.86 -6.53 -11.22 46
غ**** سه شنبه 7 تیر 1401 13,550 (4.39) 0.74 -31.81 -34.98 47
ف**** سه شنبه 7 تیر 1401 4,562 (4.99) 12.85 1.07 -7.50 47
ث**** سه شنبه 7 تیر 1401 1,541 (4.54) 8.37 -10.25 -17.72 47
آ**** سه شنبه 7 تیر 1401 10,790 (4.96) 2.78 -18.72 -24.00 47
و**** سه شنبه 7 تیر 1401 1,634 (4.94) 3.37 -15.85 -17.07 47
غ**** دوشنبه 6 تیر 1401 15,480 (4.94) 2.39 -21.25 -24.22 48
ش**** دوشنبه 6 تیر 1401 34,050 (4.93) 10.57 -3.82 -4.55 48
س**** دوشنبه 6 تیر 1401 17,080 (5.95) 10.30 -0.76 -10.01 48
س**** دوشنبه 6 تیر 1401 6,510 (1.87) 31.49 31.49 -1.69 48
ث**** دوشنبه 6 تیر 1401 2,613 (3.97) 4.06 -13.05 -22.35 48
ق**** دوشنبه 6 تیر 1401 13,340 (4.95) 5.40 -20.54 -20.54 48
د**** دوشنبه 6 تیر 1401 10,730 (0.84) 18.36 3.91 -11.46 48
ف**** یکشنبه 5 تیر 1401 2,231 (4.98) 11.39 -24.74 -26.45 49
س**** یکشنبه 5 تیر 1401 41,790 (3.87) 10.55 -1.46 -6.68 49
و**** شنبه 4 تیر 1401 2,828 (5.99) 6.61 -0.42 -11.60 50
ک**** شنبه 4 تیر 1401 32,000 (0.21) 1.53 -15.19 -26.59 50
م**** شنبه 4 تیر 1401 10,180 (0.99) 1.08 -6.58 -23.58 50
ث**** شنبه 4 تیر 1401 4,174 (4.97) 3.64 -17.18 -30.35 50
ک**** شنبه 4 تیر 1401 25,610 (2.6) 1.52 -6.25 -12.61 50
خ**** شنبه 4 تیر 1401 34,250 (2.85) 8.32 -20.00 -21.90 50
و**** شنبه 4 تیر 1401 1,444 (2.99) 39.20 25.55 1.39 50
پ**** شنبه 4 تیر 1401 12,390 (2.99) 24.13 -2.82 -2.82 50
خ**** چهارشنبه 1 تیر 1401 7,690 (4.91) 14.30 12.22 -9.62 53
غ**** چهارشنبه 1 تیر 1401 5,270 (4.98) 2.47 -25.31 -31.69 53
خ**** چهارشنبه 1 تیر 1401 19,760 (2.97) 19.43 16.40 -2.78 53
و**** چهارشنبه 1 تیر 1401 6,430 (5.93) 7.31 -11.66 -31.73 53
غ**** چهارشنبه 1 تیر 1401 5,530 (4.93) 1.81 -23.13 -26.46 53
غ**** چهارشنبه 1 تیر 1401 2,337 (5.98) 3.51 -4.19 -22.98 53
غ**** چهارشنبه 1 تیر 1401 8,760 (4.91) 7.31 -12.79 -21.23 53
ب**** چهارشنبه 1 تیر 1401 1,788 (5.98) 3.52 -13.37 -22.26 53
ث**** سه شنبه 31 خرداد 1401 11,260 (2.92) 10.75 6.75 -3.64 54
ب**** سه شنبه 31 خرداد 1401 9,620 (2.99) 43.87 20.79 -1.25 54
و**** سه شنبه 31 خرداد 1401 3,200 (2.69) 2.03 -15.31 -27.03 54
و**** سه شنبه 31 خرداد 1401 1,409 (2.99) 42.65 28.67 -2.63 54
ق**** سه شنبه 31 خرداد 1401 115,950 (0.47) 4.31 -2.29 -3.88 54
ه**** دوشنبه 30 خرداد 1401 2,902 (5.9) 1.72 -14.37 -18.33 55
غ**** دوشنبه 30 خرداد 1401 7,920 (2.99) 2.65 -17.05 -17.05 55
خ**** دوشنبه 30 خرداد 1401 6,640 (4.89) 21.84 3.01 -4.07 55
س**** دوشنبه 30 خرداد 1401 19,080 (6) 4.66 -0.05 -11.84 55
ت**** دوشنبه 30 خرداد 1401 5,265 (2.99) 27.26 26.50 -5.60 55
و**** یکشنبه 29 خرداد 1401 2,320 (0.95) 4.18 -10.91 -17.16 56
س**** یکشنبه 29 خرداد 1401 55,550 (4.91) 9.09 -7.56 -12.24 56
ف**** یکشنبه 29 خرداد 1401 31,470 (5.99) 4.54 -13.63 -27.39 56
ب**** یکشنبه 29 خرداد 1401 1,700 (3.03) 8.88 -8.88 -18.24 56
س**** شنبه 28 خرداد 1401 34,200 (1.93) 7.16 -9.94 -10.38 57
د**** شنبه 28 خرداد 1401 40,340 (0.79) 3.27 -19.43 -21.91 57
ب**** شنبه 28 خرداد 1401 9,130 (2.93) 51.59 27.27 -0.77 57
د**** شنبه 28 خرداد 1401 1,906 (4.95) 4.35 -21.04 -25.34 57
خ**** شنبه 28 خرداد 1401 3,327 (2.97) 6.73 6.52 -9.77 57
ث**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 12,530 (1.95) 34.16 34.16 -9.26 60
