این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399 تا چهارشنبه 2 خرداد 1403 تعداد 14,040 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 157.21 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.49 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 44.26 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 92 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 5,700 (-0.86) 1.40 -2.28 -4.39 8
گ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,160 (2.43) 2.85 -1.52 -4.72 8
س**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 7,500 (-0.66) 0.93 -6.67 -7.33 8
ک**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 4,398 (-2.99) 4.09 0.09 -0.80 8
ک**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 11,640 (-2.67) 3.09 -1.12 -5.33 8
ح**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 6,810 (-1.16) 1.91 -1.32 -1.32 8
ج**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 784 (-1.87) -0.13 -1.28 -2.30 8
ق**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 10,740 (-3.33) 2.70 1.02 -4.10 8
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,040 (-1.25) 2.84 -3.04 -4.36 8
ث**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 1,891 (-2.32) 9.31 0.90 -2.54 8
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 8,950 (4.92) 0.56 -13.97 -13.97 8
ک**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 11,430 (-2.97) 4.81 -1.14 -2.01 8
چ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,470 (-0.45) 4.64 -2.56 -5.33 8
ب**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 1,406 (-0.7) 2.06 -2.49 -3.13 8
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 38,650 (-2.02) 3.49 -1.81 -4.79 8
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 81,000 (1.12) 2.59 2.59 -1.17 8
و**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 18,530 (-2.98) 0.00 -0.11 -3.99 8
ف**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 6,970 (-0.42) 1.29 -3.87 -5.31 8
ف**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 7,270 (1.11) 3.03 -0.41 -2.06 8
ا**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,035 (-2.56) 2.83 -1.75 -3.82 8
ک**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 28,170 (0.03) 7.21 1.74 -2.95 8
ت**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,043 (-2.94) 2.15 -5.38 -5.48 8
ت**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,267 (-2.66) 1.68 -3.04 -3.79 8
ث**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,636 (-1.38) -8.95 -9.67 -10.77 8
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 1,749 (0.98) 7.60 6.23 -0.06 8
س**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 43,550 (-1.91) 0.00 -0.11 -0.11 8
غ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,175 (-0.63) 1.89 -5.52 -7.17 8
د**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 37,230 (-4.07) 7.31 1.42 -1.07 8
م**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 7,760 (-2.87) 0.00 -2.58 -2.58 8
ز**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,442 (-1.29) 1.15 -5.81 -5.81 8
پ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 2,248 (0.35) 0.13 -0.98 -2.36 8
پ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 10,730 (0) 3.82 0.19 -4.10 8
ت**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 93,800 (-2.94) 1.28 0.27 -0.69 8
خ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 3,930 (-0.17) 6.87 1.60 -3.03 8
پ**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 6,170 (-1.9) 2.92 -3.08 -4.54 8
ت**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 12,980 (-2.98) 9.09 9.09 -2.85 8
