حقیقی و حقوقی در حال خرید در قیمت های منفی

شناسه: 79936517
اطلاع رسانی

نمادهایی که در بازه منفی در حال معامله هستند و مورد حمایت حقیقی و حقوقی در کوتاه مدت و بلند مدت هستند. به عبارت دیگر حقیقی ها و حقوقی ها با قدرت بیشتر نسبت به فروشندگان در حال خرید و ورود به سهم هستند.

تعداد 11 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ا**** 0.75 -17.18 ه.ف 50 25 -75 28.25 - 11.2
غ**** 3 -2.48 ف 31 18 -113 17.21 - 5.92
ز**** 3.64 -51.25 ف 33 28 -129 12.42 - 4.14
ف**** 0.2 2.36 ف 36 37 -102 19.9 - 6.63
پ**** 0.59 5.14 ف 21 5 -136 7.8 - 4.48
ا**** 0.03 -7.04 ف 44 51 -99 18.48 - 24.27
و**** 16.66 -1,000 ف 38 28 -83 20.83 - 12.23
ر**** 1.78 2.14 ف 24 26 -156 5.88 - 1.96
ب**** 6.54 -41.98 ف 39 38 -93 40.56 - 19.69
و**** -0.49 -38.92 ه.خ 42 53 -75 36.02 - 38.37
ک**** 1.02 3.52 ف 11 13 -435 3 - 2.9

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.