این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 12,519 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 162.16 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -24.88 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 79.09 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 93 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 90 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 6,670 (-1.47) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** سه شنبه 7 آذر 1402 14,210 (-2.4) 0.00 0.00 0.00 1
ل**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,388 (-2.45) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** سه شنبه 7 آذر 1402 5,300 (-0.56) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 12,680 (-1.24) 0.00 0.00 0.00 1
س**** سه شنبه 7 آذر 1402 4,790 (-0.82) 0.00 0.00 0.00 1
ش**** سه شنبه 7 آذر 1402 5,740 (-2.87) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 25,700 (2.39) 0.00 0.00 0.00 1
غ**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,518 (1.94) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** سه شنبه 7 آذر 1402 10,640 (0) 0.00 0.00 0.00 1
ق**** سه شنبه 7 آذر 1402 24,050 (-2.03) 0.00 0.00 0.00 1
آ**** سه شنبه 7 آذر 1402 7,460 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 1
ا**** سه شنبه 7 آذر 1402 3,185 (-0.03) 0.00 0.00 0.00 1
ت**** سه شنبه 7 آذر 1402 17,110 (-2.94) 0.00 0.00 0.00 1
ر**** سه شنبه 7 آذر 1402 20,300 (-2.63) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 15,750 (-2.41) 0.00 0.00 0.00 1
ق**** سه شنبه 7 آذر 1402 88,700 (0.05) 0.00 0.00 0.00 1
و**** سه شنبه 7 آذر 1402 8,910 (-0.22) 0.00 0.00 0.00 1
ف**** سه شنبه 7 آذر 1402 3,190 (-4.57) 0.00 0.00 0.00 1
پ**** سه شنبه 7 آذر 1402 1,914 (-1.59) 0.00 0.00 0.00 1
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 6,680 (-1.32) 0.00 0.00 0.00 2
غ**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,491 (1.98) 0.00 0.00 0.00 2
ل**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,414 (-2.95) 0.00 0.00 0.00 2
ش**** دوشنبه 6 آذر 1402 5,880 (-2.97) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,200 (-4.61) 0.00 0.00 0.00 2
ر**** دوشنبه 6 آذر 1402 20,300 (-2.87) 0.00 0.00 0.00 2
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 14,570 (-0.27) 0.00 0.00 0.00 2
آ**** دوشنبه 6 آذر 1402 7,470 (-2.98) 0.00 0.00 0.00 2
ت**** دوشنبه 6 آذر 1402 17,140 (-2.99) 0.00 0.00 0.00 2
ف**** دوشنبه 6 آذر 1402 15,750 (-2.71) 0.00 0.00 0.00 2
ا**** دوشنبه 6 آذر 1402 5,270 (-1.67) 0.00 0.00 0.00 2
ب**** دوشنبه 6 آذر 1402 7,210 (0.27) 0.00 0.00 0.00 2
پ**** دوشنبه 6 آذر 1402 12,690 (0.63) 0.00 0.00 0.00 2
ق**** دوشنبه 6 آذر 1402 89,350 (0.84) 0.00 0.00 0.00 2
س**** دوشنبه 6 آذر 1402 4,810 (-2.82) 0.00 0.00 0.00 2
ا**** دوشنبه 6 آذر 1402 3,183 (0) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 24,550 (-2.38) 0.00 0.00 0.00 2
ا**** دوشنبه 6 آذر 1402 1,666 (-2) 0.00 0.00 0.00 2
