معامله بر اساس باند طلایی بولینگر + پول هوشمند + حجم مشکوک

شناسه: 94294378
%42.12 سالانه

ورود به معامله با سیگنال قوی باند بولینگر + قدرت بیشتر خریدار حقیقی + حجم مشکوک
خروج از معامله با سیگنال فروش باند بولینگر

محاسبات بر مبنای خرید و فروش در قیمت آخرین معامله انجام شده است.

  • حد سود: 50%
  • حد ضرر: 50%
  • ذخیره سود: 15%
  • حد زمان: 180 روز
معامله نماد تاریخ خرید قیمت خرید تاریخ فروش قیمت فروش سود / زیان مدت روش بسته شدن
باز س**** 1.2 3 ---
باز و**** -1.54 3 ---
باز ث**** 0.07 4 ---
باز غ**** -2.51 8 ---
باز م**** 1.9 9 ---
باز و**** -8.3 11 ---
باز و**** -12.17 14 ---
باز خ**** -18.31 15 ---
باز و**** -9.9 15 ---
باز غ**** -17.37 16 ---
باز ن**** 16.02 16 ---
باز خ**** -2.61 16 ---
باز ک**** 5.38 21 ---
باز ا**** -9.55 22 ---
باز غ**** 12.61 23 ---
باز پ**** -16.5 23 ---
باز د**** -13.05 24 ---
باز پ**** -12.03 24 ---
باز م**** 1.9 24 ---
باز غ**** -12.58 25 ---
باز د**** -13.34 25 ---
باز ث**** -5.16 25 ---
باز خ**** -12.17 25 ---
باز غ**** -19.09 25 ---
باز ت**** -23.58 28 ---
باز ک**** -21.97 28 ---
باز ل**** -18.25 28 ---
باز س**** -21.25 28 ---
باز ب**** -15.16 28 ---
باز س**** -23.73 29 ---
باز ک**** -8.65 29 ---
باز خ**** -23.76 29 ---
باز ز**** -19.38 29 ---
باز ف**** -19.13 29 ---
باز و**** -11.77 29 ---
باز خ**** -8.42 29 ---
باز خ**** -20.11 29 ---
باز غ**** -4.49 29 ---
باز ت**** -23.23 30 ---
باز خ**** -28.56 30 ---
باز ت**** -15.29 30 ---
بسته و**** 31.12 26 ذخیره سود
باز ل**** -6.94 30 ---
باز ت**** -19.01 30 ---
باز ک**** -13.67 30 ---
باز ک**** -14.28 30 ---
باز گ**** -22.81 30 ---
باز س**** -6.56 30 ---
باز ک**** -13.95 31 ---
باز ف**** -20.61 31 ---
بسته ث**** 6.17 28 سیگنال فروش
باز ث**** -2.73 31 ---
باز پ**** -6.19 31 ---
باز و**** -4.49 32 ---
باز ش**** -15.64 32 ---
باز ش**** -15.72 32 ---
باز ف**** -6.85 32 ---
باز و**** -16.19 32 ---
باز ک**** -15.67 32 ---
باز و**** -2.54 32 ---
باز غ**** -2.94 43 ---
باز ک**** -5.26 43 ---
باز ق**** -12.6 43 ---
باز ک**** -16.47 43 ---
باز و**** -7.79 45 ---
باز و**** -11.91 45 ---
باز ا**** 1 46 ---
باز ک**** -1.65 46 ---
باز غ**** -15.82 49 ---
باز ق**** -14.74 49 ---
باز ل**** -7.41 53 ---
باز غ**** -16.82 58 ---
باز د**** -16.13 58 ---
باز ف**** -21.73 58 ---
بسته د**** 50.71 48 حد سود
باز ک**** -18.28 59 ---
باز س**** -10.31 59 ---
باز و**** -49.56 59 ---
باز پ**** -1.46 65 ---
باز ک**** -13.15 65 ---
باز و**** -5.76 65 ---
باز ف**** -5.65 67 ---
باز ب**** -8.17 67 ---
باز ق**** -11.62 70 ---
باز و**** -9.36 71 ---
باز ل**** -7.07 72 ---
باز ق**** -9.84 72 ---
باز ب**** -12.08 72 ---
باز ت**** -4.51 77 ---
بسته ل**** 8.61 31 ذخیره سود
باز و**** -19.42 78 ---
باز ب**** -11.52 78 ---
باز ف**** -14.52 79 ---
باز ش**** -19.33 80 ---
بسته غ**** -50.13 34 حد ضرر
باز ک**** -6.16 80 ---
بسته ف**** -94.78 57 حد ضرر
باز س**** 8.29 80 ---
بسته خ**** 8.71 32 سیگنال فروش
بسته و**** 10.04 32 ذخیره سود
باز خ**** -17.94 81 ---
باز ف**** -14.81 81 ---
بسته و**** 6.31 32 سیگنال فروش
باز خ**** -15.69 81 ---
بسته ش**** 7.78 35 سیگنال فروش