خ**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 6,550 (5.98) 5.34 -22.12 -29.98 60
م**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 31,440 (4.97) 10.05 -16.35 -20.10 60
ث**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 8,140 (5.98) 3.32 -18.06 -36.00 60
ث**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 1,604 (2.88) -0.31 -10.85 -18.02 60
ث**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 1,545 (4.95) 8.09 -8.67 -17.93 60
و**** سه شنبه 24 خرداد 1401 26,250 (2.94) 2.48 -1.52 -12.76 61
ب**** سه شنبه 24 خرداد 1401 8,050 (4.54) 13.66 -19.13 -22.73 61
و**** سه شنبه 24 خرداد 1401 3,142 (1.51) 1.18 -20.11 -33.74 61
ر**** سه شنبه 24 خرداد 1401 18,100 (2.78) 1.10 -15.91 -21.55 61
ج**** سه شنبه 24 خرداد 1401 153,860 (4.89) 2.37 -16.83 -21.00 61
ب**** سه شنبه 24 خرداد 1401 4,838 (4.99) 19.06 -8.25 -21.85 61
ک**** سه شنبه 24 خرداد 1401 17,080 (4.97) 3.86 -15.11 -18.27 61
چ**** سه شنبه 24 خرداد 1401 5,456 (4.98) 6.30 -12.39 -17.16 61
آ**** سه شنبه 24 خرداد 1401 11,970 (3.9) 1.00 -25.23 -31.50 61
ک**** دوشنبه 23 خرداد 1401 11,280 (1.16) 19.41 -10.99 -10.99 62
ک**** دوشنبه 23 خرداد 1401 27,110 (1.45) 3.14 -11.29 -17.45 62
م**** دوشنبه 23 خرداد 1401 24,000 (0.2) 20.79 4.29 -15.12 62
ح**** دوشنبه 23 خرداد 1401 2,958 (4.89) 17.65 8.15 -2.64 62
و**** دوشنبه 23 خرداد 1401 59,250 (2.15) 0.76 -15.86 -21.77 62
و**** دوشنبه 23 خرداد 1401 2,857 (2.65) 14.28 -5.50 -18.27 62
ک**** دوشنبه 23 خرداد 1401 23,700 (4.86) 6.75 -9.70 -12.45 62
خ**** دوشنبه 23 خرداد 1401 34,380 (4.97) 5.38 -21.64 -24.78 62
ق**** دوشنبه 23 خرداد 1401 2,270 (4.36) 7.67 -24.01 -28.37 62
و**** دوشنبه 23 خرداد 1401 2,800 (2.52) 1.71 -6.18 -16.07 62
ب**** دوشنبه 23 خرداد 1401 18,040 (5.99) 5.88 -24.61 -25.61 62
س**** دوشنبه 23 خرداد 1401 30,290 (5.98) 11.36 0.10 -4.62 62
ک**** یکشنبه 22 خرداد 1401 27,620 (4.03) 4.74 -20.42 -28.86 63
ص**** یکشنبه 22 خرداد 1401 4,900 (2.68) 3.59 -1.43 -9.98 63
ت**** یکشنبه 22 خرداد 1401 18,950 (4.98) 9.45 -9.97 -26.60 63
ت**** یکشنبه 22 خرداد 1401 18,770 (0.96) 5.97 0.59 -16.09 63
ش**** یکشنبه 22 خرداد 1401 1,878 (4.97) 6.50 -14.70 -20.66 63
ث**** یکشنبه 22 خرداد 1401 7,760 (2.91) 23.58 8.63 -1.42 63
و**** یکشنبه 22 خرداد 1401 5,570 (1.82) 4.49 -20.29 -26.18 63
ش**** یکشنبه 22 خرداد 1401 7,160 (5.76) 4.47 -12.01 -13.69 63
س**** یکشنبه 22 خرداد 1401 8,290 (2.98) 7.00 -21.95 -26.42 63
ف**** یکشنبه 22 خرداد 1401 7,800 (4.97) 23.08 12.82 -14.74 63
ق**** یکشنبه 22 خرداد 1401 7,150 (4.99) 13.15 -15.38 -21.82 63
ح**** شنبه 21 خرداد 1401 19,920 (4.95) 3.56 -16.21 -26.56 64
س**** شنبه 21 خرداد 1401 40,600 (0.61) 4.56 -7.81 -12.29 64
ک**** شنبه 21 خرداد 1401 34,460 (2.07) 4.03 -21.24 -31.83 64
و**** شنبه 21 خرداد 1401 60,700 (2.96) -0.16 -17.55 -23.64 64
و**** شنبه 21 خرداد 1401 3,395 (4.97) 2.80 -8.13 -19.12 64
ف**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 10,190 (4.83) 0.00 -35.23 -39.84 67
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,353 (5.98) 1.06 -20.74 -29.22 67