و**** دوشنبه 6 آذر 1402 8,800 (-0.22) 0.00 0.00 0.00 2
غ**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,471 (1.94) 3.20 3.20 -0.75 3
ا**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,171 (-4.68) 2.46 0.44 0.13 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 8,780 (4.39) 3.53 1.48 -1.14 3
ت**** یکشنبه 5 آذر 1402 17,320 (-2.96) 3.70 -1.21 -1.21 3
ب**** یکشنبه 5 آذر 1402 7,260 (1.96) 0.96 -1.24 -2.75 3
ا**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,320 (-1.11) 1.13 -0.38 -1.32 3
ر**** یکشنبه 5 آذر 1402 20,700 (-0.71) 0.24 -1.93 -1.93 3
چ**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,179 (1.45) 3.30 0.50 -2.51 3
ل**** یکشنبه 5 آذر 1402 18,290 (-2.97) -0.22 -0.66 -0.66 3
ش**** یکشنبه 5 آذر 1402 6,060 (-2.88) 0.00 -5.28 -5.28 3
ا**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,666 (-2) 0.00 0.00 0.00 3
ت**** یکشنبه 5 آذر 1402 27,400 (0.36) 1.46 0.73 -3.65 3
ق**** یکشنبه 5 آذر 1402 91,100 (2.87) 0.16 -2.63 -5.60 3
پ**** یکشنبه 5 آذر 1402 12,550 (-1.95) 4.30 1.04 -0.08 3
ش**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,862 (0.37) 2.31 0.91 -0.54 3
ک**** یکشنبه 5 آذر 1402 14,500 (-1.15) 2.48 -2.00 -2.48 3
ف**** یکشنبه 5 آذر 1402 3,229 (-4.04) 1.52 -1.21 -3.72 3
ب**** یکشنبه 5 آذر 1402 237,500 (-1.98) -0.34 -0.55 -0.55 3
س**** یکشنبه 5 آذر 1402 4,900 (-2.97) 1.84 -2.24 -2.86 3
چ**** یکشنبه 5 آذر 1402 9,740 (-2.2) 1.95 -0.62 -4.72 3
آ**** یکشنبه 5 آذر 1402 7,490 (-2.97) -0.27 -0.40 -0.40 3
و**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,196 (0.31) 0.36 -0.68 -2.19 3
ا**** شنبه 4 آذر 1402 3,257 (-3.86) 1.32 -2.27 -2.95 4
چ**** شنبه 4 آذر 1402 4,170 (0.77) 3.53 0.82 -2.30 4
ش**** شنبه 4 آذر 1402 1,863 (-1.16) 2.25 0.97 -0.81 4
پ**** شنبه 4 آذر 1402 12,700 (-1.77) 3.07 -0.08 -1.73 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 1,845 (0) 1.14 -0.27 -0.70 4
ت**** شنبه 4 آذر 1402 26,600 (-2.91) 5.64 2.26 -0.75 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 11,700 (2.99) 5.38 1.54 -0.60 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 17,520 (-2.88) 2.63 -1.71 -1.77 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 6,610 (-2.5) 2.57 1.06 -0.15 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 5,020 (-2.9) 1.59 -4.18 -4.18 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 1,543 (-1.65) 4.08 1.30 0.45 4
ک**** شنبه 4 آذر 1402 14,460 (-1.56) 2.77 0.76 -1.31 4
ا**** شنبه 4 آذر 1402 1,638 (-3.98) 1.71 1.71 1.71 4
خ**** شنبه 4 آذر 1402 2,090 (-0.47) 1.72 0.48 -1.67 4
ف**** شنبه 4 آذر 1402 3,227 (-4.32) 1.58 -0.84 -1.08 4
ش**** شنبه 4 آذر 1402 6,140 (-2.84) -1.30 -4.23 -4.23 4
ل**** شنبه 4 آذر 1402 18,420 (-2.95) -0.71 -0.92 -0.92 4
غ**** شنبه 4 آذر 1402 1,440 (-1.97) 3.54 3.54 -1.74 4
ر**** شنبه 4 آذر 1402 21,050 (2.18) 1.66 -3.56 -3.80 4
د**** شنبه 4 آذر 1402 103,350 (-2.95) 5.47 0.29 0.29 4
