این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399 تا چهارشنبه 8 آذر 1402 تعداد 2,164 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 136.42 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -27.59 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 61.02 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 96 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 92 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ب**** سه شنبه 7 آذر 1402 21,720 (0.13) 0.00 0.00 0.00 1
ک**** دوشنبه 6 آذر 1402 6,840 (1.48) 0.00 0.00 0.00 2
چ**** دوشنبه 6 آذر 1402 4,204 (1.84) 0.00 0.00 0.00 2
پ**** یکشنبه 5 آذر 1402 1,800 (2.04) 3.06 2.78 -1.06 3
خ**** یکشنبه 5 آذر 1402 5,850 (2.27) 3.93 1.88 -1.37 3
ب**** یکشنبه 5 آذر 1402 2,578 (3.28) 1.47 -0.04 -2.09 3
و**** شنبه 4 آذر 1402 4,770 (0.84) 6.06 2.52 -0.84 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 112,220 (0) 1.87 -3.05 -3.31 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 31,850 (-0.03) 1.26 -1.00 -2.67 4
س**** شنبه 4 آذر 1402 80,750 (2.8) 1.86 -9.47 -10.03 4
ش**** چهارشنبه 1 آذر 1402 1,874 (0.69) 1.65 0.37 -2.08 7
و**** چهارشنبه 1 آذر 1402 4,842 (0.41) 0.17 -3.82 -4.98 7
و**** دوشنبه 29 آبان 1402 4,760 (0.18) 6.28 3.95 -5.02 9
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 8,830 (2.43) 17.21 14.04 -3.74 15
ح**** سه شنبه 23 آبان 1402 2,490 (4.14) 7.23 -1.20 -2.57 15
ث**** سه شنبه 23 آبان 1402 39,100 (2.89) 2.30 -9.59 -9.59 15
و**** سه شنبه 23 آبان 1402 17,460 (2.04) 5.61 4.98 -1.89 15
غ**** یکشنبه 21 آبان 1402 3,775 (4.97) 19.21 17.64 -1.72 17
ث**** یکشنبه 21 آبان 1402 47,890 (0.5) 16.87 10.67 -1.86 17
ک**** سه شنبه 16 آبان 1402 6,250 (1.79) 1.60 -5.76 -11.52 22
ز**** سه شنبه 16 آبان 1402 38,010 (5) 4.29 -3.42 -5.18 22
و**** دوشنبه 15 آبان 1402 18,100 (1) 2.54 -0.55 -8.73 23
ح**** دوشنبه 15 آبان 1402 15,910 (2.97) 10.50 2.14 -2.51 23
غ**** دوشنبه 15 آبان 1402 77,170 (4.99) 20.55 20.55 -2.75 23
ل**** یکشنبه 14 آبان 1402 27,660 (4.97) 13.41 8.46 -4.16 24
ک**** شنبه 13 آبان 1402 4,881 (3.85) 16.57 14.12 -1.66 25
خ**** شنبه 13 آبان 1402 5,120 (3.43) 16.41 7.62 -1.95 25
ک**** شنبه 13 آبان 1402 5,630 (4.84) 57.90 57.90 1.95 25
ف**** شنبه 13 آبان 1402 1,752 (6.95) 16.44 6.74 -1.26 25
ا**** شنبه 13 آبان 1402 24,250 (6.96) 6.80 -2.31 -2.97 25
ث**** شنبه 13 آبان 1402 19,610 (3.64) 26.98 23.71 -4.64 25
و**** شنبه 13 آبان 1402 4,124 (6.97) 19.91 11.01 -1.79 25
د**** شنبه 13 آبان 1402 11,490 (5.99) 9.75 9.66 -2.44 25
ت**** شنبه 13 آبان 1402 54,370 (4.94) 4.36 -21.13 -22.55 25
خ**** سه شنبه 9 آبان 1402 5,090 (0) 17.09 -17.29 -17.29 29
ک**** دوشنبه 8 آبان 1402 5,970 (1.35) 89.28 55.95 -0.50 30
خ**** دوشنبه 8 آبان 1402 22,480 (6.99) 13.35 -2.31 -3.91 30
