تعداد 32 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ا**** 1.35 -1.02 ه.ف 100 100 123 86.14 - 94.97
خ**** 0.14 -0.02 ه.ف 82 92 175 100 - 91.67
ک**** 0.53 17.45 ه.خ 57 61 139 100 - 87.82
ک**** 2 -106.07 خ 95 100 135 100 - 100
س**** -5.76 7.07 ه.ف 99 92 136 97.84 - 97.49
پ**** 0.43 -3.51 ه.خ 35 37 152 90.91 - 78.03
خ**** 4.92 -0.17 ه.ف 100 100 124 99.06 - 99.36
و**** 2.32 -391.85 ه.ف 60 41 142 80.08 - 49.51
ک**** -0.65 -1.13 خ 56 72 157 78.88 - 75.87
ق**** 0.72 1.39 خ 72 71 167 100 - 92.74
ش**** 0 -1,000 خ 82 80 169 100 - 100
و**** 1.91 0.44 خ 64 87 227 100 - 96.35
ت**** 11.27 2.5 ه.خ 28 43 176 100 - 65.49
ا**** 0.02 -17.64 ه.خ 52 59 154 66.78 - 57.15
س**** 13.82 23.48 خ 60 100 119 98.98 - 85.26
غ**** 0.64 1.82 خ 71 89 107 98.17 - 88.61
ش**** 2.21 5.56 ه.خ 52 59 117 91.21 - 73.05
ت**** 1.16 -0.08 خ 100 94 285 28.37 - 62.93
و**** 0.37 -2.8 خ 64 78 141 100 - 87.16
ک**** -0.05 -6.63 ه.خ 49 48 123 82.35 - 64.91
ق**** -0.62 1.14 ه.خ 56 63 140 82.35 - 66.54
گ**** 0.86 -3.22 ه.ف 97 100 106 99.1 - 96.18
ا**** -0.41 -9.29 ه.ف 100 100 115 100 - 100
ف**** -0.56 -0.65 ه.ف 70 88 108 85.64 - 69.97
ش**** 4 7.85 خ 90 79 143 100 - 100
د**** 5.76 -10.72 ه.خ 56 45 198 100 - 60.24
ث**** 1.89 1.94 خ 79 97 135 100 - 94.64
ا**** 0.02 0.62 خ 100 100 125 99.75 - 99.58
ک**** -1.28 -0.52 خ 100 100 144 96.43 - 94.42
ک**** 0.32 -1,000 ه.خ 49 13 150 85.8 - 57.3
ع**** 0.03 -6.77 ه.خ 48 50 115 70.33 - 62.94
ط**** -0.8 -11.79 ه.خ 50 51 139 93.75 - 74.4

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا چهارشنبه 6 بهمن 1400 تعداد 24,050 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 41.77 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -33.33 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -20.59 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 83 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 71 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.