و**** شنبه 4 آذر 1402 8,400 (-3.11) 8.21 4.76 0.12 4
ش**** شنبه 4 آذر 1402 2,310 (-0.73) 8.18 4.55 0.04 4
پ**** شنبه 4 آذر 1402 123,850 (2.99) 0.81 0.81 0.40 4
ف**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,259 (-3.57) 0.58 -1.81 -2.06 7
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 6,320 (-2.91) -2.85 -6.96 -6.96 7
ر**** چهارشنبه 1 آذر 1402 20,850 (0.96) 2.64 -2.64 -2.88 7
خ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,090 (0.72) 2.11 0.48 -1.67 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 3,510 (-1.98) 5.01 5.01 0.37 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 2,190 (0.04) 1.14 0.46 -2.15 7
ا**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,672 (-1.99) -0.36 -0.36 -2.03 7
م**** چهارشنبه 1 آذر 1402 14,590 (-2.6) -0.96 -3.98 -5.21 7
غ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,456 (-1.95) 2.40 2.40 -2.82 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 5,180 (-0.57) -0.58 -7.14 -7.14 7
ل**** چهارشنبه 1 آذر 1402 18,470 (-2.89) 3.95 -1.19 -1.19 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 8,710 (-2.13) 4.36 1.03 -5.05 7
ل**** چهارشنبه 1 آذر 1402 46,900 (-2.89) -0.32 -2.45 -2.45 7
آ**** چهارشنبه 1 آذر 1402 7,680 (-2.9) 2.86 -2.73 -2.73 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 11,680 (2.99) 5.57 1.71 -2.40 7
س**** چهارشنبه 1 آذر 1402 6,800 (-0.14) 0.59 -1.76 -3.24 7
ت**** چهارشنبه 1 آذر 1402 27,700 (1.09) 1.44 -1.81 -4.69 7
ا**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,674 (-1.99) -0.12 -0.48 -2.15 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 2,201 (0.36) 0.64 -0.23 -2.64 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 8,920 (0.11) 0.78 -1.57 -7.29 8
د**** سه شنبه 30 آبان 1402 105,800 (-0.93) 2.36 1.13 -2.32 8
ر**** سه شنبه 30 آبان 1402 20,550 (-2.37) 4.14 0.73 -2.19 8
ت**** سه شنبه 30 آبان 1402 27,800 (1.27) 1.08 -1.44 -4.68 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 6,640 (-2.92) 3.01 2.11 -0.90 8
ل**** سه شنبه 30 آبان 1402 47,500 (-2.96) -1.26 -2.00 -2.00 8
خ**** سه شنبه 30 آبان 1402 2,026 (-0.19) 5.33 1.88 1.68 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,483 (-1.91) 1.82 -0.81 -4.59 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,517 (-1.92) 4.24 4.24 -0.20 8
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,855 (0.43) 3.23 0.38 -1.08 8
ش**** سه شنبه 30 آبان 1402 6,510 (-2.98) -0.61 -6.91 -6.91 8
ف**** سه شنبه 30 آبان 1402 3,244 (-4.22) 1.39 -0.46 -0.71 8
ل**** سه شنبه 30 آبان 1402 18,800 (-2.94) 3.19 -2.71 -2.71 8
پ**** سه شنبه 30 آبان 1402 115,950 (-2.97) 7.24 7.24 6.64 8
غ**** سه شنبه 30 آبان 1402 10,460 (-2.6) 6.69 3.54 0.19 8
و**** سه شنبه 30 آبان 1402 1,709 (2.82) 6.14 6.14 2.05 8
س**** سه شنبه 30 آبان 1402 5,130 (-2.84) 3.31 -4.48 -4.48 8
ف**** دوشنبه 29 آبان 1402 3,273 (-3.67) 0.49 -2.54 -5.01 9
ل**** دوشنبه 29 آبان 1402 19,060 (-2.95) 1.78 -4.67 -4.67 9