خ**** دوشنبه 8 آبان 1402 2,430 (4.47) 10.82 4.94 -6.30 30
خ**** دوشنبه 8 آبان 1402 5,270 (3.33) 18.79 4.17 -8.73 30
ل**** دوشنبه 8 آبان 1402 90,310 (2.53) 8.16 3.23 -6.87 30
چ**** دوشنبه 8 آبان 1402 4,345 (3.84) 5.64 -3.25 -8.63 30
ش**** یکشنبه 7 آبان 1402 4,342 (6.99) 13.77 -0.28 -1.84 31
چ**** یکشنبه 7 آبان 1402 2,669 (2.81) 17.91 16.07 -2.59 31
غ**** یکشنبه 7 آبان 1402 15,000 (3.95) 22.73 12.87 -0.60 31
د**** یکشنبه 7 آبان 1402 10,280 (6.97) 6.03 -0.49 -6.71 31
خ**** یکشنبه 7 آبان 1402 9,970 (4.61) 15.15 4.61 -4.51 31
ق**** یکشنبه 7 آبان 1402 7,380 (6.34) 6.91 5.69 -7.72 31
ب**** یکشنبه 7 آبان 1402 5,030 (3.07) 18.29 9.54 -5.96 31
غ**** یکشنبه 7 آبان 1402 3,054 (3.1) 10.81 5.76 -0.36 31
ف**** چهارشنبه 3 آبان 1402 1,628 (2.26) 13.14 5.41 -9.09 35
ح**** چهارشنبه 3 آبان 1402 48,510 (6.99) 11.11 3.85 -12.39 35
ف**** چهارشنبه 3 آبان 1402 22,850 (1.55) 0.66 -4.16 -14.88 35
س**** سه شنبه 2 آبان 1402 82,210 (2.81) 18.59 6.37 1.84 36
س**** یکشنبه 30 مهر 1402 16,910 (3.48) 76.23 54.35 -2.01 38
و**** یکشنبه 30 مهر 1402 2,247 (1.07) 5.61 -5.30 -7.79 38
و**** یکشنبه 30 مهر 1402 1,270 (1.76) 11.42 6.69 -5.12 38
و**** یکشنبه 30 مهر 1402 33,850 (2.88) 28.66 20.53 -2.95 38
خ**** شنبه 29 مهر 1402 12,360 (0.48) 22.33 17.15 -10.92 39
ث**** شنبه 29 مهر 1402 2,609 (0.61) 20.47 10.77 -3.56 39
خ**** شنبه 29 مهر 1402 5,310 (1.52) 20.15 17.70 -14.31 39
ب**** شنبه 29 مهر 1402 7,770 (-0.76) 0.90 -7.72 -9.27 39
ل**** شنبه 29 مهر 1402 94,040 (0.64) 6.34 1.02 -10.56 39
غ**** شنبه 29 مهر 1402 73,960 (3.33) 22.66 6.41 -1.53 39
و**** شنبه 29 مهر 1402 4,879 (6.99) 23.39 7.40 -13.08 39
ث**** چهارشنبه 26 مهر 1402 14,400 (3.07) 10.76 -3.89 -13.75 42
ب**** سه شنبه 25 مهر 1402 2,520 (0.27) 20.24 15.79 -12.70 43
ش**** سه شنبه 25 مهر 1402 121,000 (2.93) 13.39 13.31 -5.33 43
ز**** دوشنبه 24 مهر 1402 25,150 (1.32) 9.11 1.39 -14.51 44
ک**** دوشنبه 24 مهر 1402 4,674 (6.08) 3.74 -3.34 -17.31 44
ش**** دوشنبه 24 مهر 1402 1,741 (3.94) 6.09 2.53 -16.71 44
ث**** دوشنبه 24 مهر 1402 15,140 (6.99) 10.70 3.50 -20.01 44
غ**** دوشنبه 24 مهر 1402 17,180 (4.94) 3.20 -7.51 -17.17 44
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 3,901 (6.99) 35.14 26.84 -1.56 44
ل**** دوشنبه 24 مهر 1402 14,000 (1.15) 13.14 3.79 -5.71 44
ف**** دوشنبه 24 مهر 1402 7,200 (1.98) 2.64 -1.94 -3.06 44
خ**** دوشنبه 24 مهر 1402 12,810 (4.4) 18.03 13.04 -14.05 44
ه**** دوشنبه 24 مهر 1402 2,239 (3.56) 2.72 -4.64 -15.77 44
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 25,750 (2.34) 29.17 26.06 -9.32 44
خ**** دوشنبه 24 مهر 1402 3,980 (6.87) 10.25 3.99 -23.42 44
ا**** دوشنبه 24 مهر 1402 11,870 (3.75) 0.67 -10.36 -16.26 44
ف**** دوشنبه 24 مهر 1402 1,568 (4.95) 38.33 21.81 3.64 44
