این فیلتر به صورت VIP و با دریافت هزینه توسط نویسنده فیلتر به فروش میرسد.

قبل از خرید میتوانید، بازدهی فیلتر را در بخش زیرین مشاهده کنید. برای خرید فیلتر میتوانید روی دکمه خرید یا نام پکیج های نمایش داده شده کلیک کنید و اشتراک دلخواه خود را خریداری کنید.

لطفا دقت کنید که به خاطر حفظ منافع شما کاربران عزیز و شفافیت بیشتر، تمامی محاسبات بازدهی توسط ترندیفای و به صورت اتوماتیک انجام میشود و نویسنده فیلتر قادر به دستکاری در اطلاعات و بازدهی ها و حذف و اضافه نیست. لذا بازدهی ثبت شده کاملا واقعی و به دور از هرگونه مداخله انسانی است.

فیلتر را ندیده نخرید! با چشم باز خرید کنید ...

این فیلتر از تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399 تا چهارشنبه 9 فروردین 1402 تعداد 3,107 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 69.45 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -20.17 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 53.71 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 87 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

نماد تاریخ معامله قیمت معامله بیشترین بازدهی بازدهی فعلی کمترین بازدهی مدت
ش**** یکشنبه 6 فروردین 1402 7,610 (1.73) 6.31 3.02 -1.05 3
ب**** یکشنبه 6 فروردین 1402 4,689 (6.85) 10.13 10.13 0.45 3
س**** یکشنبه 6 فروردین 1402 9,820 (2.71) -1.32 -7.23 -7.23 3
و**** شنبه 5 فروردین 1402 18,780 (1.67) -0.16 -2.02 -7.93 4
ص**** شنبه 5 فروردین 1402 4,103 (4.98) 1.36 -0.19 -5.22 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 3,092 (6.98) 6.57 2.68 -2.33 4
غ**** شنبه 5 فروردین 1402 12,050 (2.81) 6.31 6.14 -0.91 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 2,464 (6.99) 15.95 15.95 -3.81 4
ک**** شنبه 5 فروردین 1402 6,340 (4.96) 2.52 -0.79 -7.57 4
و**** شنبه 5 فروردین 1402 2,108 (3.99) 3.42 1.76 -5.55 4
ف**** شنبه 5 فروردین 1402 8,410 (6.99) 4.40 -11.06 -11.77 4
چ**** شنبه 5 فروردین 1402 2,500 (2.96) 1.84 -1.20 -6.64 4
ش**** شنبه 5 فروردین 1402 4,500 (2.45) 1.11 -1.33 -5.56 4
س**** شنبه 5 فروردین 1402 53,540 (0.99) 5.94 -2.69 -5.49 4
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 16,560 (4.94) 4.83 1.03 -2.84 10
ص**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,911 (4.99) 4.91 3.76 -0.56 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 18,030 (4.94) 2.61 -0.06 -7.82 10
ب**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,590 (6.97) 4.74 -1.25 -5.29 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 49,080 (4.98) 4.52 -0.69 -5.97 10
ا**** یکشنبه 28 اسفند 1401 23,980 (4.99) 3.42 -3.79 -7.84 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 14,250 (4.93) 2.18 -3.23 -6.67 10
ت**** یکشنبه 28 اسفند 1401 16,840 (4.98) 6.83 1.19 -3.50 10
د**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,149 (6.93) 4.24 -2.77 -7.62 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 11,680 (4.84) 4.88 2.14 -5.39 10