غ**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 20,330 (3.67) 61.73 61.73 -3.94 67
ک**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 4,954 (4.97) 9.93 5.37 -5.13 67
ل**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 134,680 (4.99) 8.33 -15.42 -22.04 67
ب**** سه شنبه 17 خرداد 1401 4,230 (2.52) -1.06 -19.15 -21.96 68
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 6,880 (0.87) 11.92 -13.23 -15.41 68
و**** سه شنبه 17 خرداد 1401 11,190 (2.94) 25.56 11.80 -4.38 68
غ**** سه شنبه 17 خرداد 1401 5,110 (4.92) 1.76 -28.24 -34.64 68
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 18,580 (5.98) 7.48 2.64 -9.47 68
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 11,720 (5.96) 13.31 7.59 -0.51 68
و**** سه شنبه 17 خرداد 1401 5,440 (0.18) 6.99 -19.12 -24.41 68
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 16,560 (5.95) 13.77 2.36 -7.19 68
و**** دوشنبه 16 خرداد 1401 11,770 (5.94) 5.69 -26.42 -31.18 69
ت**** دوشنبه 16 خرداد 1401 2,769 (1.18) 1.12 -14.05 -16.94 69
ک**** دوشنبه 16 خرداد 1401 8,830 (0.91) 0.57 -3.74 -3.74 69
خ**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 24,580 (4.99) 3.17 -18.23 -25.51 74
و**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 8,060 (5.91) 10.42 -20.60 -26.18 74
ر**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 5,040 (5.88) 2.58 -18.33 -20.63 74
ک**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 6,180 (4.92) 10.03 2.59 -11.97 74
خ**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 6,100 (5.9) 13.11 -13.48 -24.82 74
ک**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 9,130 (4.94) 7.78 -15.01 -20.04 74
و**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 2,279 (1.96) 4.65 -15.93 -17.42 74
گ**** سه شنبه 10 خرداد 1401 33,300 (2.93) 1.95 -27.78 -27.78 75
ک**** سه شنبه 10 خرداد 1401 26,770 (1.51) 8.07 -17.89 -26.60 75
ت**** سه شنبه 10 خرداد 1401 4,720 (5.73) 30.93 -6.63 -15.25 75
د**** سه شنبه 10 خرداد 1401 37,100 (4.95) 0.54 -19.54 -26.95 75
ج**** سه شنبه 10 خرداد 1401 47,600 (1.31) 1.05 -13.03 -15.53 75
غ**** سه شنبه 10 خرداد 1401 10,090 (4.99) 1.29 -24.28 -31.62 75
ک**** سه شنبه 10 خرداد 1401 26,920 (4.99) 5.91 -13.26 -15.30 75
و**** دوشنبه 9 خرداد 1401 60,950 (2.95) 3.20 -17.88 -23.95 76
س**** یکشنبه 8 خرداد 1401 30,780 (2.77) 10.14 -4.29 -13.39 77
ف**** یکشنبه 8 خرداد 1401 19,970 (4.99) 6.66 -23.08 -26.89 77
م**** یکشنبه 8 خرداد 1401 22,500 (4.45) 28.84 14.84 -9.47 77
پ**** یکشنبه 8 خرداد 1401 5,780 (5.86) 1.38 -29.07 -37.34 77
ب**** یکشنبه 8 خرداد 1401 91,910 (4.46) 13.65 11.36 -3.21 77
د**** شنبه 7 خرداد 1401 28,190 (4.99) 9.86 -10.18 -15.64 78
ح**** شنبه 7 خرداد 1401 9,470 (2.26) 21.12 0.42 -13.52 78
ق**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 11,116 (4.98) 11.01 -9.14 -20.92 81
ک**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 6,370 (4.94) 6.75 0.47 -14.60 81
و**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 3,388 (4.98) 4.60 -7.94 -18.95 81
و**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 4,138 (5.99) 6.31 -16.63 -25.54 81