خ**** دوشنبه 24 مهر 1402 11,260 (6.83) 1.95 -2.49 -18.29 44
و**** دوشنبه 24 مهر 1402 4,690 (6.83) 5.44 -0.43 -19.30 44
خ**** دوشنبه 24 مهر 1402 6,040 (5.22) 3.64 -7.12 -20.36 44
غ**** دوشنبه 24 مهر 1402 3,361 (2.9) 3.87 1.16 -12.82 44
پ**** دوشنبه 24 مهر 1402 11,410 (2.6) 9.82 3.59 -15.86 44
د**** یکشنبه 23 مهر 1402 10,960 (4.98) 4.01 -4.20 -15.15 45
ک**** یکشنبه 23 مهر 1402 25,600 (1.38) 29.10 20.70 -0.39 45
و**** یکشنبه 23 مهر 1402 6,490 (3.17) 12.79 -3.08 -13.87 45
ا**** شنبه 22 مهر 1402 5,560 (0.54) 6.12 -4.32 -5.22 46
ک**** شنبه 22 مهر 1402 4,880 (-0.2) 18.65 15.16 -14.55 46
غ**** چهارشنبه 19 مهر 1402 2,337 (4.7) 9.63 -5.01 -10.14 49
س**** چهارشنبه 19 مهر 1402 5,720 (4.95) 14.51 1.57 -22.73 49
و**** چهارشنبه 19 مهر 1402 6,600 (4.92) 10.91 -2.73 -15.30 49
خ**** چهارشنبه 19 مهر 1402 5,380 (2.47) 0.00 -1.67 -22.79 49
خ**** سه شنبه 18 مهر 1402 6,160 (6.94) 1.79 -10.88 -21.92 50
غ**** سه شنبه 18 مهر 1402 2,596 (1.64) 4.47 0.39 -19.11 50
و**** سه شنبه 18 مهر 1402 26,320 (3.58) 26.37 20.10 -11.28 50
ش**** سه شنبه 18 مهر 1402 4,999 (6.99) 4.22 -12.88 -19.48 50
و**** سه شنبه 18 مهر 1402 1,679 (6.94) 2.80 -6.91 -17.21 50
خ**** سه شنبه 18 مهر 1402 2,309 (3.26) 9.57 7.62 -11.61 50
غ**** سه شنبه 18 مهر 1402 74,270 (2.95) 25.26 25.26 -4.94 50
خ**** دوشنبه 17 مهر 1402 18,960 (2.87) 4.54 -13.50 -27.32 51
ک**** دوشنبه 17 مهر 1402 5,270 (1.34) 4.55 -12.73 -17.65 51
ل**** چهارشنبه 12 مهر 1402 108,800 (1.98) 1.46 -12.68 -22.69 56
ک**** چهارشنبه 12 مهر 1402 26,450 (2.91) 24.95 18.90 -6.99 56
س**** چهارشنبه 12 مهر 1402 253,490 (4.99) 43.99 39.37 -9.27 56
م**** چهارشنبه 12 مهر 1402 10,550 (2.72) 5.12 -5.31 -14.88 56
س**** دوشنبه 10 مهر 1402 40,200 (1.77) 2.24 -2.74 -16.67 58
و**** دوشنبه 10 مهر 1402 5,060 (2.84) 4.55 -9.53 -25.20 58
م**** دوشنبه 10 مهر 1402 9,150 (2.8) 1.53 -4.59 -13.88 58
غ**** دوشنبه 10 مهر 1402 75,480 (2.86) 23.25 23.25 -8.94 58
خ**** دوشنبه 10 مهر 1402 2,414 (1.08) 4.81 2.94 -15.45 58
س**** یکشنبه 9 مهر 1402 18,430 (6.96) 61.69 41.62 -13.08 59
چ**** شنبه 8 مهر 1402 2,684 (1.39) 20.68 11.77 -8.42 60
ف**** شنبه 8 مهر 1402 7,030 (0.57) 11.52 0.00 -17.78 60
ف**** چهارشنبه 5 مهر 1402 1,742 (1.1) 24.51 9.64 -16.19 63
خ**** چهارشنبه 5 مهر 1402 2,430 (-0.04) 4.16 3.91 -16.01 63
و**** سه شنبه 4 مهر 1402 5,050 (-0.98) 4.75 -9.35 -25.05 64
غ**** سه شنبه 4 مهر 1402 4,739 (1.78) 1.39 -1.01 -21.65 64
پ**** دوشنبه 3 مهر 1402 6,890 (1.32) 14.37 3.77 -14.37 65
د**** دوشنبه 3 مهر 1402 4,430 (0.72) 3.61 -3.25 -13.07 65
ب**** شنبه 1 مهر 1402 7,180 (1.98) 1.39 -14.90 -21.87 67
و**** شنبه 1 مهر 1402 7,430 (4.79) 0.67 -25.98 -34.19 67
پ**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 4,670 (0.25) 26.34 21.84 -11.09 70