ح**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 7,770 (-1.76) 3.99 -2.06 -6.05 8
ش**** سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 1,723 (0) 3.95 3.13 -2.21 8
ب**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,731 (-0.36) 3.41 -1.68 -8.46 11
ک**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 11,540 (-2.94) 5.46 -2.08 -2.95 11
ز**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 37,800 (-2.12) 2.80 -4.97 -6.85 11
ل**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 30,010 (-1.08) 1.60 -10.26 -10.53 11
گ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 8,060 (-2.89) 3.60 -0.99 -1.86 11
ف**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 802 (-1.95) 0.00 -0.37 -2.12 11
ش**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 1,768 (-1.61) 1.30 0.51 -4.69 11
ح**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 6,840 (-1.72) 2.19 -1.75 -1.75 11
ف**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 1,615 (-2.76) 2.11 -10.46 -11.95 11
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 3,842 (-3.17) 2.13 -9.27 -11.30 11
خ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 1,815 (2.36) 1.71 -3.69 -3.69 11
پ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 6,400 (-2.58) 1.25 -6.56 -7.97 11
ش**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 16,270 (-1.92) 0.00 -2.34 -2.34 11
ش**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 13,110 (-2.96) 0.61 0.61 -0.38 11
ت**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,172 (-0.18) 1.93 0.14 -4.70 11
ر**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,124 (-1.62) 3.06 -9.37 -9.93 11
س**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,113 (-2.98) -1.56 -3.22 -4.12 11
ب**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 1,455 (-2.93) 3.09 -5.77 -6.39 11
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 16,450 (-2.72) 2.80 -2.43 -4.74 11
خ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,578 (-3.08) 1.63 -7.76 -10.36 11
ث**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 1,975 (-1.29) 4.66 -3.39 -7.34 11
و**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,404 (-2.11) 2.75 -4.66 -5.99 11
د**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 1,734 (-1.02) 8.54 7.15 -1.27 11
غ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,275 (0.13) 1.45 -9.67 -11.25 11
گ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 3,119 (-0.98) 4.20 -0.22 -3.46 11
ا**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 3,109 (-0.73) 2.61 -4.08 -6.11 11
خ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 1,035 (0) 1.45 -9.28 -9.28 11
چ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 7,000 (0.57) 0.43 -7.14 -8.43 11
س**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 4,990 (-2.72) 4.81 -6.49 -6.49 11
ا**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 7,080 (0.99) 1.27 -6.78 -9.89 11
س**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 43,650 (-1.91) 3.67 -0.34 -0.34 11
چ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 13,200 (-0.75) 3.03 -9.17 -12.50 11
د**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 39,450 (-1.25) 1.39 -3.80 -6.72 11
گ**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 152,100 (-2.87) 6.02 6.02 -0.16 11
ق**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 11,040 (-2.3) 1.00 -1.72 -6.70 11
ک**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 28,980 (-4.51) 4.21 -1.10 -5.66 11
ث**** شنبه 22 اردیبهشت 1403 2,740 (0.18) 2.19 -13.10 -14.16 11
ز**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 23,010 (-0.13) 2.00 -11.60 -14.99 14
