تحرکات حقوقی

 • نمادهایی که در فاصله مثبت ۵ تا منفی ۵ از حمایت سه ماهه خودشان قرار دارند. طی چند روز گذشته حجم معاملاتشان افزایش داشته است و حقوقی در بازه های ۳ و ۱۰ روز گذشته در حال خرید بوده است.

 • نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی ورود پول هوشمند داشته اند و برآیند معاملات حقوقی در جهت خرید و حمایت از سهم بوده است و یک الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته اند (حرکت قیمت به سمت بالا). همچنین حجم معاملات امروزشان بیشتر از حجم مبنا بوده است و دیروز حجم مشکوک ۲۱ روزه داشته اند.

 • نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی ورود پول هوشمند داشته اند و یک الگوی پوشا صعودی را تشکیل داده اند. همچنین حقوقی در د۰ روز گذشته در حال خرید و حمایت از سهم بوده است و حجم معاملات هم بیشتر از میانگین ۵ روزه گذشته است.

 • نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی ورود پول هوشمند داشته اند و برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته در جهت خرید و حمایت از سهم بوده است و یک الگوی کندلی چکش سبز (یا چکش سفید) را ساخته اند که نشان دهنده قدرت نسبی خریدار است. همچنین حجم معاملات امروزشان بیشتر از حجم مبنا بوده است و دیروز حجم مشکوک ۵ روزه داشته اند.

 • نمادهایی که حقوقی در کوتاه مدت و بلند مدت در حال حمایت و خرید سهم است و نمادها در شرایط بنیادی خیلی خوبی هستند.

 • نمادهایی که در سه روز گذشته حقوقی ها بیشترین خرید را داشته اند. لطفا دقت کنید که میزان خرید حقوقی نسبت به حجم مبنای همان سهم ملاک چینش است. به عنوان مثال نمادی که حقوقی آن در سه روز گذشته ۱۰ برابر حجم مبنا خرید کرده است بالاتر قرار میگیرد حتی اگر میزان یا ارزش سهام خریداری شده از نمادهای دیگر کمتر باشد.

 • نمادهایی که در ده روز گذشته حقوقی ها بیشترین خرید را داشته اند. لطفا دقت کنید که میزان خرید حقوقی نسبت به حجم مبنای همان سهم ملاک چینش است. به عنوان مثال نمادی که حقوقی آن در ده روز گذشته ۱۰۰ برابر حجم مبنا خرید کرده است بالاتر قرار میگیرد حتی اگر میزان یا ارزش سهام خریداری شده از نمادهای دیگر کمتر باشد.

 • نمادهایی که در سی روز گذشته حقوقی ها بیشترین خرید را داشته اند. لطفا دقت کنید که میزان خرید حقوقی نسبت به حجم مبنای همان سهم ملاک چینش است. به عنوان مثال نمادی که حقوقی آن در سی روز گذشته ۱۰۰ برابر حجم مبنا خرید کرده است بالاتر از نمادی قرار میگیرد که حقوقی آنها ۹۰ برابر حجم مبنا خرید کرده است، حتی اگر میزان یا ارزش سهام خریداری شده نماد دوم بیشتر باشد.

 • نمادهایی که در صد روز گذشته حقوقی ها بیشترین خرید را داشته اند. لطفا دقت کنید که میزان خرید حقوقی نسبت به حجم مبنای همان سهم ملاک چینش است. به عنوان مثال نمادی که حقوقی آن در صد روز گذشته ۲۰۰ برابر حجم مبنا خرید کرده است بالاتر از نمادی قرار میگیرد که حقوقی آنها ۱۵۰ برابر حجم مبنا خرید کرده است، حتی اگر میزان یا ارزش سهام خریداری شده حقوقی در نماد دوم بیشتر باشد.

 • نمادهایی که نزدیک به حمایت یک ساله خود قرار دارند و در معاملات روز آینده و با یک منفی دیگر به حمایت یک ساله خود خواهند رسید. نمادهای فیلتر شده در حال حمایت و خرید توسط حقوقی نیز هستند و حقوقی ها در بازه های زمانی ۳، ۱۰ و ۳۰ روزه در حال خرید و حمایت از سهم هستند. این نمادها باید تحت نظر باشند و در صورتی که در معاملات روز آینده شاهده افزایش حجم معاملات بودند در لیست خرید قرار بگیرند.

 • نمادهایی که حقوقی در صف فروش اقدام به فروش کرده است و برآیند معاملات حقوقی منفی است به این معنی که میزان فروش حقوقی از میزان خریدش بیشتر بوده است.

 • نمادهایی که حداقل قیمت امروزشان مثبت بوده و در هیچ زمانی منفی نشده اند اما برآیند معاملات حقوقی مثبت است و حقوقی در قیمت های مثبت اقدام به خرید کرده است.

 • نمادهایی که حقوقی بیشتر از دو برابر حجم مبنا در قیمت های منفی خرید کرده است و میزان خرید حقوقی بیشتر از میزان فروش حقوقی است.