ت**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 8,460 (4.96) 18.20 -17.02 -19.50 70
ک**** چهارشنبه 29 شهریور 1402 8,430 (2.55) 34.05 4.51 -32.62 70
ف**** شنبه 11 شهریور 1402 7,950 (1.92) 1.89 -11.19 -12.96 88
خ**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 19,360 (2.92) 31.61 17.25 0.05 98
خ**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 7,340 (5.91) 18.39 2.18 -21.53 98
ث**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 10,890 (3.02) 109.83 108.72 -16.07 98
ث**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 6,790 (4.46) 25.33 19.73 -16.49 98
ش**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 5,050 (2.85) 19.41 17.82 -7.72 98
خ**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 5,400 (5.67) 19.07 15.74 -15.74 98
ف**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 3,670 (4.82) 34.28 -0.25 -15.48 98
ش**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 144,990 (3.06) 21.18 15.95 -0.54 98
خ**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 11,220 (4.95) 34.76 29.06 -1.87 98
خ**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 17,340 (3.46) 12.69 1.90 -16.26 98
ش**** چهارشنبه 1 شهریور 1402 2,055 (3) 8.08 -8.56 -12.55 98
ب**** دوشنبه 23 مرداد 1402 4,650 (4.35) 25.38 8.39 -13.14 107
خ**** شنبه 14 مرداد 1402 3,400 (4.29) 4.29 -1.71 -23.24 116
س**** شنبه 14 مرداد 1402 32,600 (3.98) 157.67 129.75 -10.12 116
خ**** شنبه 14 مرداد 1402 6,840 (3.16) 9.21 -14.77 -29.68 116
س**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 65,450 (4.98) 22.31 3.42 -3.97 126
ک**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 6,530 (0.61) 18.22 -14.70 -28.18 126
ا**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 27,480 (1.7) 5.53 -6.66 -10.30 126
ک**** چهارشنبه 4 مرداد 1402 16,200 (2.2) 15.12 -16.67 -25.25 126
و**** سه شنبه 3 مرداد 1402 25,650 (2.39) 69.79 60.82 -11.50 127
د**** شنبه 24 تیر 1402 11,720 (5.77) 6.66 -7.08 -22.44 137
و**** شنبه 24 تیر 1402 2,036 (6.98) 33.60 2.50 -9.38 137
پ**** شنبه 24 تیر 1402 10,930 (4.99) 14.64 8.14 -12.17 137
خ**** شنبه 24 تیر 1402 51,000 (-2.76) 16.47 4.41 -4.71 137
س**** شنبه 17 تیر 1402 58,850 (0.94) 16.14 1.44 0.93 144
د**** یکشنبه 11 تیر 1402 28,560 (3.7) 13.10 -60.50 -64.04 150
ق**** یکشنبه 11 تیر 1402 31,700 (2.92) 13.88 -24.13 -24.76 150
و**** یکشنبه 11 تیر 1402 4,315 (1.98) 6.56 -14.07 -18.66 150
ث**** یکشنبه 11 تیر 1402 8,640 (3.34) 8.56 -14.35 -33.56 150
خ**** یکشنبه 11 تیر 1402 3,666 (4.98) 12.41 -8.84 -28.81 150
ک**** یکشنبه 11 تیر 1402 9,870 (5) 11.75 -20.36 -39.21 150
ک**** چهارشنبه 7 تیر 1402 15,080 (4.94) 16.31 -34.62 -62.33 154
خ**** چهارشنبه 7 تیر 1402 38,200 (2.96) 50.00 31.54 -0.65 154
و**** چهارشنبه 7 تیر 1402 5,550 (6.93) 6.49 -16.94 -28.81 154
