فروش بر اساس الگوهای کندلی در روند صعودی

شناسه: 79002008
%107
هشدار فروش

فروش بر اساس مشاهده الگوهای کندلی نزولی کننده در دو روز متوالی بعد از یک روند صعودی یا مشاهده نکات منفی در تابلو پس از سه روز متوالی

این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ شنبه 21 تیر 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 2,539 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 107.29 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -20.22 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 62.06 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 86 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 79 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
آ**** شنبه 22 مرداد 1401 7,280 (-2.93) 1.53 1.53 0.14 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 8,720 (2.1) 1.51 1.28 0.93 1
ت**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 4,930 (0.94) 0.63 -0.38 -0.50 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 6,480 (0.77) 0.47 -5.12 -5.12 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 8,560 (0.23) 2.39 -1.83 -2.06 4
ف**** سه شنبه 18 مرداد 1401 24,480 (1.07) 1.92 -2.39 -2.86 5
س**** سه شنبه 18 مرداد 1401 20,700 (1.71) 1.97 -1.66 -1.66 5
گ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 5,250 (0.38) 1.55 -0.57 -0.76 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,012 (1.05) 0.07 -2.41 -3.56 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,160 (0.22) -0.16 -2.47 -2.77 5
پ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 6,270 (0.32) 1.95 -1.72 -2.18 5
س**** سه شنبه 18 مرداد 1401 17,020 (0.76) 3.15 -0.35 -1.22 5
ت**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,900 (0.36) 0.02 -0.99 -1.11 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 8,600 (0.82) 2.87 -1.38 -1.60 5
و**** شنبه 15 مرداد 1401 8,530 (0.23) 2.03 -2.18 -2.40 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 5,110 (2.05) 3.02 -0.97 -2.67 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 3,155 (0.25) 0.00 -2.62 -2.92 8
پ**** شنبه 15 مرداد 1401 3,430 (0.61) 3.88 0.85 -1.35 8
گ**** شنبه 15 مرداد 1401 5,330 (1.91) 3.09 0.95 -0.56 8
ب**** شنبه 15 مرداد 1401 1,970 (-2.66) 3.63 -6.41 -6.86 8
پ**** شنبه 15 مرداد 1401 2,409 (0.58) 2.99 1.95 -0.82 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 57,780 (2.21) 0.56 -1.42 -2.69 8
گ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 5,250 (0.38) 1.55 -0.57 -2.05 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 16,190 (1.56) 1.12 -6.79 -6.79 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 8,540 (0.35) 2.15 -2.06 -2.95 11
