بنیادی

  • این فیلتر بیشتر برای پیداکردن نمادهای بنیادی طراحی نزدیک حمایت طراحی شده اما در عین حال با استفاده از این فیلتر می توانید نمادهای بنیادی که الان در وضعیت خوبی قرار دارند را پیدا کنید و سپس با بررسی وضعیت تکنیکال آن نماد برای خرید و معامله نماد مورد نظر تصمیم گیری کنید. برای اینکه سهمی از این استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی عبور نماید باید دارای خصوصیت زیر باشد : ۱ – شرکت زیان ده نباشد . (حتما تولید سود یا سودآوری داشته باشد) ۲ – شرکت باید روند سود آوری مثبت و در حال افزایش داشته باشدبطوریکه سودآوری دوره آخر آن از دو دوره گذشته بیشتر باشد انتخاب P/E نمیتواند به تنهایی کاربردی باشد . توجه داشته باشید که P/E هر سهم بهتر است با میانگین P/E گروه سهم مقایسه گردد.

  • نمادهایی که حقوقی در کوتاه مدت و بلند مدت در حال حمایت و خرید سهم است و نمادها در شرایط بنیادی خیلی خوبی هستند.

  • نسبت P/E نسبت قیمت به سودآوری سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که سرمایه گذاری پر سودتر است. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

  • نسبت P/B نسبت قیمت به ارزش دفتری سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که خرید به صرفه تر و ارزشمند تر است. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

  • نسبت P/S نسبت قیمت به فروش شرکت به ازای سهم است و هر چه قدر این نسبت پایین تر باشد به این معنی است که شرکت وضعیت فروش بهتری دارد. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بنیادی محسوب میشود.

  • نمادهایی که از لحاظ فاکتور های P/E و P/B و P/S در وضعیت مطلوبی هستند و جهت نگهداری بلند مدت توصیه میشوند. لطفا دقت کنید که نمیشود صرفا به خاطر بنیاد خوب اقدام به خرید کرد. باید از لحاظ تکنیکال منتظر موقعیت مناسب باشید تا در نقطه مناسب اقدام به خرید کنید.

  • نمادهایی که از لحاظ ضریب قیمت به ارزش دفتری یا P/B و ضریب قیمت به فروش شرکت به ازای هر سهم یا P/S در وضعیت مطلوب بنیادی قرار دارند.