فیلتر کف ماهیانه

شناسه: 19678776
اطلاع رسانی

نمادهایی که در فاصله -۵ تا ۲ درصدی (نزدیک) کف یا حمایت ماهانه خود قرار دارند.
به تنهایی سیگنال خرید نیست و بایستی شرایط نماد از جمله شرایط تابلو و تکنیکال را قبل از معامله بررسی کنید.

تعداد 25 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس ارزش بازار
  • فاصله قیمت آخرین معامله تا حمایت یک ماهه بین -5 و 2 درصد
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ا**** 0.52 0.74 خ 69 77 111 81.36 - 82.06
و**** 0.14 -0.44 خ 66 77 121 93.43 - 86.25
غ**** 21.21 -4.43 خ 69 49 228 100 - 73.45
ت**** -0.34 -9.28 ه.ف 47 60 -47 12.2 - 23.52
خ**** 0.13 4.85 خ 72 69 64 91.28 - 86.19
ب**** 0.73 -7.21 خ 57 56 73 68.38 - 65.16
غ**** -0.72 11.39 ه.خ 54 75 110 91.64 - 86.13
ق**** 0.84 0.11 خ 71 46 104 90.2 - 75.58
ا**** -0.21 -2.41 خ 64 38 137 95.39 - 77.69
ش**** 13.04 -1.69 خ 61 50 171 100 - 48.52
ک**** 0.15 -0.95 ه.خ 51 59 104 75.56 - 43.03
و**** 7.87 4.88 خ 64 47 259 100 - 73.05
ت**** 1.35 -2.73 خ 68 59 162 87.69 - 83.95
ت**** 0.28 -21.43 ه.خ 55 50 99 96.51 - 83.33
م**** -1.68 -37.44 ه.ف 48 53 -130 30.26 - 36.75
پ**** 13.16 5.89 ه.خ 47 67 84 90.55 - 72.24
گ**** -1.5 -521.18 ه.ف 60 88 -6 30.53 - 26.98
ش**** -0.25 -0.22 خ 65 67 167 82.24 - 86.35
خ**** 4.66 -17.38 خ 85 92 139 100 - 98.11
ف**** 1.87 5.08 خ 69 59 235 100 - 85.77
ل**** -0.04 8.17 ه.ف 65 62 144 98.24 - 78.62
ش**** -0.03 8.14 ه.ف 64 61 128 100 - 81.51
ت**** 0.44 -0.8 خ 59 60 204 100 - 89.11
ک**** -0.46 -0.39 خ 68 70 119 89.19 - 92.66
ث**** 0.31 21.8 خ 66 44 89 68 - 75.6

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.