د**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 19,190 (1.74) 1.27 -1.18 -3.23 11
پ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,420 (1.25) 3.46 2.41 -0.41 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,164 (0.63) 0.29 -2.35 -2.65 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 13,320 (2.14) 2.23 -1.55 -5.53 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 57,650 (2.45) 0.79 -1.64 -2.91 11
ب**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 13,110 (-2.96) 12.82 12.82 3.07 11
ل**** سه شنبه 11 مرداد 1401 6,400 (1.58) 1.11 0.00 -1.54 12
ب**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,400 (0.16) 7.00 1.69 -2.08 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,220 (2.44) 2.06 -0.62 -0.92 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 56,500 (0.55) 0.00 -3.60 -4.85 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 19,000 (2.7) 5.56 3.83 0.00 12
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,972 (0.57) 0.44 -4.35 -4.44 12
ب**** سه شنبه 11 مرداد 1401 13,040 (-2.97) 12.22 12.22 -2.76 12
ل**** دوشنبه 10 مرداد 1401 6,330 (0.47) 0.48 -1.09 -2.62 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 18,720 (1.35) 4.00 2.30 -1.73 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,251 (2.17) 0.49 -10.32 -13.09 13
ب**** دوشنبه 10 مرداد 1401 13,100 (-1.13) 12.74 12.74 -5.35 13
ق**** دوشنبه 10 مرداد 1401 25,350 (2.83) 0.00 0.00 0.00 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,791 (-1.97) 4.49 4.49 -2.13 13
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 14,440 (0.55) 7.36 6.18 -2.43 14
ل**** یکشنبه 9 مرداد 1401 6,340 (0.79) 0.79 -1.40 -2.46 14
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 18,900 (2.71) 5.00 3.05 -0.79 14
ق**** یکشنبه 9 مرداد 1401 24,650 (2.92) 2.92 -3.90 -3.90 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 9,200 (0.32) 13.58 6.24 -1.08 14
و**** شنبه 8 مرداد 1401 9,190 (1.21) 13.46 7.11 -1.18 15
س**** شنبه 8 مرداد 1401 18,780 (2.51) 4.33 2.62 -1.42 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 32,990 (2.8) 2.68 -2.08 -6.54 15
ش**** شنبه 8 مرداد 1401 12,700 (1.51) 2.50 -6.13 -9.93 15
و**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 32,500 (1.4) 1.15 -3.56 -7.93 18
س**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 18,500 (1.03) 2.78 0.87 -2.89 18
ب**** چهارشنبه 5 مرداد 1401 2,396 (0.92) 6.82 -0.33 -4.12 18
و**** سه شنبه 4 مرداد 1401 32,500 (1.37) 1.15 -3.53 -7.93 19
ا**** سه شنبه 4 مرداد 1401 11,810 (0.33) 5.54 0.34 -1.50 19
ش**** سه شنبه 4 مرداد 1401 123,150 (0.12) 1.78 -1.04 -1.72 19
ف**** دوشنبه 3 مرداد 1401 3,422 (-2.97) 7.47 -4.31 -4.31 20