باز ک**** -13.63 81 ---
باز س**** -20.02 81 ---
باز خ**** -7.93 81 ---
بسته ز**** -77.61 24 حد ضرر
بسته و**** 8.09 42 سیگنال فروش
باز ش**** -19.09 81 ---
باز ک**** -10.72 81 ---
باز ب**** -38.65 81 ---
باز ت**** -1.5 81 ---
باز ر**** -29.34 81 ---
باز غ**** -14.27 81 ---
باز ب**** -7.92 81 ---
باز ب**** -12.99 81 ---
باز ف**** -14.59 81 ---
باز ش**** -0.39 81 ---
باز ا**** 4.25 81 ---
بسته ب**** 17.23 78 ذخیره سود
باز غ**** -5.4 81 ---
باز خ**** 3.1 84 ---
بسته و**** 12.84 20 ذخیره سود
بسته ق**** 7.06 48 ذخیره سود
بسته ق**** 6.63 42 سیگنال فروش
بسته ب**** 6.23 38 سیگنال فروش
باز س**** -14.95 91 ---
بسته و**** 15.65 26 ذخیره سود
باز ق**** -12.34 92 ---
بسته خ**** 5.62 43 سیگنال فروش
باز غ**** -18.02 93 ---
باز ف**** -9.41 93 ---
بسته ک**** -57.08 20 حد ضرر
باز د**** -14.79 98 ---
باز ف**** -25.53 98 ---
باز پ**** -36.5 99 ---
بسته پ**** 7.14 75 سیگنال فروش
باز د**** -15.63 99 ---
باز چ**** -20.34 100 ---
باز د**** -14.11 100 ---
باز د**** -11.31 102 ---
باز ک**** -9.88 102 ---
باز ف**** -43.22 102 ---
بسته ک**** 7.47 59 ذخیره سود
باز س**** -13.24 105 ---
بسته ث**** 15.51 82 سیگنال فروش
بسته ک**** -58.31 33 حد ضرر
باز غ**** -19.15 106 ---
بسته خ**** -52.69 48 حد ضرر
باز غ**** -17.74 107 ---
باز ح**** -15.75 108 ---
باز و**** -21.6 108 ---
باز پ**** -14.22 108 ---
باز پ**** -18.07 112 ---
بسته ک**** 8.86 105 ذخیره سود
باز ک**** -30.7 115 ---
باز چ**** -18.53 116 ---
باز ق**** -16.35 119 ---
باز ب**** -7.89 119 ---
باز و**** -27.02 121 ---
بسته ب**** 23.36 112 سیگنال فروش
باز ق**** -27.55 123 ---
باز ت**** -20.53 126 ---
باز خ**** -46.23 126 ---
باز گ**** -24.94 129 ---
باز چ**** -19.2 129 ---
باز و**** -21.52 129 ---
باز د**** -26.11 129 ---
باز ت**** -28.33 129 ---
بسته ک**** 7.72 49 ذخیره سود
باز خ**** -13.61 140 ---
باز ر**** -41.8 142 ---
باز ح**** -14.82 142 ---
باز ث**** 19.14 144 ---
باز خ**** -13.95 147 ---
باز و**** -13.1 148 ---
بسته و**** 5.26 21 سیگنال فروش
باز غ**** -6.83 155 ---
بسته و**** -50.62 70 حد ضرر
باز و**** -14.6 156 ---
بسته م**** 54.04 117 حد سود
بسته د**** 7.99 48 سیگنال فروش
باز ث**** -8.47 169 ---
باز ک**** -7.77 171 ---
باز ش**** 20.02 171 ---
بسته و**** 12.66 132 سیگنال فروش
باز و**** -13.9 172 ---
بسته غ**** 16.95 38 سیگنال فروش
باز و**** -47.29 175 ---
بسته ش**** 8.15 34 سیگنال فروش
بسته ز**** 6.42 27 سیگنال فروش
باز ز**** -23.45 175 ---
بسته س**** -81.54 111 حد ضرر
باز و**** -13.97 176 ---
باز ف**** -20.81 176 ---
باز ب**** -15.03 176 ---
باز ر**** -35.07 177 ---
باز غ**** -38.8 177 ---
باز خ**** -16.76 177 ---
بسته خ**** 10.89 36 سیگنال فروش
بسته ش**** 11.37 55 سیگنال فروش
باز ش**** -16.75 178 ---
باز غ**** -36.16 178 ---
بسته د**** 10.91 30 سیگنال فروش
بسته و**** 53.9 20 حد سود
بسته ح**** -53.44 123 حد ضرر
باز غ**** -42.39 179 ---
بسته و**** 15.92 178 ذخیره سود
بسته غ**** 11.87 48 سیگنال فروش
بسته خ**** 8.48 28 سیگنال فروش
بسته پ**** 6.44 23 سیگنال فروش
بسته غ**** -32.35 181 حداکثر زمان
بسته ک**** 7.94 37 سیگنال فروش
بسته ک**** 5.62 44 سیگنال فروش
بسته ک**** 28.59 34 ذخیره سود
