خرید حقوقی در قیمت های مثبت

شناسه: 16949481
اطلاع رسانی

نمادهایی که حداقل قیمت امروزشان مثبت بوده و در هیچ زمانی منفی نشده اند اما برآیند معاملات حقوقی مثبت است و حقوقی در قیمت های مثبت اقدام به خرید کرده است.

تعداد 32 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • قیمت کمترین: بازه مثبت
  • چینش بر اساس ارزش بازار
  • درصد خرید حقوقی: بیشتر از میزان فروش
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
خ**** -0.92 0.21 ه.ف 69 75 -13 69.66 - 51.95
خ**** 0.02 1.49 ه.خ 52 76 214 90.93 - 65.92
ب**** 0.57 -61.1 ه.خ 54 54 158 77.78 - 72.82
س**** 0.47 -0.56 ه.خ 41 44 126 80.64 - 76.41
و**** 0.6 -3.94 ه.خ 51 57 159 65.71 - 60.19
و**** -0.69 0 ه.خ 50 68 203 70.59 - 61.93
ق**** -0.01 0.02 ه.خ 52 69 157 100 - 66.3
و**** 0.03 0.06 ه.خ 64 62 201 98.42 - 76.6
س**** -0.14 -2.82 خ 64 73 202 93.62 - 97.87
ت**** -3.34 -361.59 خ 66 64 145 84.41 - 92.09
م**** -0.02 5.68 ه.خ 43 41 40 51.05 - 32.92
ش**** -0.09 -3.71 ف 39 53 -26 44.04 - 34.97
س**** 0.33 9.55 خ 66 73 179 100 - 96.28
ق**** 0.02 4.24 ه.خ 54 76 200 100 - 73.93
و**** 0.26 31.2 خ 61 60 76 73.83 - 59.94
ش**** -0.87 -40.07 ه.خ 48 70 97 89.69 - 89.39
خ**** 0.33 23.14 ه.خ 63 80 176 91.45 - 96.14
ث**** 0.82 -1.18 خ 76 93 103 100 - 100
ص**** 1.57 -4.76 خ 62 61 136 86.36 - 80.95
ل**** 1.46 -4.51 ه.خ 42 16 8 46.81 - 35.02
و**** 0.23 0.36 ه.خ 59 82 149 100 - 96.17
و**** 0.09 -1,000 ه.خ 48 32 85 61.11 - 66.93
آ**** -0.59 0.45 ه.خ 58 62 224 85.04 - 91.54
و**** -1.13 -65.36 ه.خ 46 48 120 62.02 - 48.95
ل**** -1 -62.78 ه.خ 46 51 111 72 - 64
غ**** 3.6 -47.49 ف 42 21 1 37.7 - 28.72
و**** -0.15 3.02 ه.خ 53 54 163 79.72 - 71.6
ل**** 0.89 -2.93 ه.خ 45 39 115 72.3 - 66.98
خ**** -0.27 3.53 ه.خ 54 69 150 78.01 - 76.74
ا**** -0.05 -0.36 ه.خ 50 61 160 95.83 - 80.48
و**** -0.11 0.29 ه.خ 57 74 180 81.84 - 77.75
ش**** 0.37 -3.34 ف 42 34 -96 4.85 - 23.62

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.