ش**** دوشنبه 3 مرداد 1401 124,300 (0.68) 2.73 -0.12 -0.80 20
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 32,350 (2.47) 4.35 -3.98 -8.36 20
و**** دوشنبه 3 مرداد 1401 3,140 (0.15) -0.32 -3.09 -3.38 20
و**** یکشنبه 2 مرداد 1401 32,470 (2.91) 5.42 -3.62 -8.02 21
و**** یکشنبه 2 مرداد 1401 3,144 (0.31) 2.41 -2.96 -3.26 21
ک**** یکشنبه 2 مرداد 1401 47,650 (2.91) 1.28 1.17 -8.45 21
ت**** یکشنبه 2 مرداد 1401 5,560 (0.36) 15.11 -1.42 -1.42 21
ل**** یکشنبه 2 مرداد 1401 6,280 (0.64) 0.16 -1.88 -3.38 21
ت**** یکشنبه 2 مرداد 1401 4,839 (0.14) 2.65 -2.22 -2.34 21
ت**** شنبه 1 مرداد 1401 5,620 (1.81) 16.36 -0.35 -1.06 22
ک**** شنبه 1 مرداد 1401 10,580 (0.09) 8.74 -2.04 -4.86 22
ش**** شنبه 1 مرداد 1401 43,600 (0.22) 4.18 -5.63 -6.24 22
خ**** شنبه 1 مرداد 1401 110,450 (1.61) 5.74 0.50 -2.14 22
ل**** شنبه 1 مرداد 1401 6,310 (1.12) 0.96 -1.41 -2.92 22
ک**** شنبه 1 مرداد 1401 47,300 (2.93) 0.53 0.42 -9.13 22
ل**** چهارشنبه 29 تیر 1401 6,290 (0.8) 0.64 -1.72 -3.23 25
ل**** چهارشنبه 29 تیر 1401 25,250 (-1.94) 14.51 13.23 -1.17 25
ب**** سه شنبه 28 تیر 1401 12,120 (4.66) 19.88 16.65 -1.78 26
ک**** سه شنبه 28 تیر 1401 47,050 (2.95) 0.00 -0.11 -9.61 26
ل**** سه شنبه 28 تیر 1401 6,250 (0.16) 0.00 -2.34 -3.85 26
ک**** یکشنبه 26 تیر 1401 45,700 (2.92) -2.87 -2.97 -12.20 28
ل**** یکشنبه 26 تیر 1401 6,270 (0.48) 0.32 -2.03 -3.54 28
ب**** یکشنبه 26 تیر 1401 11,800 (4.6) 16.72 13.57 -4.38 28
ک**** شنبه 25 تیر 1401 44,900 (2.98) -0.22 -4.67 -13.74 29
خ**** شنبه 25 تیر 1401 28,000 (-2.94) 14.29 12.22 0.36 29
ک**** شنبه 25 تیر 1401 18,550 (1.97) 15.94 13.11 -0.91 29
آ**** شنبه 25 تیر 1401 7,050 (3.07) 17.11 10.50 -1.54 29
ل**** شنبه 25 تیر 1401 6,250 (0.32) 0.16 -2.34 -3.85 29
ا**** چهارشنبه 22 تیر 1401 61,200 (-1.48) 10.67 6.51 -0.63 32
ل**** چهارشنبه 22 تیر 1401 6,260 (0.48) 0.32 -2.19 -3.69 32
و**** چهارشنبه 22 تیر 1401 1,939 (-2.95) 20.43 6.95 2.54 32
آ**** چهارشنبه 22 تیر 1401 7,980 (2.96) 7.11 3.64 -7.21 32
ت**** چهارشنبه 22 تیر 1401 10,310 (1.47) 7.06 -1.53 -2.55 32
ک**** چهارشنبه 22 تیر 1401 44,450 (2.89) -1.00 -5.63 -14.60 32
ل**** سه شنبه 21 تیر 1401 6,250 (0.32) 0.32 -2.34 -3.85 33
د**** سه شنبه 21 تیر 1401 1,028 (-5.77) 17.75 7.64 -4.73 33
ک**** سه شنبه 21 تیر 1401 43,450 (2.96) 0.00 -7.75 -16.52 33
ت**** سه شنبه 21 تیر 1401 10,220 (0.68) 6.13 -2.39 -3.40 33
ل**** دوشنبه 20 تیر 1401 6,250 (0.48) 0.32 -2.34 -3.85 34
ت**** دوشنبه 20 تیر 1401 10,160 (0.59) 5.50 -2.96 -3.97 34
ک**** دوشنبه 20 تیر 1401 47,050 (-2.98) 2.62 1.40 -0.95 34
ب**** دوشنبه 20 تیر 1401 13,320 (2.93) 14.63 14.63 -3.76 34
و**** دوشنبه 20 تیر 1401 13,840 (0.07) 10.63 6.30 -0.72 34