بسته پ**** 31.04 78 سیگنال فروش
بسته ح**** 12.51 69 سیگنال فروش
بسته پ**** 5.62 26 سیگنال فروش
بسته غ**** 4.11 180 حداکثر زمان
بسته چ**** 10.41 117 سیگنال فروش
بسته غ**** -13.4 180 حداکثر زمان
بسته ح**** -52.34 134 حد ضرر
بسته د**** 10.53 71 ذخیره سود
بسته س**** 12.38 23 سیگنال فروش
بسته ت**** -10.46 180 حداکثر زمان
بسته ش**** 14.16 74 سیگنال فروش
بسته و**** 26.78 36 سیگنال فروش
بسته ت**** 19.95 84 سیگنال فروش
بسته س**** -8.43 181 حداکثر زمان
بسته غ**** 22.54 60 ذخیره سود
بسته ک**** 5.36 68 سیگنال فروش
بسته خ**** 12.11 55 سیگنال فروش
بسته س**** 2.96 181 حداکثر زمان
بسته و**** 18.44 61 سیگنال فروش
بسته ک**** 7.15 49 سیگنال فروش
بسته س**** -7.06 181 حداکثر زمان
بسته خ**** 8.01 42 سیگنال فروش
بسته و**** 11.11 57 سیگنال فروش
بسته و**** 2.13 182 حداکثر زمان
بسته چ**** 5 44 سیگنال فروش
بسته ب**** 10.54 49 سیگنال فروش
بسته س**** -5.22 182 حداکثر زمان
بسته ف**** 5.79 55 سیگنال فروش
بسته غ**** 12.22 38 سیگنال فروش
بسته ش**** 18.26 183 حداکثر زمان
بسته ش**** -6.69 183 حداکثر زمان
بسته ز**** 11.79 56 سیگنال فروش
بسته ب**** 7.7 52 سیگنال فروش
بسته غ**** -25.73 184 حداکثر زمان
بسته و**** -46.81 184 حداکثر زمان
بسته و**** 13.73 71 سیگنال فروش
بسته ث**** -2.68 184 حداکثر زمان
بسته ک**** 52.39 49 حد سود
بسته ا**** 28.67 63 سیگنال فروش
بسته ا**** 37.04 64 سیگنال فروش
بسته ز**** 10.32 180 حداکثر زمان
بسته ش**** -97.37 50 حد ضرر
بسته س**** 8.03 92 ذخیره سود
بسته چ**** -3.58 180 حداکثر زمان
بسته و**** 9.29 16 ذخیره سود
بسته س**** 8.22 29 سیگنال فروش
بسته س**** -95.95 89 حد ضرر
بسته ر**** 9.99 77 سیگنال فروش
بسته س**** 10.61 31 سیگنال فروش
بسته ک**** 33.77 69 سیگنال فروش
بسته ل**** 33.49 84 ذخیره سود
بسته س**** 5.02 48 سیگنال فروش
بسته ک**** 53.55 63 حد سود
بسته ک**** -2.76 180 حداکثر زمان
بسته س**** 54.16 30 حد سود
بسته م**** -29.38 180 حداکثر زمان
بسته و**** -50.52 114 حد ضرر
بسته خ**** 7.71 65 سیگنال فروش
بسته پ**** 9.1 48 سیگنال فروش
بسته چ**** -6.29 181 حداکثر زمان
بسته ح**** 27 59 سیگنال فروش
بسته ف**** 6.24 73 سیگنال فروش
بسته ا**** -44.59 181 حداکثر زمان
بسته س**** 14.34 24 سیگنال فروش
بسته د**** 28.9 94 سیگنال فروش
بسته ش**** 30.83 92 سیگنال فروش
بسته غ**** -42 180 حداکثر زمان
بسته ش**** 5.34 46 سیگنال فروش
بسته غ**** 10.5 172 ذخیره سود
بسته پ**** 6.41 53 ذخیره سود
بسته غ**** 8.37 48 ذخیره سود
بسته خ**** 5.23 35 سیگنال فروش
بسته ا**** -44.94 182 حداکثر زمان
بسته د**** 7.05 89 سیگنال فروش
بسته غ**** 14.74 88 ذخیره سود
بسته ب**** 5.56 105 سیگنال فروش
بسته ح**** 5.6 84 ذخیره سود
بسته ف**** -43.95 181 حداکثر زمان
بسته غ**** -32.22 181 حداکثر زمان
بسته پ**** 6.47 148 ذخیره سود
بسته ق**** 20.2 71 ذخیره سود
بسته و**** -23.46 180 حداکثر زمان
بسته غ**** -19.71 181 حداکثر زمان
بسته پ**** -31.72 182 حداکثر زمان
بسته ک**** -47.8 182 حداکثر زمان
بسته د**** -14.8 182 حداکثر زمان
بسته و**** -31.49 182 حداکثر زمان
بسته غ**** -53.24 168 حد ضرر
بسته د**** -16.21 180 حداکثر زمان
بسته ک**** 13.04 103 ذخیره سود
بسته ح**** -8.3 183 حداکثر زمان
بسته ک**** -16.99 183 حداکثر زمان
بسته خ**** -28.28 183 حداکثر زمان
بسته خ**** 7.91 90 سیگنال فروش