ف**** یکشنبه 28 اسفند 1401 7,870 (6.92) 11.56 -3.30 -5.21 10
خ**** یکشنبه 28 اسفند 1401 8,450 (4.96) 4.02 -5.56 -7.10 10
س**** یکشنبه 28 اسفند 1401 9,440 (2.94) 4.03 -1.38 -2.97 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 18,940 (3.61) 2.16 -3.33 -8.71 10
ک**** یکشنبه 28 اسفند 1401 6,060 (4.84) 7.26 4.29 -3.30 10
ر**** یکشنبه 28 اسفند 1401 4,971 (6.99) 4.41 3.32 -2.84 10
و**** یکشنبه 28 اسفند 1401 3,028 (4.05) 1.88 0.69 -3.04 10
س**** شنبه 27 اسفند 1401 38,760 (6.98) 4.28 -2.99 -9.70 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 51,100 (6.9) 7.63 1.76 -2.15 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 60,930 (6.98) 3.40 -4.48 -7.24 11
د**** شنبه 27 اسفند 1401 16,670 (4.97) 3.24 -0.66 -3.00 11
ف**** شنبه 27 اسفند 1401 16,930 (6.94) 6.91 -2.30 -4.61 11
ح**** شنبه 27 اسفند 1401 14,340 (6.93) 4.18 -2.93 -6.14 11
غ**** شنبه 27 اسفند 1401 4,974 (6.99) 7.16 2.53 -2.69 11
ت**** شنبه 27 اسفند 1401 16,050 (4.97) 12.09 6.17 1.25 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 56,950 (4.97) 5.97 2.11 -3.34 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 21,250 (4.99) 4.42 1.18 -3.25 11
ح**** شنبه 27 اسفند 1401 5,030 (6.99) 10.54 4.37 0.40 11
ص**** شنبه 27 اسفند 1401 3,736 (4.97) 9.82 8.62 3.05 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 18,480 (6.94) 5.25 -0.92 -6.44 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 13,800 (4.94) 5.51 -0.07 -3.62 11
خ**** شنبه 27 اسفند 1401 5,450 (6.9) 8.99 7.16 -3.85 11
چ**** شنبه 27 اسفند 1401 2,398 (6.95) 6.17 4.00 -5.75 11
ش**** شنبه 27 اسفند 1401 36,950 (6.97) 6.63 2.22 -3.63 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 36,130 (6.98) 4.90 -3.04 -9.33 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 30,610 (6.99) 6.83 -2.68 -5.06 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 14,450 (6.95) 11.28 7.96 -0.35 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 19,960 (2.99) 3.31 -0.80 -2.91 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 45,590 (4.99) 3.75 1.75 -1.29 11
خ**** شنبه 27 اسفند 1401 8,170 (4.87) 7.59 -2.33 -3.92 11
ق**** شنبه 27 اسفند 1401 6,980 (0.72) 1.72 -1.15 -6.30 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 51,220 (6.97) 10.74 4.26 -0.43 11
ت**** شنبه 27 اسفند 1401 4,284 (5) 0.61 -5.46 -6.51 11
و**** شنبه 27 اسفند 1401 25,040 (6.96) 5.79 -1.56 -3.15 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 86,900 (6.96) 9.09 8.61 0.12 11
س**** شنبه 27 اسفند 1401 31,240 (6.98) 6.59 3.04 -2.18 11
ک**** شنبه 27 اسفند 1401 5,800 (4.82) 12.07 8.97 0.34 11
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 13,270 (4.98) 9.72 5.65 0.23 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 17,970 (5.76) 8.24 4.28 -3.78 14
