این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399 تا یکشنبه 23 مرداد 1401 تعداد 10,030 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 46.25 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -23.83 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 6.96 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 83 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 73 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ف**** شنبه 22 مرداد 1401 23,280 (4.95) 4.94 4.94 3.39 1
ق**** شنبه 22 مرداد 1401 113,300 (-1.98) -2.03 -2.03 -2.03 1
ق**** شنبه 22 مرداد 1401 5,079 (1.98) 1.42 1.42 -1.36 1
ر**** شنبه 22 مرداد 1401 4,130 (0.7) 2.66 -0.34 -2.32 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 16,450 (0.61) 0.18 -1.64 -3.59 1
ح**** شنبه 22 مرداد 1401 85,500 (-2.67) 2.81 -2.63 -2.63 1
غ**** شنبه 22 مرداد 1401 11,320 (0.53) 1.68 -3.09 -4.59 1
م**** شنبه 22 مرداد 1401 2,358 (4.98) 4.71 4.71 1.78 1
و**** شنبه 22 مرداد 1401 8,800 (-1.23) 2.27 -2.95 -3.41 1
ا**** شنبه 22 مرداد 1401 5,200 (-0.19) 3.85 -0.19 -0.96 1
غ**** شنبه 22 مرداد 1401 35,600 (0.84) 3.51 1.54 0.14 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 13,000 (-0.15) 1.46 -0.38 -3.08 1
ک**** شنبه 22 مرداد 1401 23,350 (0.9) 0.90 0.39 -0.77 1
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 23,050 (-1.95) 2.21 1.69 0.30 4
ز**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 9,710 (1.56) 5.05 2.99 -2.99 4
غ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 11,130 (-2.19) 3.41 -1.44 -2.96 4
س**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,647 (2.99) 2.42 2.42 1.74 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 16,340 (-0.18) 2.20 -0.98 -2.94 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 11,800 (2.96) 2.20 2.20 1.44 4
ح**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 2,104 (2.98) 4.52 -0.10 -0.10 4
ز**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 12,390 (-1.82) 4.36 0.00 -2.99 4
ق**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 113,300 (-1.98) 0.00 -2.03 -2.03 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 13,410 (2.99) 5.52 5.29 -0.22 4
غ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 36,060 (0.47) 4.66 3.02 -0.97 4
چ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 6,340 (-0.93) 3.31 -3.00 -3.47 4
غ**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 34,600 (-4.15) 6.79 4.48 1.59 4
ح**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 85,250 (-2.95) 5.57 -2.35 -2.35 4
ت**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 19,300 (-4.92) 4.66 4.66 -1.04 4
ر**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 9,730 (-2.7) 11.00 6.06 -1.03 4
ف**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 1,010 (-0.88) 6.93 1.98 0.00 4
ق**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 5,000 (1.83) 3.02 3.02 -2.34 4
ک**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 12,800 (-2.73) 3.05 1.17 -1.56 4
و**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 8,720 (-3) 4.36 -2.06 -2.52 4
ر**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 4,105 (0.07) 3.29 0.27 -1.73 4
ت**** چهارشنبه 19 مرداد 1401 4,154 (-0.62) 9.29 3.90 -0.07 4
ب**** سه شنبه 18 مرداد 1401 24,550 (4.95) 2.69 2.69 1.63 5
و**** سه شنبه 18 مرداد 1401 11,730 (2.98) 2.81 2.81 0.60 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 23,250 (-2.22) 1.51 0.82 -1.94 5
ث**** سه شنبه 18 مرداد 1401 5,850 (1.21) 5.98 5.98 -3.42 5
غ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 35,990 (0.16) 4.86 3.22 -0.78 5
س**** سه شنبه 18 مرداد 1401 2,620 (2.46) 3.47 3.47 -2.29 5
ت**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,247 (2.58) 6.90 1.62 -4.64 5
ز**** سه شنبه 18 مرداد 1401 9,600 (0.62) 6.25 4.17 -2.50 5
غ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 7,350 (-2.77) 5.44 0.27 -0.54 5
ث**** سه شنبه 18 مرداد 1401 3,554 (1.97) 4.39 4.39 -1.15 5
ق**** سه شنبه 18 مرداد 1401 113,300 (-1.98) 0.00 -2.03 -2.03 5