خ**** چهارشنبه 7 تیر 1402 56,010 (0.79) 11.66 -71.51 -75.40 154
خ**** چهارشنبه 7 تیر 1402 8,580 (3.62) 4.66 -33.10 -43.94 154
و**** سه شنبه 6 تیر 1402 3,248 (2.98) -27.03 -35.53 -41.32 155
و**** شنبه 3 تیر 1402 3,147 (-1.5) 3.21 -33.37 -39.43 158
س**** شنبه 3 تیر 1402 23,380 (0.21) 27.16 6.54 -2.91 158
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 13,150 (4.94) 25.48 0.00 -20.38 161
و**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 7,160 (1.12) 13.27 -20.53 -31.70 161
ب**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 4,360 (1.32) 18.12 -7.13 -26.49 161
ف**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 25,360 (4.96) 18.26 -12.93 -30.21 161
ک**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 42,300 (-0.47) 17.02 17.00 -29.20 161
س**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 27,240 (4.44) 24.45 5.91 -2.72 161
خ**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 4,651 (4.98) 35.02 -11.01 -34.47 161
و**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 7,160 (4.98) 9.50 -19.41 -31.84 161
ف**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,008 (4.98) 30.33 -26.90 -38.06 161
ف**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 5,680 (0.17) 13.20 -27.57 -29.14 161
ق**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 8,480 (4.95) 9.67 -5.90 -18.63 161
پ**** چهارشنبه 31 خرداد 1402 20,030 (1.57) 4.14 -36.69 -38.89 161
و**** یکشنبه 28 خرداد 1402 76,950 (2.94) 39.38 -7.54 -17.74 164
ق**** یکشنبه 28 خرداد 1402 345,800 (2.99) 21.31 -49.51 -49.90 164
ک**** یکشنبه 28 خرداد 1402 42,000 (5) 17.86 17.83 -28.69 164
ک**** یکشنبه 28 خرداد 1402 3,255 (2.97) 25.53 -20.18 -24.79 164
خ**** یکشنبه 28 خرداد 1402 54,280 (0.14) 15.22 -69.79 -74.61 164
س**** یکشنبه 28 خرداد 1402 12,890 (1.81) 28.01 2.02 -18.77 164
و**** سه شنبه 23 خرداد 1402 5,460 (2.43) 7.88 0.55 -14.65 169
ب**** سه شنبه 23 خرداد 1402 3,809 (6.98) 9.06 -23.39 -42.24 169
غ**** سه شنبه 23 خرداد 1402 71,280 (4.99) 63.23 12.21 0.00 169
ق**** سه شنبه 23 خرداد 1402 344,450 (0) 21.79 -49.27 -49.70 169
م**** سه شنبه 23 خرداد 1402 9,110 (3.05) 10.76 0.11 -14.38 169
خ**** سه شنبه 23 خرداد 1402 4,039 (1.76) 30.68 22.80 -17.83 169
س**** سه شنبه 23 خرداد 1402 9,630 (7) 14.23 -7.58 -21.29 169
ش**** دوشنبه 22 خرداد 1402 7,890 (-0.37) 20.41 -18.63 -30.29 170
س**** دوشنبه 22 خرداد 1402 14,550 (1.67) 16.77 7.35 -10.31 170
ح**** دوشنبه 22 خرداد 1402 51,950 (4.94) 20.31 -66.29 -70.93 170
غ**** سه شنبه 9 خرداد 1402 4,626 (2.39) 4.93 -18.72 -31.41 183
س**** سه شنبه 9 خرداد 1402 32,730 (3.24) 6.14 -8.71 -20.71 183
ک**** سه شنبه 9 خرداد 1402 22,425 (1.9) 2.52 -21.92 -23.30 183
ا**** سه شنبه 9 خرداد 1402 10,630 (0.66) 24.65 1.13 -9.13 183