و**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 1,098 (-0.9) 0.18 -7.74 -9.84 14
ا**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 7,000 (-1.26) 2.43 -5.71 -8.86 14
گ**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 8,190 (-1.68) 1.95 -2.56 -3.42 14
ب**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,740 (-0.39) 3.21 -2.01 -8.76 14
ق**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 11,040 (-3.07) 1.00 -1.72 -6.70 14
ا**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 3,111 (-0.79) 3.15 -4.15 -6.17 14
د**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 1,744 (-1.3) 7.91 6.54 -1.83 14
پ**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 6,490 (-1.81) 2.47 -7.86 -9.24 14
ر**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,119 (-2.61) 3.30 -9.16 -9.72 14
د**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 39,150 (-2.36) 2.17 -3.07 -6.00 14
ث**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,016 (1.05) 2.53 -5.36 -9.23 14
ص**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,850 (-2.49) 1.72 -4.91 -8.07 14
ک**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 11,790 (-0.92) 3.39 -4.16 -5.00 14
س**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 43,800 (-1.68) 3.31 -0.68 -0.68 14
ث**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 10,200 (2.92) 13.33 13.33 2.75 14
ر**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,631 (-2.73) 0.00 -16.61 -16.61 14
چ**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 3,809 (4.41) 0.39 -11.24 -13.76 14
ل**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 30,270 (0.56) 0.96 -11.03 -11.30 14
ف**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 802 (-1.95) 0.00 -0.37 -2.12 14
س**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,120 (-2.93) -0.28 -3.54 -4.43 14
ت**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,159 (-0.87) 2.55 0.74 -4.12 14
گ**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 3,184 (-3.48) 2.07 -2.26 -5.43 14
خ**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 1,035 (-1.05) 1.93 -9.28 -9.28 14
غ**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,264 (-0.96) 2.12 -9.23 -10.82 14
غ**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 5,270 (6.03) 1.90 -18.75 -18.75 14
و**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,474 (0.04) 0.53 -7.36 -8.65 14
ث**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 2,722 (-1.26) 3.09 -12.53 -13.59 14
ب**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 1,467 (-2.97) 4.70 -6.54 -7.16 14
ش**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 1,785 (-0.99) 0.78 -0.45 -5.60 14
ش**** چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 82,000 (-1.38) 1.34 1.34 -3.48 14
ر**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 2,177 (-2.46) 0.96 -11.58 -12.13 16
غ**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 2,280 (-2.14) 2.11 -9.87 -11.45 16
ب**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 1,502 (-2.97) 2.26 -8.72 -9.32 16
ث**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 2,725 (-2.39) 2.97 -12.62 -13.69 16
س**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 43,800 (-1.9) 3.31 -0.68 -0.68 16
د**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 39,950 (-1.11) 6.63 -5.01 -7.88 16
ش**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 16,270 (-1.98) 0.00 -2.34 -2.34 16
ف**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 804 (-1.95) -0.12 -0.62 -2.36 16
ت**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 2,109 (-1.17) 4.27 -8.35 -8.44 16