ف**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 16,000 (6.95) 13.12 8.12 0.69 14
د**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 16,250 (3.7) 5.91 5.23 -2.52 14
ف**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 14,710 (2.93) 1.70 -4.83 -6.80 14
س**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 29,510 (6.95) 14.20 11.66 0.95 14
ک**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 5,572 (4.99) 16.65 12.35 -0.22 14
ش**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 57,100 (3.31) 10.33 1.93 -1.02 14
د**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 13,300 (2.86) 6.17 6.17 -3.46 14
ک**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 11,220 (4.95) 7.75 2.41 -3.57 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 19,510 (2.95) 5.69 1.03 -4.82 14
و**** چهارشنبه 24 اسفند 1401 13,650 (6.97) 28.57 28.21 1.83 14
س**** سه شنبه 23 اسفند 1401 46,510 (1.68) 21.95 12.02 -0.67 15
و**** سه شنبه 23 اسفند 1401 18,990 (2.87) 8.58 3.37 0.32 15
س**** سه شنبه 23 اسفند 1401 46,340 (5) 18.69 12.97 0.99 15
س**** سه شنبه 23 اسفند 1401 33,250 (3.8) 13.98 5.11 -2.11 15
س**** سه شنبه 23 اسفند 1401 26,890 (0.56) 21.61 10.75 1.26 15
و**** سه شنبه 23 اسفند 1401 5,160 (6.76) 17.83 16.28 -3.49 15
ک**** سه شنبه 23 اسفند 1401 6,180 (1.14) 7.77 -6.15 -9.22 15
س**** سه شنبه 23 اسفند 1401 8,980 (2.98) 9.35 1.45 1.45 15
س**** سه شنبه 23 اسفند 1401 39,600 (1.93) 0.51 -2.40 -7.58 15
ق**** دوشنبه 22 اسفند 1401 7,240 (6.94) 4.97 -4.70 -9.67 16
س**** دوشنبه 22 اسفند 1401 8,740 (2.94) 12.36 6.52 1.49 16
س**** دوشنبه 22 اسفند 1401 16,700 (1.76) 7.96 3.29 -2.22 16
ش**** دوشنبه 22 اسفند 1401 12,010 (4.52) 7.74 6.33 -3.41 16
س**** دوشنبه 22 اسفند 1401 39,000 (1.96) 2.05 -1.28 -6.15 16
و**** دوشنبه 22 اسفند 1401 17,190 (0) 13.15 6.52 -4.42 16
ق**** یکشنبه 21 اسفند 1401 6,810 (6.9) 11.60 2.79 -3.96 17
س**** یکشنبه 21 اسفند 1401 16,420 (-1.26) 9.81 5.97 -3.05 17
و**** شنبه 20 اسفند 1401 16,860 (0.65) 15.36 8.60 -4.51 18
س**** شنبه 20 اسفند 1401 114,830 (4.99) 3.98 -4.39 -11.84 18
س**** شنبه 20 اسفند 1401 14,760 (4.23) 17.21 13.08 -3.93 18
ک**** شنبه 20 اسفند 1401 7,090 (4.72) 32.16 32.16 -5.92 18
س**** شنبه 20 اسفند 1401 35,850 (3.91) 7.67 0.42 -12.13 18
ق**** شنبه 20 اسفند 1401 6,390 (6.85) 18.94 7.98 0.78 18
س**** شنبه 20 اسفند 1401 33,000 (1.5) 14.85 6.15 -5.45 18
ت**** سه شنبه 16 اسفند 1401 15,170 (4.91) 18.59 12.33 -5.34 22
ث**** سه شنبه 16 اسفند 1401 11,700 (3.35) 10.09 9.74 -12.99 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 32,990 (6.97) 14.88 6.18 -5.43 22