ل**** یکشنبه 19 تیر 1401 6,250 (0.64) 3.99 -2.34 -3.85 36
و**** یکشنبه 19 تیر 1401 13,900 (0.5) 11.11 6.76 -0.36 36
م**** یکشنبه 19 تیر 1401 33,290 (1.96) 32.52 26.58 -3.79 36
خ**** یکشنبه 19 تیر 1401 107,500 (0.74) 5.39 -2.18 -4.77 36
ن**** یکشنبه 19 تیر 1401 26,750 (2.88) 17.58 13.83 0.00 36
ت**** یکشنبه 19 تیر 1401 10,280 (2.28) 6.75 -1.81 -2.84 36
ب**** یکشنبه 19 تیر 1401 2,300 (2.08) 4.07 -2.54 -7.96 36
و**** یکشنبه 19 تیر 1401 120,220 (0.48) 16.49 5.43 -1.86 36
ف**** چهارشنبه 15 تیر 1401 2,257 (2.96) 14.45 12.29 -2.88 39
ل**** چهارشنبه 15 تیر 1401 6,260 (0.96) 4.16 -2.19 -3.69 39
و**** چهارشنبه 15 تیر 1401 14,000 (1.3) 11.91 7.53 0.14 39
ن**** چهارشنبه 15 تیر 1401 26,050 (2.96) 14.51 10.85 -2.62 39
ت**** چهارشنبه 15 تیر 1401 117,650 (2.97) 3.07 -13.97 -13.97 39
آ**** چهارشنبه 15 تیر 1401 7,560 (0.53) 2.58 -1.82 -12.09 39
و**** سه شنبه 14 تیر 1401 13,940 (1.08) 11.43 8.06 -0.43 40
ف**** سه شنبه 14 تیر 1401 2,225 (2.96) 12.83 10.97 -4.26 40
ف**** دوشنبه 13 تیر 1401 2,179 (2.97) 10.50 8.41 -6.24 41
ب**** دوشنبه 13 تیر 1401 11,960 (2.92) 2.93 2.93 -13.58 41
ف**** دوشنبه 13 تیر 1401 20,260 (1.04) 13.25 9.69 -2.74 41
ب**** دوشنبه 13 تیر 1401 11,610 (4.97) 14.84 11.74 -8.58 41
د**** یکشنبه 12 تیر 1401 17,140 (3.25) 4.38 3.19 -6.34 42
ت**** یکشنبه 12 تیر 1401 10,100 (0.39) 4.88 -3.53 -4.54 42
ب**** یکشنبه 12 تیر 1401 11,620 (2.92) 0.00 0.00 -16.04 42
ک**** یکشنبه 12 تیر 1401 13,940 (1.08) 26.27 24.58 -1.06 42
ش**** یکشنبه 12 تیر 1401 18,100 (1.51) 41.08 27.46 -1.36 42
ک**** شنبه 11 تیر 1401 14,000 (2.33) 26.81 25.11 -0.64 43
ت**** شنبه 11 تیر 1401 10,150 (0.69) 5.40 -3.06 -4.06 43
ف**** شنبه 11 تیر 1401 8,460 (0.11) 8.32 0.71 -1.63 43
ث**** شنبه 11 تیر 1401 11,400 (0.35) 3.64 -5.16 -8.58 43
ج**** شنبه 11 تیر 1401 142,000 (0.12) 16.82 10.96 -0.47 43
خ**** شنبه 11 تیر 1401 106,800 (1.17) 4.71 -2.82 -5.39 43
ب**** شنبه 11 تیر 1401 11,290 (2.91) -1.40 -2.84 -18.42 43
ب**** شنبه 11 تیر 1401 21,570 (1.36) 4.46 -1.01 -8.13 43
م**** شنبه 11 تیر 1401 31,270 (0.8) 24.48 18.90 -9.62 43
ش**** شنبه 11 تیر 1401 18,050 (1.23) 40.69 27.11 -1.63 43
ت**** چهارشنبه 8 تیر 1401 10,170 (0.89) 5.61 -2.87 -3.88 46
خ**** چهارشنبه 8 تیر 1401 105,650 (0.43) 3.58 -3.87 -6.41 46
ف**** چهارشنبه 8 تیر 1401 8,540 (0.58) 9.35 1.67 -0.70 46
ش**** چهارشنبه 8 تیر 1401 18,010 (1.29) 40.37 26.83 -2.01 46
و**** چهارشنبه 8 تیر 1401 9,000 (0.11) 8.17 3.21 0.00 46
پ**** چهارشنبه 8 تیر 1401 29,600 (0.74) 3.79 -5.91 -7.15 46
ف**** چهارشنبه 8 تیر 1401 6,750 (0.14) 31.84 18.21 0.00 46
ف**** چهارشنبه 8 تیر 1401 225,000 (2.49) 0.00 -7.02 -11.41 46
ب**** چهارشنبه 8 تیر 1401 10,970 (2.9) -1.26 -5.59 -20.74 46