ت**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 98,950 (2.11) 0.45 -4.95 -5.86 16
ف**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 7,690 (1.98) 4.81 4.81 0.26 16
گ**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 8,150 (-2.97) 2.45 -2.09 -2.94 16
ک**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 4,460 (-2.98) 4.93 -1.30 -2.17 16
ث**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 1,999 (-0.59) 3.40 -4.55 -8.45 16
ک**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 11,660 (-2.99) 4.55 -3.09 -3.95 16
ل**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 30,120 (-1.63) 3.42 -10.59 -10.86 16
ش**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 1,800 (-1.04) 1.89 -1.28 -6.39 16
ا**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 3,100 (-1.08) 3.52 -3.81 -5.84 16
ش**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 83,050 (-1.94) 0.78 0.06 -4.70 16
و**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 1,365 (-1.08) 1.61 -11.06 -11.43 16
و**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 4,312 (0.84) 0.88 -2.13 -5.13 16
پ**** دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 6,570 (-1.2) 2.44 -8.98 -10.35 16
ف**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 1,772 (-2.95) 13.43 11.46 0.00 24
س**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 2,277 (-1.3) 2.55 -10.19 -11.02 24
س**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 45,300 (1.11) 0.99 -3.97 -3.97 24
ف**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 807 (-1.94) 2.23 -0.99 -2.73 24
و**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 4,157 (-1.02) 4.96 1.52 -1.59 24
ف**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 7,730 (1.04) 4.27 4.27 -2.85 24
ب**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 1,599 (-2.97) 0.69 -14.26 -14.82 24
ک**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 4,630 (-0.7) 1.30 -4.92 -5.77 24
ش**** یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 16,760 (-0.76) 2.33 -5.19 -5.19 24
س**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 45,150 (0.55) 1.33 -3.65 -3.65 25
ف**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 809 (-1.93) 1.98 -1.24 -2.97 25
ف**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 1,772 (-2.95) 13.43 11.46 0.00 25
و**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 4,200 (-0.04) 3.88 0.48 -2.60 25
ت**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 56,850 (-2.98) 3.78 -2.20 -2.55 25
ث**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 2,094 (-3.14) 2.63 -8.88 -12.61 25
ک**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 4,645 (-0.4) 0.97 -5.23 -6.07 25
ف**** شنبه 8 اردیبهشت 1403 7,590 (-1.81) 6.19 6.19 -1.05 25
ف**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 815 (-1.45) 1.23 -1.96 -3.68 28
و**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,200 (-0.38) 3.88 -2.10 -2.60 28
ف**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 7,610 (-1.81) 5.91 5.91 -1.31 28
س**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 44,300 (-1.45) 3.27 -1.69 -1.69 28
ک**** چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 4,648 (-0.58) 2.62 -6.13 -6.13 28
ا**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,134 (-0.97) 4.24 -4.85 -6.86 38
گ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 8,360 (-0.94) 5.02 -4.55 -5.38 38
ث**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,720 (-0.98) 9.93 -12.46 -13.53 38
ا**** یکشنبه 26 فروردین 1403 6,860 (0.88) 22.74 -3.79 -7.00 38
پ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,759 (-0.95) 9.89 5.12 -0.06 38