ن**** سه شنبه 16 اسفند 1401 121,990 (3.4) 9.72 8.25 -5.89 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 16,650 (2.96) 8.29 3.60 -4.38 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 15,850 (4.96) 16.72 13.69 -4.67 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 13,280 (4.98) 9.64 3.84 -6.48 22
ا**** سه شنبه 16 اسفند 1401 20,840 (4.98) 19.00 10.70 -1.20 22
ف**** سه شنبه 16 اسفند 1401 3,986 (6.92) 0.00 -24.62 -32.04 22
ش**** سه شنبه 16 اسفند 1401 57,690 (6.99) 9.20 0.88 -7.23 22
ک**** سه شنبه 16 اسفند 1401 10,860 (4.92) 11.33 1.29 -6.81 22
ک**** سه شنبه 16 اسفند 1401 13,040 (0.46) 13.50 10.58 -3.76 22
ف**** سه شنبه 16 اسفند 1401 6,295 (6.98) 39.48 20.89 -1.19 22
پ**** سه شنبه 16 اسفند 1401 10,940 (3.99) 9.60 3.93 -9.96 22
س**** سه شنبه 16 اسفند 1401 109,370 (4.99) 9.17 0.38 -7.44 22
ک**** سه شنبه 16 اسفند 1401 5,830 (6.97) 14.24 2.57 -3.77 22
و**** سه شنبه 16 اسفند 1401 3,121 (2.79) 12.78 7.72 0.99 22
ک**** سه شنبه 16 اسفند 1401 65,000 (1.53) 4.23 -3.09 -10.85 22
و**** دوشنبه 15 اسفند 1401 22,620 (3.52) 17.11 8.97 -1.72 23
ب**** دوشنبه 15 اسفند 1401 5,800 (3.2) 1.55 1.55 -11.72 23
ک**** یکشنبه 14 اسفند 1401 13,040 (0.46) 14.65 11.58 -3.76 24
غ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 10,430 (0.57) 22.82 22.63 -1.73 24
س**** یکشنبه 14 اسفند 1401 15,700 (2.95) 14.84 10.83 1.40 24
خ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 5,061 (5) 11.44 4.92 -8.32 24
س**** یکشنبه 14 اسفند 1401 103,750 (4.55) 15.08 3.35 -2.43 24
غ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 11,320 (2.9) 0.09 -9.45 -11.31 24
غ**** یکشنبه 14 اسفند 1401 9,620 (1.36) 0.31 -1.56 -10.60 24
س**** یکشنبه 14 اسفند 1401 25,290 (1.81) 29.30 17.75 -1.27 24
و**** یکشنبه 14 اسفند 1401 22,350 (2.28) 18.52 9.22 -2.46 24
ب**** یکشنبه 14 اسفند 1401 5,540 (-2.29) 11.37 11.37 -7.58 24
ه**** یکشنبه 14 اسفند 1401 8,663 (0.89) 15.55 11.62 -5.41 24
ف**** یکشنبه 14 اسفند 1401 3,789 (-0.49) 5.20 -21.69 -28.50 24
ف**** یکشنبه 14 اسفند 1401 4,920 (-0.3) 71.75 63.62 -2.44 24
ت**** شنبه 13 اسفند 1401 14,700 (-2.13) 22.38 15.92 -4.01 25
غ**** شنبه 13 اسفند 1401 11,020 (2.99) 2.81 -6.08 -8.89 25
ش**** شنبه 13 اسفند 1401 15,890 (0.69) 3.21 0.63 -11.89 25
ک**** شنبه 13 اسفند 1401 6,180 (6.82) 51.62 51.62 3.07 25
س**** شنبه 13 اسفند 1401 15,300 (2.96) 17.84 12.75 1.05 25
ف**** شنبه 13 اسفند 1401 2,586 (2.21) 52.75 51.35 31.71 25
ش**** شنبه 13 اسفند 1401 84,600 (2.98) 5.44 4.02 -4.37 25
ک**** شنبه 13 اسفند 1401 61,160 (2.32) 10.78 2.99 -5.25 25
و**** شنبه 13 اسفند 1401 13,360 (-3.11) 20.36 16.77 -9.36 25
ج**** شنبه 13 اسفند 1401 170,490 (-1.05) 6.35 5.05 -4.77 25
و**** شنبه 13 اسفند 1401 11,170 (-0.62) 5.46 -1.52 -12.26 25
س**** شنبه 13 اسفند 1401 34,550 (2.06) 11.72 4.20 -8.83 25
ب**** شنبه 13 اسفند 1401 5,630 (1.29) 4.62 4.62 -9.06 25