بسته خ**** -16.92 180 حداکثر زمان
بسته خ**** 5.54 35 سیگنال فروش
بسته خ**** 15.4 93 سیگنال فروش
بسته س**** 8.38 41 سیگنال فروش
بسته آ**** -4.66 180 حداکثر زمان
بسته ح**** 37.83 181 حداکثر زمان
بسته س**** -83 141 حد ضرر
بسته ب**** -50.34 175 حد ضرر
بسته چ**** 18.89 180 حداکثر زمان
بسته خ**** 51.81 119 حد سود
بسته ش**** -2.66 180 حداکثر زمان
بسته و**** -31.8 180 حداکثر زمان
بسته ب**** -5.53 180 حداکثر زمان
بسته و**** 53.8 51 حد سود
بسته ف**** -44.49 181 حداکثر زمان
بسته ث**** 50.54 127 حد سود
بسته خ**** -35.31 180 حداکثر زمان
بسته ک**** 11.15 54 سیگنال فروش
بسته غ**** -13.86 180 حداکثر زمان
بسته و**** 5.24 118 ذخیره سود
بسته ث**** -6.84 180 حداکثر زمان
بسته م**** 30.83 180 حداکثر زمان
بسته د**** -17.29 181 حداکثر زمان
بسته ه**** -19.87 181 حداکثر زمان
بسته ک**** 13.18 131 ذخیره سود
بسته ش**** -10.07 181 حداکثر زمان
بسته ش**** -16.94 180 حداکثر زمان
بسته و**** 1.63 181 حداکثر زمان
بسته د**** 7.25 121 سیگنال فروش
بسته ف**** 5.71 65 سیگنال فروش
بسته خ**** -11.57 181 حداکثر زمان
بسته ف**** -29.17 181 حداکثر زمان
بسته ب**** 6.25 29 سیگنال فروش
بسته و**** 7.18 127 سیگنال فروش
بسته ک**** 10.74 182 حداکثر زمان
بسته ا**** 22.54 130 سیگنال فروش
بسته ز**** 6.41 116 سیگنال فروش
بسته ف**** 17.68 147 سیگنال فروش
بسته ب**** -13.8 182 حداکثر زمان
بسته ک**** -45.32 182 حداکثر زمان
بسته پ**** -12.26 182 حداکثر زمان
بسته آ**** -20.91 182 حداکثر زمان
بسته چ**** -8.02 182 حداکثر زمان
بسته و**** 1.38 182 حداکثر زمان
بسته خ**** 11.16 44 ذخیره سود
بسته ا**** -52.09 158 حد ضرر
بسته و**** -14.07 191 حداکثر زمان
بسته ک**** 12.01 50 سیگنال فروش
بسته ق**** -11.58 180 حداکثر زمان
بسته س**** 5.32 118 ذخیره سود
بسته آ**** -11.79 180 حداکثر زمان
بسته و**** 50.73 175 حد سود
بسته و**** -45.74 180 حداکثر زمان
بسته و**** -29.32 181 حداکثر زمان
بسته ش**** 7.35 175 سیگنال فروش
بسته ق**** -29.37 181 حداکثر زمان
بسته ل**** 3.15 211 حداکثر زمان
بسته س**** 50.56 36 حد سود
بسته خ**** 15.61 157 سیگنال فروش
بسته ش**** -9.33 180 حداکثر زمان
بسته ق**** -20.51 180 حداکثر زمان
بسته و**** -17.28 180 حداکثر زمان
بسته ث**** 7.17 62 سیگنال فروش
بسته س**** -17.96 180 حداکثر زمان
بسته و**** 1.68 180 حداکثر زمان
بسته و**** -2.24 180 حداکثر زمان
بسته و**** -16.55 180 حداکثر زمان
بسته و**** -5.25 180 حداکثر زمان
بسته ل**** 37.96 170 سیگنال فروش
بسته د**** 17.93 115 ذخیره سود
بسته گ**** -9.96 182 حداکثر زمان
بسته ف**** -35.98 182 حداکثر زمان
بسته خ**** -6.59 182 حداکثر زمان
بسته خ**** 8.56 51 سیگنال فروش
بسته ف**** 12.24 182 حداکثر زمان
بسته و**** -20.56 182 حداکثر زمان
بسته پ**** -12.41 182 حداکثر زمان
بسته و**** 7.76 112 سیگنال فروش
بسته خ**** -11.2 182 حداکثر زمان
بسته ق**** 15.12 165 ذخیره سود
بسته ب**** -1.67 182 حداکثر زمان
بسته خ**** -9.59 182 حداکثر زمان
بسته ک**** -17.38 182 حداکثر زمان
بسته ف**** -45.27 182 حداکثر زمان
بسته غ**** 12.96 180 حداکثر زمان
بسته ت**** 21.4 153 سیگنال فروش
بسته ب**** -24.97 181 حداکثر زمان
بسته د**** 7.22 147 سیگنال فروش
بسته ک**** -12.61 181 حداکثر زمان
بسته ش**** 13.58 58 سیگنال فروش
بسته ت**** 9.89 153 سیگنال فروش