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 2,170 (-1.98) 2.07 0.51 -1.24 9
پ**** دوشنبه 29 آبان 1402 116,500 (-2.91) 7.42 2.32 -0.47 9
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 1,790 (-0.94) 5.87 3.35 0.00 9
ش**** دوشنبه 29 آبان 1402 1,841 (-1.91) 4.02 2.06 -0.33 9
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 1,639 (-2.26) 13.12 8.48 0.06 9
ش**** دوشنبه 29 آبان 1402 6,530 (-2.97) 2.14 -12.10 -12.10 9
غ**** دوشنبه 29 آبان 1402 1,512 (-1.94) 0.40 0.40 -6.42 9
ت**** دوشنبه 29 آبان 1402 27,900 (1.45) 0.72 -1.08 -5.38 9
د**** دوشنبه 29 آبان 1402 927 (-2.62) 2.80 -2.05 -2.05 9
ر**** دوشنبه 29 آبان 1402 20,700 (-2.58) 3.38 -1.93 -2.90 9
غ**** دوشنبه 29 آبان 1402 10,460 (-2.96) 7.27 4.21 -0.38 9
خ**** دوشنبه 29 آبان 1402 2,013 (-2.75) 6.31 4.17 -0.25 9
ا**** دوشنبه 29 آبان 1402 1,675 (-1.98) -0.06 -0.54 -2.21 9
س**** دوشنبه 29 آبان 1402 5,180 (-2.81) 2.32 -7.53 -8.11 9
غ**** دوشنبه 29 آبان 1402 3,435 (-1.74) 15.87 11.79 0.06 9
س**** یکشنبه 28 آبان 1402 5,250 (-1.68) 0.95 -8.38 -8.38 10
ق**** یکشنبه 28 آبان 1402 10,000 (-0.59) 2.00 2.00 -0.90 10
ر**** یکشنبه 28 آبان 1402 20,850 (-2.79) 2.64 -2.64 -3.60 10
ف**** یکشنبه 28 آبان 1402 3,299 (-3.14) 0.33 -3.00 -3.24 10
ل**** یکشنبه 28 آبان 1402 19,320 (-2.96) 0.41 -5.54 -5.54 10
و**** یکشنبه 28 آبان 1402 2,226 (0.72) 0.99 -1.17 -3.73 10
ش**** یکشنبه 28 آبان 1402 6,730 (2.9) 2.97 -12.63 -12.63 10
غ**** یکشنبه 28 آبان 1402 1,542 (-1.97) -1.30 -3.31 -8.24 10
ت**** یکشنبه 28 آبان 1402 7,080 (-0.14) 7.06 7.06 -0.56 10
ا**** یکشنبه 28 آبان 1402 1,675 (-1.98) 0.00 -0.54 -2.21 10
ت**** یکشنبه 28 آبان 1402 26,900 (-2.53) 4.46 1.12 -1.86 10
ق**** یکشنبه 28 آبان 1402 25,100 (-2.9) 0.00 0.00 0.00 10
د**** یکشنبه 28 آبان 1402 11,500 (-3.84) 4.26 -3.57 -10.70 10
ق**** شنبه 27 آبان 1402 25,150 (-2.7) 2.58 -4.37 -5.17 11
ق**** شنبه 27 آبان 1402 10,030 (-0.39) 7.48 3.79 -1.69 11
ا**** شنبه 27 آبان 1402 1,676 (-1.98) -0.06 -0.60 -2.27 11
ق**** شنبه 27 آبان 1402 17,180 (-2.21) 2.56 -5.01 -7.39 11
ت**** شنبه 27 آبان 1402 27,200 (-2.85) 3.31 1.47 -2.94 11
ل**** شنبه 27 آبان 1402 19,400 (-3) 0.00 -6.34 -6.34 11
ر**** شنبه 27 آبان 1402 21,400 (-0.23) 0.00 -5.14 -6.07 11
د**** شنبه 27 آبان 1402 11,710 (-4.25) 2.39 -3.67 -12.30 11
ف**** شنبه 27 آبان 1402 3,281 (-3.92) 0.88 -2.77 -5.24 11
ش**** شنبه 27 آبان 1402 6,770 (2.88) 2.36 -15.21 -15.21 11
د**** شنبه 27 آبان 1402 23,050 (-0.43) 2.17 1.95 -2.39 11
ت**** شنبه 27 آبان 1402 7,080 (-0.14) 7.34 3.95 -0.56 11
س**** شنبه 27 آبان 1402 5,340 (2.89) 1.87 -10.30 -10.86 11
ف**** شنبه 27 آبان 1402 40,900 (-1.91) -2.08 -4.03 -4.03 11
و**** شنبه 27 آبان 1402 2,227 (1.36) 1.30 -2.07 -3.77 11
ت**** شنبه 27 آبان 1402 2,266 (-2.07) 3.49 0.18 -3.66 11
غ**** شنبه 27 آبان 1402 1,549 (-1.33) 0.52 -2.00 -8.65 11
ا**** سه شنبه 23 آبان 1402 1,688 (-1.97) -0.36 -1.30 -2.96 15
د**** سه شنبه 23 آبان 1402 22,950 (-0.86) 2.61 2.40 -2.18 15