ش**** شنبه 13 اسفند 1401 54,290 (-1.47) 16.04 7.20 -5.65 25
خ**** شنبه 13 اسفند 1401 4,851 (5) 16.26 11.11 -4.35 25
س**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 25,320 (0) 29.15 17.61 -4.38 28
ر**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 12,290 (6.96) 14.73 7.32 -3.50 28
و**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 18,910 (2.99) 9.04 3.81 -4.60 28
و**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 13,560 (4.87) 21.09 21.09 -10.69 28
ش**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 15,730 (-1.13) 5.02 2.10 -11.00 28
ب**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 5,592 (4.99) 10.34 10.34 -8.44 28
س**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 19,690 (-1.69) 21.23 15.29 0.00 28
ف**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 37,790 (4.62) 2.14 -9.98 -13.81 28
س**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 14,750 (2.08) 22.24 17.97 1.83 28
و**** چهارشنبه 10 اسفند 1401 5,990 (-3.07) 23.54 18.70 -1.17 28
ج**** سه شنبه 9 اسفند 1401 48,970 (4.99) 8.23 7.13 -4.76 29
ب**** سه شنبه 9 اسفند 1401 5,450 (4.84) 8.07 8.07 -6.06 29
ش**** سه شنبه 9 اسفند 1401 20,700 (1.87) 3.82 -1.93 -14.01 29
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 6,210 (0.32) 19.16 13.85 -4.67 29
ش**** سه شنبه 9 اسفند 1401 16,270 (4.9) 2.15 -1.72 -13.95 29
ش**** سه شنبه 9 اسفند 1401 54,600 (6.99) 15.38 6.59 -6.19 29
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 9,630 (7) 4.36 0.73 -13.60 29
پ**** سه شنبه 9 اسفند 1401 3,064 (4.96) 19.09 14.88 -7.28 29
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 29,160 (4.96) 3.84 -4.25 -12.65 29
ت**** سه شنبه 9 اسفند 1401 16,330 (4.94) 11.57 11.57 -8.82 29
ش**** سه شنبه 9 اسفند 1401 89,460 (4.72) 1.72 -1.65 -12.14 29
ک**** سه شنبه 9 اسفند 1401 5,617 (6.99) 66.82 66.82 -3.15 29
ف**** سه شنبه 9 اسفند 1401 19,000 (2.26) 15.21 10.53 -12.32 29
خ**** سه شنبه 9 اسفند 1401 4,680 (1.16) 20.51 15.17 -3.46 29
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 7,380 (-1.07) 10.03 7.32 -5.01 29
غ**** سه شنبه 9 اسفند 1401 9,440 (-1.56) 3.60 -3.07 -8.90 29
ش**** سه شنبه 9 اسفند 1401 31,830 (0.53) 23.78 18.66 -8.51 29
س**** سه شنبه 9 اسفند 1401 20,270 (6.96) 17.76 7.99 -2.86 29
و**** سه شنبه 9 اسفند 1401 4,850 (0.18) 14.23 14.23 -8.25 29
ش**** سه شنبه 9 اسفند 1401 21,150 (-0.93) 13.48 10.87 -10.40 29
ف**** دوشنبه 8 اسفند 1401 15,660 (4.12) 15.58 6.96 -9.51 30
ش**** دوشنبه 8 اسفند 1401 6,449 (2.33) 42.19 39.71 -5.37 30
س**** دوشنبه 8 اسفند 1401 19,020 (-0.78) 16.88 6.05 -13.77 30
س**** دوشنبه 8 اسفند 1401 96,660 (4.99) 23.53 10.94 -3.58 30
س**** دوشنبه 8 اسفند 1401 25,110 (-1.99) 30.23 18.60 -3.58 30
ث**** دوشنبه 8 اسفند 1401 10,690 (3.78) 27.97 14.97 -4.77 30
