فیلتر چکش سبز با سایه بلند

شناسه: 26638841
اطلاع رسانی

این فیلتر نمادهایی را نمایش میدهد که یک چکش سبز رنگ با سایه بلند تشکیل داده اند.

- سایه پایینی کندل در این فیلتر باید حداقل ۳ و نیم برابر اندازه بدنه کندل باشد.
- کندل فاقد سایه بالایی باشد.
- کندل باید حداقل به اندازه ۳ دهم درصد بدنه داشته باشد.
- کندل باید سبز (سفید) رنگ باشد.

تعداد 12 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ث**** 0.35 10.65 خ 83 88 176 100 - 97.33
و**** 0.78 -51.33 خ 67 68 151 100 - 88.65
گ**** 1.33 0.03 ه.خ 57 77 195 100 - 90.33
ف**** -0.11 -1.49 خ 66 72 215 100 - 100
ت**** 1.8 1.21 خ 65 76 149 100 - 100
ک**** -0.22 0.21 خ 64 61 63 69.7 - 69.94
س**** -0.77 55.35 خ 73 79 213 100 - 92.25
ش**** -0.34 0.44 خ 83 90 179 100 - 100
ض**** 0.32 -7.47 خ 73 68 125 96.44 - 91.75
د**** 0.97 -1.66 خ 77 69 176 100 - 100
ل**** 2.65 0.06 خ 71 52 179 100 - 99.52
غ**** -0.33 3.51 ه.ف 56 46 -69 39.7 - 26.67

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.