ر**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,106 (0.02) 3.26 0.24 -2.05 5
ک**** سه شنبه 18 مرداد 1401 13,000 (-1.66) 1.46 -0.38 -3.38 5
س**** سه شنبه 18 مرداد 1401 10,970 (0.18) 2.55 -1.73 -1.91 5
ق**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,970 (-0.79) 3.64 3.64 -3.02 5
ث**** سه شنبه 18 مرداد 1401 4,810 (-2.35) 3.04 -1.02 -1.10 5
غ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 35,400 (-2.2) 4.38 2.12 -4.10 5
غ**** سه شنبه 18 مرداد 1401 11,330 (-0.26) 1.59 -3.18 -4.68 5
غ**** شنبه 15 مرداد 1401 36,610 (3.68) 3.09 1.48 -3.58 8
ز**** شنبه 15 مرداد 1401 8,330 (5.97) 13.69 6.48 -1.44 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 5,900 (3.14) 5.08 5.08 -4.41 8
ح**** شنبه 15 مرداد 1401 16,130 (0.87) 5.83 -0.62 -4.71 8
ز**** شنبه 15 مرداد 1401 12,270 (5.95) 5.38 0.98 -2.20 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 1,702 (2.96) 3.41 -0.47 -3.06 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 3,234 (5) 10.88 9.49 -0.71 8
ق**** شنبه 15 مرداد 1401 113,350 (-1.98) -0.04 -2.07 -2.07 8
و**** شنبه 15 مرداد 1401 1,136 (4.99) 3.61 3.61 0.88 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 5,190 (3.38) 4.62 -0.58 -3.66 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 63,950 (2.97) 6.80 3.13 0.08 8
ف**** شنبه 15 مرداد 1401 2,829 (-1.63) 3.22 0.35 -3.46 8
ت**** شنبه 15 مرداد 1401 2,409 (2.24) 1.66 -1.20 -4.44 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 1,418 (3.8) 1.69 -0.07 -3.39 8
ز**** شنبه 15 مرداد 1401 9,620 (4.9) 6.03 3.95 -2.70 8
ت**** شنبه 15 مرداد 1401 19,750 (-2.94) 2.28 2.28 -3.29 8
ش**** شنبه 15 مرداد 1401 3,280 (1.76) 1.22 -0.24 -3.51 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 3,499 (0.95) 6.03 6.03 -2.37 8
ث**** شنبه 15 مرداد 1401 4,880 (-1.41) 3.79 -2.44 -2.52 8
غ**** شنبه 15 مرداد 1401 36,000 (1.26) 2.64 0.42 -5.69 8
ر**** شنبه 15 مرداد 1401 4,110 (0.46) 3.16 0.15 -2.58 8
ز**** شنبه 15 مرداد 1401 19,550 (5.96) 6.91 -2.05 -3.58 8
غ**** شنبه 15 مرداد 1401 11,500 (3.13) 1.30 -4.61 -6.09 8
س**** شنبه 15 مرداد 1401 2,601 (2.96) 4.23 4.23 -1.65 8
ت**** شنبه 15 مرداد 1401 4,233 (3.14) 7.25 1.96 -4.32 8
ک**** شنبه 15 مرداد 1401 16,700 (4.04) 0.60 -3.11 -5.03 8
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,812 (-2.42) 3.84 2.35 -2.88 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,873 (3.63) 4.44 1.63 -1.60 11
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,725 (4.99) 8.93 5.62 -0.81 11
ز**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 9,170 (-0.75) 9.16 7.09 -1.64 11
خ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,214 (5.96) 9.74 6.35 -1.37 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,990 (1.29) 2.37 0.09 -2.09 11
ز**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,440 (3.17) 7.46 7.46 -1.15 11
چ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,523 (4.99) 7.17 4.84 0.00 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 7,530 (4.87) 2.26 1.46 -3.05 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 23,770 (3.7) 3.91 1.01 -1.94 11
ب**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 6,270 (4.15) 3.19 -1.44 -4.31 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 23,920 (1.7) 0.33 -2.38 -4.68 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,363 (4.47) 4.94 0.51 -6.27 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,731 (5.97) 8.02 6.66 0.70 11
ح**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 16,100 (0.81) 4.10 3.85 -4.53 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 11,620 (4.96) 3.27 0.26 -3.36 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,703 (1.75) 3.56 2.57 -1.84 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 36,880 (4.44) 1.84 1.60 -5.10 11
ت**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,439 (3.69) 0.66 -0.70 -5.62 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,036 (2.98) 2.99 1.74 -3.76 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,367 (-0.43) 7.17 3.22 -0.51 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,687 (3.86) 4.21 2.72 -3.65 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,975 (0.3) 5.27 4.66 -1.16 11