ک**** دوشنبه 8 اسفند 1401 10,920 (4.89) 10.71 0.55 -8.33 30
ج**** دوشنبه 8 اسفند 1401 172,000 (0.37) 5.61 5.47 -5.60 30
ب**** دوشنبه 8 اسفند 1401 43,630 (4.98) 20.15 20.15 -8.04 30
ت**** دوشنبه 8 اسفند 1401 15,560 (4.99) 21.85 21.85 -4.31 30
و**** دوشنبه 8 اسفند 1401 14,500 (-0.13) 4.07 -1.59 -6.00 30
س**** دوشنبه 8 اسفند 1401 33,900 (4.95) 13.86 5.46 -7.08 30
ب**** دوشنبه 8 اسفند 1401 5,232 (4.99) 17.93 17.93 -4.42 30
و**** دوشنبه 8 اسفند 1401 22,530 (0.89) 17.58 8.34 -5.86 30
و**** دوشنبه 8 اسفند 1401 18,370 (2.16) 12.25 6.86 -1.96 30
و**** دوشنبه 8 اسفند 1401 7,390 (-1.98) 9.88 6.63 -5.14 30
ش**** دوشنبه 8 اسفند 1401 13,350 (0.07) 9.89 6.07 -12.88 30
ک**** دوشنبه 8 اسفند 1401 15,400 (2.12) 29.55 21.95 -5.19 30
غ**** دوشنبه 8 اسفند 1401 9,580 (2.56) 2.09 -1.15 -10.23 30
ف**** دوشنبه 8 اسفند 1401 5,185 (1.07) 62.97 55.26 -7.43 30
ش**** دوشنبه 8 اسفند 1401 77,200 (0.19) 8.81 4.53 -5.70 30
و**** دوشنبه 8 اسفند 1401 5,900 (-0.67) 9.15 6.27 -9.49 30
ش**** دوشنبه 8 اسفند 1401 50,600 (-1.28) 24.51 17.59 -0.97 30
پ**** دوشنبه 8 اسفند 1401 4,530 (0.68) 7.37 7.37 -15.94 30
ش**** دوشنبه 8 اسفند 1401 1,181 (1.46) 13.04 10.50 -5.59 30
ت**** دوشنبه 8 اسفند 1401 14,520 (4.98) 23.90 15.56 -2.82 30
غ**** دوشنبه 8 اسفند 1401 10,240 (0.09) 25.10 24.90 -2.34 30
ف**** دوشنبه 8 اسفند 1401 27,830 (4.97) 8.80 0.61 -8.48 30
ف**** دوشنبه 8 اسفند 1401 2,539 (0.54) 60.46 55.34 -4.06 30
غ**** دوشنبه 8 اسفند 1401 10,410 (2.96) 8.84 -1.54 -3.55 30
س**** دوشنبه 8 اسفند 1401 35,220 (2.89) 14.76 4.32 -8.29 30
ک**** دوشنبه 8 اسفند 1401 5,341 (6.99) 81.61 74.87 0.26 30
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 21,540 (4.91) 11.42 8.87 -12.02 31
غ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 9,340 (4.94) 4.93 -2.03 -7.92 31
ج**** یکشنبه 7 اسفند 1401 44,640 (4.98) 18.73 17.52 0.00 31
غ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 10,170 (2.93) 11.41 1.77 -1.28 31
ک**** یکشنبه 7 اسفند 1401 19,420 (6.99) 6.59 -4.58 -15.04 31
ک**** یکشنبه 7 اسفند 1401 12,980 (4.93) 14.02 11.09 -4.47 31
ا**** یکشنبه 7 اسفند 1401 19,690 (4.95) 25.95 17.17 -5.94 31
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 12,080 (4.95) 20.53 14.16 -4.39 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 1,165 (4.95) 14.59 11.67 -4.29 31
ا**** یکشنبه 7 اسفند 1401 22,200 (4.96) 17.12 12.84 -7.66 31
پ**** یکشنبه 7 اسفند 1401 2,824 (4.98) 29.21 24.65 -4.75 31
س**** یکشنبه 7 اسفند 1401 32,350 (4.86) 19.32 11.28 -4.79 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 20,370 (6.98) 5.55 -0.34 -12.62 31
ک**** یکشنبه 7 اسفند 1401 15,150 (6.99) 31.68 21.58 -3.63 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 77,100 (4.82) 8.95 5.06 -5.58 31