ث**** چهارشنبه 8 تیر 1401 11,550 (1.13) 5.00 -3.91 -7.38 46
ش**** چهارشنبه 8 تیر 1401 949 (0.52) 4.52 -2.97 -2.97 46
و**** چهارشنبه 8 تیر 1401 2,770 (2.25) 23.88 8.84 0.33 46
م**** چهارشنبه 8 تیر 1401 31,150 (3.11) 24.00 18.44 -9.97 46
ب**** سه شنبه 7 تیر 1401 10,660 (2.99) -0.74 -8.26 -22.98 47
ت**** سه شنبه 7 تیر 1401 5,400 (2.66) 11.80 -4.26 -4.93 47
ف**** دوشنبه 6 تیر 1401 39,060 (-4.98) 82.10 59.89 -3.77 48
س**** دوشنبه 6 تیر 1401 33,850 (1.95) 11.17 10.80 -7.64 48
س**** دوشنبه 6 تیر 1401 30,390 (1.6) 4.50 0.23 -6.46 48
ب**** دوشنبه 6 تیر 1401 10,570 (2.92) -0.84 -6.29 -23.63 48
س**** یکشنبه 5 تیر 1401 33,700 (1.96) 9.95 9.42 -8.05 49
ا**** یکشنبه 5 تیر 1401 2,322 (3.61) 34.22 19.08 -5.95 49
ش**** یکشنبه 5 تیر 1401 89,500 (-1.97) 15.71 15.71 -0.56 49
ب**** یکشنبه 5 تیر 1401 10,300 (3) -2.55 -11.36 -25.58 49
و**** شنبه 4 تیر 1401 12,810 (-2.95) 8.10 5.96 -8.83 50
خ**** شنبه 4 تیر 1401 4,901 (2.98) 7.71 5.85 -8.73 50
ک**** شنبه 4 تیر 1401 13,760 (0.07) 24.64 22.97 -2.34 50
ک**** چهارشنبه 1 تیر 1401 13,800 (0.36) 25.00 23.32 -2.06 53
س**** چهارشنبه 1 تیر 1401 23,800 (4.38) 26.93 -8.11 -8.92 53
ق**** چهارشنبه 1 تیر 1401 12,740 (1.11) 20.19 20.19 -9.39 53
ت**** سه شنبه 31 خرداد 1401 4,676 (0.77) 3.68 -5.52 -5.63 54
ف**** سه شنبه 31 خرداد 1401 8,580 (0.11) 9.86 2.14 -0.35 54
ق**** سه شنبه 31 خرداد 1401 12,660 (0.95) 19.43 19.43 -9.96 54
و**** سه شنبه 31 خرداد 1401 13,970 (0.07) 11.67 7.30 -2.44 54
ک**** سه شنبه 31 خرداد 1401 13,990 (0.71) 13.83 5.74 -3.38 54
و**** دوشنبه 30 خرداد 1401 11,200 (2.28) 30.69 27.27 -5.88 55
پ**** دوشنبه 30 خرداد 1401 3,580 (0.61) 8.42 5.26 -7.95 55
ل**** دوشنبه 30 خرداد 1401 7,020 (0.28) 16.81 9.69 -1.40 55
ف**** دوشنبه 30 خرداد 1401 8,600 (0.23) 10.12 2.38 -0.35 55
خ**** دوشنبه 30 خرداد 1401 19,610 (-5.99) 48.79 13.55 -0.66 55
پ**** یکشنبه 29 خرداد 1401 3,570 (0.62) 8.12 4.97 -8.20 56
ف**** یکشنبه 29 خرداد 1401 8,600 (0.35) 10.12 2.38 -0.69 56
ش**** یکشنبه 29 خرداد 1401 112,650 (-0.04) 1.90 -9.48 -10.10 56
خ**** یکشنبه 29 خرداد 1401 20,930 (5.97) 58.80 21.19 -5.34 56
ل**** یکشنبه 29 خرداد 1401 7,020 (0.28) 16.81 9.69 -1.40 56
ق**** یکشنبه 29 خرداد 1401 22,950 (-2.95) 4.56 -9.47 -9.65 56
س**** یکشنبه 29 خرداد 1401 12,640 (-1.48) 20.38 -9.06 -16.18 56
و**** شنبه 28 خرداد 1401 3,085 (4.61) 24.14 0.65 -1.72 57
و**** شنبه 28 خرداد 1401 35,200 (2.02) 15.03 4.48 -5.78 57
ث**** شنبه 28 خرداد 1401 8,530 (2.03) 11.50 1.19 -11.05 57
ب**** شنبه 28 خرداد 1401 20,300 (-3.56) 5.02 -6.84 -13.54 57
ف**** شنبه 28 خرداد 1401 8,660 (0.34) 10.88 3.10 0.00 57
خ**** شنبه 28 خرداد 1401 19,870 (5.97) 50.76 15.06 -10.13 57