ر**** سه شنبه 23 آبان 1402 21,150 (-2.98) 4.02 -4.02 -4.96 15
ث**** سه شنبه 23 آبان 1402 6,100 (0.49) 1.80 0.16 -0.98 15
ل**** سه شنبه 23 آبان 1402 19,950 (-1.96) 2.51 -8.92 -8.92 15
پ**** سه شنبه 23 آبان 1402 13,270 (-0.15) 3.09 -4.45 -5.95 15
ق**** سه شنبه 23 آبان 1402 10,040 (-0.88) 7.37 3.69 -1.79 15
س**** سه شنبه 23 آبان 1402 5,190 (-2.99) 4.82 -7.71 -8.29 15
س**** سه شنبه 23 آبان 1402 12,490 (-2.42) 2.80 -5.44 -7.53 15
د**** سه شنبه 23 آبان 1402 942 (-1.56) 2.97 -3.61 -3.61 15
ت**** سه شنبه 23 آبان 1402 28,350 (0.71) 2.29 -2.65 -6.88 15
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 2,260 (1.89) -0.04 -3.50 -5.18 15
ت**** سه شنبه 23 آبان 1402 2,284 (-2.6) 2.67 -0.61 -4.42 15
ث**** دوشنبه 22 آبان 1402 6,090 (0.32) 1.97 0.33 -1.31 16
و**** دوشنبه 22 آبان 1402 1,735 (0.28) 0.63 -4.44 -5.42 16
ا**** دوشنبه 22 آبان 1402 1,703 (-1.95) -0.88 -2.17 -3.82 16
ف**** دوشنبه 22 آبان 1402 3,319 (-3.48) 1.24 -2.71 -2.95 16
ف**** دوشنبه 22 آبان 1402 40,900 (-1.91) 0.00 -4.03 -4.03 16
س**** دوشنبه 22 آبان 1402 53,050 (1.92) 0.85 -5.18 -5.18 16
د**** دوشنبه 22 آبان 1402 12,010 (-3.14) 6.58 -6.99 -14.49 16
ق**** دوشنبه 22 آبان 1402 9,360 (0.21) 6.09 6.09 -3.21 16
ش**** دوشنبه 22 آبان 1402 38,250 (-1.92) 0.00 -5.75 -5.75 16
د**** دوشنبه 22 آبان 1402 23,150 (0) 1.73 0.22 -3.02 16
ف**** دوشنبه 22 آبان 1402 20,650 (0.48) 9.20 9.20 -0.48 16
پ**** دوشنبه 22 آبان 1402 13,290 (0) 2.93 -5.57 -6.09 16
ر**** دوشنبه 22 آبان 1402 21,350 (-2.95) 4.92 -3.04 -5.85 16
ل**** دوشنبه 22 آبان 1402 20,350 (2.77) 1.72 -10.12 -10.12 16
ت**** دوشنبه 22 آبان 1402 28,200 (-2.75) 2.84 -2.84 -6.03 16
ق**** دوشنبه 22 آبان 1402 18,100 (-2.42) -0.11 -10.66 -12.10 16
ق**** دوشنبه 22 آبان 1402 10,190 (1.29) 0.00 -1.57 -3.24 16
ت**** دوشنبه 22 آبان 1402 2,382 (0) 0.55 -3.44 -8.35 16
س**** دوشنبه 22 آبان 1402 5,350 (-2.72) 1.68 -8.41 -8.41 16
س**** یکشنبه 21 آبان 1402 52,500 (-0.66) 1.90 -4.48 -4.48 17
ل**** یکشنبه 21 آبان 1402 19,750 (-2.94) 4.81 -8.00 -8.00 17
ت**** یکشنبه 21 آبان 1402 2,350 (-1.91) 4.68 -3.40 -7.11 17
ف**** یکشنبه 21 آبان 1402 40,950 (-1.91) -0.12 -4.15 -4.15 17
ر**** یکشنبه 21 آبان 1402 22,300 (1.59) 1.35 -8.97 -9.87 17
ق**** یکشنبه 21 آبان 1402 10,160 (1.09) 6.10 2.46 -2.95 17
د**** یکشنبه 21 آبان 1402 23,150 (0) 1.73 1.51 -3.02 17
ق**** شنبه 20 آبان 1402 10,040 (0.7) 4.28 1.59 -1.79 18
ت**** شنبه 20 آبان 1402 111,550 (-4.98) 2.11 1.79 -0.27 18
ل**** شنبه 20 آبان 1402 20,250 (-2.87) 2.22 -9.88 -9.88 18
ف**** شنبه 20 آبان 1402 20,750 (-0.95) 10.84 5.54 -3.86 18
ت**** شنبه 20 آبان 1402 2,419 (2.32) 1.69 -7.19 -9.76 18
ق**** شنبه 20 آبان 1402 6,320 (0.31) 1.90 -1.11 -6.01 18
گ**** شنبه 20 آبان 1402 9,640 (-1.43) 6.12 6.12 -2.28 18
ث**** شنبه 20 آبان 1402 11,970 (-2.99) 0.00 -0.08 -2.01 18
ق**** شنبه 20 آبان 1402 9,120 (-2.97) 10.20 10.20 -0.66 18
ف**** شنبه 20 آبان 1402 41,250 (-1.9) -0.73 -4.85 -4.85 18