ف**** یکشنبه 7 اسفند 1401 3,995 (6.9) 2.82 -24.79 -32.20 31
ش**** یکشنبه 7 اسفند 1401 6,316 (6.97) 44.24 41.86 -3.37 31
ن**** یکشنبه 7 اسفند 1401 118,250 (4.93) 13.19 11.67 -3.93 31
س**** شنبه 6 اسفند 1401 13,240 (6.94) 30.66 23.79 -7.63 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 7,190 (6.99) 12.93 11.13 -2.50 32
ف**** شنبه 6 اسفند 1401 14,250 (6.98) 27.02 21.40 -1.47 32
پ**** شنبه 6 اسفند 1401 4,217 (6.97) 23.10 23.10 -9.70 32
چ**** شنبه 6 اسفند 1401 3,282 (4.99) 17.40 17.40 -2.68 32
ف**** شنبه 6 اسفند 1401 17,860 (4.99) 22.56 18.14 -6.72 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 10,450 (6.96) 12.73 7.27 -6.22 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 13,860 (6.94) 8.87 4.62 -1.66 32
ج**** شنبه 6 اسفند 1401 167,900 (4.99) 8.99 8.63 -3.30 32
ف**** شنبه 6 اسفند 1401 2,486 (6.99) 63.88 60.90 -4.18 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 5,700 (6.84) 12.98 8.77 -6.32 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 6,030 (4.86) 22.72 19.40 -1.82 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 4,554 (4.97) 5.07 -3.14 -18.09 32
ف**** شنبه 6 اسفند 1401 4,830 (6.97) 74.95 67.08 -0.62 32
ا**** شنبه 6 اسفند 1401 18,790 (4.97) 31.99 30.87 -1.44 32
ف**** شنبه 6 اسفند 1401 3,900 (6.99) 9.49 4.05 -10.26 32
س**** شنبه 6 اسفند 1401 18,210 (6.99) 22.08 11.48 -9.94 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 20,440 (6.95) 7.14 4.26 -12.82 32
ف**** شنبه 6 اسفند 1401 6,111 (6.96) 11.93 7.84 -69.09 32
س**** شنبه 6 اسفند 1401 24,190 (6.98) 35.18 24.27 0.08 32
ک**** شنبه 6 اسفند 1401 61,780 (6.97) 9.66 4.24 -7.32 32
و**** شنبه 6 اسفند 1401 11,910 (6.91) 47.36 46.94 1.60 32
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 73,550 (4.99) 14.21 10.81 -1.02 32
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 20,530 (4.95) 18.61 18.61 -7.70 32
س**** شنبه 6 اسفند 1401 13,490 (4.98) 23.05 13.94 -3.48 32
س**** شنبه 6 اسفند 1401 28,570 (6.96) 6.86 6.09 -11.06 32
غ**** شنبه 6 اسفند 1401 9,880 (2.91) 14.68 6.68 -2.02 32
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 4,648 (4.99) 24.78 23.49 -0.77 32
ش**** شنبه 6 اسفند 1401 15,370 (4.98) 8.59 7.16 -8.91 32
ک**** شنبه 6 اسفند 1401 37,080 (4.98) 15.51 8.17 -5.04 32
ف**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 2,355 (-0.5) 72.99 67.47 0.55 35
و**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 5,880 (2.61) 25.85 20.92 0.34 35
ک**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 59,430 (6.98) 14.00 6.75 -3.65 35
ک**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 9,690 (4.98) 24.77 13.31 3.30 35
ه**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 8,061 (4.98) 24.18 19.96 1.65 35