و**** سه شنبه 9 خرداد 1402 5,160 (1.17) 0.58 -8.91 -20.39 183
د**** سه شنبه 9 خرداد 1402 5,720 (-0.52) 22.73 -25.68 -32.67 183
غ**** سه شنبه 9 خرداد 1402 9,650 (6.27) 3.63 -31.61 -45.49 183
ر**** سه شنبه 9 خرداد 1402 5,000 (4.82) 3.60 -32.50 -42.88 183
س**** سه شنبه 9 خرداد 1402 36,580 (6.99) 31.16 14.05 -2.95 183
د**** سه شنبه 9 خرداد 1402 34,510 (0.75) 13.85 -11.62 -18.72 183
ا**** سه شنبه 9 خرداد 1402 7,100 (2.3) 3.80 -25.07 -27.04 183
و**** سه شنبه 9 خرداد 1402 2,185 (1.43) 8.92 -29.06 -36.38 183
س**** سه شنبه 9 خرداد 1402 10,140 (1.7) 8.48 -11.14 -25.25 183
م**** دوشنبه 8 خرداد 1402 4,280 (7) 17.76 4.37 -22.20 184
و**** دوشنبه 8 خرداد 1402 3,773 (2.97) 8.93 -20.94 -29.79 184
غ**** دوشنبه 8 خرداد 1402 13,100 (4.96) 20.69 -8.85 -29.01 184
د**** دوشنبه 8 خرداد 1402 18,450 (4.94) 2.44 -32.79 -42.33 184
و**** دوشنبه 8 خرداد 1402 13,193 (1.59) 14.45 5.81 -10.89 184
م**** دوشنبه 8 خرداد 1402 1,653 (3.11) 25.77 6.47 -12.83 184
م**** دوشنبه 8 خرداد 1402 13,540 (0.22) 2.51 -26.22 -37.59 184
و**** دوشنبه 8 خرداد 1402 5,120 (0.78) 1.37 -8.20 -19.77 184
ک**** دوشنبه 8 خرداد 1402 11,430 (4.67) 13.74 -8.66 -30.62 184
ک**** دوشنبه 8 خرداد 1402 47,960 (4.23) 5.59 -9.09 -18.89 184
ک**** دوشنبه 8 خرداد 1402 1,578 (6.98) 7.73 -19.96 -35.68 184
خ**** دوشنبه 8 خرداد 1402 15,760 (2) 15.74 -11.17 -27.03 184
س**** دوشنبه 8 خرداد 1402 51,550 (4.67) 55.29 40.06 -4.56 184
ک**** دوشنبه 8 خرداد 1402 6,190 (6.9) 14.70 -4.85 -25.20 184
و**** دوشنبه 8 خرداد 1402 27,500 (6.67) 20.95 18.04 -19.45 184
س**** دوشنبه 8 خرداد 1402 54,690 (6.98) 19.16 5.92 -3.91 184
د**** یکشنبه 7 خرداد 1402 5,890 (4.06) 19.19 -27.83 -34.62 185
خ**** دوشنبه 1 خرداد 1402 16,980 (5.79) 7.42 -17.96 -32.27 191
ه**** دوشنبه 1 خرداد 1402 6,840 (4.9) 5.26 -30.16 -36.54 191
ش**** دوشنبه 1 خرداد 1402 9,780 (4.93) 18.51 -15.95 -23.82 191
خ**** دوشنبه 1 خرداد 1402 44,780 (4.99) 39.66 -64.25 -69.23 191
س**** دوشنبه 1 خرداد 1402 21,070 (4.57) 11.01 5.36 -16.37 191
ث**** دوشنبه 1 خرداد 1402 4,901 (3.11) 11.20 -10.88 -34.67 191
ث**** دوشنبه 1 خرداد 1402 7,890 (6.91) 15.46 -8.75 -36.50 191
ش**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 47,050 (0.85) 11.26 -24.55 -31.24 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 28,700 (4.28) 15.89 13.24 -22.82 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 13,902 (4.6) 8.62 -1.31 -15.44 196
ا**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 26,140 (1) 18.40 -1.61 -5.70 196
ک**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 31,250 (4.69) 57.98 52.90 -4.22 196