گ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,484 (1.43) 4.25 2.56 -3.64 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 16,100 (0.12) 4.41 2.17 -1.37 11
ب**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,140 (1.25) 3.29 0.99 -3.71 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 5,770 (1.22) 7.45 7.45 -2.25 11
ز**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 11,600 (5.93) 11.47 10.34 0.95 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 4,484 (-3.98) 4.82 3.70 1.45 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,232 (0.65) 3.62 0.53 -1.11 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 5,120 (3.01) 3.12 3.12 -2.34 11
ز**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 18,350 (-1.18) 13.90 9.48 -0.27 11
ر**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 4,149 (1.54) 1.71 -0.46 -3.49 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 20,140 (0.59) 3.92 1.64 -1.39 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,642 (-0.18) 7.06 7.06 -1.34 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 17,310 (0.4) 10.63 9.07 -1.79 11
ق**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 113,350 (-1.98) 0.00 -0.04 -0.04 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,716 (0.4) 7.11 6.41 -3.02 11
ت**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 19,750 (-2.94) 1.52 -0.76 -2.28 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 10,250 (2.09) 8.49 5.37 -1.37 11
و**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 8,410 (0.47) 12.49 12.49 -0.48 11
م**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 8,350 (4.76) 13.89 13.89 -1.32 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,560 (1.58) 5.20 5.20 -0.39 11
پ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 12,870 (4.97) 9.17 9.17 -1.48 11
س**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 18,610 (1.08) 4.46 2.85 -0.59 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 11,150 (0.99) 4.48 1.52 -1.70 11
ک**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 2,760 (4.98) 12.21 12.21 0.40 11
ن**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,296 (1.17) 8.02 6.56 0.31 11
ا**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,858 (1.75) 6.03 4.95 -1.51 11
ف**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 11,950 (0.67) 11.05 8.37 0.75 11
ش**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,656 (2.98) 6.28 3.56 -0.36 11
آ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 8,600 (2.25) 6.05 4.07 -1.51 11
غ**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 35,900 (1.84) 4.87 -0.84 -5.43 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 3,490 (-1.04) 4.38 4.38 -2.66 11
ث**** چهارشنبه 12 مرداد 1401 1,376 (1.4) 4.65 3.92 -1.16 11
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 6,450 (0.31) 0.78 -2.33 -4.19 12
غ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 35,320 (0) 6.85 5.18 -0.91 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 11,770 (-2.56) 12.74 7.56 -1.78 12
ر**** سه شنبه 11 مرداد 1401 4,115 (0.73) 3.04 0.02 -2.70 12
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,376 (4.95) 6.47 0.51 -1.60 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 23,570 (1.63) 1.82 -0.55 -3.27 12
ز**** سه شنبه 11 مرداد 1401 18,470 (-4.05) 13.16 3.68 -2.76 12
غ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,423 (0.32) 12.01 7.13 -0.67 12
ح**** سه شنبه 11 مرداد 1401 15,550 (-2.99) 9.77 3.09 -1.16 12
پ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 11,970 (0) 7.77 0.58 -1.09 12
د**** سه شنبه 11 مرداد 1401 20,030 (0.25) 8.34 4.84 -0.15 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,014 (-2.5) 6.51 1.58 -1.68 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 10,750 (-1.82) 4.65 0.28 -1.12 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,166 (-2.99) -1.80 -9.86 -10.38 12