بسته ش**** -1.28 180 حداکثر زمان
بسته و**** 5.85 45 سیگنال فروش
بسته ن**** -19.64 182 حداکثر زمان
بسته س**** 8.76 126 سیگنال فروش
بسته ش**** 10.43 68 سیگنال فروش
بسته و**** 9.57 28 ذخیره سود
بسته ش**** -14.69 180 حداکثر زمان
بسته خ**** -18.45 181 حداکثر زمان
بسته ح**** 6.19 181 حداکثر زمان
بسته ک**** 3.9 181 حداکثر زمان
بسته و**** -19.8 180 حداکثر زمان
بسته م**** 5.74 180 حداکثر زمان
بسته ک**** -31.74 180 حداکثر زمان
بسته ز**** -21.31 180 حداکثر زمان
بسته ب**** 11.5 147 ذخیره سود
بسته ب**** -29.73 180 حداکثر زمان
بسته خ**** -14.48 180 حداکثر زمان
بسته ش**** 10.43 64 سیگنال فروش
بسته ف**** -2.35 180 حداکثر زمان
بسته آ**** -9.34 180 حداکثر زمان
بسته ک**** -9.73 182 حداکثر زمان
بسته غ**** -7.37 181 حداکثر زمان
بسته ز**** -2.84 181 حداکثر زمان
بسته غ**** -15.84 181 حداکثر زمان
بسته ش**** -21.28 181 حداکثر زمان
بسته پ**** 51.13 165 حد سود
بسته غ**** 101.86 41 حد سود
بسته ث**** -8.99 180 حداکثر زمان
بسته ک**** -20.68 181 حداکثر زمان
بسته ب**** -20 181 حداکثر زمان
بسته ش**** -3.77 181 حداکثر زمان
بسته ف**** 4.04 182 حداکثر زمان
بسته ف**** -17.86 182 حداکثر زمان
بسته س**** 8.54 109 ذخیره سود
بسته س**** 51.36 54 حد سود
بسته س**** 9.02 180 حداکثر زمان
بسته خ**** 8.64 167 سیگنال فروش
بسته ف**** -24.71 180 حداکثر زمان
بسته غ**** -14 188 حداکثر زمان
بسته ش**** -8.01 182 حداکثر زمان
بسته و**** 20.47 180 حداکثر زمان
بسته ح**** -14.45 180 حداکثر زمان
بسته ش**** 0.54 182 حداکثر زمان
بسته ش**** -9.72 182 حداکثر زمان
بسته س**** 6.37 56 سیگنال فروش
بسته ز**** -41.2 181 حداکثر زمان
بسته خ**** 25.69 42 ذخیره سود
بسته گ**** 53.67 60 حد سود
بسته و**** 8.15 44 ذخیره سود
بسته و**** 57.27 49 حد سود
بسته ق**** 56.01 36 حد سود
بسته ت**** 58.45 55 حد سود
بسته و**** 24.58 65 ذخیره سود
بسته ب**** 51.03 27 حد سود
بسته د**** 54.8 65 حد سود
بسته ش**** 54.95 59 حد سود
بسته س**** 51.61 65 حد سود
بسته ب**** 50 53 حد سود
بسته و**** 53.3 70 حد سود
بسته س**** 28.79 73 ذخیره سود
بسته و**** 52.82 43 حد سود
بسته م**** 31.97 72 سیگنال فروش
بسته س**** 51.72 53 حد سود
بسته ک**** 65.15 59 حد سود
بسته و**** 51.09 52 حد سود
بسته و**** 56.69 56 حد سود
بسته و**** 27.83 81 ذخیره سود
بسته خ**** 50.99 55 حد سود
بسته ح**** 53.41 57 حد سود
بسته ت**** 51.32 71 حد سود
بسته غ**** 51.25 43 حد سود
بسته ن**** 50.18 68 حد سود
بسته و**** 34.17 76 سیگنال فروش
بسته ش**** 53.55 57 حد سود
بسته ش**** 55.68 64 حد سود
بسته ش**** 51.51 44 حد سود
بسته ش**** 17.7 26 سیگنال فروش
بسته س**** 50.37 125 حد سود
بسته و**** 30.71 70 ذخیره سود
بسته ق**** 50.3 156 حد سود
بسته و**** 51.98 126 حد سود
بسته د**** 5.78 53 ذخیره سود
بسته ش**** 52.18 115 حد سود
بسته ف**** 8.02 33 سیگنال فروش
بسته ت**** 51.79 137 حد سود
بسته ک**** 6.03 36 سیگنال فروش
بسته خ**** 7.75 42 ذخیره سود
بسته ک**** 66 134 حد سود
بسته ل**** 52.63 141 حد سود
بسته س**** 12.49 42 ذخیره سود
بسته و**** 52.06 129 حد سود
بسته ت**** 17.07 43 ذخیره سود
بسته س**** 6.77 42 سیگنال فروش
بسته ش**** 50.06 45 حد سود
بسته ت**** 50.78 144 حد سود
بسته و**** 8 29 سیگنال فروش
بسته ک**** 7.15 43 سیگنال فروش
بسته ل**** 50 39 حد سود