س**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 86,000 (-0.79) 45.35 30.00 -4.50 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 2,415 (1.25) 12.63 -13.33 -23.60 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 7,480 (1.76) 3.48 -22.86 -30.08 196
ک**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 49,270 (1.37) 3.25 -12.56 -21.05 196
غ**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 4,088 (4.94) 120.89 77.84 -11.01 196
غ**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 4,950 (3.06) 0.61 -24.04 -35.90 196
ت**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 3,000 (3.19) 6.33 -9.50 -19.33 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 13,030 (3.65) 1.69 -21.72 -32.31 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 2,638 (6.97) 20.89 -17.82 -25.85 196
س**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 20,950 (1.06) 11.65 6.25 -15.89 196
ک**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 10,451 (4.92) 17.60 -24.50 -42.59 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 9,000 (1.23) 2.67 -34.11 -45.78 196
پ**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 6,347 (4.75) 2.95 -10.98 -34.58 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 6,460 (6.95) 2.17 -15.02 -27.86 196
ق**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 17,020 (6.97) 5.82 -27.14 -36.31 196
ک**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 9,590 (3.11) 4.07 -43.07 -51.09 196
ک**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 23,870 (6.99) 8.09 -20.19 -35.74 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 3,569 (6.88) 105.10 76.80 -16.50 196
ک**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 6,000 (6.95) 9.17 -23.68 -27.67 196
و**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 5,390 (3.45) 1.48 -12.80 -23.78 196
ک**** چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 7,645 (6.94) 22.62 -19.16 -40.35 196
پ**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 6,660 (6.9) 18.32 7.36 -15.77 199
و**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 4,813 (6.98) 68.71 -4.57 -17.91 199
ش**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 9,550 (6.47) 6.70 -13.19 -39.06 199
و**** یکشنبه 24 اردیبهشت 1402 7,500 (6.99) 12.00 -41.23 -41.24 199
ت**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 3,550 (5.24) 0.85 -23.52 -31.83 207
ف**** شنبه 16 اردیبهشت 1402 15,270 (6.93) 19.52 -30.91 -41.00 207
د**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 4,519 (2.21) 23.48 -18.59 -22.50 210
ا**** چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 7,340 (4.55) 2.45 -56.61 -56.93 210
و**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 6,940 (4.67) 10.09 -27.23 -31.84 212
ه**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 7,820 (4.96) 4.99 -36.30 -44.49 212