غ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 7,250 (0.13) 6.90 1.66 -0.69 12
غ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,200 (-1.02) 11.09 4.69 -1.50 12
ز**** سه شنبه 11 مرداد 1401 9,050 (-3.92) 12.71 10.50 -1.10 12
ق**** سه شنبه 11 مرداد 1401 113,350 (-1.98) 0.00 -2.07 -2.07 12
ز**** سه شنبه 11 مرداد 1401 11,200 (3.7) 15.45 10.62 -1.61 12
م**** سه شنبه 11 مرداد 1401 8,100 (1.88) 22.59 13.33 -1.23 12
غ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 10,850 (-2.34) 7.37 1.11 -1.38 12
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 5,770 (0.52) 7.45 7.45 -3.29 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 49,350 (-1.3) 6.69 2.43 -0.41 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,150 (5.98) 15.87 9.21 0.38 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 15,710 (-3.2) 7.00 2.99 -1.91 12
ب**** سه شنبه 11 مرداد 1401 11,770 (-2.24) 6.54 3.57 -1.70 12
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,640 (4.8) 6.06 1.82 -1.93 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 6,360 (2.91) 5.97 0.47 -2.52 12
آ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 8,380 (-0.82) 8.83 4.65 -1.31 12
ت**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,366 (0.63) 3.76 0.59 -2.70 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 109,620 (-0.04) 6.91 2.80 -0.51 12
س**** سه شنبه 11 مرداد 1401 11,020 (0.36) 8.89 2.72 0.45 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,954 (-1.16) 6.40 3.28 -0.10 12
غ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 12,110 (0) 8.92 0.66 -2.89 12
ف**** سه شنبه 11 مرداد 1401 2,788 (-3.69) 4.73 1.83 -2.04 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,625 (-1.39) 10.09 10.09 -1.60 12
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 4,081 (1.26) 1.20 0.64 -3.09 12
و**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,697 (1.78) 3.73 1.16 -2.35 12
ث**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,356 (0.22) 6.34 4.50 -1.11 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 5,010 (1.21) 8.38 2.99 -0.80 12
ک**** سه شنبه 11 مرداد 1401 7,190 (4.96) 14.74 14.74 4.17 12
گ**** سه شنبه 11 مرداد 1401 1,457 (-0.68) 6.18 4.46 -2.47 12
ش**** سه شنبه 11 مرداد 1401 3,218 (1.09) 4.07 1.68 -1.65 12
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,194 (-1.48) 11.30 4.88 -2.00 13
ث**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,352 (-0.22) 6.66 4.81 -2.51 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 23,400 (0.86) 2.56 0.17 -2.56 13
ز**** دوشنبه 10 مرداد 1401 9,270 (-2.83) 10.03 7.87 -3.45 13
م**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,920 (-0.25) 25.38 15.91 -0.63 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 6,240 (0.64) 8.01 2.40 -1.92 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,180 (0) 5.31 2.89 -1.86 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 35,560 (-2.73) 6.13 4.47 -2.00 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 7,280 (3.7) 6.46 1.24 -2.47 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 10,960 (0.18) 9.49 3.28 -0.18 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 50,500 (0.59) 4.26 0.10 -2.67 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 20,900 (-0.47) 3.35 -1.91 -4.07 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,613 (0) 9.68 6.01 -1.57 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 19,850 (4.97) 32.49 31.49 3.98 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 13,640 (-1.87) 7.33 6.16 0.07 13
ب**** دوشنبه 10 مرداد 1401 5,800 (-1.86) 11.55 7.76 3.10 13
د**** دوشنبه 10 مرداد 1401 20,100 (0.75) 7.96 4.48 -1.99 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,796 (-3.75) 4.43 1.54 -2.32 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 5,010 (1.62) 8.38 2.99 -2.20 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 16,070 (-5.35) 4.60 0.68 -4.79 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,974 (5.98) 22.73 15.67 5.92 13
