فیلتر RSI زیر ۲۰

شناسه: 61847853
%135
هشدار خرید

نمادهایی که RSI شان در محدوده زیر ۲۰ در حال نوسان است و به معنی اشباع فروش است.
در این ناحیه امکان افزایش تقاضا و تغییر روند وجود دارد.

تعداد 28 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
  • چینش بر اساس شاخص حجم
  • 0 ≤ RSI ≤ 20
نماد ق. حقیقی شاخص حجم قیمت پایانی قیمت آخرین MACD RSI MFI CCI استوکاستیک
ل**** 0 -1,000 ه.خ 18 1 -72 9.82 - 9.82
س**** -1.6 4.48 ه.خ 18 52 -156 0.15 - 0.05
خ**** -1.07 -4.99 ف 19 42 -105 4.56 - 1.52
ک**** 0.76 -49.97 ه.خ 18 13 -81 10.56 - 4.75
س**** -3 -1,000 ه.خ 14 65 47 59.96 - 63.69
ت**** -0.84 5.76 ف 15 15 -194 0 - 1.41
پ**** 0.22 1.2 ه.خ 10 4 -68 2.13 - 1.85
ش**** -2 -0.02 ه.خ 10 18 -270 2.13 - 67.38
ک**** 0.3 -99.88 ه.خ 14 43 -104 15.49 - 13.14
د**** -3.28 3.87 ف 19 37 -113 4.33 - 1.44
غ**** -0.14 -15.15 ه.خ 9 14 -87 7.67 - 5.9
ق**** -2.4 -1,000 ه.خ 16 27 -80 5.37 - 4.72
ف**** -1.31 16.67 ف 19 25 -83 1.76 - 0.59
ش**** -0.33 1.02 ه.خ 19 17 -79 19.28 - 6.43
س**** -1.69 -1.69 ف 19 9 -70 4.42 - 1.48
غ**** -1.78 -261.38 ه.خ 10 72 -30 43.62 - 43.85
ب**** -16.86 -1.67 ف 15 21 -53 12.88 - 12.88
آ**** -33.5 -43.53 ف 12 35 -79 0 - 0
پ**** -1 2.25 ه.خ 19 28 -71 5.95 - 5.99
آ**** -1.53 -2.39 ه.خ 10 50 1 49.41 - 16.83
و**** -0.67 -0.35 ف 16 14 -114 0 - 0
س**** -2.91 12.64 ه.خ 15 52 -53 6.88 - 3.36
ز**** -1.1 0.91 ه.خ 16 20 -65 13.92 - 8.46
د**** -46.71 2.12 ف 19 29 -88 1.07 - 1.2
ف**** -0.03 -0.16 ه.خ 7 10 -80 8.5 - 5.5
ک**** -1 -1,000 ف 9 54 -69 3.21 - 2.78
ذ**** -0.01 -8.83 ه.خ 14 11 -101 9.46 - 3.96
ف**** -1.36 9.38 ف 17 5 -249 7.22 - 7.87

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 11 تیر 1399 تا شنبه 30 تیر 1403 تعداد 16,437 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 134.81 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -38.88 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 22.25 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

بازدهی کل

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 87 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 81 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

اگر خریده بودید؟

سود / زیان

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.