ت**** شنبه 20 آبان 1402 28,750 (-2.87) 4.70 -5.39 -8.17 18
ق**** چهارشنبه 17 آبان 1402 9,970 (6.97) 5.02 0.60 -1.10 21
غ**** چهارشنبه 17 آبان 1402 3,561 (-0.78) 22.58 20.61 -1.57 21
ث**** چهارشنبه 17 آبان 1402 11,990 (-2.99) -0.17 -0.25 -2.17 21
ف**** چهارشنبه 17 آبان 1402 20,950 (2.94) 7.64 7.64 -4.77 21
ق**** چهارشنبه 17 آبان 1402 6,300 (0.15) 2.22 -0.48 -5.71 21
ث**** چهارشنبه 17 آبان 1402 50,850 (1.9) 14.45 8.55 -1.47 21
خ**** چهارشنبه 17 آبان 1402 25,000 (-2.34) 0.40 -3.80 -3.80 21
ش**** چهارشنبه 17 آبان 1402 37,500 (-3.96) 2.00 -3.87 -3.87 21
ق**** چهارشنبه 17 آبان 1402 9,260 (-1.48) 7.24 7.24 -2.16 21
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 5,250 (2.53) 19.05 9.90 -5.14 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 20,650 (2.99) 11.38 5.08 -3.39 22
ق**** سه شنبه 16 آبان 1402 6,370 (2.74) 1.10 -1.26 -6.75 22
ف**** سه شنبه 16 آبان 1402 41,300 (-1.9) 0.00 -4.96 -4.96 22
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 13,920 (2.95) 9.27 9.27 -2.87 22
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 12,020 (-2.98) -0.25 -0.50 -2.41 22
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 49,600 (-0.7) 17.34 15.52 0.50 22
و**** سه شنبه 16 آبان 1402 4,820 (2.09) 52.28 51.45 -2.05 22
ق**** سه شنبه 16 آبان 1402 9,330 (-0.85) 10.18 9.00 -2.89 22
ث**** سه شنبه 16 آبان 1402 24,650 (2.92) 18.86 18.86 0.20 22
س**** سه شنبه 16 آبان 1402 5,430 (-2.86) 5.34 -11.79 -12.34 22
غ**** سه شنبه 16 آبان 1402 3,633 (1.7) 23.86 22.24 -3.52 22
خ**** دوشنبه 15 آبان 1402 25,100 (-2.14) 1.99 -4.18 -4.18 23
ث**** دوشنبه 15 آبان 1402 23,700 (-2.86) 21.52 20.25 -1.90 23
ت**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,660 (-2.41) 4.24 -3.71 -5.48 23
ق**** دوشنبه 15 آبان 1402 9,190 (-2.44) 9.36 9.36 -1.41 23
د**** دوشنبه 15 آبان 1402 945 (-2.17) 3.39 -3.60 -3.60 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 6,670 (-2.62) 6.60 0.15 -1.35 23
ث**** دوشنبه 15 آبان 1402 50,000 (-2.81) 16.40 11.80 -3.00 23
ف**** دوشنبه 15 آبان 1402 7,260 (0.97) 6.75 0.83 -1.52 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 4,799 (1.88) 52.95 52.12 -1.94 23
د**** دوشنبه 15 آبان 1402 12,350 (-4.92) 3.64 -10.20 -16.84 23
خ**** دوشنبه 15 آبان 1402 2,093 (-0.47) 5.11 0.33 -4.06 23
ث**** دوشنبه 15 آبان 1402 13,180 (-2.94) 13.88 11.15 -0.46 23
ث**** دوشنبه 15 آبان 1402 1,650 (0.3) 5.82 5.82 -2.91 23
س**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,590 (-2.95) 2.33 -13.95 -13.95 23
ا**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,400 (0) 2.59 -2.41 -2.78 23
ث**** دوشنبه 15 آبان 1402 13,770 (1.25) 21.71 12.93 -2.18 23
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 5,180 (1.36) 20.66 10.23 -3.86 23
م**** یکشنبه 14 آبان 1402 2,980 (1.77) 11.51 9.73 -1.85 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 5,080 (-0.39) 23.03 13.58 -1.97 24