ر**** دوشنبه 10 مرداد 1401 52,650 (-0.09) 2.56 -0.85 -3.04 13
آ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,270 (-2.7) 10.28 6.05 -0.36 13
ث**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,319 (2.24) 11.07 4.85 -0.68 13
ث**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,596 (4.97) 7.86 3.54 -2.04 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 8,460 (0.35) 4.37 2.96 -0.71 13
ز**** دوشنبه 10 مرداد 1401 11,000 (1.85) 17.55 12.64 -5.55 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,949 (-1.96) 6.67 3.54 -1.39 13
ث**** دوشنبه 10 مرداد 1401 5,650 (-3.08) 9.73 9.73 -2.83 13
ت**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,350 (0) 4.47 1.28 -2.04 13
ز**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,607 (-4.43) 10.64 3.30 -1.89 13
ر**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,074 (-1.45) 4.07 1.03 -1.72 13
خ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,670 (0.22) 26.52 15.81 -2.96 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 5,090 (1.59) 3.42 1.81 -3.73 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,320 (-0.21) 7.83 2.71 1.11 13
ز**** دوشنبه 10 مرداد 1401 19,040 (-5.97) 9.77 0.58 -5.67 13
ت**** دوشنبه 10 مرداد 1401 14,280 (-1.65) 23.25 22.69 -2.59 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,168 (-2.99) -0.17 -10.02 -10.53 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 2,343 (-2.98) 2.86 -1.07 -3.71 13
ف**** دوشنبه 10 مرداد 1401 11,980 (-1.23) 10.77 5.68 -3.51 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,405 (-0.4) 12.60 7.69 -1.73 13
غ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 11,080 (-4.89) 5.14 -0.99 -3.61 13
ح**** دوشنبه 10 مرداد 1401 16,290 (0.86) 4.79 -1.60 -5.65 13
پ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 12,000 (-0.08) 7.50 0.33 -2.67 13
و**** دوشنبه 10 مرداد 1401 3,700 (2.46) 3.65 1.08 -2.57 13
ب**** دوشنبه 10 مرداد 1401 11,760 (-2.89) 6.63 3.66 -1.62 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 1,560 (-0.88) 12.82 8.59 -2.56 13
گ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 16,830 (-2.99) 7.84 2.08 -2.79 13
پ**** دوشنبه 10 مرداد 1401 29,340 (-0.6) 8.93 1.64 -1.12 13
ک**** دوشنبه 10 مرداد 1401 12,830 (-3.46) 7.09 0.94 -2.10 13
ش**** دوشنبه 10 مرداد 1401 6,410 (0.31) 1.40 -1.72 -3.59 13
ت**** دوشنبه 10 مرداد 1401 4,070 (0) 11.55 6.04 -1.72 13
س**** دوشنبه 10 مرداد 1401 27,670 (0) 4.81 4.30 -2.42 13
غ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 7,020 (-3.17) 10.40 4.99 -1.71 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 15,310 (0.26) 4.90 -13.85 -18.42 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,180 (-0.59) 7.37 5.26 0.19 14
ز**** یکشنبه 9 مرداد 1401 9,500 (-4.9) 7.37 5.26 -5.79 14
م**** یکشنبه 9 مرداد 1401 8,100 (-0.97) 22.59 13.33 -3.33 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,605 (-3.29) 6.38 3.74 -0.97 14
ر**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,010 (-4.97) 5.74 2.64 -0.25 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,600 (-0.8) 10.23 6.54 -1.54 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,628 (-2.97) 9.89 9.89 -2.09 14
ز**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,754 (-3.37) 7.21 0.11 -4.92 14
ب**** یکشنبه 9 مرداد 1401 11,720 (-4.56) 7.00 4.01 -1.28 14
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 26,980 (-3.26) 7.49 6.97 -1.30 14
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,789 (-4.61) 4.70 1.79 -2.08 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,620 (-3.81) 13.55 10.61 -2.63 14
ث**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,322 (-3.29) 9.08 7.19 -0.30 14
غ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 12,300 (-2.07) 7.89 2.52 -3.50 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,119 (0.34) 0.27 -0.29 -4.20 14