س**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 17,200 (6.96) 29.24 17.27 -4.65 35
ش**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 14,880 (4.93) 12.16 7.93 -5.91 35
و**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 19,450 (7.63) 11.77 7.46 -8.38 35
ف**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 3,720 (2.36) 14.78 9.87 -5.91 35
ج**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 163,750 (4.02) 10.93 10.78 -0.85 35
ف**** چهارشنبه 3 اسفند 1401 13,500 (1.88) 34.07 24.07 2.44 35
ش**** سه شنبه 2 اسفند 1401 14,180 (4.88) 17.70 12.76 -2.61 36
پ**** سه شنبه 2 اسفند 1401 3,884 (6.99) 21.01 20.11 -1.96 36
ج**** سه شنبه 2 اسفند 1401 157,420 (4.99) 15.18 13.77 -0.27 36
ف**** سه شنبه 2 اسفند 1401 3,446 (6.99) 19.21 -12.81 -21.39 36
ا**** سه شنبه 2 اسفند 1401 19,910 (4.95) 30.59 25.82 -2.51 36
ف**** سه شنبه 2 اسفند 1401 4,500 (6.88) 87.78 82.22 -3.11 36
ش**** سه شنبه 2 اسفند 1401 43,300 (6.99) 45.50 34.41 0.02 36
ف**** سه شنبه 2 اسفند 1401 3,635 (6.94) 17.47 12.19 -3.71 36
ف**** سه شنبه 2 اسفند 1401 13,180 (6.29) 37.33 25.49 -0.38 36
ف**** دوشنبه 1 اسفند 1401 3,400 (6.98) 25.59 20.21 2.94 37
ا**** دوشنبه 1 اسفند 1401 17,700 (4.98) 40.11 34.07 -0.62 37
ج**** دوشنبه 1 اسفند 1401 150,490 (4.99) 20.71 20.54 4.33 37
ف**** دوشنبه 1 اسفند 1401 12,410 (6.98) 45.85 34.97 3.95 37
ف**** دوشنبه 1 اسفند 1401 5,620 (6.96) 16.29 -65.41 -68.77 37
ک**** یکشنبه 30 بهمن 1401 8,750 (4.91) 38.17 25.71 4.11 38
ا**** چهارشنبه 26 بهمن 1401 17,210 (0.99) 44.10 34.05 -3.66 42
د**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 12,070 (0.08) 18.56 17.23 -6.13 49
و**** چهارشنبه 19 بهمن 1401 12,370 (6.91) 35.49 26.35 -4.85 49
س**** سه شنبه 18 بهمن 1401 61,330 (4.99) 14.50 5.17 -11.84 50
س**** دوشنبه 17 بهمن 1401 6,710 (2.91) 46.35 35.77 -2.09 51
س**** دوشنبه 17 بهمن 1401 58,900 (4.99) 19.22 7.76 -8.20 51
س**** یکشنبه 16 بهمن 1401 6,630 (2.95) 48.11 40.42 -0.90 52
ث**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 13,280 (6.92) 15.89 -6.48 -20.86 56
ا**** چهارشنبه 12 بهمن 1401 5,420 (4.99) 13.65 8.49 -14.69 56
د**** سه شنبه 11 بهمن 1401 52,790 (4.99) 17.98 -8.51 -11.92 57
د**** سه شنبه 11 بهمن 1401 19,690 (2.98) 4.52 -2.69 -8.38 57
د**** دوشنبه 10 بهمن 1401 19,140 (2.95) 7.52 2.40 -5.75 58
ا**** دوشنبه 10 بهمن 1401 5,045 (4.99) 22.10 15.56 -8.34 58
د**** دوشنبه 10 بهمن 1401 51,270 (4.99) 21.47 -4.92 -9.30 58
د**** دوشنبه 10 بهمن 1401 12,150 (4.92) 18.93 16.87 -6.75 58
ث**** دوشنبه 10 بهمن 1401 11,620 (0) 32.44 8.00 -9.55 58
د**** یکشنبه 9 بهمن 1401 12,620 (4.99) 1.51 0.48 -17.91 59
ف**** یکشنبه 9 بهمن 1401 9,020 (6.99) 20.95 12.31 -20.18 59
د**** یکشنبه 9 بهمن 1401 11,890 (2.94) 14.38 12.11 -0.67 59

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.