ش**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 14,440 (1.19) 26.11 6.73 -5.31 60
و**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 3,000 (3.01) 20.72 -2.12 -4.43 60
ف**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 21,280 (0.47) 18.22 15.46 -1.16 60
ث**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 8,400 (2.94) 9.80 -0.36 -12.41 60
ب**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 21,140 (4.96) 9.36 -2.98 -9.97 60
د**** چهارشنبه 25 خرداد 1401 9,200 (2.56) 20.26 14.71 -5.15 60
آ**** سه شنبه 24 خرداد 1401 5,162 (-2.98) 4.28 -29.09 -32.52 61
ف**** سه شنبه 24 خرداد 1401 21,440 (1.17) 19.11 16.33 -0.42 61
و**** سه شنبه 24 خرداد 1401 2,929 (1.51) 17.87 -4.44 -6.69 61
ک**** سه شنبه 24 خرداد 1401 12,180 (0.08) 25.18 12.78 -0.98 61
و**** سه شنبه 24 خرداد 1401 11,670 (5.99) 36.17 32.61 -1.93 61
ب**** دوشنبه 23 خرداد 1401 52,850 (4.96) 123.94 98.31 -3.91 62
خ**** دوشنبه 23 خرداد 1401 4,093 (-2.98) 0.32 -11.60 -23.78 62
و**** دوشنبه 23 خرداد 1401 11,010 (0.45) 29.53 28.92 -7.48 62
س**** دوشنبه 23 خرداد 1401 26,000 (5.99) 24.40 17.70 -5.56 62
د**** دوشنبه 23 خرداد 1401 31,000 (0.06) 34.08 27.10 -0.96 62
ش**** دوشنبه 23 خرداد 1401 58,500 (2.63) 39.78 26.62 -2.01 62
ف**** دوشنبه 23 خرداد 1401 21,300 (0.61) 18.33 15.82 -1.84 62
ف**** یکشنبه 22 خرداد 1401 20,710 (4.86) 15.76 12.13 -1.38 63
ش**** یکشنبه 22 خرداد 1401 86,450 (1.64) 22.80 18.02 -1.93 63
و**** یکشنبه 22 خرداد 1401 11,000 (0.18) 28.35 25.00 -7.56 63
ج**** یکشنبه 22 خرداد 1401 144,900 (2.56) 19.21 13.23 -8.00 63
ف**** شنبه 21 خرداد 1401 7,020 (1.15) 39.01 30.73 -5.14 64
ف**** شنبه 21 خرداد 1401 31,090 (-4.98) 44.94 33.55 -24.81 64
ف**** شنبه 21 خرداد 1401 7,420 (1.08) 44.92 29.95 -4.87 64
ج**** شنبه 21 خرداد 1401 142,150 (1.5) 16.95 11.08 -9.75 64
ش**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 10,185 (2.1) 15.74 9.52 -7.24 67
و**** چهارشنبه 18 خرداد 1401 1,478 (-2.95) 41.44 34.73 -0.07 67
ش**** سه شنبه 17 خرداد 1401 9,980 (0.15) 13.41 7.31 -9.11 68
س**** سه شنبه 17 خرداد 1401 17,300 (0.4) 6.72 -5.46 -17.58 68
ک**** سه شنبه 17 خرداد 1401 13,800 (1.24) 25.00 23.32 -2.06 68
ک**** سه شنبه 17 خرداد 1401 42,450 (2.9) 8.02 -9.87 -18.44 68
س**** دوشنبه 16 خرداد 1401 17,350 (0.69) 7.03 -5.19 -17.34 69
س**** دوشنبه 16 خرداد 1401 30,100 (1.86) -1.79 -2.27 -17.87 69
ک**** دوشنبه 16 خرداد 1401 13,640 (0.07) 23.55 21.89 -3.19 69
ف**** دوشنبه 16 خرداد 1401 8,640 (2.61) 10.63 2.86 -1.82 69
ک**** دوشنبه 16 خرداد 1401 41,650 (2.96) 5.98 -11.57 -19.98 69
ف**** دوشنبه 16 خرداد 1401 233,060 (4.99) 12.04 -3.69 -8.45 69
س**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 29,750 (0.84) 0.00 -3.41 -18.83 74
