ورود پول هوشمند در قیمت های منفی

شناسه: 83929270
%140
هشدار خرید

نمادهایی که در قیمت های منفی در حال معامله هستند اما پول هوشمند در حال ورود به آنها است.
عرضه اولیه ها تا شش ماه از این فیلتر حذف شده اند.

تعداد 34 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • ورود پول هوشمند
  • قیمت آخرین: بازه منفی
  • چینش بر اساس قدرت حقیقی
  • درصد خرید حقوقی: بیشتر از میزان فروش
  • تاریخ عرضه: نمادهای قدیمی تر از شش ماه
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
و**** 0.43 -14.5 ف 19 25 -63 1.15 - 5.25
ش**** 0.02 -112.84 ف 34 34 -153 0.57 - 11.71
و**** -0.08 -0.1 ف 44 74 -6 19.83 - 27.59
س**** -4.08 4.57 ف 43 61 -136 0 - 32.78
خ**** 0.19 1.45 ه.خ 24 48 -108 40 - 38.9
م**** 0.04 -1,000 ه.ف 55 13 -134 17.15 - 28.78
و**** -0.06 -144.63 ه.خ 40 36 -59 18.82 - 31.18
و**** -0.18 -0.1 ه.ف 45 52 -82 15.22 - 19.62
ث**** -0.14 2.71 ف 30 18 -111 0 - 7.29
ت**** 1.02 -36.54 ه.خ 44 64 71 67.35 - 74.95
ف**** 1.64 20.33 ه.خ 37 51 -94 15.79 - 8.12
پ**** 0.13 -159.72 ه.خ 28 49 -179 0 - 5.65
س**** -5.05 2.67 ف 31 27 -110 0 - 8.42
س**** 0.23 -0.55 ف 46 35 -4 40.7 - 64.15
ک**** 0.99 -1,000 ه.خ 48 59 84 47.06 - 37.26
و**** 0.62 -26.1 ه.خ 40 25 133 62.87 - 62.59
ص**** 0.7 -4.75 ه.خ 39 51 -27 37.84 - 65.77
ف**** -1.36 -0.57 ه.خ 39 58 -90 6.06 - 38.22
غ**** -0.16 1.96 ف 24 17 -142 0 - 0.74
و**** -1.53 -28.22 ف 39 32 -145 0 - 25.74
آ**** -0.08 -1,000 ف 33 37 -99 9.21 - 16.07
و**** 1.84 -3.8 ف 35 30 -166 13.64 - 29.72
ق**** 0.7 -3.23 ه.خ 31 29 -204 0 - 1.55
س**** 1.04 -3.67 ف 16 36 -67 5.22 - 5.72
ک**** 0.28 -5.7 ه.خ 26 56 -90 29.12 - 29.71
ت**** 1.12 -1.15 ه.خ 54 82 117 81.38 - 88.17
ش**** 1.61 -0.59 ف 36 0 -151 1.56 - 0.52
و**** 0.83 -58.82 ه.خ 43 53 -43 39.59 - 37.04
س**** 0.11 -1,000 ف 44 37 -100 4.76 - 21.59
ب**** 0.2 -25.1 ف 29 28 -71 0 - 0
غ**** -0.02 -439.81 ه.خ 24 36 -154 0 - 0
غ**** -0.44 -127.41 ف 37 36 -148 2.38 - 18.02
ف**** 0.5 -1,000 ه.ف 47 64 -64 0 - 16.67
م**** -0.11 -6.51 ف 29 44 -385 5.8 - 6.14

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا شنبه 26 خرداد 1403 تعداد 30,528 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 139.89 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -31.77 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 28.77 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 90 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.