خ**** یکشنبه 14 آبان 1402 2,095 (2.39) 5.01 0.10 -4.15 24
س**** یکشنبه 14 آبان 1402 15,670 (2.41) 8.74 8.74 -1.66 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 3,555 (-1.08) 4.30 4.30 -1.27 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 173,470 (0.26) 10.77 6.84 -0.85 24
ف**** یکشنبه 14 آبان 1402 3,383 (-2.73) 1.12 -5.70 -8.10 24
ب**** یکشنبه 14 آبان 1402 7,390 (1.37) 4.60 -2.98 -4.60 24
ا**** یکشنبه 14 آبان 1402 5,370 (-0.73) 3.17 -1.30 -2.23 24
ح**** یکشنبه 14 آبان 1402 274,650 (-2.98) 1.60 -6.50 -7.30 24
ث**** یکشنبه 14 آبان 1402 13,260 (-2.99) 14.71 14.71 -1.06 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 1,706 (-0.29) 4.92 -2.40 -4.34 24
ت**** یکشنبه 14 آبان 1402 5,700 (-1.72) 3.51 -5.61 -6.14 24
غ**** یکشنبه 14 آبان 1402 3,530 (-1.61) 27.48 25.81 -2.27 24
آ**** یکشنبه 14 آبان 1402 10,050 (2.34) 9.25 5.17 -2.19 24
د**** یکشنبه 14 آبان 1402 12,500 (-0.07) 2.40 -9.76 -17.84 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 3,550 (2.33) 24.14 22.54 0.25 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 4,700 (0.19) 56.17 55.32 -1.91 24
د**** یکشنبه 14 آبان 1402 49,900 (0.5) 6.71 2.20 -3.71 24
ث**** یکشنبه 14 آبان 1402 13,370 (2.06) 25.36 17.20 -1.94 24
و**** یکشنبه 14 آبان 1402 1,950 (-0.96) 17.33 17.33 -0.62 24
ق**** یکشنبه 14 آبان 1402 9,170 (-2.96) 12.10 10.91 -1.20 24
س**** یکشنبه 14 آبان 1402 5,660 (-2.91) 1.06 -15.37 -15.90 24
ر**** یکشنبه 14 آبان 1402 8,690 (0.69) 11.97 8.40 -1.15 24
د**** یکشنبه 14 آبان 1402 940 (-2.89) 3.94 -3.40 -3.40 24
خ**** شنبه 13 آبان 1402 50,800 (-2.96) 4.23 4.23 -4.33 25
م**** شنبه 13 آبان 1402 2,990 (4.29) 11.14 9.10 -2.17 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 173,610 (4.99) 10.68 7.71 -0.93 25
ر**** شنبه 13 آبان 1402 21,700 (-2.25) 4.15 -6.45 -7.37 25
د**** شنبه 13 آبان 1402 49,850 (0.4) 6.82 4.31 -3.61 25
ف**** شنبه 13 آبان 1402 7,270 (1.67) 6.60 0.69 -1.65 25
ق**** شنبه 13 آبان 1402 9,230 (-2.94) 8.88 8.88 -1.84 25
ز**** شنبه 13 آبان 1402 24,010 (3.84) 14.29 6.83 -3.79 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 1,937 (-1.67) 14.71 14.71 -0.62 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 4,800 (3.22) 52.92 52.08 -3.96 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 5,190 (2.77) 20.42 10.02 -4.05 25
ش**** شنبه 13 آبان 1402 1,880 (2.56) 5.85 0.05 -2.39 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 3,479 (2.98) 23.37 23.37 -3.16 25
ا**** شنبه 13 آبان 1402 26,200 (1.9) 1.64 -2.10 -4.01 25
خ**** شنبه 13 آبان 1402 5,120 (3.43) 16.41 7.62 -1.95 25
د**** شنبه 13 آبان 1402 955 (-1.54) 2.30 -4.61 -4.61 25
ف**** شنبه 13 آبان 1402 3,414 (-1.95) 0.26 -6.27 -6.50 25
ح**** شنبه 13 آبان 1402 274,900 (-2.99) 1.51 -6.49 -7.38 25
د**** شنبه 13 آبان 1402 12,680 (4.96) 3.55 -12.54 -19.01 25
غ**** شنبه 13 آبان 1402 3,247 (5.04) 5.91 4.31 -4.13 25

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.