س**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 17,700 (4.91) 9.19 -3.28 -15.67 74
ک**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 41,300 (2.99) 5.09 -12.31 -20.65 74
ک**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 13,640 (1.48) 23.55 21.89 -3.19 74
ف**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 8,450 (0.47) 8.19 0.60 -3.98 74
و**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 5,370 (-2.89) 26.86 26.86 -0.37 74
ف**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 7,410 (0.13) 44.73 29.77 -5.00 74
س**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 28,240 (1.03) 4.48 -6.52 -16.28 74
ک**** چهارشنبه 11 خرداد 1401 11,420 (-0.34) 10.34 10.34 -15.22 74
ک**** سه شنبه 10 خرداد 1401 40,200 (2.94) 2.29 -14.65 -22.77 75
ف**** سه شنبه 10 خرداد 1401 8,430 (0.47) 7.94 0.36 -4.20 75
س**** سه شنبه 10 خرداد 1401 29,600 (1.89) 1.72 -3.90 -19.24 75
ف**** سه شنبه 10 خرداد 1401 7,430 (1.64) 45.12 30.12 -4.74 75
و**** دوشنبه 9 خرداد 1401 8,920 (-1.32) 28.72 17.37 -6.11 76
و**** دوشنبه 9 خرداد 1401 2,930 (-0.34) 8.12 7.64 -3.11 76
پ**** دوشنبه 9 خرداد 1401 2,780 (0.21) 20.87 17.65 -10.26 76
ف**** دوشنبه 9 خرداد 1401 8,400 (0.23) 7.55 0.00 -4.55 76
س**** یکشنبه 8 خرداد 1401 3,605 (-2.98) 21.38 8.32 0.00 77
و**** یکشنبه 8 خرداد 1401 17,700 (0.11) 51.28 35.94 -0.28 77
س**** یکشنبه 8 خرداد 1401 56,480 (-4.99) 19.16 8.82 -19.31 77
ن**** یکشنبه 8 خرداد 1401 120,500 (1.62) 35.39 25.56 -12.04 77
خ**** یکشنبه 8 خرداد 1401 133,800 (1.32) 31.18 21.75 12.16 77
م**** یکشنبه 8 خرداد 1401 75,650 (-2.95) 21.23 21.23 -3.81 77
ف**** شنبه 7 خرداد 1401 20,000 (0.8) 11.79 8.28 -4.76 78
ق**** شنبه 7 خرداد 1401 3,192 (-5) 47.10 39.69 -11.09 78
خ**** شنبه 7 خرداد 1401 14,570 (-5.93) 10.55 -15.63 -34.10 78
س**** شنبه 7 خرداد 1401 23,110 (3.53) 6.20 -10.25 -13.80 78
س**** شنبه 7 خرداد 1401 3,623 (-1.33) 21.99 8.86 -2.08 78
آ**** شنبه 7 خرداد 1401 4,742 (-2.98) 9.49 -34.86 -38.01 78
ن**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 10,290 (-2.92) 16.01 16.01 2.18 81
ب**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 49,750 (0.1) 110.81 85.29 -9.55 81
پ**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 2,799 (2.71) 21.70 18.45 -9.65 81
ب**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 8,130 (2.91) -2.87 -30.03 -41.26 81
د**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 49,980 (5) 58.67 53.78 -2.74 81
و**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 14,820 (0.4) 18.47 13.82 -2.37 81
ر**** چهارشنبه 4 خرداد 1401 4,340 (0.85) 17.30 10.32 0.02 81
ب**** سه شنبه 3 خرداد 1401 7,900 (2.99) -2.83 -32.01 -42.92 82