هیچ موقعیت خریدی برای امروز یافت نشد.

هیچ موقعیت فروشی برای امروز یافت نشد.

سود / زیان (1504)

بر اساس این استراتژی از تاریخ چهارشنبه 18 تیر 1399 تا یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 تعداد 1,504 معامله خرید انجام شده است. 1038 عدد از معاملات مثبت و 466 عدد از معاملات منفی هستند. همچنین بازدهی معاملات به صورت میانگین حدود 12.67 درصد و مدت زمان معاملات به صورت میانگین 110 روز بوده است. همچنین درصد موفقیت (Winrate) این استراتژی روی معاملات بسته شده 75.99 و روی همه معاملات 68.35 درصد بوده است.

همچنین بازدهی ماهانه این استراتژی به صورت میانگین 3.46 درصد و بازدهی سالانه 42.12 درصد میباشد. میانگین بازدهی معاملات باز در حال حاضر -14.20 درصد و میانگین بازدهی معاملات بسته شده 16.03 درصد میباشد.

سود / زیان

وضعیت معاملات

بازدهی همه معاملات

درصد موفقیت: 68.35%
بازدهی همه معاملات

بازدهی معاملات بسته شده

درصد موفقیت: 75.99%
بازدهی معاملات بسته شده

وضعیت معاملات

همه معاملات
وضعیت معاملات

روشهای بسته شدن معامله

معاملات بسته شده
روشهای بسته شدن معامله

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.