ر**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,661 (-0.96) 14.17 -17.55 -17.55 38
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 11,460 (0.96) 6.28 6.28 0.00 38
س**** یکشنبه 26 فروردین 1403 46,250 (-0.96) 1.84 -5.95 -5.95 38
خ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 29,200 (-0.84) 15.58 8.56 -4.28 38
ک**** یکشنبه 26 فروردین 1403 12,070 (-0.98) 5.47 -6.38 -7.21 38
غ**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,227 (-0.97) 12.89 -7.72 -9.34 38
ف**** یکشنبه 26 فروردین 1403 7,820 (-0.88) 3.07 3.07 -3.96 38
و**** یکشنبه 26 فروردین 1403 3,389 (-0.99) 27.35 27.35 -4.07 38
د**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,760 (-0.95) 10.80 5.57 -2.73 38
ش**** یکشنبه 26 فروردین 1403 1,768 (-0.95) 7.47 0.51 -4.69 38
س**** یکشنبه 26 فروردین 1403 7,580 (-0.91) 8.18 -7.65 -8.31 38
ت**** یکشنبه 26 فروردین 1403 2,215 (-0.62) 15.35 -0.77 -1.53 38
و**** شنبه 25 فروردین 1403 3,358 (-6.98) 28.53 28.53 -3.19 39
ا**** شنبه 25 فروردین 1403 1,469 (-1.93) 32.33 26.28 -0.27 39
س**** شنبه 25 فروردین 1403 5,440 (-2.85) 3.49 -14.23 -14.23 39
ا**** شنبه 25 فروردین 1403 3,050 (-4.35) 7.11 -2.23 -4.30 39
ت**** شنبه 25 فروردین 1403 2,194 (-4.98) 16.45 0.18 -0.59 39
ث**** شنبه 25 فروردین 1403 2,056 (-6.5) 8.46 -7.20 -10.99 39
ک**** شنبه 25 فروردین 1403 11,930 (-2.92) 6.71 -5.28 -6.12 39
ر**** شنبه 25 فروردین 1403 2,621 (-4.96) 15.91 -16.29 -16.29 39
ل**** شنبه 25 فروردین 1403 2,731 (-4.97) 6.77 -0.22 -2.53 39
خ**** شنبه 25 فروردین 1403 28,950 (-1.86) 16.58 9.50 -3.45 39
و**** شنبه 25 فروردین 1403 4,285 (-2.98) 7.33 -0.47 -0.47 39
و**** شنبه 25 فروردین 1403 1,706 (-0.98) 5.51 -6.68 -9.32 39
گ**** شنبه 25 فروردین 1403 8,230 (-2.94) 6.68 -3.04 -3.89 39
ف**** شنبه 25 فروردین 1403 14,560 (-2.99) 9.82 -4.74 -6.04 39
ا**** شنبه 25 فروردین 1403 6,820 (-6.06) 23.46 -3.23 -6.45 39
س**** شنبه 25 فروردین 1403 2,293 (-2.96) 4.23 -10.82 -11.64 39
و**** شنبه 25 فروردین 1403 1,654 (-2.99) 4.53 1.63 -0.24 39
ف**** شنبه 25 فروردین 1403 1,792 (-2.97) 12.17 10.21 -1.12 39
ک**** شنبه 25 فروردین 1403 4,712 (-2.98) 4.99 -6.58 -7.41 39
ش**** شنبه 25 فروردین 1403 229,900 (-1.98) 3.81 -8.61 -8.61 39
غ**** شنبه 25 فروردین 1403 2,232 (-7) 12.63 -7.93 -9.54 39
و**** شنبه 25 فروردین 1403 1,400 (-6.91) 26.43 7.07 -0.57 39
پ**** شنبه 25 فروردین 1403 1,732 (-2.96) 11.61 6.76 1.50 39
و**** شنبه 25 فروردین 1403 1,427 (-2.99) 14.02 9.81 -2.80 39
ث**** شنبه 25 فروردین 1403 20,400 (-2.85) 5.64 -1.23 -1.96 39
غ**** شنبه 25 فروردین 1403 2,993 (-5.58) 9.15 -2.00 -2.87 39
و**** شنبه 25 فروردین 1403 3,095 (-4.97) 10.79 -2.46 -8.24 39
و**** شنبه 25 فروردین 1403 19,700 (-2.95) 2.03 -6.04 -9.70 39
ش**** شنبه 25 فروردین 1403 1,781 (-4.96) 6.68 -0.22 -5.39 39
ش**** شنبه 25 فروردین 1403 11,570 (1.93) 5.27 5.27 -0.95 39
ک**** شنبه 25 فروردین 1403 3,075 (-6.98) 8.39 -11.87 -13.59 39
ف**** شنبه 25 فروردین 1403 7,850 (-1.99) 2.68 2.68 -4.33 39
س**** شنبه 25 فروردین 1403 45,950 (-1.92) 2.50 -5.33 -5.33 39
ش**** یکشنبه 19 فروردین 1403 1,896 (1.88) 2.11 -6.28 -11.13 45
ا**** یکشنبه 19 فروردین 1403 3,160 (-3.07) 3.39 -5.63 -7.63 45
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 3,541 (-2.21) 21.89 21.89 -8.19 45
ق**** یکشنبه 19 فروردین 1403 81,700 (-2.97) 3.55 -0.86 -2.08 45
س**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,660 (-2.92) 0.18 -17.56 -17.56 45
ک**** یکشنبه 19 فروردین 1403 3,310 (-0.27) 2.54 -18.13 -19.73 45
م**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,600 (-1.23) 13.75 -2.32 -4.64 45
ر**** یکشنبه 19 فروردین 1403 2,680 (-2.3) 13.36 -18.13 -18.13 45
ش**** یکشنبه 19 فروردین 1403 233,000 (-0.64) 2.60 -9.83 -9.83 45