ک**** سه شنبه 3 خرداد 1401 98,800 (0.76) 26.99 20.49 -7.75 82
پ**** سه شنبه 3 خرداد 1401 2,730 (0.29) 18.70 15.53 -11.88 82
و**** سه شنبه 3 خرداد 1401 14,820 (0.47) 18.47 13.82 -2.37 82
ر**** سه شنبه 3 خرداد 1401 4,330 (0.76) 17.03 10.07 -0.69 82
ش**** سه شنبه 3 خرداد 1401 22,280 (-0.26) 43.19 37.11 -6.93 82
و**** دوشنبه 2 خرداد 1401 14,880 (0.81) 18.94 14.29 -1.98 83
ب**** دوشنبه 2 خرداد 1401 7,960 (2.97) 0.76 -31.50 -42.49 83
س**** دوشنبه 2 خرداد 1401 6,170 (-2.98) 45.52 34.36 -4.34 83
ک**** دوشنبه 2 خرداد 1401 98,800 (2.11) 26.99 20.49 -7.75 83
د**** دوشنبه 2 خرداد 1401 24,760 (1.8) 7.51 -16.10 -18.01 83
خ**** دوشنبه 2 خرداد 1401 4,054 (-2.94) 1.10 -12.44 -24.51 83
و**** دوشنبه 2 خرداد 1401 102,050 (-2.99) 14.66 5.64 -5.47 83
ب**** یکشنبه 1 خرداد 1401 7,730 (2.92) 3.07 -33.48 -44.15 84
و**** یکشنبه 1 خرداد 1401 14,990 (1.56) 19.82 15.13 -1.25 84
و**** یکشنبه 1 خرداد 1401 8,970 (0.11) 7.81 2.87 -2.61 84
ث**** یکشنبه 1 خرداد 1401 12,790 (-5.95) 116.78 104.64 0.00 84
ث**** یکشنبه 1 خرداد 1401 4,359 (-1.97) 28.32 19.65 -4.26 84
ش**** یکشنبه 1 خرداد 1401 288,200 (2.98) 7.66 6.96 -2.83 84
و**** یکشنبه 1 خرداد 1401 3,802 (-5.89) 2.76 1.12 -23.65 84
خ**** یکشنبه 1 خرداد 1401 4,059 (-2.98) 1.22 -12.33 -24.41 84
ز**** یکشنبه 1 خرداد 1401 26,350 (-3.65) 46.71 31.16 -9.76 84
ت**** یکشنبه 1 خرداد 1401 12,420 (1.97) 4.37 -15.97 -19.46 84
و**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 8,960 (0.11) 7.69 2.75 -2.71 85
ث**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 4,455 (1.99) 31.15 22.29 -2.15 85
ش**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 284,550 (2.98) 6.29 5.60 -4.06 85
ف**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 52,300 (2.34) 11.40 5.02 -10.14 85
خ**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 8,700 (-2.9) 3.08 -9.28 -32.61 85
ح**** شنبه 31 اردیبهشت 1401 95,000 (-2.96) 22.90 11.11 -2.91 85
و**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 8,960 (0.11) 7.69 2.75 -2.71 88
ک**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 11,240 (-3.18) 67.76 56.98 -8.47 88
ش**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 277,150 (2.99) 3.53 2.86 -6.56 88
ک**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 37,000 (2.92) 3.50 -21.44 -28.91 88
خ**** چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 8,930 (-2.93) 5.81 -6.88 -30.83 88
ش**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 269,100 (2.98) 0.52 -0.13 -9.27 89
ف**** سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 8,320 (2.08) 31.85 31.85 -7.56 89

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.