خرید حقوقی بیشتر از دو برابر حجم مبنا در قیمت های منفی

شناسه: 15019297
تحت نظر

نمادهایی که حقوقی بیشتر از دو برابر حجم مبنا در قیمت های منفی خرید کرده است و میزان خرید حقوقی بیشتر از میزان فروش حقوقی است.

تعداد 6 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ک**** -1.27 52.42 خ 51 79 -41 42.75 - 38.42
س**** -1.4 1.36 ف 34 42 -116 10.69 - 19.19
غ**** -0.46 15.05 ف 14 0 -112 2.5 - 0.83
و**** -1.65 15.62 ه.ف 46 63 -81 5.23 - 20.48
د**** -2.07 72.85 ه.خ 51 8 50 75.85 - 80.99
م**** -7.91 -0.52 ف 22 29 -330 0 - 17.81

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.