ق**** یکشنبه 19 فروردین 1403 4,600 (0.59) 6.02 -24.43 -26.11 45
و**** یکشنبه 19 فروردین 1403 1,502 (-0.27) 17.84 -0.20 -7.32 45
د**** یکشنبه 19 فروردین 1403 5,960 (-1.81) 4.70 -15.44 -18.62 45
س**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 13,920 (2.2) 0.93 -20.40 -21.70 49
خ**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 6,650 (-2.77) 3.76 -18.80 -18.95 49
غ**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 7,210 (-2.96) 3.47 -12.90 -12.90 49
ف**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 118,900 (-0.99) 12.49 9.67 -2.06 49
خ**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 30,650 (-1.76) 10.11 3.43 -8.81 49
ب**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 10,630 (-0.74) 1.41 -20.51 -21.26 49
و**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 3,764 (-5.66) 14.67 14.67 -13.63 49
ک**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 5,100 (0.59) 3.49 -7.20 -10.67 49
ق**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 4,661 (-2.85) 4.63 -25.42 -27.08 49
ر**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 2,850 (-0.59) 6.60 -23.02 -23.02 49
ک**** چهارشنبه 15 فروردین 1403 3,547 (-2.82) 2.28 -23.60 -25.09 49
خ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 3,843 (5.02) 5.36 -19.28 -20.48 56
ک**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 5,202 (1.68) 1.46 -9.02 -12.42 56
خ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 7,000 (-2.77) 2.86 -22.86 -23.00 56
خ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 19,020 (-1.34) 16.46 11.99 -1.16 56
س**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 13,700 (0.14) 4.96 -19.12 -20.44 56
ف**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 119,350 (-0.99) 12.07 9.26 -2.43 56
پ**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 105,150 (-2.99) 4.61 -0.19 -3.19 56
ب**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 10,420 (4.93) 6.91 -18.91 -19.67 56
ش**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 7,400 (-0.26) 4.05 -5.95 -7.30 56
و**** چهارشنبه 8 فروردین 1403 3,695 (6.97) 16.81 16.81 -12.02 56
ف**** یکشنبه 27 اسفند 1402 7,950 (-1.6) 5.66 -15.72 -16.98 66
ا**** یکشنبه 27 اسفند 1402 1,450 (-0.95) 34.07 27.93 0.34 66
ک**** یکشنبه 27 اسفند 1402 7,990 (1.13) 4.13 -30.54 -31.91 66
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 4,140 (3.6) 3.33 -15.43 -18.36 66
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 34,600 (1.43) 8.82 0.14 -4.94 66
غ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 7,390 (-2.89) 4.87 -15.02 -15.02 66
م**** یکشنبه 27 اسفند 1402 3,819 (-2.99) 41.40 41.40 -6.26 66
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 1,500 (0.33) 6.53 -19.07 -19.40 66
ل**** یکشنبه 27 اسفند 1402 2,800 (-1.16) 9.25 -2.68 -4.93 66
خ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 19,270 (-2.82) 14.95 10.53 -2.44 66
پ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 7,400 (1.09) 6.08 -20.00 -20.00 66
ج**** یکشنبه 27 اسفند 1402 811 (-0.61) 4.93 -4.56 -5.55 66
د**** یکشنبه 27 اسفند 1402 1,816 (0.22) 11.78 2.31 -5.73 66
غ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 1,324 (-1.63) 15.11 -7.18 -7.18 66
ت**** یکشنبه 27 اسفند 1402 2,310 (0.21) 10.61 -4.85 -5.58 66
غ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 2,087 (1.9) 12.55 -4.22 -8.86 66
خ**** یکشنبه 27 اسفند 1402 3,370 (6.98) 20.15 -7.95 -9.32 66
ف**** یکشنبه 27 اسفند 1402 833 (-2) 3.48 -4.08 -5.76 66
د**** یکشنبه 27 اسفند 1402 850 (-1.73) 4.82 -2.47 -2.47 66
ث**** یکشنبه 27 اسفند 1402 31,640 (-0.78) 18.17 4.96 -1.86 66