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 49,450 (-2.36) 6.47 2.22 -0.71 14
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 8,330 (-1.88) 6.00 4.56 -1.44 14
آ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 8,290 (-3.71) 10.01 5.79 -0.60 14
د**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,500 (-3.28) 5.88 0.24 -1.96 14
ث**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,300 (-2.47) 12.69 6.38 -0.77 14
د**** یکشنبه 9 مرداد 1401 19,960 (-1.67) 8.72 5.21 -1.30 14
ک**** یکشنبه 9 مرداد 1401 23,150 (-4.77) 3.67 1.25 -1.51 14
ک**** یکشنبه 9 مرداد 1401 16,610 (-3.03) 2.35 -2.59 -7.89 14
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 10,900 (-4.13) 10.09 3.85 0.28 14
غ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 11,530 (-4.94) 1.65 -4.86 -7.37 14
ث**** یکشنبه 9 مرداد 1401 5,760 (-5.88) 7.64 7.64 -4.69 14
د**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,495 (-4.71) 3.55 -1.67 -4.82 14
ت**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,057 (-5.97) 11.91 6.38 -1.40 14
غ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 36,530 (-4.99) 3.31 1.70 -4.60 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 6,430 (-1.83) 1.71 -2.02 -3.89 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,571 (-2.96) 12.03 7.83 -3.25 14
ش**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,180 (-4.76) 5.31 2.89 -1.86 14
ک**** یکشنبه 9 مرداد 1401 13,490 (-3.22) 1.85 -4.00 -6.89 14
ث**** یکشنبه 9 مرداد 1401 23,200 (-2.92) 5.17 4.53 -2.37 14
ت**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,360 (0.25) 4.03 0.85 -2.46 14
غ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,227 (-5.97) 10.16 3.81 -3.01 14
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 12,130 (-2.72) 9.40 4.37 -4.70 14
پ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 28,760 (-2.96) 11.13 3.69 -0.83 14
گ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 1,422 (-4.17) 8.79 7.03 -0.07 14
ف**** یکشنبه 9 مرداد 1401 20,600 (-2.83) 4.85 -0.49 -2.67 14
ب**** یکشنبه 9 مرداد 1401 6,050 (1) 6.94 3.31 -4.13 14
د**** یکشنبه 9 مرداد 1401 13,820 (-0.5) 2.03 -0.51 -2.97 14
پ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 11,790 (-3.12) 9.41 2.12 -1.61 14
ک**** یکشنبه 9 مرداد 1401 4,970 (-0.59) 9.26 3.82 -2.62 14
غ**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,415 (-4.98) 12.27 7.38 -2.20 14
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 24,980 (-4.98) 8.85 8.85 -2.76 14
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 6,170 (-2.98) 9.24 3.57 -1.13 14
س**** یکشنبه 9 مرداد 1401 2,382 (-2.97) 1.51 -2.69 -5.29 14
ح**** یکشنبه 9 مرداد 1401 9,210 (-3.35) 4.23 2.82 -6.73 14
و**** یکشنبه 9 مرداد 1401 3,217 (-0.74) 9.73 9.08 1.03 14
د**** شنبه 8 مرداد 1401 12,900 (-2.78) 1.47 -4.65 -11.16 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 11,560 (-2.93) 3.55 3.55 -3.98 15
ش**** شنبه 8 مرداد 1401 6,450 (-1.82) 1.40 -2.33 -4.19 15
ش**** شنبه 8 مرداد 1401 1,610 (-2.06) 9.32 6.52 -5.59 15
س**** شنبه 8 مرداد 1401 2,418 (-2.85) 0.91 -3.89 -6.04 15
غ**** شنبه 8 مرداد 1401 37,690 (-3.9) 0.00 -0.58 -7.54 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 3,223 (1.03) 8.53 7.04 -3.20 15
ه**** شنبه 8 مرداد 1401 17,440 (-2.35) 2.75 -2.52 -5.33 15
ث**** شنبه 8 مرداد 1401 2,520 (-3.3) 11.11 9.52 -2.70 15
د**** شنبه 8 مرداد 1401 29,000 (-2.52) 6.72 2.93 -2.41 15
ش**** شنبه 8 مرداد 1401 3,270 (-0.33) 2.42 -0.64 -4.56 15
ب**** شنبه 8 مرداد 1401 14,760 (-5.26) 0.20 -4.95 -9.08 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 1,673 (-2.95) 5.08 5.08 -4.72 15
غ**** شنبه 8 مرداد 1401 3,519 (-1.86) 6.37 6.37 -5.09 15
ز**** شنبه 8 مرداد 1401 18,890 (-3.42) -0.58 -3.02 -9.42 15
د**** شنبه 8 مرداد 1401 20,210 (-5.95) 7.37 4.06 -4.01 15
و**** شنبه 8 مرداد 1401 21,400 (-2.94) 0.00 -2.10 -6.54 15
غ**** شنبه 8 مرداد 1401 11,880 (-2.94) 2.10 -4.71 -10.10 15

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.