ق**** سه شنبه 3 خرداد 1401 2,422 (4.98) 3.18 -28.78 -32.87 82
خ**** سه شنبه 3 خرداد 1401 3,515 (2.98) 3.13 -2.13 -14.94 82
ک**** سه شنبه 3 خرداد 1401 10,620 (2.9) 26.84 -5.46 -5.46 82
و**** سه شنبه 3 خرداد 1401 1,476 (4.97) 7.86 -19.85 -22.97 82
ب**** سه شنبه 3 خرداد 1401 7,520 (4.88) 21.68 -15.43 -17.29 82
د**** سه شنبه 3 خرداد 1401 21,250 (4.93) 20.00 -18.16 -19.95 82
آ**** سه شنبه 3 خرداد 1401 4,301 (2.99) 10.79 -6.77 -8.37 82
ر**** سه شنبه 3 خرداد 1401 17,800 (5.95) 5.96 -16.63 -20.22 82
ب**** سه شنبه 3 خرداد 1401 14,970 (4.97) 6.75 -18.57 -22.71 82
آ**** سه شنبه 3 خرداد 1401 12,900 (4.96) 5.81 -32.02 -36.43 82
د**** دوشنبه 2 خرداد 1401 27,200 (1.22) 13.86 -6.91 -12.57 83
و**** دوشنبه 2 خرداد 1401 10,400 (1.96) 14.42 -15.38 -17.60 83
س**** دوشنبه 2 خرداد 1401 19,580 (0.97) 15.93 7.51 -6.64 83
و**** دوشنبه 2 خرداد 1401 8,050 (5.92) 13.54 -14.53 -16.02 83
م**** یکشنبه 1 خرداد 1401 19,740 (5) 46.86 30.90 -5.27 84
ا**** یکشنبه 1 خرداد 1401 4,244 (5.99) 11.64 -26.46 -33.91 84
ک**** یکشنبه 1 خرداد 1401 13,150 (4.11) 0.46 -17.87 -26.01 84
خ**** یکشنبه 1 خرداد 1401 8,960 (2.98) 44.08 7.03 -5.47 84
خ**** یکشنبه 1 خرداد 1401 13,780 (6) 2.90 -17.27 -24.17 84
ر**** یکشنبه 1 خرداد 1401 14,000 (4.94) 4.29 -26.43 -33.36 84
ح**** یکشنبه 1 خرداد 1401 20,970 (4.95) 13.45 10.30 -13.40 84
ف**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 5,950 (4.93) 2.35 -41.90 -49.14 85
ک**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 12,590 (4.39) 5.40 -33.28 -39.08 85
و**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 3,310 (3.37) 4.83 -23.11 -32.45 85
و**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 3,017 (3.02) 4.04 1.59 -17.63 85
و**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 20,420 (2.92) 5.63 -22.33 -24.05 85
خ**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 4,368 (3.16) 20.72 -15.25 -22.83 85
و**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 62,850 (2.69) 2.78 -20.37 -26.25 85
ز**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 26,400 (0.76) 10.61 -27.46 -31.97 89
ج**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 49,300 (4.05) 1.42 -16.45 -18.44 89
غ**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 15,900 (0.56) 6.35 -20.69 -25.35 89
س**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 24,350 (4.95) 4.31 -18.28 -19.92 89
غ**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 6,460 (4.87) 1.39 -34.20 -37.04 90
غ**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 67,580 (4.98) 0.61 -21.62 -27.85 90
ب**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 7,470 (4.91) 22.49 -12.85 -16.73 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 2,913 (5.96) 9.78 -0.79 -13.46 90
و**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 1,795 (4.97) 14.76 -23.40 -24.51 90
غ**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 9,010 (2.97) 3.11 -24.86 -25.19 90
پ**** دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 14,820 (4.95) 3.24 -15.11 -21.93 90

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.