و**** یکشنبه 27 اسفند 1402 1,566 (1.42) 12.13 -2.49 -2.49 66
ک**** شنبه 26 اسفند 1402 7,770 (-2.75) 7.08 -28.57 -29.99 67
و**** شنبه 26 اسفند 1402 1,170 (-2.98) 5.04 -7.26 -7.26 67
د**** شنبه 26 اسفند 1402 1,813 (-0.05) 11.97 2.48 -5.57 67
ا**** شنبه 26 اسفند 1402 1,439 (-1.97) 35.09 28.91 -0.28 67
غ**** شنبه 26 اسفند 1402 1,334 (-0.52) 14.24 -7.87 -7.87 67
ت**** شنبه 26 اسفند 1402 2,315 (-1.74) 10.37 -5.05 -5.79 67
ل**** شنبه 26 اسفند 1402 2,793 (-1.79) 9.52 -2.43 -4.69 67
ا**** شنبه 26 اسفند 1402 7,180 (-0.55) 17.27 -8.08 -11.14 67
ش**** شنبه 26 اسفند 1402 1,880 (-0.79) 9.04 -5.48 -10.37 67
د**** شنبه 26 اسفند 1402 8,040 (-0.98) 7.46 -8.08 -11.32 67
ث**** شنبه 26 اسفند 1402 2,878 (-1.2) 8.30 -17.27 -18.28 67
و**** شنبه 26 اسفند 1402 1,471 (-1.2) 8.63 -17.47 -17.81 67
و**** شنبه 26 اسفند 1402 4,000 (0.07) 6.95 -12.47 -15.50 67
د**** شنبه 26 اسفند 1402 6,090 (-1.61) 7.22 -17.24 -20.36 67
ر**** شنبه 26 اسفند 1402 18,510 (-2.21) 2.65 -15.88 -15.88 67
غ**** شنبه 26 اسفند 1402 2,032 (-1.35) 15.60 -1.62 -6.40 67
ف**** شنبه 26 اسفند 1402 7,810 (-3.81) 7.55 -14.21 -15.49 67
ف**** شنبه 26 اسفند 1402 834 (-1.99) 3.36 -4.20 -5.88 67
خ**** شنبه 26 اسفند 1402 19,260 (-2.97) 15.01 10.59 -2.39 67
د**** شنبه 26 اسفند 1402 849 (-1.96) 4.95 -2.36 -2.36 67
پ**** شنبه 26 اسفند 1402 7,290 (-2.14) 7.68 -18.79 -18.79 67
ا**** شنبه 26 اسفند 1402 3,224 (1.22) 5.43 -7.51 -9.46 67
و**** شنبه 26 اسفند 1402 1,528 (-2.79) 14.92 -0.07 -1.64 67
پ**** شنبه 26 اسفند 1402 10,950 (-1.96) 27.85 -1.83 -6.03 67
ت**** شنبه 26 اسفند 1402 27,790 (-1.69) 6.15 -4.14 -6.41 67
ج**** شنبه 26 اسفند 1402 804 (-1.95) 5.85 -3.73 -4.73 67
ج**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 809 (-1.93) 5.19 -4.33 -5.32 70
د**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 1,813 (0.16) 11.97 2.48 -5.57 70
ف**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 837 (-1.99) 2.99 -4.54 -6.21 70
غ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 2,061 (3.88) 13.97 -3.01 -7.71 70
ا**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 3,315 (4.31) 2.53 -10.05 -11.95 70
د**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 850 (-1.96) 4.82 -2.47 -2.47 70
پ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 7,390 (-4.89) 6.22 -19.89 -19.89 70
ث**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 2,899 (-0.06) 7.52 -17.87 -18.87 70
ک**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 7,840 (-4.5) 6.12 -29.21 -30.61 70
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 5,880 (-6.96) -26.60 -26.60 -44.71 70
ا**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 7,200 (-0.96) 16.94 -8.33 -11.39 70
ف**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 7,860 (-4.14) 6.87 -14.76 -16.03 70
ت**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 2,364 (-0.71) 8.08 -7.02 -7.74 70
ص**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 2,971 (-2.36) 7.57 -8.78 -11.81 70
و**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 1,465 (-1.47) 9.08 -17.13 -17.47 70
ا**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 1,447 (-1.63) 34.35 28.20 -0.83 70
غ**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 1,332 (0.37) 14.41 -7.73 -7.73 70
م**** چهارشنبه 23 اسفند 1402 13,610 (-2.99) 28.73 27.70 5.44 70
ج**** سه شنبه 22 اسفند 1402 813 (-1.93) 4.67 -4.80 -5.78 71
ف**** سه شنبه 22 اسفند 1402 8,030 (-3.48) 4.61 -16.56 -17.81 71

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • behin taherian
    4 ماه پیش

    این فیلتر برای بورس ایران خیلی به درد میخوره....
    #89387918

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.