خ**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 31,870 (4.97) 27.55 6.68 -30.03 212
س**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 30,590 (1.35) 11.11 -17.03 -25.96 212
و**** دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 1,801 (0.19) 77.40 54.91 -13.94 212
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 6,030 (6.91) 39.30 -22.04 -25.87 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 8,490 (4.94) 28.39 9.42 -3.77 213
ف**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 17,240 (6.94) 9.34 -53.19 -58.00 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 2,498 (3.65) 27.66 -14.81 -21.70 213
ک**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 8,380 (4.88) 9.67 -35.20 -50.24 213
و**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 2,663 (3.61) 20.17 -29.40 -34.66 213
چ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 9,420 (4.89) 42.25 0.53 -32.80 213
خ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 5,378 (4.97) 33.88 -4.33 -25.07 213
خ**** یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 6,300 (6.96) 24.60 -32.54 -41.54 213
و**** سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 3,807 (2.83) 28.45 21.17 -30.63 218
ذ**** سه شنبه 29 فروردین 1402 5,050 (4.18) 14.06 -21.13 -43.82 225
و**** سه شنبه 29 فروردین 1402 4,587 (-0.06) 32.98 -19.34 -38.61 225
پ**** یکشنبه 27 فروردین 1402 15,230 (1.12) 7.42 -24.49 -36.97 227
ک**** یکشنبه 27 فروردین 1402 11,580 (1.04) 21.76 -4.75 -11.74 227
س**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 36,300 (5.61) 43.20 23.97 -8.32 238
غ**** چهارشنبه 16 فروردین 1402 4,751 (2.34) 26.08 -20.75 -32.10 238
و**** سه شنبه 15 فروردین 1402 20,350 (2.62) 114.00 102.70 1.38 239
س**** سه شنبه 15 فروردین 1402 17,860 (2.99) 52.30 -4.87 -17.13 239
ق**** سه شنبه 15 فروردین 1402 7,430 (6.9) 56.93 28.67 -3.77 239
ف**** سه شنبه 15 فروردین 1402 14,450 (2.99) 23.67 -31.14 -34.39 239
خ**** شنبه 5 فروردین 1402 19,200 (0.36) 111.72 77.86 0.31 249
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 1,684 (2.99) 39.73 -23.22 -23.69 255
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,099 (6.99) 88.83 42.72 -1.68 255
ت**** شنبه 27 اسفند 1401 9,168 (6.97) 42.56 -14.38 -68.64 256
پ**** شنبه 27 اسفند 1401 3,637 (6.97) 86.17 54.80 0.69 256
خ**** شنبه 27 اسفند 1401 4,205 (4.96) 104.99 25.80 -3.66 256
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 14,600 (4.96) 134.66 82.81 -0.89 259
آ**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 1,573 (3.62) 103.43 22.63 -0.83 259
ا**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 22,650 (4.86) 29.58 9.71 3.97 259

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.